Search Legislation

Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 7) 2016

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2016 Rhif 1009 (Cy. 243) (C. 70)

Tai, Cymru

Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 7) 2016

Gwnaed

18 Hydref 2016

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 145(3) o Ddeddf Tai (Cymru) 2014(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 7) 2016.

(2Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Tai (Cymru) 2014.

Y diwrnod penodedig

2.—(1Y diwrnod penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf ddod i rym yw 23 Tachwedd 2016.

(2Yn Rhan 1 (Rheoleiddio tai rhent preifat)—

(a)adran 4 (gofyniad i landlord fod yn gofrestredig);

(b)adran 5 (eithriadau i’r gofyniad i landlord fod yn gofrestredig) at bob diben sy’n weddill;

(c)adran 6 (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod) at bob diben sy’n weddill;

(d)adran 7 (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo) at bob diben sy’n weddill;

(e)adran 8 (eithriadau i ofynion i landlord fod yn drwyddedig) at bob diben sy’n weddill;

(f)adran 9 (gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith gosod);

(g)adran 10 (ystyr gwaith gosod) at bob diben sy’n weddill;

(h)adran 11 (gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith rheoli eiddo);

(i)adran 12 (ystyr gwaith rheoli eiddo) at bob diben sy’n weddill;

(j)adran 13 (y drosedd o benodi asiant heb drwydded);

(k)adran 28 (erlyniad gan awdurdod trwyddedu neu awdurdod tai lleol);

(l)adran 29 (hysbysiadau cosbau penodedig) at bob diben sy’n weddill;

(m)adran 30 (gorchmynion atal rhent);

(n)adran 31 (dirymu gorchmynion atal rhent);

(o)adran 32 (gorchmynion ad-dalu rhent);

(p)adran 33 (gorchmynion ad-dalu rhent: darpariaeth bellach);

(q)adran 34 (pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn perthynas ag adrannau 32 a 33) at bob diben sy’n weddill;

(r)adran 35 (troseddau gan gyrff corfforaethol);

(s)adran 40 (cod ymarfer) at bob diben sy’n weddill;

(t)adran 41 (canllawiau) at bob diben sy’n weddill;

(u)adran 42 (cyfarwyddiadau) at bob diben sy’n weddill;

(v)adran 43 (gweithgaredd sy’n groes i’r Rhan hon: effaith ar gytundebau tenantiaeth);

(w)adran 44 (cyfyngiad ar derfynu tenantiaethau); ac

(x)adran 46 (rheoliadau ar ffioedd) at bob diben sy’n weddill.

(3Yn Rhan 2 o’r Ddeddf (Digartrefedd), adran 75(3) (dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr mewn angen blaenoriaethol pan fo’r ddyletswydd yn adran 73 yn dod i ben).

(4Yn Rhan 4 o’r Ddeddf (Safonau ar gyfer tai cymdeithasol), adran 129 (cymhwyso dyletswyddau sy’n ymwneud â ffioedd gwasanaeth i denantiaethau awdurdod lleol).

(5Yn Rhan 5 o’r Ddeddf (Cyllid tai), adran 131(1), (2), (3), (4)(a) a (b) (diddymu cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai).

(6Yn Rhan 6 o’r Ddeddf (Caniatáu i gymdeithasau tai cwbl gydfuddiannol roi tenantiaethau sicr), adran 138 (diwygio Atodlen 2 i Ddeddf Tai 1988).

Carl Sargeant

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, un o Weinidogion Cymru

18 Hydref 2016

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Hwn yw’r seithfed gorchymyn cychwyn a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 (“y Ddeddf”).

Mae’r Gorchymyn hwn yn dwyn y darpariaethau hynny a restrir yn erthygl 2 i rym ar 23 Tachwedd 2016.

Mae erthygl 2(2) yn dwyn y darpariaethau a ganlyn o Ran 1 y Ddeddf i rym: adrannau 4, 9, 11, 13, 28, 30 i 33, 35, 43 a 44 a’r darpariaethau a ganlyn at bob diben sy’n weddill: adrannau 5 i 8, 10, 12, 29, 34, 40 i 42 a 46.

Mae paragraff (3) o erthygl 2 yn dwyn adran 75(3) o Ran 2 o’r Ddeddf i rym. Mae paragraff (4) yn dwyn adran 129 o Ran 4 o’r Ddeddf i rym. Mae paragraff (5) yn dwyn adran 131(1), (2), (3) a (4)(a) a (b) o Ran 5 o’r Ddeddf i rym ac mae paragraff (6) yn dwyn adran 138 o Ran 6 o’r Ddeddf i rym.

NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu dwyn i rym, i’r graddau a nodir isod, drwy orchmynion cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn.

Y DdarpariaethY Dyddiad CychwynRhif O.S.
Adran 123 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 2 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 2 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 3 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 3 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 5 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 6 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 7 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 8 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 10 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 12 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 14 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 14 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 15 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 15 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 16 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 16 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adrannau 17 a 1823 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 19 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 19 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 20 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 20 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 21 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 21 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 2223 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 23 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 23 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adrannau 24 i 2723 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 29 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 34 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adrannau 36 i 3923 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 40 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 41 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 42 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 4523 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 46 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adrannau 47 ac 4823 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 49 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 49 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 50 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 50 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 51 i 5627 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 57 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 57 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 5827 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 59 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 59 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 60 i 6327 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 64 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 64 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 65 i 7127 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 72 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 72 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 7327 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 7427 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 75(1), (2) a (4)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 76 a 7727 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 78 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 78(2) (yn rhannol)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 78 (at y dibenion sy’n weddill)1 Gorffennaf 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 7927 Ebrill 20152015/1272(Cy. 88)
Adran 80 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 80 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 81 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 81 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 82 i 8527 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 86 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 86 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 87 i 9427 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 95 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 95 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 96 a 9727 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 98 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 98 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 99 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 99 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 10027 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 101 a 10225 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adrannau 103 a 10416 Mawrth 20162016/266 (Cy. 99)
Adran 10525 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adran 106 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 106 (at y dibenion sy’n weddill)25 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adrannau 107 i 11025 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adrannau 111 i 1281 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 1301 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 131(4)(c)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 1371 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 13916 Rhagfyr 20152015/2046 (Cy. 310)
Adrannau 140 a 1411 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 1441 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Atodlen 123 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Paragraff 1 o Atodlen 2 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Atodlen 2 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Rhan 1 o Atodlen 327 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Rhan 2 o Atodlen 325 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Rhan 3 o Atodlen 31 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Rhan 4 o Atodlen 316 Rhagfyr 20152015/2046 (Cy. 310)
Rhan 5 o Atodlen 31 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)

Gweler hefyd adran 145(1) o’r Ddeddf ar gyfer y darpariaethau a ddaeth i rym ar y diwrnod y cafodd y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol ac adran 145(2) ar gyfer y darpariaethau hynny a ddaeth i rym 2 fis ar ôl i’r Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources