xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2CODI FFIOEDD O DAN RAN 5 O’R DDEDDF

Gwasanaethau na chaniateir codi ffioedd amdanynt

4.  Ni chaiff awdurdod lleol osod ffi am—

(a)gofal a chymorth ar ffurf darparu cludiant i fynychu gwasanaeth dydd, pan ddarperir y cludiant gan awdurdod lleol a phan fo presenoldeb yn y gwasanaeth dydd a’r ddarpariaeth o gludiant i alluogi presenoldeb yn angenrheidiol er mwyn diwallu anghenion asesedig y person;

(b)darparu datganiad sy’n nodi dyfarniad yr awdurdod yn unol â rheoliad 14;

(c)gofal a chymorth ailalluogi am y 6 wythnos gyntaf o’r cyfnod penodedig neu, pan fo’r cyfnod penodedig yn llai na 6 wythnos, am y cyfnod hwnnw;

(d)gwasanaethau eiriolaeth a ddarperir wrth gyflawni swyddogaethau’r awdurdod o dan Ran 4 o’r Ddeddf.