xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2CODI FFIOEDD O DAN RAN 5 O’R DDEDDF

Isafswm incwm ar gyfer person y darperir llety iddo mewn cartref gofal

13.  Pan fo awdurdod lleol yn diwallu, neu’n cynnig diwallu, anghenion A am ofal a chymorth drwy ddarpariaeth o lety mewn cartref gofal, rhaid i’r awdurdod lleol ddyfarnu na fyddai’n rhesymol ymarferol i A dalu unrhyw swm y byddai ei dalu yn gostwng incwm wythnosol net A islaw £26.50.