xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2011 Rhif 1651 (Cy.187)

ADDYSG, CYMRU

CYDRADDOLDEB, CYMRU

Gorchymyn Hawl Plentyn i Wneud Hawliad Gwahaniaethu ar sail Anabledd (Ysgolion) (Cymru) 2011

Gwnaed

5 Gorffennaf 2011

Yn dod i rym

6 Gorffennaf 2011

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adran 20(3) o Fesur Addysg (Cymru) 2009(1).

Mae drafft o'r Gorchymyn hwn, wedi ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru cyn gwneud y Gorchymyn, yn unol ag adran 24(4) o Fesur Addysg (Cymru) 2009 ac wedi ei gymeradwyo drwy benderfyniad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.