xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2009 Rhif 1796 (Cy.163) (C.88)

LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 1) 2009

Gwnaed

4 Gorffennaf 2009

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adran 53(2) o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009(1), yn gwneud y Gorchymyn canlynol.

Enwi, cymhwyso a dehongli

1.  Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 1) 2009 ac mae'n gymwys o ran Cymru.

Y diwrnod penodedig

2.  17 Gorffennaf 2009 yw'r diwrnod penodedig i ddarpariaethau canlynol y Mesur ddod i rym—

(a)Adran 1.

(b)Adran 2(2) a (3).

(c)Adran 4.

(ch)Adran 5.

(d)Adran 6.

(dd)Adran 7.

(e)Adran 8(1) i (6) yn gynhwysol.

(f)Adran 15(8) a (9).

(ff)Adran 16.

(g)Adran 25.

(ng)Adran 31.

(h)Adran 32.

(i)Adran 35.

(j)Adran 36.

(l)Adran 38.

(ll)Adran 45.

(m)Adran 47.

Brian Gibbons

Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, un o Weinidogion Cymru

4 Gorffennaf 2009

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Dyma'r gorchymyn cychwyn cyntaf a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn i rym ar 17 Gorffennaf 2009 y darpariaethau hynny yn y Mesur a bennir yn erthygl 2 o'r Gorchymyn.