xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 1Rhagarweiniad

Enwi, cychwyn, a chymhwyso

1.  Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cynlluniau Trwyddedau Rheoli Traffig (Cymru) 2009, maent yn gymwys o ran Cymru a deuant i rym ar 1 Mehefin 2009.

Dehongli

2.—(1Yn y Rheoliadau hyn —

(2Tramgwyddau cosb benodedig yw'r tramgwyddau a nodir yn rheoliadau 19 ac 20 at ddibenion Rhan 5 o'r Rheoliadau hyn.

(1)

2000 p.7. Diwygiwyd adran 15(1) gan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 (p.21), adran 406(1) ac Atodlen 17, paragraff 158.