xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Cychwyn darpariaethau

2.—(1Daw darpariaethau canlynol Deddf Lles Anifeiliaid 2006 i rym pan wneir y Gorchymyn hwn—

(a)Adrannau 1 i 7;

(b)Adran 8(1), (2), (7) ac (8);

(c)Adrannau 9 i 12;

(ch)Adran 13 ac Atodlen 1;

(d)Adrannau 17 i 45;

(dd)Adrannau 51 a 52;

(e)Adran 53 ac Atodlen 2;

(f)Adrannau 54 i 60;

(ff)Adrannau 62 a 63;

(g)Adran 64 i'r graddau y mae'n berthnasol i ddarpariaethau Atodlen 3 a bennir ym mharagraff (h);

(ng)Adran 65 i'r graddau y mae'n berthnasol i ddarpariaethau Atodlen 4 a bennir ym mharagraff (i);

(h)Atodlen 3 ac eithrio paragraff 3(1);

(i)Atodlen 4 ac eithrio—

(i)Adran 2 o Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951 (p.35);

(ii)Adrannau 2, 3, 6, 7 ac 8 o Ddeddf Amaethyddiaeth (Darpariaethau Amrywiol ) 1968 (p.34);

(iii)Adrannau 37 i 39 o Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (p.22) a pharagraff 8 o Atodlen 5 i'r Ddeddf honno.

(j)Adran 66.