Search Legislation

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cyfathrebu Electronig) (Cymru) (Rhif 2) 2004

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2004 Rhif 3157 (Cy.274)

CYNLLUNIO GWLAD A THREF, CYMRU

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cyfathrebu Electronig) (Cymru) (Rhif 2) 2004

Wedi'i wneud

30 Tachwedd 2004

Yn dod i rym

1 Ionawr 2005

GAN FOD Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar ôl iddo ystyried y ffaith bod natur ei awdurdodiad drwy'r Gorchymyn hwn ar gyfer defnyddio cyfryngau cyfathrebu electronig at unrhyw ddiben yn golygu na fyddai'r graddau y byddai cofnodion o bethau sydd wedi'u gwneud i'r diben hwnnw ar gael, os o gwbl, yn llai boddhaol yn yr achosion hynny pan ddefnyddir cyfryngau cyfathrebu electronig nag y byddent mewn achosion eraill

YN AWR FELLY, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddo gan adrannau 8, 9 a 10 o Ddeddf Cyfathrebu Electronig 2000(1), a gyda chydsyniad Ysgrifennydd Gwladol Cymru(2), drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cyfathrebu Electronig) (Cymru) (Rhif 2) 2004 a daw i rym ar 1 Ionawr 2005.

(2Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys i dir yng Nghymru.

Diwygio rheoliadau sy'n ymwneud ag apelau cynllunio

2.  Diwygir Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003(3) yn unol ag Atodlen 1 i'r Gorchymyn hwn.

Diwygio rheoliadau sy'n ymwneud â hysbysiadau gorfodi ac apelau

3.—(1Diwygir Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2003(4) yn unol ag Atodlen 2 i'r Gorchymyn hwn.

(2Diwygir Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gorfodi) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003(5) yn unol ag Atodlen 3 i'r Gorchymyn hwn.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(6))

John Marek

Dirprwy Lywydd y Cynulliad Cenedlaethol

30 Tachwedd 2004

Erthygl 2

ATODLEN 1

Diwygio Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003

1.  Ailrifer rheoliad 2 (dehongli) yn rheoliad 2(1) ac, yn y diffiniad a geir ynddo o “holiadur”, ar ôl y geiriau “Rheoliadau hyn”, mewnosoder—

 • , ac, at y diben hwn, cymerir fod ffurflen wedi'i darparu pan fydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi'i chyhoeddi ar wefan ac wedi hysbysu'r awdurdod cynllunio lleol—

  (a)

  ei fod wedi cyhoeddi'r ffurflen ar y wefan;

  (b)

  o gyfeiriad y wefan; ac

  (c)

  ymhle ar y wefan y gellir dod o hyd i'r ffurflen a sut y gellir ei chyrchu..

2.  Ar ôl rheoliad 2(1), ychwaneger—

(2) Yn y Rheoliadau hyn, ac mewn perthynas â defnyddio cyfathrebu electronig at unrhyw ddiben yn y Rheoliadau hyn y mae modd ei gyflawni yn electronig,—

(a)bydd yr ymadrodd “cyfeiriad” yn cynnwys unrhyw rif neu gyfeiriad a ddefnyddir at ddibenion cyfathrebu o'r fath, ac eithrio pan fydd y Rheoliadau hyn yn gosod rhwymedigaeth ar unrhyw berson i roi enw a chyfeiriad i unrhyw berson arall, ni fydd y rhwymedigaeth wedi'i chyflawni oni roddir cyfeiriad post gan y person sydd o dan y rwymedigaeth;

(b)bydd cyfeiriadau at hysbysiadau, sylwadau neu ddogfennau eraill, neu at gopïau o'r fath bethau, yn cynnwys cyfeiriadau at y pethau hynny, neu at gopïau ohonynt, ar ffurf electronig.

(3) Bydd paragraffau (4) i (7) yn gymwys pan fydd person yn defnyddio cyfrwng cyfathrebu electronig er mwyn cyflawni unrhyw ofyniad sydd yn y Rheoliadau hyn i roi neu i anfon unrhyw ddatganiad, hysbysiad neu ddogfen arall at unrhyw berson arall (“y derbyniwr”).

(4) Cymerir y bydd y gofyniad wedi'i gyflawni pan fydd yr hysbysiad neu ddogfen arall a drosglwyddir drwy gyfrwng cyfathrebu electronig—

(a)yn gallu cael ei gyrchu neu ei chyrchu gan y derbyniwr,

(b)yn ddarllenadwy ym mhob manylyn o bwys; ac

(c)yn ddigon parhaol fel bod modd cyfeirio ato neu ati yn nes ymlaen.

(5) Ym mharagraff (4), ystyr “yn ddarllenadwy ym mhob manylyn o bwys” yw bod yr wybodaeth a geir yn yr hysbysiad neu'r ddogfen arall ar gael i'r derbyniwr i raddau nad ydynt yn llai na phe bai wedi ei hanfon neu ei rhoi drwy gyfrwng dogfen ar ffurf brintiedig.

(6) Os cafwyd y cyfathrebiad electronig gan y derbyniwr y tu hwnt i oriau busnes y derbyniwr, cymerir ei fod wedi'i gael ar y diwrnod gwaith nesaf; ac, at y diben hwn, ystyr “diwrnod gwaith” yw diwrnod nad ydyw'n ddydd Sadwrn, yn ddydd Sul, yn ŵyl y Banc nac yn ŵyl gyhoeddus arall.

(7) Bydd gofyniad yn y Rheoliadau hyn y dylai unrhyw ddogfen fod yn ysgrifenedig wedi'i gyflawni os bydd y ddogfen honno'n cwrdd â'r meini prawf a geir ym mharagraff (4); ac mae “yn ysgrifenedig” ac ymadroddion cytras i'w dehongli yn unol â hynny..

3.  Yn rheoliad 3 (cymhwyso'r Rheoliadau), ychwaneger ar ôl paragraff (2)—

(2A) Pan fydd apelydd (neu, yn ôl y digwydd, yr apelydd a'r awdurdod cynllunio lleol) yn rhoi gwybod felly i'r Cynulliad Cenedlaethol gan ddefnyddio cyfrwng cyfathrebu electronig, cymerir bod yr apelydd wedi cytuno—

(a)defnyddio cyfathrebiadau tebyg at holl ddibenion y Rheoliadau hyn o ran yr apêl a'r rheini'n gyfathrebiadau y mae modd eu cyflawni'n electronig;

(b)mai cyfeiriad yr apelydd at ddibenion cyfathrebu felly yw'r cyfeiriad a ymgorfforwyd yng ngohebiaeth yr apelydd wrth hysbysu'r Cynulliad Cenedlaethol neu'r cyfeiriad y mae'n rhesymol ei gysylltu fel arall â'r ohebiaeth honno; ac

(c)y bydd cytundeb tybiedig yr apelydd o dan y paragraff hwn yn parhau hyd nes iddo hysbysu ei fod yn dymuno dirymu ei gytundeb yn unol â rheoliad 12A,

ac ni fydd y cyfeiriadau a geir ym mharagraffau (1) a (2) o'r rheoliad hwn at benderfynu apêl ar sail sylwadau ysgrifenedig i'w cymryd fel pe baent yn eithrio defnyddio cyfryngau cyfathrebu electronig, yn unol â'r paragraff hwn a rheoliad 2..

4.  Yn rheoliad 7 (sylwadau), ychwaneger ar y diwedd—

(9) Pan fydd parti y mae'r rheoliad hwn yn gymwys iddo yn dewis defnyddio cyfrwng cyfathrebu electronig i gyflwyno, anfon, copïo neu anfon copi o unrhyw sylwadau, holiadur neu ddogfen arall, bydd y rheoliad hwn yn effeithiol yn ddarostyngedig i'r addasiadau a ganlyn—

(a)os yr awdurdod cynllunio lleol yw'r parti sy'n dewis gwneud hynny, yn lle'r geiriau “2 gopi o'r” ym mharagraff (3), rhodder y gair “y”, a dileer y geiriau “2 gopi o” ym mharagraff (7);

(b)os yr apelydd yw'r parti sy'n dewis gwneud hynny, yn lle'r geiriau “2 gopi o'r” ym mharagraff (4), rhodder y gair “y”, a dileer y geiriau “2 gopi o” ym mharagraff (7)..

5.  Yn lle rheoliad 12 (trosglwyddo dogfennau), rhodder—

12.  Caniateir anfon neu gyflenwi hysbysiadau neu ddogfennau y mae'n ofynnol neu yr awdurdodir eu hanfon neu eu cyflenwi o dan y Rheoliadau hyn—

(a)drwy'r post; neu

(b)drwy gyfrwng cyfathrebu electronig i drosglwyddo'r hysbysiad neu'r ddogfen (yn ôl y digwydd) at berson yn y cyfeiriad y caiff y person hwnnw ei bennu at y diben hwn am y tro..

6.  Ar ôl rheoliad 12, mewnosoder—

Tynnu'n ôl gydsyniad i ddefnyddio cyfryngau cyfathrebu electronig

12A.  Os na fydd person yn fodlon derbyn defnyddio cyfathrebu electronig mwyach at unrhyw ddiben o dan y Rheoliadau hyn y mae modd ei gyflawni'n electronig, rhaid i'r person hwnnw roi hysbysiad ysgrifenedig—

(a)yn tynnu yn ôl unrhyw gyfeiriad a hysbyswyd i'r Cynulliad Cenedlaethol neu i'r awdurdod cynllunio lleol at y diben hwnnw; neu

(b)yn dirymu unrhyw gytundeb a wnaed gyda'r Cynulliad Cenedlaethol neu gydag awdurdod cynllunio lleol at y diben hwnnw,

a bydd y tynnu yn ôl neu'r dirymu hwnnw yn derfynol, gan ddod yn effeithiol ar ddyddiad a bennir yn yr hysbysiad gan y person ond heb fod yn llai na saith niwrnod ar ôl y dyddiad y rhoddwyd yr hysbysiad..

Erthygl 3(1)

ATODLEN 2

Diwygio Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2003

1.  Ailrifer rheoliad 2 (dehongli) yn rheoliad 2(1) a, chyn y diffiniad o “hysbysiad gorfodi” a geir yno, mewnosoder y diffiniad a ganlyn—

 • mae i “cyfathrebu electronig” a “cyfathrebiad electronig” yr ystyr sydd i “electronic communication” yn adran 15(1) o Ddeddf Cyfathrebu Electronig 2000(7);.

2.  Yn rheoliad 4 (nodyn esboniadol i'w anfon gyda chopi o'r hysbysiad gorfodi), ar ddiwedd is-baragraff (a)(ii), mewnosoder—

 • ; neu, os defnyddir cyfrwng cyfathrebu electronig i anfon yr hysbysiad hwnnw at y Cynulliad Cenedlaethol, drwy anfon yr hysbysiad iddo ar adeg pan fyddai, yn ôl trefn arferol y trosglwyddo, fel arfer yn cyrraedd y Cynulliad Cenedlaethol cyn y dyddiad hwnnw.

3.  Ar ôl rheoliad 9 (hysbysiad bod pob dogfen sydd ei hangen wedi cyrraedd), mewnosoder—

Defnyddio cyfathrebu electronig

9A.(1) Bydd paragraffau (2) i (6) o'r rheoliad hwn yn gymwys pan ddefnyddir cyfrwng cyfathrebu electronig gan berson at ddiben cyflawni unrhyw ofyniad sydd yn Rhan 3 o'r Rheoliadau hyn i roi neu i anfon unrhyw ddatganiad, hysbysiad neu unrhyw ddogfen arall at unrhyw berson arall (“y derbyniwr”).

(2) Cymerir y bydd y gofyniad wedi'i gyflawni pan fydd y ddogfen a drosglwyddir drwy gyfrwng y cyfathrebu electronig—

(a)yn gallu cael ei gyrchu gan y derbyniwr;

(b)yn ddarllenadwy ym mhob manylyn o bwys; ac

(c)yn ddigon parhaol fel bod modd cyfeirio ati yn nes ymlaen.

(3) Ym mharagraff (2), ystyr “yn ddarllenadwy ym mhob manylyn o bwys” yw bod yr wybodaeth a geir yn yr hysbysiad neu'r ddogfen ar gael i'r derbyniwr i raddau nad ydynt yn llai na phe bai wedi'i hanfon neu ei rhoi ar ffurf dogfen brintiedig.

(4) Os caiff y derbyniwr y cyfathrebiad electronig y tu hwnt i'w oriau busnes, cymerir ei fod wedi'i gael ar y diwrnod gwaith nesaf; ac, at y diben hwn, ystyr “diwrnod gwaith” yw diwrnod nad ydyw'n ddydd Sadwrn, yn ddydd Sul, yn ŵyl y Banc nac yn ŵyl gyhoeddus arall.

(5) Caiff gofyniad bod yn rhaid i unrhyw hysbysiad neu ddogfen fod yn ysgrifenedig ei gyflawni os bydd y ddogfen honno'n cwrdd â'r meini prawf a geir ym mharagraff (2); ac mae “yn ysgrifenedig” ac ymadroddion cytras i'w dehongli yn unol â hynny.

(6) Pan fydd person yn apelio i'r Cynulliad Cenedlaethol o dan reoliad 6 drwy gyfrwng cyfathrebu electronig, cymerir fod y person wedi cytuno—

(a)defnyddio'r cyfrwng cyfathrebu hynny at yr holl ddibenion sy'n ymwneud â'r apêl y mae modd eu cyflawni drwy gyfrwng electronig;

(b)mai cyfeiriad yr apelydd at ddibenion cyfathrebu felly yw'r cyfeiriad a ymgorfforwyd yn natganiad apelio yr apelydd neu'r cyfeiriad y mae'n rhesymol ei gysylltu fel arall â'r datganiad hwnnw;

(c)y bydd cytundeb tybiedig yr apelydd o dan y paragraff hwn yn parhau hyd nes iddo roi hysbysiad yn unol â rheoliad 12A ei fod yn dymuno dirymu y cytundeb..

4.  Yn lle rheoliad 12 (trosglwyddo dogfennau), rhodder—

Trosglwyddo dogfennau

12.  Caniateir cyflwyno, anfon neu gyflenwi hysbysiadau neu ddogfennau y mae'n ofynnol neu yr awdurdodwyd eu cyflwyno, eu hanfon neu eu cyflenwi o dan y Rheoliadau hyn—

(a)drwy'r post; neu

(b)drwy ddefnyddio cyfrwng cyfathrebu electronig i gyflwyno, anfon neu gyflenwi'r hysbysiad neu'r ddogfen (yn ôl y digwydd) i berson yn y cyfeiriad post y caiff ef ei bennu at y diben hwnnw am y tro..

5.  Ar ôl rheoliad 12, mewnosoder—

Tynnu'n ôl gydsyniad i ddefnyddio cyfrwng cyfathrebu electronig

12A.  Os na fydd person yn fodlon defnyddio cyfathrebu electronig mwyach at unrhyw ddiben o dan y Rheoliadau hyn y mae modd ei gyflawni'n electronig, rhaid i'r person hwnnw roi hysbysiad ysgrifenedig ei fod—

(a)yn tynnu yn ôl unrhyw gyfeiriad a hysbyswyd i'r Cynulliad Cenedlaethol neu i awdurdod cynllunio lleol at y diben hwnnw; neu

(b)yn dirymu unrhyw gytundeb a wnaed gyda'r Cynulliad Cenedlaethol neu gydag awdurdod cynllunio lleol at y diben hwnnw,

a bydd y tynnu yn ôl neu'r dirymu hwnnw yn derfynol, gan ddod yn effeithiol ar ddyddiad a bennir yn yr hysbysiad gan y person ond heb fod yn llai na saith niwrnod ar ôl y dyddiad y rhoddwyd yr hysbysiad..

Erthygl 3(2)

ATODLEN 3

Diwygio Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gorfodi) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003

1.  Ailrifer rheoliad 2 (dehongli) yn rheoliad 2(1) ac—

(a)ar ôl y diffiniad o “awdurdod cynllunio lleol” a geir yn y rheoliad hwnnw, mewnosoder y diffiniad a ganlyn—

 • mae i “cyfathrebu electronig” a “cyfathrebiad electronig” yr ystyr sydd i “electronic communication” yn adran 15(1) o Ddeddf Cyfathrebu Electronig 2000(8);;

(b)yn y diffiniad o “holiadur” a geir yn y rheoliad hwnnw, ar ôl y geiriau “Rheoliadau hyn”, mewnosoder—

 • , ac, at y diben hwn, cymerir fod ffurflen wedi'i darparu pan fydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi'i chyhoeddi ar wefan ac wedi hysbysu awdurdod cynllunio lleol—

  (a)

  ei fod wedi cyhoeddi'r ffurflen ar y wefan;

  (b)

  o gyfeiriad y wefan; ac

  (c)

  ymhle ar y wefan y gellir dod o hyd i'r ffurflen a sut y gellir ei chyrchu;.

2.  Ar ôl rheoliad 2(1), mewnosoder—

(2) Yn y Rheoliadau hyn, ac mewn perthynas â defnyddio cyfathrebu electronig at unrhyw ddiben yn y Rheoliadau hyn y mae modd ei gyflawni yn electronig,—

(a)bydd yr ymadrodd “cyfeiriad” yn cynnwys unrhyw rif neu gyfeiriad a ddefnyddir at ddibenion cyfathrebu o'r fath, ac eithrio pan fydd y Rheoliadau hyn yn gosod rhwymedigaeth ar unrhyw berson i roi enw a chyfeiriad i unrhyw berson arall, ni fydd y rhwymedigaeth wedi'i chyflawni oni roddir cyfeiriad post gan y person sydd o dan y rwymedigaeth;

(b)bydd cyfeiriadau at hysbysiadau, sylwadau neu ddogfennau eraill, neu at gopïau o'r fath bethau, yn cynnwys cyfeiriadau at y pethau hynny, neu at gopïau ohonynt, ar ffurf electronig.

(3) Bydd paragraffau (4) a (7) yn gymwys os defnyddir cyfrwng cyfathrebu electronig gan berson er mwyn cyflawni unrhyw ofyniad yn rheoliadau 4 i 8 o'r Rheoliadau hyn y dylai sylwadau neu ddogfennau eraill gael eu hanfon at neu eu cyflwyno i unrhyw berson arall (“y derbyniwr”).

(4) Cymerir y bydd y gofyniad wedi'i gyflawni pan fydd y ddogfen a drosglwyddir drwy gyfrwng cyfathrebu electronig—

(a)yn gallu cael ei chyrchu gan y derbyniwr;

(b)yn ddarllenadwy ym mhob manylyn o bwys; ac

(c)yn ddigon parhaol fel bod modd cyfeirio ati yn nes ymlaen.

(5) Ym mharagraff (4), ystyr “yn ddarllenadwy ym mhob manylyn o bwys” yw bod yr wybodaeth a geir yn y ddogfen ar gael i'r derbyniwr i raddau nad ydynt yn llai na phe bai wedi'i hanfon neu ei rhoi drwy gyfrwng dogfen ar ffurf brintiedig.

(6) Os cafwyd y cyfathrebiad electronig gan y derbyniwr y tu hwnt i'w oriau busnes, cymerir ei fod wedi'i gael ar y diwrnod gwaith nesaf; ac, at y diben hwn, ystyr “diwrnod gwaith” yw diwrnod nad ydyw'n ddydd Sadwrn, yn ddydd Sul, yn ŵyl y Banc nac yn ŵyl gyhoeddus arall.

(7) Bydd gofyniad yn y Rheoliadau hyn y dylai unrhyw hysbysiad neu ddogfen fod yn ysgrifenedig wedi'i gyflawni os bydd y ddogfen honno'n cwrdd â'r meini prawf a geir ym mharagraff (4); ac mae “yn ysgrifenedig” ac ymadroddion cytras i'w dehongli yn unol â hynny (ac eithrio yn rheoliad 5)..

3.  Yn rheoliad 3 (cymhwyso'r Rheoliadau hyn), ar ôl paragraff (2), rhodder—

(2A) Pan fydd apelydd (neu, yn ôl y digwydd, yr apelydd a'r awdurdod cynllunio lleol) yn rhoi gwybod felly i'r Cynulliad Cenedlaethol drwy gyfrwng cyfathrebu electronig, cymerir bod yr apelydd wedi cytuno—

(a)defnyddio'r cyfathrebiadau hynny at holl ddibenion y Rheoliadau hyn, o ran yr apêl, a rheini'n gyfathrebiadau y mae modd eu cyflawni'n electronig;

(b)mai'r cyfeiriad a roddwyd gan yr apelydd at ddibenion cyfathrebu felly yw'r cyfeiriad a ymgorfforwyd yng ngohebiaeth y person hwnnw wrth hysbysu'r Cynulliad Cenedlaethol, neu'r cyfeiriad y mae'n rhesymol ei gysylltu fel arall â'r ohebiaeth honno; ac

(c)y bydd cytundeb tybiedig yr apelydd o dan y paragraff hwn yn parhau hyd nes iddo hysbysu ei fod yn dymuno dirymu ei gytundeb yn unol â rheoliad 11A,

ac ni fydd y cyfeiriadau a geir ym mharagraffau (1) a (2) o'r rheoliad hwn at benderfynu apêl ar sail sylwadau ysgrifenedig i'w cymryd fel pe baent yn eithrio defnyddio cyfathrebu electronig yn unol â'r paragraff hwn a rheoliad 2..

4.  Yn rheoliad 7 (sylwadau), ychwaneger ar y diwedd—

(9) Pan fydd parti y mae'r rheoliad hwn yn gymwys iddo yn dewis defnyddio dull cyfathrebu electronig i gyflwyno, anfon, copïo neu anfon copi o unrhyw sylwadau, holiadur neu ddogfen arall, bydd y rheoliad hwn yn effeithiol yn ddarostyngedig i'r addasiadau a ganlyn—

(a)os yr apelydd yw'r parti sy'n dewis gwneud felly, yn lle'r geiriau “2 gopi o'r” ym mharagraff (3), rhodder y gair “y”, a dileer y geiriau “2 gopi o” ym mharagraff (7);

(b)os yr awdurdod cynllunio lleol yw'r parti sy'n dewis gwneud felly, yn lle'r geiriau “2 gopi o'i” ym mharagraff (4), rhodder “ei”, a dileer y geiriau “2 gopi o” ym mharagraff (7)..

5.  Yn lle rheoliad 11 (trosglwyddo dogfennau), rhodder—

Trosglwyddo dogfennau

11.  Caniateir cyflwyno, anfon neu gyflenwi hysbysiadau neu ddogfennau y mae'n ofynnol neu yr awdurdodwyd eu cyflwyno, eu hanfon neu eu cyflenwi o dan y Rheoliadau hyn—

(a)drwy'r post; neu

(b)drwy gyfrwng cyfathrebu electronig i gyflwyno, anfon neu gyflenwi'r hysbysiad neu'r ddogfen (yn ôl y digwydd) i berson yn y cyfeiriad y caiff ef ei bennu at y diben hwnnw am y tro..

6.  Ar ôl rheoliad 11, mewnosoder—

Tynnu'n ôl gydsyniad i ddefnyddio dull cyfathrebu electronig

11A.  Os na fydd person yn fodlon defnyddio cyfathrebu electronig mwyach at unrhyw ddiben o dan y Rheoliadau hyn y mae modd ei gyflawni'n electronig, rhaid i'r person hwnnw roi hysbysiad ysgrifenedig—

(a)yn tynnu yn ôl unrhyw gyfeiriad a hysbyswyd i'r Cynulliad Cenedlaethol neu i awdurdod cynllunio lleol at y diben hwnnw; neu

(b)yn dirymu unrhyw gytundeb a wnaed gyda'r Cynulliad Cenedlaethol neu gydag awdurdod cynllunio lleol at y diben hwnnw,

a bydd y tynnu yn ôl neu'r dirymu hwnnw yn derfynol, gan gymryd effaith ar ddyddiad a bennir yn yr hysbysiad gan y person ond heb fod yn llai na saith niwrnod ar ôl y dyddiad y rhoddwyd yr hysbysiad..

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae adran 8 o Ddeddf Cyfathrebu Electronig 2000 (“Deddf 2000”) yn rhoi pŵer i'r Gweinidog priodol (fel y'i diffinir yn adran 9 o'r Ddeddf honno), drwy Orchymyn, addasu is-ddeddfwriaeth at ddibenion awdurdodi neu hwyluso'r defnydd o gyfathrebu electronig.

At ddibenion adran 8 o Ddeddf 2000, caiff Cynulliad Cenedlaethol Cymru (“y Cynulliad Cenedlaethol”), yn rhinwedd adran 10(2) o Ddeddf 2000, arfer y pŵer i wneud Gorchmynion i'r graddau bod y pŵer hwnnw yn cael ei arfer at un o'r dibenion a geir yn adran 10(3) o Ddeddf 2000.

Mae adran 10(5) o Ddeddf 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad Cenedlaethol sicrhau cydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol pan fydd yn arfer y pŵer hwn i wneud Gorchmynion. Mae cydsyniad Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi'i sicrhau.

Mae swyddogaethau y mae adran 10(3) o Ddeddf 2000 yn gymwys iddynt, ac sy'n berthnasol i'r Gorchymyn hwn, i'w cael mewn rheoliadau a wnaed gan y Cynulliad Cenedlaethol drwy arfer ei bwerau o dan—

(a)Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (p.9) (“y Ddeddf Adeiladau Rhestredig”), yn rhinwedd Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672); a

(b)Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (p.8) (“y Ddeddf Cynllunio”), yn rhinwedd Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) (fel y'i amrywiwyd gan Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2000 (O.S. 2003/390) (Cy.5)).

Mae erthygl 2 o'r Gorchymyn hwn, ac Atodlen 1 iddo, yn addasu Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003 (O.S. 2003/390) (Cy.52).

Mae erthygl 3 o'r Gorchymyn hwn, ac Atodlenni 2 a 3 iddo, yn addasu Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2003 (O.S. 2003/394) (Cy.53) a Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gorfodi) (Gweithrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003 (O.S. 2003/395) (Cy.54).

Mae diwygiadau tebyg i'r rhai a wneir gan y Gorchymyn hwn yn cael eu gwneud, drwy orchymyn, gan—

(a)y Cynulliad Cenedlaethol (gyda chydsyniad Ysgrifennydd Gwladol Cymru), i Ddeddfau a rheoliadau sy'n ymwneud â chynllunio, i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru; a

(b)yr Arglwydd Ganghellor, i reolau gweithdrefnol a wnaed ganddo mewn perthynas ag apelau cynllunio yng Nghymru.

(1)

2000 p.7. At ddibenion y Gorchymyn hwn, yn rhinwedd Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) a Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2000 (O.S. 2000/253) (Cy.5), mae gan y Cynulliad Cenedlaethol y swyddogaethau perthnasol yn, neu o dan, Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (p.8) a Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (p.9).

(2)

Gweler adran 10(5) o Ddeddf Cyfathrebu Electronig 2000 (p.7).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources