xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN IILwfansau Cynghorwyr

Lwfans colled ariannol

6.  Y swm a ragnodir at ddibenion adran 173(4) o Ddeddf 1972 (lwfans colled ariannol) yw —

(a)am gyfnod nad yw'n fwy na 4 awr, £30.05;

(b)am gyfnod sy'n fwy na 4 awr ond nad yw'n fwy na 24 awr, £60.11;

(c)am gyfnod sydd yn fwy na 24 awr, y cyfanswm o £60.11 a'r swm hwnnw a bennir yn is-baragraff (a) neu (b) fel y bo'n briodol i nifer yr oriau y mae'r cyfnod yn fwy na 24 awr.