xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN VIDirymiadau ac arbedion

Dirymiadau ac arbedion

15.—(1Bydd Rheoliadau 1991 a Rheoliadau 2001 yn parhau i gael effaith heb ragfarn i adran 16 o Ddeddf Dehongli 1978(1), mewn perthynas â hawliadau a wneir am lwfansau neu daliadau eraill mewn perthynas â dyletswyddau a gyflawnwyd cyn 1 Ebrill 2003.

(2Yn ddarostyngedig i baragraff (1) dirymir Rheoliadau 1991 a Rheoliadau 2001 drwy hyn i'r graddau yr oeddent yn gymwys i gynghorau cymuned.

(3Ni fydd adran 174 o Ddeddf 1972 yn gymwys i gynghorau cymuned.