SYLWEBAETH AR ADRANNAU

Adran 9 – Awdurdod yn disodli penderfyniadau sy’n ymwneud â gallu i dalu

20.Mae is-adran (1) yn darparu y caiff awdurdod lleol ddisodli penderfyniad â phenderfyniad newydd os yw unrhyw un neu ragor o’r amodau a nodir yn is-adran (4) wedi eu bodloni. Mae is-adran (4)(d) yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru lunio rheoliadau yn nodi amodau eraill.

21.Mae is-adran (2) yn gwneud darpariaeth, pan fo rhwymedigaeth ar awdurdod lleol i roi gwahoddiad i ofyn am asesiad modd, na all ddisodli penderfyniad sydd eisoes yn bodoli hyd nes i’r gofynion a nodir yn adran (3) gael eu bodloni.

22.Mae is-adran (3) yn sicrhau na chaiff y penderfyniad newydd fod yn wahanol i’r penderfyniad y mae’n ei ddisodli ond i’r graddau y bernir ei fod yn briodol yng ngoleuni’r materion yn is-adran (4) (amodau gwneud penderfyniad newydd).