Search Legislation

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Statws

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TLODI PLANT, CYFLEOEDD CHWARAE A CHYMRYD RHAN

  1. PENNOD 1 DILEU TLODI PLANT

   1. Y nodau eang

    1. 1.Y nodau eang i gyfrannu at ddileu tlodi plant

   2. Strategaethau

    1. 2.Strategaethau i gyfrannu at ddileu tlodi plant

    2. 3.Strategaethau a lunnir gan Weinidogion Cymru

    3. 4.Strategaethau a lunnir gan awdurdodau lleol (awdurdodau gwasanaethau plant)

    4. 5.Strategaethau a lunnir gan awdurdodau Cymreig eraill

   3. Yr awdurdodau Cymreig

    1. 6.Yr awdurdodau Cymreig

   4. Gwasanaethau i fynd i'r afael â thlodi plant

    1. 7.Dyletswydd awdurdod lleol i sicrhau bod gofal plant ar gael yn ddi-dâl

    2. 8.Gwasanaethau cymorth i rieni: pwerau awdurdod lleol

    3. 9.Gwasanaethau cymorth iechyd: pwerau awdurdod lleol

    4. 10.Rheoliadau am wasanaethau i fynd i'r afael â thlodi plant

  2. PENNOD 2 CYFLEOEDD CHWARAE A CHYMRYD RHAN

   1. Cyfleoedd chwarae

    1. 11.Dyletswyddau awdurdod lleol ynghylch cyfleoedd chwarae i blant

   2. Cymryd rhan

    1. 12.Plant yn cymryd rhan ym mhenderfyniadau awdurdod lleol

  3. PENNOD 3 AROLYGU, CANLLAWIAU A CHYFARWYDDIADAU

   1. Arolygu

    1. 13.Arolygu

    2. 14.Pwerau mynediad

    3. 15.Pwerau arolygu

    4. 16.Pŵer i'w gwneud yn ofynnol bod gwybodaeth yn cael ei rhoi

   2. Canllawiau a chyfarwyddiadau

    1. 17.Canllawiau

    2. 18.Cyfarwyddiadau

 3. RHAN 2 GWARCHOD PLANT A GOFAL DYDD I BLANT

  1. Y prif dermau

   1. 19.Ystyr “gwarchod plant” a “gofal dydd i blant”

  2. Cofrestru gwarchod plant

   1. 20.Cofrestr o warchodwyr plant

   2. 21.Dyletswydd gwarchodwyr plant i gofrestru

  3. Cofrestru gofal dydd i blant

   1. 22.Cofrestr o ddarparwyr gofal dydd i blant

   2. 23.Dyletswydd darparwyr gofal dydd i gofrestru

  4. Y broses gofrestru a gofynion cofrestru

   1. 24.Ceisiadau i gofrestru: gwarchod plant

   2. 25.Gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru fel gwarchodwr plant

   3. 26.Ceisiadau i gofrestru: gofal dydd i blant

   4. 27.Gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru darparwyr gofal dydd i blant

   5. 28.Cofnodi ar y gofrestr a thystysgrifau

   6. 29.Amodau wrth gofrestru

   7. 30.Rheoliadau sy'n llywodraethu gweithgareddau

  5. Diddymu ac atal cofrestriad

   1. 31.Diddymu cofrestriad

   2. 32.Atal cofrestriad

   3. 33.Tynnu oddi ar y gofrestr yn wirfoddol

  6. Amddiffyn mewn argyfwng

   1. 34.Amddiffyn plant mewn argyfwng: diddymu cofrestriad

   2. 35.Amddiffyn plant mewn argyfwng: newidiadau i amodau

  7. Diogelwch gweithdrefnol

   1. 36.Gweithdrefnau ar gyfer cymryd camau penodol

   2. 37.Apelau

  8. Anghymwyso rhag cofrestru

   1. 38.Anghymwyso rhag cofrestru

   2. 39.Canlyniadau anghymwyso

  9. Arolygu

   1. 40.Arolygu

   2. 41.Pwerau mynediad

   3. 42.Pwerau arolygu

   4. 43.Pŵer cwnstabl i gynorthwyo wrth arfer pwerau mynediad

  10. Gwybodaeth

   1. 44.Cyflenwi gwybodaeth i Weinidogion Cymru

   2. 45.Cyflenwi gwybodaeth i awdurdodau lleol

  11. Tramgwyddau, achosion troseddol a chosbau penodedig

   1. 46.Y tramgwydd o wneud datganiad anwir neu gamarweiniol

   2. 47.Hysbysiadau o gosb

   3. 48.Hysbysiadau o gosb: darpariaethau atodol

   4. 49.Terfyn amser ar gyfer achosion

   5. 50.Tramgwyddau gan gyrff corfforaethol

   6. 51.Cymdeithasau anghorfforedig

  12. Amrywiol

   1. 52.Swyddogaethau awdurdodau lleol

   2. 53.Ffioedd

   3. 54.Cydweithredu rhwng awdurdodau

   4. 55.Hysbysiadau

   5. 56.Marwolaeth person cofrestredig

 4. RHAN 3 TIMAU INTEGREDIG CYMORTH I DEULUOEDD

  1. Timau

   1. 57.Sefydlu timau integredig cymorth i deuluoedd

   2. 58.Swyddogaethau timau integredig cymorth i deuluoedd

   3. 59.Adnoddau ar gyfer timau integredig cymorth i deuluoedd

   4. 60.Cyfansoddiad timau integredig cymorth i deuluoedd

  2. Byrddau

   1. 61.Sefydlu byrddau integredig cymorth i deuluoedd

   2. 62.Swyddogaethau byrddau integredig cymorth i deuluoedd

  3. Rheoliadau

   1. 63.Rheoliadau ynghylch timau a byrddau integredig cymorth i deuluoedd

  4. Adroddiadau

   1. 64.Adroddiadau blynyddol ar dimau integredig cymorth i deuluoedd

  5. Canllawiau

   1. 65.Canllawiau ynghylch timau integredig cymorth i deuluoedd

 5. RHAN 4 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. Swyddogion safonau gwaith cymdeithasol teuluol

   1. 66.Swyddogion safonau gwaith cymdeithasol teuluol

  2. Anghenion plant sy'n deillio o anghenion gofal cymunedol ac anghenion iechyd eu rhieni

   1. 67.Anghenion plant sy'n deillio o anghenion gofal cymunedol eu rhieni

   2. 68.Anghenion plant sy'n deillio o gyflyrau iechyd eu rhieni

  3. Swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol

   1. 69.Swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol

  4. Cyffredinol

   1. 70.Canllawiau

   2. 71.Dehongli'n Gyffredinol

   3. 72.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   4. 73.Diddymiadau

   5. 74.Gorchmynion a rheoliadau

   6. 75.Cychwyn

   7. 76.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Llysoedd Ynadon >1980 (p. 43)

   2. 2.Yn Adran 65 (ystyr achosion teulu), yn is-adran (1) ar...

   3. 3.Deddf Uwchlysoedd 1981 (p.54)

   4. 4.Yn Atodlen 1 (dosbarthiad busnes yn yr Uchel Lys) ar...

   5. 5.Deddf Plant 1989 (p. 41)

   6. 6.Yn adran 80 (arolygu cartrefi plant etc gan bersonau a...

   7. 7.Yn adran 105 (dehongli)— (a) yn is-adran (1)—

   8. 8.Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (p. 56)

   9. 9.Yn Atodlen 4A (mangreoedd na ddylid eu datgysylltu am beidio...

   10. 10.Deddf Amddiffyn Plant 1999 (p. 14)

   11. 11.Yn adran 2A (pŵer awdurdodau penodol i atgyfeirio unigolion i'w...

   12. 12.Yn adran 9 (y Tribiwnlys), yn is-adran (2)—

   13. 13.Deddf Safonau Gofal 2000 (p.14)

   14. 14.Yn adran 55(3)(e)— (a) yn lle “Assembly” yn y ddau...

   15. 15.Deddf Plant 2004 (p. 31)

   16. 16.Yn adran 29 (cronfeydd data gwybodaeth: Cymru) yn is-adran (8)(a)...

   17. 17.Deddf Addysg 2005 (p.18)

   18. 18.Yn adran 59 (adroddiadau cyfun), yn lle is-adran (1)(b) rhodder...

   19. 19.Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p.40)

   20. 20.Yn is-adran (5A)— (a) ar ôl paragraff (a) ychwanegwch—

   21. 21.Deddf Gofal Plant 2006 (p. 21)

   22. 22.Yn adran 30 (dehongli Rhan 2) yn y diffiniad o...

   23. 23.Yn adran 75 (anghymwyso rhag cofrestru), yn is-adran (3)(f) ar...

   24. 24.Yn adran 101 (darparu gwybodaeth am blant: Cymru)—

   25. 25.Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42)

   26. 26.Yn Atodlen 1, paragraff 7A (pwyso plant a'u mesur)—

   27. 27.Deddf Diogelu Grwpiau Hawdd eu Niweidio 2006 (p. 47)

   28. 28.Yn Atodlen 4— (a) ym mharagraff 1(6)(a) yn lle “section...

  2. ATODLEN 2

   DIDDYMIADAU

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources