xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2020 Rhif 1048 (Cy. 234) (C. 30)

Iechyd Y Cyhoedd, Cymru

Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 5) 2020

Gwnaed

25 Medi 2020

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 126(2) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017(1), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 5) 2020.

(2Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “y Ddeddf” yw Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 29 Medi 2020

2.—(1Daw’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf i rym, i’r graddau sy’n angenrheidiol at ddiben gwneud rheoliadau, ar 29 Medi 2020—

(a)adran 6 (y drosedd o fethu ag atal ysmygu mewn mangre ddi-fwg);

(b)adran 10 (tir ysgolion);

(c)adran 11 (tir ysbytai);

(d)adran 17 (arwyddion: mangreoedd di-fwg);

(e)adran 18 (awdurdodau gorfodi);

(f)adran 27 (hysbysiadau cosb benodedig) i’r graddau y mae’n ymwneud ag Atodlen 1;

(g)adran 28 (dehongli’r Bennod hon); ac

(h)Atodlen 1 (cosbau penodedig).

(2Daw’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf i rym ar 29 Medi 2020—

(a)adran 15 (cerbydau di-fwg); a

(b)adran 16 (mangreoedd di-fwg: esemptiadau).

Vaughan Gething

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru

25 Medi 2020

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r Gorchymyn hwn, sydd wedi ei wneud gan Weinidogion Cymru, yn dwyn i rym ddarpariaethau penodedig o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (“y Ddeddf”).

Mae erthygl 2(1) yn dwyn i rym y darpariaethau a ganlyn ym Mhennod 1 o Ran 3 o’r Ddeddf (ysmygu) ar 29 Medi 2020, i’r graddau sy’n angenrheidiol at ddiben galluogi i reoliadau gael eu gwneud o dan y darpariaethau hynny—

Mae erthygl 2(2) yn dwyn i rym adran 15 (cerbydau di-fwg) ac adran 16 (mangreoedd di-fwg: esemptiadau) o’r Ddeddf ar 29 Medi 2020.

NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu dwyn i rym drwy Orchmynion Cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y DdarpariaethY Dyddiad CychwynRhif O.S.
(1)

Ni ddyrannwyd rhif i’r offeryn yn y gyfres o Offerynnau Cychwyn.

(2)

Ni ddyrannwyd rhif i’r offeryn yn y gyfres o Offerynnau Cychwyn.

Adran 24 Hydref 2017

2017/949

(Cy. 237)

(C. 85)

Adran 34 Hydref 2017

2017/949

(Cy. 237)

(C. 85)

Adran 941 Chwefror 2018

2018/1

(Cy. 1)(1)

Rhan 51 Chwefror 2018

2018/1

(Cy. 1)

Rhan 71 Ebrill 2019

2019/829

(Cy. 152)(2)

Rhan 831 Mai 2018

2018/605

(Cy. 116)

(C. 48)

Adran 1194 Hydref 2017

2017/949

(Cy. 237)

(C. 85)

Atodlen 431 Mai 2018

2018/605

(Cy. 116)

(C. 48)

Gweler hefyd adran 126(1) o’r Ddeddf ar gyfer y darpariaethau a ddaeth i rym ar 3 Gorffennaf 2017 (dyddiad y Cydsyniad Brenhinol).