Chwilio Deddfwriaeth

Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol) 2016

 Help about what version

Pa Fersiwn

 Help about opening options

Dewisiadau Agor

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

Offerynnau Statudol Cymru

2016 Rhif 52 (Cy. 22) (C. 4)

Cynllunio Gwlad A Thref, Cymru

Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol) 2016

Gwnaed

27 Ionawr 2016

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adran 58(4) o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol) 2016.

(2Yn y Gorchymyn hwn—

ystyr “Deddf 1990” (“the 1990 Act”) yw Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990(2);

ystyr “Deddf 2015” (“the 2015 Act”) yw Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 1 Mawrth 2016

2.  Y diwrnod penodedig i’r adrannau a ganlyn o Ddeddf 2015 ddod i rym i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym yw 1 Mawrth 2016—

(a)adrannau 17 i 22; a

(b)adran 49.

3.  Y diwrnod penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2015 ddod i rym i’r graddau y maent yn ymwneud â datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol(3) a chydsyniadau eilaidd(4) yw 1 Mawrth 2016—

(a)adrannau 24 i 27;

(b)adrannau 33 a 34;

(c)adran 50;

(d)Atodlen 3; ac

(e)Atodlen 4.

4.  Y diwrnod penodedig i adran 51 o Ddeddf 2015 ddod i rym i’r graddau y mae’n ymwneud â’r paragraffau a ganlyn o Atodlen 5 i Ddeddf 2015 yw 1 Mawrth 2016—

(a)paragraffau 1 i 14;

(b)paragraff 16(1) i’r graddau y mae’n ymwneud ag is-baragraff (2), ac is-baragraff (2);

(c)paragraff 18 i’r graddau y mae’n ymwneud â pharagraff 5(4) o Atodlen 8 i Ddeddf 1990;

(d)paragraff 19 i’r graddau y mae’n ymwneud â pharagraff 20, a pharagraff 21(1), (2)(a) a (b);

(e)paragraff 20;

(f)paragraff 21(1) i’r graddau y mae’n ymwneud ag is-baragraff (2)(a) a (b), ac is-baragraff (2)(a) a (b);

(g)paragraff 22;

(h)paragraff 23 i’r graddau y mae’n ymwneud â pharagraffau 24, 25(1), 25(2)(a) a (b), a 26;

(i)paragraff 24;

(j)paragraff 25(1), (2)(a) a (b); a

(k)paragraff 26.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 16 Mawrth 2016

5.  Y diwrnod penodedig i’r adrannau a ganlyn o Ddeddf 2015 ddod i rym i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym yw 16 Mawrth 2016—

(a)adrannau 28 i 30;

(b)adrannau 32 i 38; ac

(c)adrannau 43 i 46.

Darpariaethau trosiannol

6.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 17 o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad mawr(5) a wneir cyn 1 Awst 2016.

7.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 19 o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais am ganiatâd cynllunio a wneir cyn 1 Mawrth 2016.

8.  Nid yw’r diwygiad i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 28 o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais am ganiatâd cynllunio a wneir cyn 16 Mawrth 2016.

9.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 29(1) a (2) o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais am ganiatâd cynllunio, cydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth a wneir cyn 16 Mawrth 2016.

10.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 29(1) a (3) o Ddeddf 2015 yn gymwys i apêl sy’n ymwneud â chais a wneir cyn 16 Mawrth 2016.

11.  Nid yw’r diwygiad i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 32 o Ddeddf 2015 yn gymwys pan fo, cyn 16 Mawrth 2016,—

(a)hysbysiad gorfodi wedi ei ddyroddi o dan adran 172 o Ddeddf 1990 ac nad yw wedi ei dynnu yn ôl o dan adran 173A o’r Ddeddf honno; a

(b)naill ai un neu’r ddau o’r is-baragraffau a ganlyn yn gymwys—

(i)bod apêl o dan adran 174 o Ddeddf 1990 wedi ei gwneud yn erbyn yr hysbysiad hwnnw;

(ii)bod cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad y mae’r hysbysiad gorfodi hwnnw’n ymwneud ag ef yn cael ei wneud ar ôl y dyddiad y dyroddwyd yr hysbysiad hwnnw a chyn 16 Mawrth 2016.

12.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adrannau 33 a 34 o Ddeddf 2015 yn gymwys i ganiatâd cynllunio a roddir cyn 16 Mawrth 2016.

13.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adrannau 35 a 36 o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais a wneir o dan adran 73 o Ddeddf 1990 cyn 16 Mawrth 2016.

14.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adrannau 44 a 46 o Ddeddf 2015 yn gymwys pan fo, cyn 16 Mawrth 2016, hysbysiad gorfodi yn cael ei ddyroddi o dan adran 172 o Ddeddf 1990 ac nad yw’n cael ei dynnu yn ôl o dan adran 173A o’r Ddeddf honno.

15.  Nid yw’r diwygiad i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 45 o Ddeddf 2015 yn gymwys i apêl a wneir o dan adran 78 o Ddeddf 1990 cyn 16 Mawrth 2016.

16.  Nid yw’r diwygiad i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 49 o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais neu apêl a wneir i Weinidogion Cymru, neu gyfeiriad a wneir atynt, cyn 1 Mawrth 2016.

17.—(1Nid yw’r diwygiadau a wneir gan y paragraffau hynny o Atodlen 5 i Ddeddf 2015 a restrir yn erthygl 4 yn gymwys i achosion a gychwynnir cyn 1 Mawrth 2016.

(2At ddibenion paragraff (1) ystyr “a gychwynnir” (“instituted”) yw—

(a)mewn perthynas ag adran 121 o Ddeddf Priffyrdd 1980, bod y cwestiwn o ba un a yw atal cydsyniad yn afresymol neu ba un a yw unrhyw ddarpariaeth yn rhesymol yn dod yn benderfyniad i Weinidogion Cymru;

(b)mewn perthynas ag adran 28F o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, bod apêl yn cyrraedd Gweinidogion Cymru;

(c)mewn perthynas ag adran 28L o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, y gwneir apêl o dan adran 28L(1);

(d)mewn perthynas ag Atodlen 15 i Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, y cyflwynir gorchymyn i Weinidogion Cymru i’w gadarnhau o dan baragraff 7 o’r Atodlen honno;

(e)mewn perthynas ag adran 175 o Ddeddf 1990, y rhoddir hysbysiad ysgrifenedig am apêl o dan adran 174 o Ddeddf 1990;

(f)mewn perthynas ag adran 196 o Ddeddf 1990, y cyflwynir hysbysiad am apêl o dan adran 195 o Ddeddf 1990;

(g)mewn perthynas ag adran 208 o Ddeddf 1990, y rhoddir neu yr anfonir hysbysiad ysgrifenedig am apêl;

(h)mewn perthynas ag adran 320 o Ddeddf 1990, y perir i ymchwiliad lleol gael ei gynnal;

(i)mewn perthynas ag achos y mae adran 322 o Ddeddf 1990 yn gymwys iddo neu a fyddai’n gymwys iddo ond am baragraff 13 o Atodlen 5 i Ddeddf 2015, y gwneir y cais neu’r cyfeiriad neu y rhoddir yr hysbysiad am apêl;

(j)mewn perthynas ag achos y mae adran 322A o Ddeddf 1990 yn gymwys iddo neu a fyddai’n gymwys iddo ond am baragraff 14 o Atodlen 5 i Ddeddf 2015, ei bod yn ofynnol i Weinidogion Cymru wneud trefniadau i wrandawiad neu ymchwiliad gael ei gynnal neu wneud trefniadau ar gyfer gwrandawiad neu ymchwiliad yn unol ag adran 319B o Ddeddf 1990;

(k)mewn perthynas ag apêl o dan Ddeddf 1990 y mae Atodlen 6 i’r Ddeddf honno’n gymwys iddi, bod person penodedig yn penderfynu cynnal gwrandawiad neu ymchwiliad lleol neu y cyfarwyddir ef gan Weinidogion Cymru i gynnal ymchwiliad lleol;

(l)mewn perthynas ag Atodlen 8 i Ddeddf 1990, y gwneir cyfeiriad at y Comisiwn Ymchwiliad Cynllunio gan Weinidogion Cymru;

(m)mewn perthynas ag adran 41 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, y rhoddir hysbysiad am apêl o dan adran 39 o’r Ddeddf honno;

(n)mewn perthynas ag apêl o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 y mae Atodlen 3 i’r Ddeddf honno’n gymwys iddi, bod person penodedig yn penderfynu cynnal gwrandawiad neu ymchwiliad lleol neu y cyfarwyddir ef gan Weinidogion Cymru i gynnal ymchwiliad lleol;

(o)mewn perthynas ag adran 25 o Ddeddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990, y gwneir apêl o dan yr adran honno; a

(p)mewn perthynas ag apêl o dan Ddeddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 y mae’r Atodlen i’r Ddeddf honno’n gymwys iddi, bod person penodedig yn penderfynu cynnal gwrandawiad neu ymchwiliad lleol neu y cyfarwyddir ef gan Weinidogion Cymru i gynnal ymchwiliad lleol.

Carl Sargeant

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, un o Weinidogion Cymru

27 Ionawr 2016

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Y Gorchymyn hwn yw’r trydydd gorchymyn cychwyn a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 (“Deddf 2015”).

Mae erthygl 2 yn dwyn yr adrannau a ganlyn o Ddeddf 2015 i rym ar 1 Mawrth 2016:

 • adran 17 (gofyniad i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio);

 • adran 18 (gofyniad i ddarparu gwasanaethau cyn ymgeisio);

 • adran 19 (datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: ceisiadau am ganiatâd cynllunio);

 • adran 20 (datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: cydsyniadau eilaidd);

 • adran 21 (datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: adroddiadau effaith lleol);

 • adran 22 (yr amserlen ar gyfer penderfynu ceisiadau); ac

 • adran 49 (costau ceisiadau, apelau a chyfeiriadau).

Mae erthygl 3 yn dwyn y darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2015 i rym ar 1 Mawrth 2016 i’r graddau y maent yn ymwneud â datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol a chydsyniadau eilaidd:

 • adran 24 (darpariaeth bellach ynghylch ceisiadau a wneir i Weinidogion Cymru);

 • adran 25 (pŵer i wneud darpariaeth drwy orchymyn datblygu mewn cysylltiad â cheisiadau i Weinidogion Cymru);

 • adran 26 (datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol a cheisiadau a wneir i Weinidogion Cymru: arfer swyddogaethau gan berson penodedig);

 • adran 27 (ceisiadau i Weinidogion Cymru: diwygiadau pellach);

 • adran 33 (hysbysiadau penderfynu);

 • adran 34 (hysbysiad am ddatblygiad);

 • adran 50 (y weithdrefn ar gyfer achosion penodol);

 • Atodlen 3 (datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol a cheisiadau a wneir i Weinidogion Cymru: arfer swyddogaethau gan berson penodedig); ac

 • Atodlen 4 (ceisiadau i Weinidogion Cymru: diwygiadau pellach).

Mae erthygl 4 yn dwyn adran 51 o Ddeddf 2015 (costau a’r weithdrefn wrth apelio etc: diwygiadau pellach) i rym ar 1 Mawrth 2016 i’r graddau y mae’n ymwneud â’r paragraffau hynny o Atodlen 5 (costau a’r weithdrefn wrth apelio etc: diwygiadau pellach) a restrir yn yr erthygl honno.

Mae erthygl 5 yn dwyn yr adrannau a ganlyn o Ddeddf 2015 i rym ar 16 Mawrth 2016:

 • adran 28 (pŵer awdurdod cynllunio lleol i’w gwneud yn ofynnol i wybodaeth gael ei rhoi gyda chais);

 • adran 29 (ceisiadau annilys: hysbysu ac apelio);

 • adran 30 (dirymu arbed Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau) 1988);

 • adran 32 (pŵer i wrthod penderfynu ar ôl-gais);

 • adran 33 (hysbysiadau penderfynu);

 • adran 34 (hysbysiad am ddatblygiad);

 • adran 35 (cyfnod para caniatâd cynllunio: cyffredinol);

 • adran 36 (cyfnod para caniatâd cynllunio amlinellol);

 • adran 37 (ymgynghori etc mewn cysylltiad â cheisiadau penodol sy’n ymwneud â chaniatâd cynllunio);

 • adran 38 (cau neu wyro llwybrau cyhoeddus pan wneir cais am ganiatâd cynllunio);

 • adran 43 (torri rheolaeth gynllunio: hysbysiad rhybudd gorfodi);

 • adran 44 (apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi: cais tybiedig am ganiatâd cynllunio);

 • adran 45 (cyfyngiadau ar hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau cynllunio); ac

 • adran 46 (cyfyngiadau ar hawl i apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi).

Mae erthyglau 6 i 17 yn cynnwys darpariaethau trosiannol.

NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2015 wedi eu dwyn i rym gan Orchmynion Cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y ddarpariaethY dyddiad cychwynRhif O.S.
Adran 21 Ebrill 2016O.S. 2015/1987 (Cy. 297) (C. 123)
Adran 3 (i’r graddau y mae’n rhoi adrannau newydd 60, 60A a 60B yn lle adran 60 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 )4 Ionawr 2016O.S. 2015/1987 (Cy. 297) (C. 123)
Adran 4 (i’r graddau nad yw eisoes mewn grym)5 Hydref 2015O.S. 2015/1736 (Cy. 237) (C. 106)
Adrannau 11 i 14 (i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym)4 Ionawr 2016O.S. 2015/1987 (Cy. 297) (C. 123)
Adran 15(1) a (2) (i’r graddau nad yw eisoes mewn grym)16 Mawrth 2016O.S. 2015/1987 (Cy. 297) (C. 123)
Adran 15(3)1 Ebrill 2016O.S. 2015/1987 (Cy. 297) (C. 123)
Adran 31 (i’r graddau nad yw eisoes mewn grym)4 Ionawr 2016O.S. 2015/1987 (Cy. 297) (C. 123)
Adrannau 40 i 42 (i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym)16 Mawrth 2016O.S. 2015/1987 (Cy. 297) (C. 123)
Rhan 1 o Atodlen 1 (i’r graddau nad yw eisoes mewn grym)5 Hydref 2015O.S. 2015/1736 (Cy. 237) (C. 106)

Gweler adran 58(1) o Ddeddf 2015 ar gyfer y darpariaethau a ddaeth i rym ar y diwrnod pan gafodd Deddf 2015 y Cydsyniad Brenhinol ac adran 58(2) ar gyfer y darpariaethau a ddaeth i rym 2 fis ar ôl i Ddeddf 2015 gael y Cydsyniad Brenhinol.

(3)

I gael ystyr “development of national significance” (“datblygiad o arwyddocâd cenedlaethol”) gweler adran 62D(3) a (4) o Ddeddf 1990 a Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016 (O.S. 2016/53 (Cy.23)).

(4)

I gael ystyr “secondary consent” (“cydsyniad eilaidd”) gweler adran 62H(1) o Ddeddf 1990.

(5)

I gael ystyr “datblygiad mawr” gweler erthygl 2(1) o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (O.S. 2012/801) (Cy. 110).

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill