Chwilio Deddfwriaeth

Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a rhychwant

 3. 2.Dehongli

 4. 3.Swyddogaethau cyffredinol Corff Adnoddau Naturiol Cymru

 5. 4.Addasu a throsglwyddo swyddogaethau, darpariaethau canlyniadol a darpariaethau eraill

 6. 5.Addasiadau eraill i ddeddfiadau

 7. 6.Mewn unrhyw ddeddfiad lleol sydd heb ei ddiwygio gan unrhyw...

 8. 7.Mewn unrhyw ddeddfiad lleol sydd heb ei ddiwygio gan unrhyw...

 9. 8.Dileu Cyngor Cefn Gwlad Cymru

 10. 9.Dileu pwyllgorau ymgynghorol

 11. 10.Darpariaethau trosiannol ac arbedion

 12. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   SWYDDOGAETHAU CORFF ADNODDAU NATURIOL CYMRU

   1. 1.Mae'r Gorchymyn Sefydlu wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

   2. 2.Yn lle erthygl 2 rhodder— Yn y Gorchymyn hwn— ystyr “cadwraeth natur” (“nature conservation”) yw...

   3. 3.Yn erthygl 4(3), hepgorer “(fel y diffinnir “Welsh zone” yn...

   4. 4.Ar ôl erthygl 5 mewnosoder— Dyletswyddau cadwraeth natur (1) Rhaid i'r Corff arfer ei swyddogaethau mewn modd sy'n...

   5. 5.Hepgorer erthyglau 6 a 7.

   6. 6.(1) Mae erthygl 8 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   7. 7.Ar ôl erthygl 8 mewnosoder— Cydweithredu ag Asiantaeth yr Amgylchedd...

   8. 8.(1) Mae erthygl 9(2) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   9. 9.Ar ôl erthygl 9 mewnosoder— Pŵer i ymrwymo i gytundebau...

   10. 10.(1) Mae erthygl 10 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   11. 11.Ar ôl erthygl 10 mewnosoder— Cyngor a chymorth i eraill...

   12. 12.Yn erthygl 11, yn lle paragraffau (2) i (4) rhodder—...

   13. 13.Ar ôl erthygl 11 mewnosoder— Darpariaethau pellach ynghylch cyfarwyddiadau (1) Rhaid i gyfarwyddyd o dan erthygl 11 fod yn...

   14. 14.Ar ddiwedd erthygl 12 mewnosoder— (3) Mae'r amodau y caniateir...

   15. 15.Ar ôl erthygl 12 mewnosoder— Pŵer i godi tâl (1) Caiff y Corff— (a) codi tâl am y gwaith...

   16. 16.Ar ddiwedd erthygl 13 mewnosoder— (8) Mae'r erthygl hon yn...

   17. 17.Ar ôl erthygl 13 mewnosoder— Incwm o goedwigaeth (1) Rhaid i'r Corff wario pob swm y mae'n ei...

   18. 18.Ar ôl erthygl 15 mewnosoder— RHAN 4 — GWYBODAETH AM...

   19. 19.(1) Mae'r Atodlen wedi ei diwygio fel a ganlyn.

  2. ATODLEN 2

   DEDDFAU SENEDDOL

   1. RHAN 1 Deddfau Cyffredinol Cyhoeddus

    1. 1.Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936 (p. 49)

    2. 2.Deddf Ystadegau Masnach 1947 (p. 39)

    3. 3.Deddf Amddiffyn y Glannau 1949 (p. 74)

    4. 4.(1) Mae adran 2A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    5. 5.(1) Mae adran 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    6. 6.(1) Mae adran 5 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    7. 7.Yn adran 8(1), yn lle'r geiriau o “carried out, on”,...

    8. 8.(1) Mae adran 16(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    9. 9.(1) Mae adran 17 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    10. 10.Yn adran 45(1)(b), yn lle'r geiriau o “including the” hyd...

    11. 11.(1) Mae adran 47(c) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    12. 12.(1) Mae adran 49(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    13. 13.(1) Yn Atodlen 1, mae paragraff 1 wedi ei ddiwygio...

    14. 14.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    15. 15.Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (p. 97)

    16. 16.Yn adrannau 4A(2) a 15A(1)(c), yn lle “Countryside Council for...

    17. 17.Yn adran 16, yn lle “Council”, ym mhob man lle...

    18. 18.Yn adran 21(4), yn lle “Council” rhodder “Natural Resources Body...

    19. 19.Yn adran 50A(2), yn lle “Countryside Council for Wales” rhodder...

    20. 20.Yn adran 65(5A), yn lle “Council” rhodder “Natural Resources Body...

    21. 21.Yn adrannau 85 ac 86A, yn lle “Council”, ym mhob...

    22. 22.Yn adrannau 90(4) a 91(1), yn lle “Council” rhodder “Natural...

    23. 23.Yn adran 99(6), yn lle'r geiriau o “incurred by” hyd...

    24. 24.(1) Mae adran 114(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    25. 25.(1) Yn Atodlen 1, mae paragraff 2 wedi ei ddiwygio...

    26. 26.Deddf Glo Brig 1958 (p. 69)

    27. 27.Deddf Iechyd y Cyhoedd 1961 (p. 64)

    28. 28.Deddf Piblinellau 1962 (p. 58)

    29. 29.Deddf Amrywogaethau a Hadau Planhigion 1964 (p. 14)

    30. 30.Deddf Harbyrau 1964 (p. 40)

    31. 31.Yn adran 58, yn lle'r geiriau o “drainage board” hyd...

    32. 32.Yn Rhan 1 o Atodlen 3, ym mharagraff 18(4), yn...

    33. 33.Deddf Nwy 1965 (p. 36)

    34. 34.Yn adrannau 8(5) a 9(5), yn lle'r geiriau o “or...

    35. 35.(1) Mae adran 15 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    36. 36.(1) Mae adran 17(5) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    37. 37.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    38. 38.(1) Mae Atodlen 3 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    39. 39.(1) Yn Atodlen 4, mae paragraff 5 wedi ei ddiwygio...

    40. 40.(1) Yn Atodlen 6, mae paragraff 2(4) wedi ei ddiwygio...

    41. 41.Deddf Safleoedd Niwclear 1965 (p. 57)

    42. 42.Deddf Mwyngloddiau (Cyfleusterau Gweithio a Chynhaliaeth) 1966 (p. 4)

    43. 43.Deddf Iechyd Planhigion 1967 (p. 8)

    44. 44.Deddf Coedwigaeth 1967 (p. 10)

    45. 45.(1) Mae adran 1 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    46. 46.(1) Mae adran 3 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    47. 47.(1) Mae adrannau 5(1) a (2) a 6 wedi eu...

    48. 48.Yn adran 7, yn lle “Commissioners”, ym mhob man lle...

    49. 49.Yn adran 7A(1), hepgorer “and Wales”.

    50. 50.Yn adran 8(1)(c), yn lle “and in England and Wales”...

    51. 51.Yn adran 8A, yn lle “England and Wales” rhodder “England...

    52. 52.Ym mhennawd Rhan 2, hepgorer “Commissioners'”.

    53. 53.(1) Mae adran 9 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    54. 54.(1) Mae adran 10 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    55. 55.Yn adrannau 11 i 13, yn lle “Commissioners”, ym mhob...

    56. 56.(1) Mae adran 14 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    57. 57.(1) Mae adran 15 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    58. 58.(1) Mae adrannau 16, 17A a 17B wedi eu diwygio...

    59. 59.Yn adran 18, yn lle “Commissioners”, ym mhob man lle...

    60. 60.(1) Mae adran 19 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    61. 61.(1) Mae adrannau 20 a 21(2) wedi eu diwygio fel...

    62. 62.Yn adran 22(3), yn lle “Commissioners”, ym mhob man lle...

    63. 63.Yn adran 23(1), yn lle “Commissioners” rhodder “appropriate legislative authority”....

    64. 64.(1) Mae adran 24 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    65. 65.Yn adran 25, yn lle “England and Wales” rhodder “England...

    66. 66.Yn adran 26, yn lle “Commissioners”, ym mhob man lle...

    67. 67.(1) Mae adran 27 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    68. 68.Yn adran 28, yn lle “Commissioners”, ym mhob man lle...

    69. 69.Yn adran 30(5), yn lle “Commissioners” rhodder “appropriate forestry authority”....

    70. 70.(1) Mae adran 32 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    71. 71.(1) Mae adran 35 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    72. 72.(1) Mae adran 37 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    73. 73.(1) Mae adran 38 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    74. 74.(1) Mae adran 39 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    75. 75.(1) Mae adran 40(3) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    76. 76.(1) Mae adran 46 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    77. 77.(1) Mae adran 48 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    78. 78.Yn adran 49(1), yn y man priodol mewnosoder— “the appropriate...

    79. 79.(1) Yn Atodlen 6, mae paragraff 4 wedi ei ddiwygio...

    80. 80.Deddf y Comisiynydd Seneddol 1967 (p. 13)

    81. 81.Deddf Amaethyddiaeth 1967 (p. 22)

    82. 82.Yn adran 46(3), yn lle “the Forestry Commission” rhodder “the...

    83. 83.Yn adran 49(3)(c), yn lle “the Forestry Commission”, ym mhob...

    84. 84.Yn adran 50(3), yn lle paragraff (g) rhodder—

    85. 85.Yn adran 52(2)(a), yn lle “the Forestry Commission” rhodder “the...

    86. 86.Yn adran 57(1), yn y man priodol mewnosoder— “the appropriate...

    87. 87.Deddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967 (p. 84)

    88. 88.Deddf Cefn Gwlad 1968 (p. 41)

    89. 89.Yn lle'r croes-bennawd cyn adran 1 rhodder— The Natural Resources...

    90. 90.Hepgorer adran 1.

    91. 91.(1) Mae adran 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    92. 92.Yn adran 4, yn lle “Council”, ym mhob man lle...

    93. 93.(1) Mae adran 8 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    94. 94.(1) Mae adran 12 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    95. 95.Yn adrannau 13(4), 15 a 15A, yn lle “Council”, ym...

    96. 96.Yn adran 16(7), yn lle'r geiriau o “consent of” hyd...

    97. 97.Yn adran 23, hepgorer is-adran (5).

    98. 98.(1) Mae adran 24 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    99. 99.(1) Mae adran 24A(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    100. 100.Yn adran 37, yn lle “Council” rhodder “NRBW”.

    101. 101.(1) Mae adran 38 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    102. 102.Yn adran 41, yn lle “Council”, ym mhob man lle...

    103. 103.Yn adran 45(1), yn lle “Council” rhodder “NRBW”.

    104. 104.Hepgorer adran 46(2).

    105. 105.(1) Mae adran 49(2) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    106. 106.Deddf Cadwraeth Morloi 1970 (p. 30)

    107. 107.(1) Mae adran 10 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    108. 108.Yn adran 13, ar ôl “the Secretary of State” mewnosoder...

    109. 109.Deddf Blwydd-daliadau 1972 (p. 11)

    110. 110.Deddf Llywodraeth Leol 1974 (p. 7)

    111. 111.Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc. 1974 (p. 37)

    112. 112.(1) Mae adran 28 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    113. 113.Yn adran 38, yn lle “or the Environment Agency” rhodder...

    114. 114.Deddf Rheoli Llygredd 1974 (p. 40)

    115. 115.Yn adran 30(1), yn y diffiniad o “the appropriate Agency”—...

    116. 116.Yn adran 62(2)(a), ar ôl “the Environment Agency,” mewnosoder “the...

    117. 117.Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (p. 23)

    118. 118.(1) Mae adran 1 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    119. 119.(1) Mae adran 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    120. 120.Yn adrannau 2A i 2D, yn lle “the Environment Agency”...

    121. 121.(1) Mae adran 12A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    122. 122.Yn adrannau 21B(1) a 22(6), yn lle “Environment Agency” rhodder...

    123. 123.(1) Mae adran 22A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    124. 124.Yn adran 27A(2), yn lle “Environment Agency” rhodder “appropriate agency”....

    125. 125.Yn Atodlen 1, yn y rhestr o ymadroddion wedi'u diffinio,...

    126. 126.Deddf Anghymhwyso Tŷ'r Cyffredin 1975 (p. 24)

    127. 127.Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975 (p. 51)

    128. 128.Yn adrannau 1(2) a 2(5), yn lle'r geiriau ar ôl...

    129. 129.Yn adran 4(3), yn lle'r geiriau o “except” hyd at...

    130. 130.(1) Mae adran 5 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    131. 131.(1) Mae adran 9 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    132. 132.(1) Mae adran 10 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    133. 133.Yn adran 11, yn lle “Agency” ac “Agency's”, ym mhob...

    134. 134.Yn adran 12(2), yn lle'r geiriau o “by” hyd at...

    135. 135.(1) Mae adran 13 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    136. 136.Yn adran 14(2) a (3), yn lle “Agency” rhodder “appropriate...

    137. 137.(1) Mae adran 15 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    138. 138.(1) Mae adran 18 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    139. 139.(1) Mae adran 25 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    140. 140.(1) Mae adran 26 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    141. 141.Yn adran 27A, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    142. 142.Yn adran 30, yn lle'r geiriau o “consent” hyd at...

    143. 143.(1) Mae adran 31(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    144. 144.(1) Mae adran 32 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    145. 145.Yn adran 33(1) a (2), yn lle'r geiriau o “officer”...

    146. 146.Yn adran 35, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    147. 147.(1) Mae adran 37A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    148. 148.Yn adran 40, yn lle'r geiriau o “agreement” hyd at...

    149. 149.(1) Mae adran 41 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    150. 150.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    151. 151.Yn Rhan 3 o Atodlen 3, yng ngeiriau agoriadol paragraff...

    152. 152.(1) Mae Rhan 2 o Atodlen 4 wedi ei diwygio...

    153. 153.Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 (p. 57)

    154. 154.Deddf Rhenti (Amaethyddiaeth) 1976 (p. 80)

    155. 155.Deddf Coedwigaeth 1979 (p. 21)

    156. 156.(1) Mae adran 1(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    157. 157.(1) Mae adran 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    158. 158.Deddf Mewnforio Pysgod Byw (Cymru a Lloegr) 1980 (p. 27)

    159. 159.Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 (p. 65)

    160. 160.Deddf Priffyrdd 1980 (p. 66)

    161. 161.(1) Mae adran 105B(8) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    162. 162.Yn adran 107(4), yn lle'r geiriau o “this Act” hyd...

    163. 163.Yn adran 119D(12), yn y diffiniad o “the appropriate conservation...

    164. 164.Yn adran 120(2)(c), yn lle “the Countryside Council for Wales”...

    165. 165.Yn adran 254(4)(a), yn lle'r geiriau ar ôl “internal drainage...

    166. 166.(1) Mae adran 276 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    167. 167.Yn adran 329(1), yn y diffiniadau o “drainage authority” a...

    168. 168.(1) Mae Atodlen 1 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    169. 169.Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (p. 69)

    170. 170.(1) Mae adran 16 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    171. 171.(1) Mae adran 27 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    172. 172.Yn adran 27AA, yn lle “the Countryside Council for Wales”...

    173. 173.Yn adran 34A(b), yn lle “the Countryside Council for Wales”...

    174. 174.Yn adran 36(7), yn y diffiniad o “relevant authority”, yn...

    175. 175.(1) Mae adran 37A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    176. 176.Yn adrannau 39(5)(e) a 41A, yn lle “the Countryside Council...

    177. 177.Hepgorer adran 47.

    178. 178.Yn adran 49, yn lle “the Countryside Council for Wales”,...

    179. 179.Yn adrannau 50(1)(a), 51(2)(a) a 70B(7)(b), yn lle “the Countryside...

    180. 180.Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (p. 22)

    181. 181.Deddf Telathrebu 1984 (p. 12)

    182. 182.Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (p. 27)

    183. 183.Deddf Treth Etifeddiant 1984 (p. 51)

    184. 184.Deddf Tai 1985 (p. 68)

    185. 185.Deddf Amaethyddiaeth 1986 (p. 49)

    186. 186.Deddf Tir Fferm a Datblygu Gwledig 1988 (p. 16)

    187. 187.Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (p. 41)

    188. 188.Deddf Rheoli Llygredd (Diwygio) 1989 (p. 14)

    189. 189.Yn adran 5C(2), ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

    190. 190.Yn adran 9(1), yn y diffiniad o “regulation authority”—

    191. 191.Deddf Dŵr 1989 (p. 15)

    192. 192.(1) Mae adran 174 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    193. 193.(1) Yn Atodlen 25, mae paragraff 1 wedi ei diwygio...

    194. 194.Deddf Traffig Ffyrdd (Trwyddedu a Systemau Gwybodaeth Gyrwyr) 1989 (p. 22)

    195. 195.Deddf Trydan 1989 (p. 29)

    196. 196.(1) Mae Atodlen 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    197. 197.Yn Atodlen 9, ym mharagraff 2(2)(b), yn lle “the Countryside...

    198. 198.Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (p. 8)

    199. 199.(1) Mae adran 200 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    200. 200.(1) Mae adran 204 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    201. 201.Yn adran 252(12)(i), yn lle'r geiriau ar ôl “including a...

    202. 202.Yn adran 262(3), yn lle'r geiriau o “sewerage undertaker” hyd...

    203. 203.Yn adran 265(3), hepgorer “and” ar ddiwedd paragraff (a) ac...

    204. 204.(1) Yn Atodlen 5, mae paragraff 4 wedi ei ddiwygio...

    205. 205.Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (p. 9)

    206. 206.Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 (p. 10)

    207. 207.Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (p. 43)

    208. 208.(1) Mae adran 30(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    209. 209.Yn adran 33A(5), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “, the...

    210. 210.(1) Mae adran 33B wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    211. 211.Yn adran 33C(10), yn y diffiniad o “relevant enforcement authority”...

    212. 212.Yn adran 34A(14), yn y diffiniad o “enforcement authority” ar...

    213. 213.Yn adran 34B(11), yn y diffiniad o “enforcement authority”, hepgorer...

    214. 214.Yn adran 36(7), yn lle “Countryside Council for Wales” rhodder...

    215. 215.Yn adran 73A, ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

    216. 216.Yn adran 78A(9), yn y diffiniad o “the appropriate Agency”—...

    217. 217.(1) Mae adran 78L(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    218. 218.Yn adran 78U(1), yn lle “in England and Wales or...

    219. 219.Deddf Ymsuddiant Glofaol 1991 (p. 45)

    220. 220.Yn adran 36(8), yn y diffiniad o “the appropriate drainage...

    221. 221.Yn adran 52(1), yn y diffiniad o “statutory undertakers”, ym...

    222. 222.Deddf Ceirw 1991 (p. 54)

    223. 223.Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (p. 56)

    224. 224.(1) Mae adran 3(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    225. 225.(1) Mae adran 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    226. 226.(1) Mae adran 5(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    227. 227.Yn adran 17F(7), ar ôl paragraff (d) mewnosoder—

    228. 228.(1) Mae adran 17G(4)(a) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    229. 229.(1) Mae adran 37A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    230. 230.(1) Mae adran 39B wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    231. 231.Yn adran 40, yn lle is-adran (5) rhodder—

    232. 232.Yn adran 40A, yn lle is-adran (3) rhodder—

    233. 233.(1) Mae adran 66F wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    234. 234.(1) Mae adran 66G(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    235. 235.(1) Mae adran 66H(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    236. 236.(1) Mae adran 71 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    237. 237.(1) Mae adran 101A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    238. 238.Yn adran 110A, yn lle is-adran (6), rhodder—

    239. 239.Yn adran 120, yn lle “the Environment Agency” a “the...

    240. 240.(1) Mae adran 123 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    241. 241.(1) Mae adran 127 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    242. 242.(1) Mae adran 130 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    243. 243.(1) Mae adran 131 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    244. 244.(1) Mae adran 132 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    245. 245.Yn adran 133(6)— (a) yn lle “Environment Agency” rhodder “appropriate...

    246. 246.(1) Mae adran 134 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    247. 247.(1) Mae adran 135A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    248. 248.Yn adran 141(1), yn y man priodol mewnosoder— “appropriate agency”...

    249. 249.Yn adran 156(4), yn lle “the Countryside Council for Wales”,...

    250. 250.(1) Mae adran 161 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    251. 251.(1) Mae adran 166 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    252. 252.Yn adran 184(1), ar ôl “Environment Agency”, ym mhob man...

    253. 253.Yn adran 195(2)(bb), yn lle “or the Environment Agency” rhodder...

    254. 254.Yn adran 202(6), ar ôl “the Environment Agency” mewnosoder “or...

    255. 255.(1) Mae adran 206 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    256. 256.Yn adran 209(3)(a), ar ôl “the Environment Agency,” mewnosoder “the...

    257. 257.Yn adran 215(3)— (a) ar ôl “the Environment Agency”, yn...

    258. 258.(1) Mae adran 217 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    259. 259.(1) Mae adran 219(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    260. 260.(1) Mae adran 221 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    261. 261.Yn Atodlen 1A, ar ôl paragraff 9(3)(c) mewnosoder—

    262. 262.Yn Atodlen 11, mae paragraff 1(3) wedi ei ddiwygio fel...

    263. 263.(1) Yn Atodlen 13, mae paragraff 1 wedi ei ddiwygio...

    264. 264.Deddf Adnoddau Dŵr 1991 (p. 57)

    265. 265.(1) Mae adran 15 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    266. 266.(1) Mae adrannau 20 ac 20A wedi eu diwygio fel...

    267. 267.Yn adran 20B, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    268. 268.(1) Mae adran 20C wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    269. 269.(1) Mae adran 21 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    270. 270.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

    271. 271.(1) Mae adran 79A wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    272. 272.Yn adran 83 yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    273. 273.(1) Mae adran 84 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    274. 274.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Agency”, ym mhob...

    275. 275.(1) Mae adran 118 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    276. 276.Yn adrannau 120 i 143, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

    277. 277.Ym mhennawd Pennod 1 o Ran 7, yn lle “Agency”...

    278. 278.(1) Mae adran 154 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    279. 279.(1) Mae adran 155 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    280. 280.(1) Mae adran 156 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    281. 281.(1) Mae adran 157 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    282. 282.(1) Mae adran 158 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    283. 283.Yn adrannau 159 i 161B a 161D i 164, yn...

    284. 284.(1) Mae adran 165 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    285. 285.(1) Mae adran 166 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    286. 286.(1) Mae adran 167 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    287. 287.Ar ôl adran 167 mewnosoder— Consultation in relation to works affecting flood and coastal erosion...

    288. 288.(1) Mae adran 168 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    289. 289.(1) Mae adran 169 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    290. 290.(1) Mae adran 170 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    291. 291.(1) Mae adran 171 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    292. 292.(1) Mae adran 172 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    293. 293.Yn adran 174(1) a (2), ar ôl “Agency” mewnosoder “or...

    294. 294.Yn adrannau 175 i 183, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

    295. 295.Yn adran 184, yn lle “the Agency”, ym mhob man...

    296. 296.Yn adran 185(2), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

    297. 297.(1) Mae adran 186 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    298. 298.Yn lle adran 188 rhodder— Duty of the Agency and NRBW to publish information

    299. 299.Yn adrannau 189 i 197 a 199 i 203, yn...

    300. 300.(1) Mae adran 204 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    301. 301.Yn adran 207, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    302. 302.(1) Mae adran 208 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    303. 303.Yn adrannau 210 i 216, yn lle “Agency”, ym mhob...

    304. 304.(1) Mae adran 221 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    305. 305.(1) Mae adran 222 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    306. 306.Yn Atodlen 2, ym mharagraffau 1 i 3, 5, 8...

    307. 307.Yn Atodlen 5, ym mharagraffau 2 i 5, yn lle...

    308. 308.(1) Mae Atodlen 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    309. 309.Yn Atodlen 7, ym mharagraffau 1(3) a 4, yn lle...

    310. 310.(1) Mae Atodlen 8 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    311. 311.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

    312. 312.(1) Mae Atodlen 20 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    313. 313.Yn Atodlen 21, ym mharagraffau 1, 2, 4 a 5,...

    314. 314.(1) Mae Atodlen 22 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    315. 315.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

    316. 316.Deddf Draenio Tir 1991 (p. 59)

    317. 317.Yn adrannau 2 i 10, yn lle “Agency”, ym mhob...

    318. 318.(1) Mae adran 11 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    319. 319.Yn adran 14A(8)(b), yn lle “Environment Agency” rhodder “appropriate agency”....

    320. 320.Yn adrannau 16 a 18, yn lle “Agency”, ym mhob...

    321. 321.Yn adran 22(3)(b), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

    322. 322.(1) Mae adran 23 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    323. 323.Yn adran 32, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    324. 324.Yn adran 35(1), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

    325. 325.Yn adrannau 36(1), 38, 39 a 47, yn lle “Agency”,...

    326. 326.Yn adrannau 56, 57 a 58, yn lle “Agency”, ym...

    327. 327.Yn adran 59, ar ôl “Agency” mewnosoder “or the Natural...

    328. 328.Yn adran 61A, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    329. 329.Yn adran 61B, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    330. 330.Yn adran 61C, yn lle “the Countryside Council for Wales”,...

    331. 331.(1) Mae adran 61E(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    332. 332.Yn adran 61F, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    333. 333.(1) Mae adran 67 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    334. 334.(1) Yn adran 70, ar ôl “Agency” mewnosoder “or the...

    335. 335.(1) Mae adran 72 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    336. 336.Yn adran 74(5), ar ôl “Agency” mewnosoder “or the Natural...

    337. 337.Yn Atodlen 2, ym mharagraffau 4(1)(b) a 5(1)(b), yn lle...

    338. 338.Yn Atodlen 4, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    339. 339.Yn Atodlen 6, ym mharagraff 1(1)(a), ar ôl “Agency,” mewnosoder...

    340. 340.Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 (p. 42)

    341. 341.Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 (p. 51)

    342. 342.Deddf Aer Glân 1993 (p. 11)

    343. 343.(1) Mae adran 31 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    344. 344.Yn adran 36(2A), yn lle “Environment Agency”, ym mhob man...

    345. 345.Yn adran 40, cyn paragraff (a) mewnosoder—

    346. 346.Deddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 (p. 42)

    347. 347.Yn adran 2(6), yn lle “Countryside Council for Wales” rhodder...

    348. 348.Yn adran 3(1), yn lle'r geiriau o “granted” hyd at...

    349. 349.(1) Mae adran 8 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    350. 350.Yn adran 9(3), yn lle “Countryside Council for Wales” rhodder...

    351. 351.(1) Mae adran 12 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    352. 352.Yn adran 14(2), yn lle “Countryside Council for Wales” rhodder...

    353. 353.Yn adran 15(6)(b), yn lle'r geiriau o “power” hyd at...

    354. 354.Yn adran 16(5), yn lle'r geiriau ar ôl “consult” rhodder...

    355. 355.Yn adran 20(6)(b), yn lle'r geiriau o “the” hyd at...

    356. 356.Yn adran 26(2), yn lle'r geiriau ar ôl “delegation” rhodder...

    357. 357.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    358. 358.(1) Mae Atodlen 3 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    359. 359.Yn Atodlen 4, ym mharagraff 3(2)(b), yn lle'r geiriau ar...

    360. 360.Deddf y Diwydiant Glo 1994 (p. 21)

    361. 361.Deddf yr Amgylchedd 1995 (p. 25)

    362. 362.(1) Mae adran 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    363. 363.(1) Cyn pennawd adran 5, mewnosoder y pennawd Pennod a...

    364. 364.(1) Mae adran 5 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    365. 365.(1) Mae adran 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    366. 366.(1) Mae adran 8 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    367. 367.(1) Mae adran 9 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    368. 368.Ar ôl adran 9 mewnosoder— Duty of the Agency to cooperate with the Natural Resources...

    369. 369.(1) Mae adran 10 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    370. 370.Ym mhennawd Pennod 3 o Ran 1, ar ôl “the...

    371. 371.Yn adran 40 ar ôl is-adran (8) mewnosoder—

    372. 372.(1) Mae adran 41 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    373. 373.(1) Mae adran 42 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    374. 374.(1) Mae adran 53 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    375. 375.(1) Mae adran 56(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    376. 376.Yn adrannau 66(7)(a) a 72(2), yn lle “the Countryside Council...

    377. 377.Yn adran 80(6)(a), yn lle “appropriate new Agency” rhodder “appropriate...

    378. 378.(1) Mae adran 81 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    379. 379.Yn adran 87(3) a (7)(a), yn lle “appropriate new Agency”...

    380. 380.Yn adran 91(1), yn lle'r diffiniad o “the appropriate new...

    381. 381.(1) Mae adran 94 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    382. 382.(1) Mae adran 108 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    383. 383.Yn adran 111(5), yn y diffiniad o “environmental licence”, ar...

    384. 384.(1) Mae adran 113 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    385. 385.Yn adran 115(3), ar ôl “the Agency” mewnosoder “, the...

    386. 386.Yn Atodlen 7, ym mharagraffau 4(1) a 14(3), yn lle...

    387. 387.Yn Atodlen 20, ym mharagraff 5(1)(c), ar ôl “the Agency”...

    388. 388.Deddf Cyllid 1996 (p. 8)

    389. 389.Yn adran 70(1), yn y man priodol mewnosoder— “the Natural...

    390. 390.Yn Atodlen 5, ym mharagraff 35(1), ar ôl paragraff (b)...

    391. 391.Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (p. 38)

    392. 392.Yn Rhan 3 o Atodlen 4, hepgorer paragraff 15.

    393. 393.Yn Atodlen 7, hepgorer paragraffau 1 a 2.

    394. 394.Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 (p. 24)

    395. 395.(1) Mae adran 2(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    396. 396.Yn adran 3(4)(a), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “, the...

    397. 397.Deddf Safonau Gofal 2000 (p. 14)

    398. 398.Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (p. 23)

    399. 399.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p. 36)

    400. 400.Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (p. 37)

    401. 401.Yn adran 1(2), yn y diffiniad o “the appropriate countryside...

    402. 402.Yn adrannau 4(2) a 20(2) a (3), yn lle “the...

    403. 403.(1) Mae adran 21 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    404. 404.Yn adran 26, yn lle “the Countryside Council for Wales”,...

    405. 405.(1) Mae adran 33 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    406. 406.Yn adrannau 58(1)(b) a 61(1)(f), yn lle “the Countryside Council...

    407. 407.(1) Mae adran 82(2) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    408. 408.Yn adrannau 83, 84, 86(7)(a), 90(1)(a)(ii) a 91(3), yn lle...

    409. 409.(1) Mae adran 92(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    410. 410.Yn Rhan 2 o Atodlen 1, ym mharagraff 14(1), yn...

    411. 411.(1) Mae Atodlen 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    412. 412.Yn Atodlen 13, ym mharagraff 6(2), yn lle “Council” rhodder...

    413. 413.Deddf Gwastraff a Masnachu Allyriadau 2003 (p. 33)

    414. 414.Deddf Dŵr 2003 (p. 37)

    415. 415.Yn adran 3, yn lle “the Environment Agency” a “the...

    416. 416.(1) Mae adran 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    417. 417.(1) Mae adran 7 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    418. 418.Yn adran 10(5)(c), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

    419. 419.Yn adran 27(1)(a), yn lle “Environment Agency” rhodder “appropriate agency”....

    420. 420.(1) Mae adran 33 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    421. 421.(1) Mae adran 52 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    422. 422.Yn adran 102, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

    423. 423.Yn adran 103, yn lle “Environment Agency”, ym mhob man...

    424. 424.Yn adran 105(2), ar ôl paragraff (b) mewnosoder—

    425. 425.Deddf Ynni 2004 (p. 20)

    426. 426.Yn adran 14(3)(g), ar ôl “the Environment Agency” mewnosoder “,...

    427. 427.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    428. 428.(1) Mae Atodlen 3 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    429. 429.Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 (p. 36)

    430. 430.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p. 10)

    431. 431.Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (p. 16)

    432. 432.Yn adran 32(1)(b), yn lle “the Countryside Council for Wales”...

    433. 433.Yn adran 42(2) a (4), yn lle “the Countryside Council...

    434. 434.Deddf Tiroedd Comin 2006 (p. 26)

    435. 435.Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 (p. 30)

    436. 436.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)

    437. 437.(1) Mae adran 148(2) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    438. 438.Yn adran 152(6), ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

    439. 439.Deddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 (p. 13)

    440. 440.Deddf Cynllunio 2008 (p. 29)

    441. 441.Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (p. 23)

    442. 442.Yn adran 16(1), ar ôl paragraff (e) mewnosoder—

    443. 443.Yn adran 147(1), yn y diffiniad o “the appropriate statutory...

    444. 444.Yn adran 149(3), ar ôl paragraff (f) mewnosoder—

    445. 445.Yn adran 152(2), ar ôl paragraff (g) mewnosoder—

    446. 446.Yn adran 168(1), ar ôl paragraff (b) mewnosoder—

    447. 447.(1) Mae adran 232 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    448. 448.Yn adran 238(3), ar ôl paragraff (c) mewnosoder—

    449. 449.Hepgorer adran 313.

    450. 450.Deddf Cydraddoldeb 2010 (p. 15)

    451. 451.Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (p. 29)

    452. 452.(1) Mae adran 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    453. 453.Yn adran 11, ar ôl is-adran (6) mewnosoder—

    454. 454.Yn adran 12, ar ôl is-adran (5) mewnosoder—

    455. 455.Yn adran 13(8), ar ôl “the Environment Agency” mewnosoder “or...

    456. 456.(1) Mae adran 14 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    457. 457.Yn adran 15(10)(b)(ii), yn lle “the Environment Agency” rhodder “the...

    458. 458.(1) Mae adran 17 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    459. 459.(1) Mae adran 18 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    460. 460.(1) Mae adran 22 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    461. 461.(1) Mae adran 23 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    462. 462.(1) Mae adran 25 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    463. 463.Ar ôl adran 26 mewnosoder— “The appropriate agency” In this group of sections, “the appropriate...

    464. 464.(1) Mae adran 38 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    465. 465.(1) Mae adran 39 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    466. 466.(1) Mae Atodlen 1 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

    467. 467.(1) Yn Atodlen 3, mae paragraff 11(3) wedi ei ddiwygio...

    468. 468.(1) Yn Atodlen 4, yn y darpariaethau y mae'r paragraff...

   2. RHAN 2 Deddfau Lleol

    1. 469.Dehongli

    2. 470.Deddf Cadwraeth Dyfrdwy 1889 (p. clvi)

    3. 471.Deddf Awdurdod Afonydd Dyfrdwy a Chlwyd 1973 (p. xxix)

  3. ATODLEN 3

   MESURAU'R CYNULLIAD

   1. 1.Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (mccc 1)

   2. 2.Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (mccc 8)

   3. 3.Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1)

  4. ATODLEN 4

   OFFERYNNAU STATUDOL Y DU

   1. 1.Gorchymyn Pysgodfa Gocos Cilfach Tywyn 1965

   2. 2.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   3. 3.Yn erthyglau 3 i 9, yn lle “Agency”, ym mhob...

   4. 4.Gorchymyn Eogiaid a Brithyllod Mudol (Cyfyngiadau Glanio) 1972

   5. 5.Rheolau Tribiwnlys Amrywogaethau a Hadau Planhigion 1974

   6. 6.(1) Mae rheol 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   7. 7.(1) Yn Atodlen 1, mae Ffurflen 8 wedi ei diwygio...

   8. 8.Rheoliadau Coedwigaeth (Cwympo Coed) 1979

   9. 9.Yn rheoliad 3(1)— (a) yn y diffiniad o “the conservator”,...

   10. 10.Yn rheoliad 4, ar ôl “the Commissioners” mewnosoder “or the...

   11. 11.Yn rheoliad 6— (a) ar ôl “the Commissioners” mewnosoder “or...

   12. 12.Yn rheoliadau 7, 8A, 9, 10, 12(1), 13 a 15,...

   13. 13.Yn rheoliad 16 ar ôl “The Commissioners” mewnosoder “, the...

   14. 14.(1) Mae Atodlen 1 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   15. 15.Rheoliadau Coedwigaeth (Eithriadau rhag Cyfyngu ar Gwympo Coed) 1979

   16. 16.Is-ddeddfau'r Comisiwn Coedwigaeth 1982

   17. 17.(1) Mae is-ddeddf 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   18. 18.Yn is-ddeddfau 3, 5, 6 a 7, yn lle “the...

   19. 19.Yn Atodlen 1, hepgorer “In the County of Gwent, the...

   20. 20.Rheolau Gorchmynion Sychder (Gweithdrefn Ymholiadau) 1984

   21. 21.Rheoliadau Rheoli Plaleiddiaid 1986

   22. 22.Rheoliadau Slwtsh (Defnydd Amaethyddol) 1989

   23. 23.Yn rheoliadau 7(1) ac 8(2), ar ôl “Scottish Environment Protection...

   24. 24.Yn rheoliad 11(1), yn lle “The Environment Agency” rhodder “The...

   25. 25.Yn Atodlen 2, ym mharagraff 2(2)(c), ar ôl “Scottish Environment...

   26. 26.Rheoliadau Goleuo Cerbydau Ffyrdd 1989

   27. 27.Rheoliadau Ffioedd Draenio Cyffredinol (Ffurflenni) 1990

   28. 28.Yn rheoliadau 2 a 3, yn lle'r geiriau o “by”...

   29. 29.(1) Mae'r Atodlen wedi ei diwygio fel a ganlyn.

   30. 30.Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1992

   31. 31.Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992

   32. 32.Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu) (Personau Rhagnodedig) 1992

   33. 33.Rheoliadau Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus 1993

   34. 34.Rheoliadau Ffioedd Draenio Cyffredinol (Cyniferydd Perthnasol) 1993

   35. 35.Rheoliadau Ardrethi Draenio (Ffurflenni) 1993

   36. 36.Rheoliadau Dyfroedd Wyneb (Ecosystemau Afonydd) (Dosbarthu) 1994

   37. 37.Rheoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol (Cymru a Lloegr) 1994

   38. 38.Yn rheoliad 2(1), yn y mannau priodol mewnosoder y diffiniadau...

   39. 39.Yn rheoliad 3(1), yn is-baragraffau (a) a (b), yn lle'r...

   40. 40.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   41. 41.(1) Mae rheoliad 5 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   42. 42.(1) Mae rheoliad 6 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   43. 43.Yn rheoliad 8(2), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “or, as...

   44. 44.Yn rheoliad 10(6), yn lle'r geiriau ar ôl “behalf” rhodder...

   45. 45.(1) Mae rheoliad 11 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   46. 46.Yn rheoliad 12, yn y geiriau agoriadol, yn lle'r geiriau...

   47. 47.(1) Mae Rhan 2 o Atodlen 3 wedi ei diwygio...

   48. 48.Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995

   49. 49.Yn erthygl 1(2)— (a) yn y diffiniad o “area of...

   50. 50.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   51. 51.Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) 1995

   52. 52.Yn erthyglau 9 a 13, ac yn Atodlen 3, ym...

   53. 53.Gorchymyn y Cymunedau Ewropeaidd (Dynodi) 1996

   54. 54.Rheoliadau Trwyddedau Amgylcheddol (Atal a Dirymu) 1996

   55. 55.Rheoliadau Trethi Tirlenwi 1996

   56. 56.Gorchymyn Cynlluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 1996

   57. 57.Rheoliadau Rheoli Llygredd (Ceisiadau, Apelau a Chofrestrau) 1996

   58. 58.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

   59. 59.(1) Mae rheoliad 12 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   60. 60.Yn rheoliadau 13(2)(a) a 15 i 17, yn lle “Agency”...

   61. 61.Rheoliadau Dyfroedd Wyneb (Tynnu Dŵr i'w Yfed) (Dosbarthu) 1996

   62. 62.Yn rheoliadau 4 i 7, yn lle “the Environment Agency”...

   63. 63.Gorchymyn Cymeradwyo Cod Ymarfer ar Weithdrefnau Amgylcheddol ar gyfer Awdurdodau Gweithredu Amddiffyn rhag Llifogydd (Asiantaeth yr Amgylchedd) 1996

   64. 64.Yn enw'r Gorchymyn ac yn erthygl 1, ar ôl “Environment...

   65. 65.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   66. 66.Rheoliadau Perthi 1997

   67. 67.Rheoliadau Dyfroedd Wyneb (Pysgod) (Dosbarthu) 1997

   68. 68.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   69. 69.Yn rheoliad 5(1), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

   70. 70.Yn rheoliad 6(3), yn lle “Environment Agency” rhodder “appropriate agency”....

   71. 71.Yn Rhan 1 o'r Atodlen, yn y Tabl, yn lle...

   72. 72.Rheoliadau Dyfroedd Wyneb (Pysgod Cregyn) (Dosbarthu) 1997

   73. 73.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   74. 74.Yn rheoliad 5, yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

   75. 75.Yn rheoliad 6(3), yn lle “Environment Agency” rhodder “appropriate agency”....

   76. 76.Rheoliadau Dyfroedd Wyneb (Sylweddau Peryglus) (Dosbarthu) 1997

   77. 77.Rheoliadau Dyfroedd Wyneb (Sylweddau Peryglus) (Dosbarthu) 1998

   78. 78.Rheoliadau Mwyngloddiau (Hysbysu eu Bod yn Segur) 1998

   79. 79.Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999

   80. 80.Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Ffermio Pysgod mewn Dyfroedd Morol) 1999

   81. 81.(1) Yn rheoliad 2(1), mae'r diffiniad o “sensitive area” wedi...

   82. 82.Yn Atodlen 3, ym mharagraff 2(c), yn lle “, the...

   83. 83.Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999

   84. 84.Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 1999

   85. 85.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   86. 86.Yn rheoliadau 7, 9, 10, 20 a 22, yn lle...

   87. 87.Gorchymyn Parth Diogelu Dŵr (Dalgylch Afon Dyfrdwy) (Dynodi) 1999

   88. 88.Rheoliadau Parth Diogelu Dŵr (Dalgylch Afon Dyfrdwy) (Darpariaethau Gweithdrefnol a Darpariaethau Eraill) 1999

   89. 89.Yn rheoliadau 2(5) a 4 i 14, yn lle “Agency”...

   90. 90.Yn rheoliad 7(2)(c), hepgorer “or, in Wales, the Countryside Council...

   91. 91.Rheoliadau Gwaith Gwrth-lygredd 1999

   92. 92.Yn rheoliadau 1 i 4 a 6(2), yn lle “Agency”...

   93. 93.Rheoliadau Gwaith Piblinellau Trawsgludo Nwy Cyhoeddus (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 1999

   94. 94.Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) 1999

   95. 95.Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) 1999

   96. 96.(1) Mae rheoliad 10(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   97. 97.(1) Mae'r Atodlen wedi ei diwygio fel a ganlyn.

   98. 98.Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth) (Cymru a Lloegr) 1999

   99. 99.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   100. 100.Yn rheoliad 2(3), yn lle “the Commissioners” rhodder “the appropriate...

   101. 101.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   102. 102.(1) Yn rheoliadau 5 a 6, yn lle “the Commissioners”,...

   103. 103.Yn rheoliadau 7 a 9 i 15, yn lle “the...

   104. 104.(1) Mae rheoliad 16 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   105. 105.(1) Mae rheoliad 17 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   106. 106.(1) Mae rheoliad 20 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   107. 107.Yn rheoliadau 21 a 23, yn lle “the Commissioners”, ym...

   108. 108.Yn rheoliad 23(1), hepgorer “or suspect”.

   109. 109.(1) Mae rheoliad 24(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   110. 110.Yn rheoliad 25, ym mharagraffau (3)(b) a (5)(b), yn lle...

   111. 111.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   112. 112.Rheoliadau Adweithyddion Niwclear (Asesu Effeithiau Amgylcheddol Datgomisiynu) 1999

   113. 113.Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999

   114. 114.Rheoliadau'r Diwydiant Dŵr (Amodau Rhagnodedig) 1999

   115. 115.Yn rheoliad 3(3)— (a) yn is-baragraff (b), cyn “the Environment...

   116. 116.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   117. 117.Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Gwaredu Biffenylau Polyclorinedig a Sylweddau Peryglus Eraill) (Cymru a Lloegr) 2000

   118. 118.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   119. 119.Yn rheoliad 3(5)(b), yn lle “Agency” rhodder “appropriate authority”.

   120. 120.(1) Mae rheoliad 6 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   121. 121.Yn rheoliad 7, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

   122. 122.Yn rheoliad 8(5), yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

   123. 123.(1) Mae rheoliad 9 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   124. 124.Yn rheoliad 10, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

   125. 125.Yn rheoliad 11, ym mharagraffau (1), (5) a (6), yn...

   126. 126.Yn rheoliad 12, yn lle “Agency” rhodder “appropriate authority”.

   127. 127.Yn rheoliad 13B, yn lle “The Environment Agency” rhodder “The...

   128. 128.Rheoliadau Gweithfeydd Trydan (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 2000

   129. 129.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   130. 130.(1) Yn Atodlen 2, mae'r diffiniad o “sensitive area” wedi...

   131. 131.Rheoliadau Gwaith Piblinellau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2000

   132. 132.Gorchymyn Adolygu Harbwr Porth Tywyn 2000

   133. 133.Yn erthygl 19(2)(g), ar ôl “the Environment Agency,” mewnosoder “the...

   134. 134.Ym mhennawd erthygl 46, yn lle “Environment Agency” rhodder “Natural...

   135. 135.(1) Mae Atodlen 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   136. 136.Gorchymyn Mordwyo Afon Gwy 2002

   137. 137.Rheoliadau Defnyddiau Atgynhyrchiol y Goedwig (Prydain Fawr) 2002

   138. 138.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   139. 139.(1) Mae rheoliad 5 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   140. 140.(1) Mae rheoliad 6 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   141. 141.(1) Mae rheoliad 7 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   142. 142.Yn rheoliad 8(2), ym mhob man lle y mae'n digwydd,...

   143. 143.Yn rheoliad 9, ym mhob man lle y mae'n digwydd,...

   144. 144.(1) Mae rheoliad 11 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   145. 145.Yn rheoliad 13, yn lle “the Commissioners”, ym mhob man...

   146. 146.Yn rheoliad 14(3), yn lle “the Commissioners” rhodder “the appropriate...

   147. 147.(1) Mae rheoliad 16 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   148. 148.Yn rheoliad 17(1), yn lle “Great Britain”, ym mhob man...

   149. 149.Yn rheoliad 18, yn lle “The Commissioners”, ym mhob man...

   150. 150.(1) Mae rheoliad 20(b) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   151. 151.(1) Mae rheoliad 21 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   152. 152.(1) Mae rheoliad 22 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   153. 153.Yn rheoliad 23, ar ôl “forest reproductive material” mewnosoder “in...

   154. 154.Yn rheoliad 24, yn lle “Great Britain” rhodder “a relevant...

   155. 155.(1) Mae rheoliad 25 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   156. 156.(1) Mae rheoliad 26 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   157. 157.Yn rheoliad 27(1), ar ôl “the Commissioners” mewnosoder “or the...

   158. 158.(1) Mae rheoliad 32 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   159. 159.Yn Atodlen 2, yn lle “the Commissioners”, ym mhob man...

   160. 160.(1) Mae Atodlen 3 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   161. 161.(1) Mae Atodlen 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   162. 162.Yn Atodlen 5, yn lle “the Commissioners”, ym mhob man...

   163. 163.Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 2003

   164. 164.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   165. 165.Yn rheoliad 4, yn lle “Agency” ac “Agency's”, ym mhob...

   166. 166.(1) Mae rheoliad 6 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   167. 167.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

   168. 168.Rheoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2003

   169. 169.Rheoliadau Deunydd Pacio (Gofynion Hanfodol) 2003

   170. 170.Rheoliadau Cod Cyfathrebu Electronig (Amodau a Chyfyngiadau) 2003

   171. 171.(1) Mae rheoliad 2(2) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   172. 172.Yn rheoliad 8(1)(b)(iii), yn lle “the Countryside Council for Wales”...

   173. 173.Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2003

   174. 174.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   175. 175.(1) Mae rheoliad 3 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   176. 176.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   177. 177.Yn rheoliad 5(2), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

   178. 178.Yn rheoliadau 7 i 9, yn lle “Agency”, ym mhob...

   179. 179.(1) Mae rheoliad 10 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   180. 180.Yn rheoliad 11(1), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

   181. 181.(1) Mae rheoliad 12 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   182. 182.Yn rheoliadau 13 i 15, yn lle “Agency”, ym mhob...

   183. 183.(1) Mae rheoliad 16 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   184. 184.Yn rheoliad 17, ar ôl “Agency” mewnosoder “, the NRBW”....

   185. 185.(1) Mae rheoliad 18 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   186. 186.Yn rheoliad 19(1), yn lle “Agency” ac “Agency's”, ym mhob...

   187. 187.(1) Mae rheoliad 20 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   188. 188.Yn Rhan 2 o Atodlen 2, ar ôl paragraff 29...

   189. 189.Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni 2004

   190. 190.Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Coedwigaeth) (Prydain Fawr) 2004

   191. 191.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   192. 192.Yn erthyglau 3 a 4, yn lle “the Forestry Commissioners”...

   193. 193.Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Phytophthora ramorum) (Prydain Fawr) 2004

   194. 194.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   195. 195.Yn erthyglau 3 a 4, yn lle “Great Britain”, ym...

   196. 196.(1) Mae erthygl 5 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   197. 197.Yn erthygl 6(2) a (3), yn lle “Commissioners”, ym mhob...

   198. 198.Yn erthygl 8(2), yn lle “another part of the United...

   199. 199.(1) Mae erthygl 10(3) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   200. 200.Yn erthygl 13(1A), yn lle “Great Britain” rhodder “a relevant...

   201. 201.Rheoliadau Cerbydau ar Ddiwedd eu Hoes (Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr) 2005

   202. 202.Gorchymyn Elusennau (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) 2005

   203. 203.Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005

   204. 204.Yn rheoliad 11, ar ôl is-baragraff (a) mewnosoder—

   205. 205.(1) Mae Atodlen 7 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   206. 206.Rheoliadau Cynllun Sychder 2005

   207. 207.Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005

   208. 208.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   209. 209.Ar ôl erthygl 2 mewnosoder— Inspectors (1) The functions of an inspector under articles 9, 10,...

   210. 210.Yn erthygl 3, yn y diffiniad o “approved place of...

   211. 211.(1) Mae erthygl 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   212. 212.(1) Mae erthygl 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   213. 213.(1) Mae erthygl 7 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   214. 214.(1) Mae erthygl 8(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   215. 215.Yn erthygl 9(3), yn lle “Great Britain” rhodder “a relevant...

   216. 216.(1) Mae erthygl 10(2) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   217. 217.Yn erthygl 11(c), yn lle “Great Britain” rhodder “a relevant...

   218. 218.(1) Mae erthygl 12 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   219. 219.(1) Mae erthygl 16 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   220. 220.(1) Mae erthygl 17 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   221. 221.(1) Mae erthygl 18 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   222. 222.Yn erthygl 19(1), ar ôl “shall” mewnosoder “, in a...

   223. 223.(1) Mae erthygl 20 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   224. 224.(1) Mae erthygl 22 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   225. 225.Yn lle erthygl 24 rhodder— Registers of forestry traders (1) The Commissioners shall maintain a register listing the particulars...

   226. 226.Yn erthygl 25(3), yn lle “register maintained under article 24(1)”...

   227. 227.(1) Mae erthygl 26 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   228. 228.Yn erthygl 27, yn lle “the Commissioners”, ym mhob man...

   229. 229.(1) Mae erthygl 28 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   230. 230.(1) Mae erthygl 29 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   231. 231.Yn erthygl 30(7), ar ôl “the Commissioners”, mewnosoder “or, as...

   232. 232.(1) Mae erthygl 31 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   233. 233.Yn erthygl 32(5), ar ôl “the Commissioners”, mewnosoder “or, as...

   234. 234.Yn erthygl 33(6)(a), yn lle “the Commissioners” rhodder “the appropriate...

   235. 235.Yn erthygl 34(4), yn lle “register” rhodder “registers”.

   236. 236.(1) Mae erthygl 36 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   237. 237.(1) Mae erthygl 38(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   238. 238.Yn erthygl 39, yn lle “the Commissioners”, ym mhob man...

   239. 239.Yn erthygl 40(1), yn lle “the Commissioners” rhodder “the appropriate...

   240. 240.(1) Mae erthygl 41 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   241. 241.(1) Mae erthygl 42 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   242. 242.Yn erthygl 43(2), yn lle “Great Britain” rhodder “a relevant...

   243. 243.Yn Atodlen 7, ym mharagraff 2 o Ran A, yn...

   244. 244.(1) Mae Atodlen 9 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   245. 245.Yn Atodlen 13, ym mharagraff 2(b), yn lle “the Commissioners”...

   246. 246.Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Tynnu Dŵr a'i Gronni) 2006

   247. 247.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Agency” ac “Agency's”,...

   248. 248.Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Geisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006

   249. 249.Yn rheol 4(1), yn y man priodol mewnosoder— “the appropriate...

   250. 250.(1) Mae rheol 7(8) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   251. 251.(1) Mae rheol 8(4) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   252. 252.Yn rheol 12(8)(e)(vi), yn lle “the Countryside Council for Wales”...

   253. 253.(1) Yn Atodlen 5, mae'r tabl wedi ei ddiwygio fel...

   254. 254.(1) Yn Atodlen 6, mae'r tabl wedi ei ddiwygio fel...

   255. 255.Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Marcio Deunydd Pecynnu Pren) 2006

   256. 256.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   257. 257.Yn erthyglau 3 i 11, yn lle “the Commissioners”, ym...

   258. 258.Yn Atodlen 2, yn y ffurflen ardystio, cyn yr Atodiad,...

   259. 259.Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffïoedd) (Coedwigaeth) 2006

   260. 260.Yn rheoliad 2(1), yn y man priodol mewnosoder— “action” means...

   261. 261.Yn lle rheoliad 3(1) rhodder— (1) Fees are payable—

   262. 262.Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2006

   263. 263.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   264. 264.Yn rheoliad 41(4)(c)(i), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “, the...

   265. 265.Yn rheoliad 43(e)(i), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “, the...

   266. 266.(1) Mae rheoliad 45(5) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   267. 267.Yn rheoliad 47(1)(c)(i), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “, the...

   268. 268.Yn rheoliad 48(1)(c)(i), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “, the...

   269. 269.(1) Mae rheoliad 51(4) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   270. 270.Yn rheoliad 66(1)(a) a (3)(a), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder...

   271. 271.(1) Mae rheoliad 70(2) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   272. 272.Rheoliadau Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr 2007

   273. 273.Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007

   274. 274.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   275. 275.Yn rheoliad 40B, yn lle “the Environment Agency” rhodder “the...

   276. 276.Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007

   277. 277.Rheoliadau Cadwraeth Forol Alltraeth (Cynefinoedd Naturiol, &c) 2007

   278. 278.Yn rheoliad 25(3)(c), yn lle “the Countryside Council for Wales”...

   279. 279.Yn rheoliad 71, yn lle “the Countryside Council for Wales”,...

   280. 280.Rheoliadau Peiriannau Mewndanio Mawr (Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Gostwng Allyriadau) 2007

   281. 281.Yn rheoliad 2(1), yn y man priodol mewnosoder— “the NRBW”...

   282. 282.Yn rheoliad 6(5), ar y dechrau mewnosoder “The NRBW,”.

   283. 283.(1) Mae rheoliad 7 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   284. 284.(1) Mae rheoliad 9 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   285. 285.Yn rheoliad 12, ar ôl is-baragraff (a) hepgorer “and” a...

   286. 286.(1) Yn Atodlen 1, mae paragraff 1 wedi ei ddiwygio...

   287. 287.Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus 2007

   288. 288.Gorchymyn Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol (Swyddogaethau Rheoleiddio) 2007

   289. 289.Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Darpariaethau Trosiannol) 2008

   290. 290.Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Gweinyddu) 2008

   291. 291.Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2008

   292. 292.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   293. 293.(1) Mae rheoliad 3 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   294. 294.(1) Mae rheoliad 5 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   295. 295.Yn rheoliadau 6 i 15, yn lle “Agency”, ym mhob...

   296. 296.(1) Mae rheoliad 16 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   297. 297.Yn rheoliadau 17 a 18, yn lle “Agency”, ym mhob...

   298. 298.Yn Atodlen 2, ym mharagraff 2, ac yn Atodlenni 3...

   299. 299.Gorchymyn Pysgodfa Gocos Aber Afon Dyfrdwy 2008

   300. 300.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   301. 301.Yn erthygl 5, ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

   302. 302.Rheoliadau Gorfodi Cofrestru, Gwerthuso ac Awdurdodi Cemegau (REACH) 2008

   303. 303.Yn rheoliad 2(2), yn y diffiniad o “enforcing authority”, ar...

   304. 304.Yn rheoliad 21(2)(a), ar ôl “the Environment Agency,” mewnosoder “the...

   305. 305.(1) Yn Atodlen 1, mae'r Tabl wedi ei ddiwygio fel...

   306. 306.Yn Atodlen 2, ym mharagraff 1, ar ôl “the Environment...

   307. 307.Yn Atodlen 6, ym mhennawd Rhan 1, ar ôl “The...

   308. 308.(1) Mae Atodlen 7 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   309. 309.(1) Mae Atodlen 8 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   310. 310.Rheoliadau Cludo Gwastraff Ymbelydrol a Gweddillion Tanwydd ar Draws Ffiniau 2008

   311. 311.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   312. 312.Yn rheoliad 16, yn lle “and Wales” rhodder “, the...

   313. 313.Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) 2009

   314. 314.Rheoliadau Sylweddau sy'n Teneuo'r Osôn (Amodau) 2009

   315. 315.Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr wedi'u Fflworeiddio 2009

   316. 316.(1) Mae rheoliad 3 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   317. 317.Yn rheoliad 56(5), yn lle “Agency” rhodder “appropriate agency”.

   318. 318.Rheoliadau Batris a Chronaduron Gwastraff 2009

   319. 319.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   320. 320.(1) Mae rheoliad 3(2) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   321. 321.Yn rheoliad 13(2)(d)(i), ar ôl “Environment Agency” mewnosoder “, the...

   322. 322.(1) Mae rheoliad 83 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   323. 323.(1) Mae rheoliad 86(2) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   324. 324.Gorchymyn Deddf Elw Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol) 2009

   325. 325.Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ymgynghori ar Ddatganiad Polisi Cenedlaethol) 2009

   326. 326.Rheoliadau Cynlluniau Argyfwng Damweiniau Mawr Oddi ar y Safle (Rheoli Gwastraff o Ddiwydiannau Echdynnol) (Cymru a Lloegr) 2009

   327. 327.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   328. 328.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   329. 329.Yn rheoliadau 9(3) a 10(1), yn lle “Environment Agency” rhodder...

   330. 330.Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau: Ffurflenni a Gweithdrefn Ragnodedig) 2009

   331. 331.Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009

   332. 332.Ar ôl rheoliad 8B mewnosoder— “Appropriate agency” The “appropriate agency” means— (a) in relation to a river...

   333. 333.Yn rheoliad 9(1), ac ym mhennawd rheoliad 9, yn lle...

   334. 334.(1) Mae rheoliad 10 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   335. 335.Yn rheoliad 11(2)(a), ar ôl “the Environment Agency” mewnosoder “or...

   336. 336.(1) Mae rheoliad 12 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   337. 337.(1) Mae rheoliad 13 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   338. 338.(1) Mae rheoliad 14 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   339. 339.(1) Mae rheoliad 15(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   340. 340.Yn rheoliadau 16 a 18, yn lle “Environment Agency”, ym...

   341. 341.(1) Mae rheoliad 19 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   342. 342.Yn rheoliad 20(8), yn lle “Environment Agency” yn y man...

   343. 343.Yn rheoliad 21(4), yn lle “Environment Agency”, yn y man...

   344. 344.Yn rheoliad 22, yn lle “the Environment Agency” a “the...

   345. 345.(1) Mae rheoliad 23 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   346. 346.Yn rheoliad 25, yn lle “Environment Agency”, ym mhob man...

   347. 347.(1) Mae rheoliad 26 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   348. 348.(1) Mae rheoliad 27 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   349. 349.Yn rheoliad 28(1), yn lle “the Environment Agency” a “the...

   350. 350.(1) Mae rheoliad 29 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   351. 351.(1) Mae rheoliad 32 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   352. 352.(1) Mae rheoliad 35(2) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   353. 353.(1) Mae rheoliad 36 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   354. 354.Rheoliadau Llyswennod (Cymru a Lloegr) 2009

   355. 355.Yn rheoliad 2, yn y mannau priodol mewnosoder y diffiniadau...

   356. 356.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   357. 357.Yn rheoliad 6(1)(e), ar ôl “Agency” mewnosoder “, where those...

   358. 358.Yn rheoliad 7(2), ar ôl “Agency” mewnosoder “, where those...

   359. 359.Yn rheoliadau 8, 12 i 14, 17, 20 ac 21,...

   360. 360.(1) Mae rheoliad 26 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   361. 361.Yn yr Atodlen, ym mharagraffau 3 i 5, yn lle...

   362. 362.Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Partïon a chanddynt Fuddiant) 2010

   363. 363.Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Caffael Gorfodol) 2010

   364. 364.Rheoliadau Allforio Mercwri a Data Mercwri (Gorfodi) 2010

   365. 365.Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010

   366. 366.Yn rheoliad 5, yn lle “the Countryside Council for Wales”,...

   367. 367.Yn rheoliad 9(2), yn lle'r geiriau o “sections 131, 132...

   368. 368.Yn rheoliad 9A(10), ar ôl “Forestry Commissioners,” mewnosoder “the Natural...

   369. 369.Yn rheoliad 17(1), yn lle “the Countryside Council for Wales”...

   370. 370.(1) Mae rheoliad 56 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   371. 371.Yn rheoliad 99(2), ar ôl “the Environment Agency” mewnosoder “in...

   372. 372.Yn rheoliad 127(2), ar ôl “the Environment Agency” mewnosoder “in...

   373. 373.(1) Mae rheoliad 129 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   374. 374.Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Arwylio Cyfeiriedig a Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol) 2010

   375. 375.Rheoliadau Hawlenni Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010

   376. 376.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   377. 377.(1) Mae rheoliad 32 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   378. 378.(1) Mae rheoliad 33 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   379. 379.Yn rheoliad 46, yn lle “Agency's” ac “Agency”, ym mhob...

   380. 380.(1) Yn rheoliadau 58 a 59, yn lle “Agency”, ym...

   381. 381.Yn rheoliadau 61 a 63, yn lle “Agency”, ym mhob...

   382. 382.Yn rheoliad 65, yn lle “Agency” ac “Agency's”, ym mhob...

   383. 383.(1) Mae rheoliad 108 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   384. 384.Yn Atodlen 2, ym mharagraff 2(1), (4) a (5), yn...

   385. 385.Yn Rhan 2 o Atodlen 23, ar ôl paragraff 11...

   386. 386.Gorchymyn Cynllun Effeithlonrwydd Ynni'r Ymrwymiad Lleihau Carbon 2010

   387. 387.(1) Mae erthygl 9 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   388. 388.(1) Mae Atodlen 10 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   389. 389.Rheoliadau Llongau Masnachol (Trosglwyddiadau o Long i Long) 2010

   390. 390.Gorchymyn Swyddogaethau Rheoli Perygl Llifogydd 2010

   391. 391.Gorchymyn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol) 2011

   392. 392.Rheoliadau Pwyllgorau Rhanbarthol Llifogydd ac Arfordir (Cymru a Lloegr) 2011

   393. 393.(1) Mae rheoliad 4 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   394. 394.Yn rheoliadau 5 i 7, 8(1) a (2) a 9,...

   395. 395.Yn rheoliad 11(1)(b)(i), ar ôl “the Agency” mewnosoder “or the...

   396. 396.Yn rheoliadau 14, 18(1)(c), 19(1)(c), 22(b), 27 a 28(1), yn...

   397. 397.Rheoliadau Asiantaeth yr Amgylchedd (Ardollau) (Cymru a Lloegr) 2011

   398. 398.Yn enw'r Rheoliadau, yn lle “Environment Agency” rhodder “Flood and...

   399. 399.(1) Mae rheoliad 1 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   400. 400.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   401. 401.Yn rheoliadau 3 i 6 ac 8 i 12, yn...

   402. 402.Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011

   403. 403.Yn rheoliad 3(1), yn y man priodol mewnosoder— “appropriate body”...

   404. 404.Yn lle rheoliad 9 rhodder— Directions to the appropriate body...

   405. 405.Yn rheoliadau 10(2), 25 a 28(1), yn lle “Environment Agency”...

   406. 406.Yn lle rheoliad 29 rhodder— Procedure for registration (1) This regulation applies to— (a) registration of a carrier...

   407. 407.(1) Mae rheoliad 30 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   408. 408.Yn rheoliad 32(1)(b) a (2), yn lle “Agency” rhodder “appropriate...

   409. 409.Yn rheoliadau 34, 35(6), 37 i 40 a 46, yn...

   410. 410.(1) Yn Atodlen 1, mae paragraff 13 wedi ei ddiwygio...

   411. 411.Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Rheolaethau ar Sylweddau sy'n Teneuo'r Osôn) 2011

   412. 412.Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Newid a Dirymu Gorchmynion Caniatâd Datblygu) 2011

   413. 413.Gorchymyn Llifogydd ac Erydu Arfordirol Atodol (Lloegr) 2011

   414. 414.(1) Mae erthygl 3 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   415. 415.(1) Mae erthygl 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   416. 416.(1) Mae erthygl 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   417. 417.Yn erthygl 8, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

   418. 418.Rheoliadau'r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2012

   419. 419.(1) Mae rheoliad 3(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   420. 420.(1) Mae rheoliad 20 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   421. 421.(1) Mae rheoliad 27 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   422. 422.(1) Mae rheoliad 45(5) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   423. 423.Yn rheoliadau 52(4) a 73(3)(a), ar ôl “Environment Act 1995”...

   424. 424.Yn rheoliad 86, ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

   425. 425.Yn rheoliad 87, ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

   426. 426.Yn Atodlen 5, ym mharagraffau 3(2) ac (11) a 6(8),...

   427. 427.Yn Atodlen 10, ym mharagraff 1(1)(a)(ii), yn lle “where A’s...

  5. ATODLEN 5

   OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

   1. 1.Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Mapiau Drafft) (Cymru) 2001

   2. 2.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   3. 3.Yn rheoliadau 3 i 7, yn lle “y Cyngor”, ym...

   4. 4.Yn Atodlen 1, ar ôl “Y Comisiwn Coedwigaeth” mewnosoder “(os...

   5. 5.Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) 2001

   6. 6.Yn rheoliadau 10(2)(ch) a 15(9), yn lle “Gyngor Cefn Gwlad...

   7. 7.(1) Mae rheoliad 17 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   8. 8.Rheoliadau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Apelau) (Cymru) 2002

   9. 9.(1) Mae rheoliad 2 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   10. 10.Yn rheoliadau 3(e), 6 i 10, 12 i 14, 16...

   11. 11.Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Gweithdrefnau Apelau) (Cymru) 2002

   12. 12.Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Mapiau Dros Dro a Therfynol) (Cymru) 2002

   13. 13.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   14. 14.Yn rheoliadau 3 i 10, yn lle “y Cyngor” ym...

   15. 15.Yn Atodlen 1, ar ôl “Asiantaeth yr Amgylchedd” ac “Y...

   16. 16.Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Cymru) 2002

   17. 17.Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Cyflwyno Tir fel Tir Mynediad) (Cymru) 2003

   18. 18.Yn rheoliad 2(1), hepgorer y diffiniad o “y Cyngor”.

   19. 19.(1) Mae rheoliad 4(4) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   20. 20.Rheoliadau Mynediad i Cefn Gwlad (Gwahardd neu Gyfyngu Mynediad) (Cymru) 2003

   21. 21.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   22. 22.Yn rheoliadau 12(1) a 14(7) a (9), yn lle “y...

   23. 23.Rheoliadau Diogelu'r Arfordir (Hysbysiadau) (Cymru) 2003

   24. 24.Rheoliadau'r Diwydiant Dŵr (Amodau Rhagnodedig) (Ymgymerwyr yng Nghymru yn Unig neu yn Bennaf) 2004

   25. 25.Rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004

   26. 26.Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004

   27. 27.Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005

   28. 28.Yn rheoliad 5(1), yn y man priodol mewnosoder— ystyr “CANC”...

   29. 29.Yn rheoliad 11, ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

   30. 30.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “Asiantaeth”, ym mhob...

   31. 31.Ym mhennawd Rhan 8, yn lle “Swyddogaethau'r Asiantaeth” rhodder “Swyddogaethau...

   32. 32.Yn y darpariaethau a ganlyn, yn lle “yr Asiantaeth”, ym...

   33. 33.Yn rheoliad 65A(1), yn lle “Asiantaeth yr Amgylchedd” rhodder “CANC”....

   34. 34.Yn rheoliadau 70 a 71(3), yn lle “yr Asiantaeth”, ym...

   35. 35.(1) Mae Atodlen 7 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   36. 36.Yn Atodlen 10, yn Ffurf Hysbysiadau Cosbau Penodedig, yn lle...

   37. 37.Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005

   38. 38.Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) 2006

   39. 39.Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) 2006

   40. 40.Yn rheoliadau 5(1), 7(1)(l) a 13(3)(b), ac yn Atodlen 3,...

   41. 41.Gorchymyn Rheolaethau ar Gŵn (Heb Fod yn Gymwys i Dir Dynodedig) (Cymru) 2007

   42. 42.Rheoliadau Milheintiau (Monitro) (Cymru) 2007

   43. 43.Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007

   44. 44.(1) Yn rheoliad 2(1), mae'r diffiniad o “cyrff ymgynghori” wedi...

   45. 45.Yn rheoliad 5(7)(ch), hepgorer “gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru”.

   46. 46.Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2008

   47. 47.(1) Mae rheoliad 6 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   48. 48.Yn rheoliadau 7(1)(a), 8(3) a 13A i 13CH, yn lle...

   49. 49.Yn rheoliad 49, yn lle “yr Asiantaeth yr Amgylchedd” rhodder...

   50. 50.Yn Atodlen 4, ym mharagraff 19(1) a (2), yn lle...

   51. 51.Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009

   52. 52.(1) Mae rheoliad 10 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   53. 53.(1) Mae rheoliad 11 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   54. 54.Yn rheoliad 31(2), yn lle “Asiantaeth yr Amgylchedd” rhodder “Gorff...

   55. 55.Gorchymyn Strategaethau Troseddau ac Anhrefn (Disgrifiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2009

   56. 56.Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Adolygiadau Amhenderfynedig o Hen Ganiatadau Mwynau) (Cymru) 2009

   57. 57.Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 2010

   58. 58.(1) Mae rheoliad 2(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn....

   59. 59.Yn rheoliadau 3(1)(c)(i) a 7 i 9, ac yn Atodlen...

   60. 60.Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010

   61. 61.Gorchymyn Rheilffordd Llangollen a Chorwen 2010

   62. 62.Yn erthygl 9(8)(a) a phennawd erthygl 21, yn lle “Asiantaeth...

   63. 63.Yn Atodlen 4, yn lle “Asiantaeth yr Amgylchedd”, ym mhob...

   64. 64.Gorchymyn Pysgod Môr (Ardal Benodedig) (Gwahardd Offer Gosod) (Cymru) 2010

   65. 65.Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) 2011

   66. 66.Yn erthyglau 18(1) ac 19(1), ar ôl “gan neu ar...

   67. 67.Yn erthygl 25(1), yn lle “Gyngor Cefn Gwlad Cymru”, ym...

   68. 68.Rheoliadau Apelio ynghylch Gwybodaeth am Reoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (Cymru) 2011

   69. 69.Rheoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011

   70. 70.Yn rheoliad 2, yn y diffiniad o “y system WasteDataFlow”,...

   71. 71.Yn rheoliad 3(1), yn lle “Asiantaeth yr Amgylchedd” rhodder “Corff...

   72. 72.Gorchymyn Llifogydd ac Erydu Arfordirol Atodol (Cymru) 2011

   73. 73.Yn erthygl 3(3), yn lle “Asiantaeth yr Amgylchedd” rhodder “Gorff...

   74. 74.(1) Mae erthygl 3 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   75. 75.(1) Mae erthygl 4 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   76. 76.(1) Mae erthygl 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   77. 77.Yn erthygl 8, yn lle “Agency”, ym mhob man lle...

   78. 78.Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

   79. 79.(1) Mae erthygl 27(3) wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   80. 80.(1) Yn Atodlen 4, mae'r Tabl wedi ei ddiwygio fel...

  6. ATODLEN 6

   IS-DDEDDFWRIAETH ARALL

   1. 1.Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch a Brys (Ymgymerwyr Dŵr a Charthffosiaeth) 1998

   2. 2.Gorchymyn Asiantaeth yr Amgylchedd (Afon Dyfrdwy) (Cyfyngu ar Eogiaid a Sewin) 2004

   3. 3.Yn enw'r Gorchymyn ac yn erthygl 1, ar ôl “Environment...

   4. 4.Yn erthyglau 5 a 9, yn lle “Agency” rhodder “appropriate...

   5. 5.Gorchymyn Asiantaeth yr Amgylchedd (Cyfyngu ar Drwyddedau Pysgota â Rhwydi) (Cymru) 2009

   6. 6.Yn enw'r Gorchymyn ac yn erthygl 1(1), yn lle “Environment...

   7. 7.(1) Mae erthygl 2 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   8. 8.Yn erthyglau 3 a 4, yn lle “Agency's” ac “Agency”,...

   9. 9.Yn erthygl 5, yn lle paragraff (1) rhodder—

   10. 10.(1) Mae erthygl 6 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   11. 11.Yn erthygl 7(1), yn lle “Agency's” ac “Agency” rhodder “NRBW's”...

   12. 12.(1) Mae'r Atodlen wedi ei diwygio fel a ganlyn.

  7. ATODLEN 7

   DARPARIAETHAU TROSIANNOL AC ARBEDION

   1. RHAN 1 Darpariaethau cyffredinol

    1. 1.Dehongli

    2. 2.Parhad o ran ymarfer y swyddogaethau

    3. 3.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys— (a) pan roddwyd swyddogaeth...

    4. 4.Nid yw darpariaethau'r Rhan hon— (a) yn rhagfarnu unrhyw ddarpariaeth...

   2. RHAN 2 Cyfarwyddiadau

    1. 5.Cyfarwyddiadau cyffredinol

    2. 6.Cyfarwyddyd Dosbarthu Dŵr Wyneb a Dŵr Daear Ardaloedd Basn Afon (y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2009

    3. 7.Cyfarwyddiadau Teipoleg, Safonau a gwerthoedd trothwy Dŵr Daear Ardaloedd Basn Afon (y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2010

   3. RHAN 3 Darpariaethau'n ymwneud â diwygiadau i ddeddfiadau penodol

    1. 8.Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990

    2. 9.Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 1999

    3. 10.Rheoliadau Defnyddiau Atgynhyrchiol y Goedwig (Prydain Fawr) 2002

    4. 11.Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005

    5. 12.Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010

   4. RHAN 4 Darpariaethau'n ymwneud â dileu CCGC

    1. 13.Dehongli

    2. 14.Datganiad terfynol o gyfrifon mewn perthynas â CCGC

    3. 15.Adroddiad terfynol mewn perthynas â CCGC

 13. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Instrument

The Whole Instrument you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Instrument as a PDF

The Whole Instrument you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open yr Offeryn Cyfan

Yr Offeryn Cyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open Schedules only

Y Rhestrau you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill