xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2012 Rhif 969 (Cy.126) (C.31)

Y GYMRAEG, CYMRU

Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 4) 2012

Gwnaed

27 Mawrth 2012

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adrannau 150(5) a 156(2) o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011(1), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:

Enwi

1.  Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 4) 2012.

Cychwyn

2.  Daw darpariaethau canlynol Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i rym ar 1 Ebrill 2012—

(a)adrannau 2, 23, 138, 139 a 146 i'r graddau nad yw'r adrannau hyn eisoes mewn grym;

(b)Atodlenni 1, 4 a 12 i'r graddau nad yw'r Atodlenni hyn eisoes mewn grym;

(c)adrannau 3, 5 a 6;

(d)adran 7 ac eithrio

(i)isadrannau (2) a (6) lle mae'r isadrannau hynny'n ymwneud â Rhan 5,

(ii)is-adrannau (3)(b), (4), (8) a (10);

(e)Atodlen 2 ac eithrio paragraff 8(2)(a);

(f)adrannau 8 i 10 a 12 i 15;

(g)adran 16 ac eithrio isadrannau (2)(a) a (b);

(h)adrannau 17 i 19;

(i)cychwynnir Rhan 4 fel a ganlyn:

(i)Penodau 2 i 5,

(ii)Pennod 8, a

(iii)Pennod 9 ac eithrio adran 69;

(j)Atodlenni 5 i 9;

(k)Rhan 6;

(l)paragraffau 9 a 18 o Atodlen 11 ac adran 120(4) i'r graddau y mae'n ymwneud â'r paragraffau hynny;

(m)adrannau 134 i 137;

(n)adran 140 ac eithrio'r canlynol:

(i)isadran (1)(c), a

(ii)isadrannau (1)(d) ac (e) lle mae'r isadrannau hynny yn cyfeirio at ymchwiliadau o dan Ran 5;

(o)adran 141 ac eithrio'r canlynol:

(i)isbaragraff (a) o'r diffiniad o “achwynydd”, a

(ii)isbaragraff (b) o'r diffiniad o “ymchwiliad”;

(p)adrannau 142, 143, 144(3)(b) a 147.

Leighton Andrews

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, un o Weinidogion Cymru

27 Mawrth 2012

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Gwneir y Gorchymyn hwn o dan adrannau 156(2) a 150(5) o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ac mae'n dwyn i rym ddarpariaethau yn y Mesur sy'n diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn sefydlu swydd Comisiynydd y Gymraeg.

Bydd y darpariaethau a gychwynnir gan y Gorchymyn hwn yn sicrhau bod swyddogaethau'r Bwrdd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn trosglwyddo i'r Comisiynydd. Mae'r Gorchymyn hwn hefyd yn cychwyn darpariaethau sy'n rhoi pwerau ychwanegol i'r Comisiynydd gan gynnwys pwerau a fydd yn galluogi'r Comisiynydd i wneud y gwaith paratoadol sydd ei angen ar gyfer cyflwyno safonau sy'n ymwneud â'r Gymraeg.

Nodyn Orchymyn Cychwyn Blaenorol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae darpariaethau canlynol y Mesur wedi eu dwyn i rym drwy orchmynion cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y ddarpariaethY dyddiad cychwynRhif O.S.
adran 2(2) (yn rhannol)28 Mehefin 20112011/1586 (Cy. 182)
adran 2(3) (yn rhannol)28 Mehefin 20112011/1586 (Cy. 182)
adran 23(1) (yn rhannol)10 Ionawr 20122012/46 (Cy.10)
adran 23(4)10 Ionawr 20122012/46 (Cy.10)
adrannau 138 a 13928 Mehefin 20112011/1586 (Cy. 182)
adran 146 (yn rhannol)28 Mehefin 20112011/1586 (Cy. 182)
adrannau 148 a 1495 Chwefror 20122012/223 (Cy.37)
Atodlen 1, paragraffau 3, 7, 8, 13 ac 2128 Mehefin 20112011/1586 (Cy. 182)
Atodlen 4, paragraffau 1, 5, 10 ac 1110 Ionawr 20122012/46 (Cy.10)
Atodlen 12, paragraffau 1, 2 a 628 Mehefin 20112011/1586 (Cy. 182)