Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2012

 Help about what version

Pa Fersiwn

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

Rheoliadau 2 a 6

YR ATODLENManylion ychwanegol ynglŷn â rhai ceisiadau

Ceisiadau a wneir o dan Ddeddf 2004

Ceisiadau sy'n ymwneud â hysbysiadau gwella

1.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 10(1) o Atodlen 1 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn hysbysiad gwella) ac eithrio cais y cyfeirir ato ym mharagraff 2.

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad gwella (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)os sail y cais, neu un o'i seiliau, yw mai un o'r ffyrdd o weithredu a grybwyllir ym mharagraff 12(2) o Atodlen 1 i Ddeddf 2004 yw'r ffordd orau o weithredu ynglŷn â'r perygl, datganiad yn nodi beth yw'r ffordd honno o weithredu, ynghyd â rhesymau'r ceisydd dros ystyried mai honno yw'r ffordd orau o weithredu.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

2.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 10 o Atodlen 1 i Ddeddf 2004 sydd ar y sail a nodir ym mharagraff 11(1) o'r Atodlen honno (sail apêl yn ymwneud â phersonau eraill), neu sy'n cynnwys y sail honno.

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad gwella (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau;

(c)os un o'r seiliau ar gyfer y cais yw mai ffordd arall o weithredu a grybwyllir ym mharagraff 12(2) o Atodlen 1 i Ddeddf 2004 yw'r ffordd orau o weithredu ynglŷn â'r perygl, datganiad yn nodi beth yw'r ffordd honno o weithredu, ynghyd â rhesymau'r ceisydd dros ystyried mai dyna'r ffordd orau o weithredu;

(ch)enw a chyfeiriad unrhyw berson a ddylai, fel un o berchnogion y fangre, ym marn y ceisydd, weithredu fel sy'n ofynnol o dan yr hysbysiad gwella neu dalu'r cyfan neu ran o gostau'r gweithredu hwnnw (“y perchennog arall”);

(d)prawf bod copi o'r cais wedi ei gyflwyno i'r perchennog arall; ac

(dd)datganiad yn cynnwys y manylion canlynol—

(i)natur buddiant y perchennog arall yn y fangre;

(ii)y rheswm pam y mae'r ceisydd yn tybio y dylai'r perchennog arall weithredu fel sydd dan sylw, neu dalu'r cyfan neu ran o gost gweithredu felly; a

(iii)os sail y cais yw y dylai'r perchennog arall dalu'r cyfan neu ran o gost y gweithredu, amcangyfrif o gost y gweithredu a'r gyfran o'r gost honno, ym marn y ceisydd, y dylai'r perchennog arall ei thalu.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

3.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 13(1) o Atodlen 1 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i amrywio neu wrthod amrywio neu ddirymu hysbysiad gwella).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad gwella (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)copi o benderfyniad yr ATLl i amrywio neu wrthod amrywio neu ddirymu (gan gynnwys unrhyw ddogfennau a ddyroddwyd gan yr ATLl mewn cysylltiad â'i hysbysiad o benderfyniad).

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

4.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan—

(a)paragraff 11(1) o Atodlen 3 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn galwad gan yr ATLl am ad-dalu costau a dynnwyd gan yr ATLl wrth weithredu pan fo hysbysiad gwella wedi ei gyflwyno); a

(b)y paragraff hwnnw fel y'i cymhwysir gydag addasiadau gan adran 42 o Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn galwad gan yr ATLl am ad-dalu costau a dynnwyd wrth gymryd camau adferol brys).

(2Y dogfennu penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad gwella neu (yn ôl y digwydd) yr hysbysiad o weithredu adferol brys (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)yr hysbysiad o ddatganiad o resymau;

(c)copi o'r hysbysiad a gyflwynwyd gan yr ATLl o dan baragraff 4 o Atodlen 3 i Ddeddf 2004 (hysbysiad ynghylch bwriad ATLl i fynd i mewn i fangre i gymryd camau gweithredu penodol heb gytundeb);

(ch)copi o alwad yr ATLl am gostau; a

(d)pan wneir y cais ar y sail a grybwyllir ym mharagraff 11(4) o'r Atodlen honno, manylion y cynnydd y dibynnir ar iddo gael ei wneud tuag at gydymffurfio â'r hysbysiad.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion gwahardd

5.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 22(9) o Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn gwrthodiad gan ATLl i gymeradwyo defnydd penodol o dan adran 22(4)).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn gwahardd (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)hysbysiad o benderfyniad yr ATLl i wrthod caniatáu defnydd penodol o'r cyfan neu ran o'r fangre.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

6.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 34(2) o Ddeddf 2004 (cais gan lesydd neu lesddeiliad am orchymyn yn terfynu neu'n amrywio les pan fo gorchymyn gwahardd wedi dod yn weithredol).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn gwahardd (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau;

(c)copi o'r les berthnasol; ac

(ch)datganiad o enw a chyfeiriad unrhyw barti arall i'r les ac enw a chyfeiriad unrhyw barti i les isradd.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r parti arall i'r les.

7.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 7(1) o Atodlen 2 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn gorchymyn gwahardd).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn gwahardd (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)os un o seiliau'r cais yw mai un o'r ffyrdd o weithredu a grybwyllir ym mharagraff 8(2) o Atodlen 2 i Ddeddf 2004 yw'r ffordd orau o weithredu ynglŷn â'r perygl, datganiad yn nodi beth yw'r ffordd honno o weithredu a rhesymau'r ceisydd dros farnu mai honno yw'r ffordd orau.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

8.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 9 o Atodlen 2 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i amrywio neu wrthod amrywio neu ddirymu gorchymyn gwahardd).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn gwahardd (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)copi o benderfyniad yr ATLl i amrywio neu wrthod amrywio neu ddirymu (gan gynnwys unrhyw ddogfennau a ddyroddwyd gan yr ATLl mewn cysylltiad â'i hysbysiad o benderfyniad).

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

Ceisiadau sy'n ymwneud â gweithredu adferol brys

9.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 45(1) o Ddeddf 2004 (apêl gan berson y cyflwynwyd hysbysiad iddo o dan adran 41 o Ddeddf 2004 yn erbyn penderfyniad ATLl i gymryd camau gweithredu adferol brys).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad o weithredu adferol brys (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo); a

(b)y datganiad o resymau.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

10.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 45(2) o Ddeddf 2004 (apêl gan berson perthnasol yn erbyn gorchymyn gwahardd brys).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad o orchymyn gwahardd brys a wnaed o dan adran 43 o Ddeddf 2004 (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo); a

(b)y datganiad o resymau.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

11.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan—

(a)paragraff 14 o Atodlen 3 i Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am orchymyn i adennill treuliau a llog oddi wrth berson sy'n elwa o weithredu heb gytundeb); a

(b)y paragraff hwnnw fel y'i cymhwysir gydag addasiadau gan adran 42 o Ddeddf 2004 (adennill treuliau am weithredu adferol brys)).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad gwella neu, yn ôl fel y digwydd, yr hysbysiad o weithredu adferol brys (gan gynnwys unrhyw atodlen iddo);

(b)y datganiad o resymau;

(c)copi o'r galwad am dreuliau a gyflwynwyd o dan baragraff 9 o'r Atodlen honno;

(ch)copi o unrhyw hysbysiad a gyflwynwyd o dan baragraff 12 o'r Atodlen honno; a

(d)prawf bod yr hysbysiad wedi'i gyflwyno i'r person dan sylw fel y crybwyllir ym mharagraff 14(2) o'r Atodlen honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r person y mae'r ATLl yn ceisio adennill treuliau a llog oddi wrtho.

Ceisiadau sy'n ymwneud â thrwyddedu tai amlfeddiannaeth

12.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 62(7) o Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn gwrthodiad gan ATLl i gyflwyno hysbysiad esemptio dros dro).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad i'r ATLl o dan adran 62(1) o Ddeddf 2004; a

(b)copi o'r hysbysiad o benderfyniad yr ATLl o dan adran 62(6) o Ddeddf 2004.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

13.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 73(5) o Ddeddf 2004 (cais gan ATLl neu feddiannydd am orchymyn ad-dalu rhent).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan wneir y cais gan yr ATLl—

(i)copi o'r hysbysiad o'r bwriad i ddwyn achos o dan adran 73(7) o Ddeddf 2004;

(ii)copi o unrhyw sylwadau a gafwyd mewn perthynas â'r hysbysiad;

(iii)naill ai—

(aa)datganiad yn cynnwys y manylion y dibynnir arnynt ar gyfer gwneud yr honiad bod tramgwydd o dan adran 72(1) o Ddeddf 2004 wedi ei chyflawni; neu

(bb)pan fo'r ATLl yn dibynnu ar ddarpariaethau adran 74 o Ddeddf 2004, prawf bod y person priodol wedi'i gael yn euog o dramgwydd o dan adran 72(1) o Ddeddf 2004; a

(iv)dogfen sy'n dangos y budd-dal tai a dalwyd gan yr ATLl mewn cysylltiad â meddiant y fangre yn ystod y cyfnod pryd yr honnir i dramgwydd o'r fath gael ei chyflawni;

(b)pan wneir y cais gan feddiannydd(1)

(i)tystiolaeth bod y person priodol wedi'i gael yn euog o drosedd o dan adran 72(1) o Ddeddf 2004 neu y gwnaed yn ofynnol drwy orchymyn ad-dalu rhent ei fod yn gwneud taliad mewn perthynas â budd-dal tai; a

(ii)tystiolaeth bod y meddiannydd wedi talu taliadau cyfnodol mewn perthynas â meddiant o'r fangre yn ystod y cyfnod pryd yr honnir bod tramgwydd o'r fath yn cael ei chyflawni.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r person priodol(2).

14.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 255(9) o Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i gyflwyno datganiad tŷ amlfeddiannaeth).

(2Y ddogfen benodedig yw copi o'r datganiad tŷ amlfeddiannaeth.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

15.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 256(4) o Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i wrthod dirymu datganiad tŷ amlfeddiannaeth).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r datganiad tŷ amlfeddiannaeth; a

(b)copi o hysbysiad yr ATLl o'i benderfyniad i beidio â dirymu'r datganiad tŷ amlfeddiannaeth.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

16.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 31(1) o Atodlen 5 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i ganiatáu, neu wrthod caniatáu, trwydded o dan Ran 2 o Ddeddf 2004, neu yn erbyn unrhyw un o delerau'r drwydded).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan fo'r cais yn ymwneud â chaniatáu trwydded neu â thelerau trwydded—

(i)copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 1 a 7 o Atodlen 5 i Ddeddf 2004, ac o unrhyw hysbysiad o dan baragraff 3 o'r Atodlen honno; a

(ii)copi o'r drwydded; a

(b)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i ganiatáu trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 5 ac 8 o'r Atodlen honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

17.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 32(1) o Atodlen 5 i Ddeddf 2004 (apêl gan ddeiliad trwydded neu unrhyw berson perthnasol yn erbyn penderfyniad gan ATLl ynglŷn ag amrywio neu ddirymu trwydded).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i amrywio trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 14 a 16 o Atodlen 5 i Ddeddf 2004;

(b)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i amrywio trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 19 a 21 o'r Atodlen honno;

(c)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i ddirymu trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 22 a 24 o'r Atodlen honno;

(ch)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i ddirymu trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 26 a 28 o'r Atodlen honno; a

(d)ym mhob achos, copi o'r drwydded.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

Ceisiadau sy'n ymwneud â thrwyddedu llety preswyl arall yn ddetholus

18.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 86(7) o Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn gwrthodiad gan yr ATLl i gyflwyno hysbysiad esemptio dros dro).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad i'r ATLl o dan adran 86(1) o Ddeddf 2004; a

(b)copi o hysbysiad yr ATLl o'i benderfyniad o dan adran 86(6) o Ddeddf 2004.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

19.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 96(5) o Ddeddf 2004 (cais gan ATLl neu feddiannydd am orchymyn ad-dalu rhent).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan wneir y cais gan yr ATLl—

(i)copi o'r hysbysiad o'r achos arfaethedig o dan adran 96(7) o Ddeddf 2004;

(ii)copi o unrhyw sylwadau a gafwyd mewn perthynas â'r hysbysiad;

(iii)naill ai—

(aa)datganiad sy'n cynnwys y manylion y dibynnir arnynt wrth wneud yr honiad bod tramgwydd wedi ei chyflawni o dan adran 95(1) o Ddeddf 2004; neu

(bb)pan fo'r ATLl yn dibynnu ar ddarpariaethau adran 97 o Ddeddf 2004, prawf bod y person priodol wedi'i gael yn euog o dramgwydd o dan adran 95(1) o Ddeddf 2004; a

(iv)dogfen sy'n dangos y budd-dal tai a dalwyd gan yr ATLl mewn cysylltiad â meddiant y fangre yn ystod y cyfnod pryd yr honnir bod tramgwydd o'r fath wedi ei chyflawni;

(b)pan wneir y cais gan feddiannydd—

(i)tystiolaeth bod y person priodol wedi ei gael yn euog o dramgwydd o dan adran 95(1) o Ddeddf 2004 neu y gwnaed yn ofynnol drwy orchymyn ad-dalu rhent ei fod yn gwneud taliad mewn perthynas â budd-dal tai; a

(ii)tystiolaeth fod y meddiannydd wedi talu taliadau cyfnodol mewn perthynas â meddiant o'r fangre yn ystod y cyfnod pryd yr honnir bod tramgwydd o'r fath yn cael ei chyflawni.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r person priodol.

20.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 31 o Atodlen 5 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad gan ATLl i ganiatáu, neu wrthod caniatáu, trwydded o dan Ran 3, neu sy'n ymwneud â thelerau trwydded).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan fo'r cais yn ymwneud â chaniatáu trwydded neu â thelerau trwydded —

(i)copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 1 a 7 o Atodlen 5 i Ddeddf 2004, ac o unrhyw hysbysiad o dan baragraff 3 o'r Atodlen honno; a

(ii)copi o'r drwydded; a

(b)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i ganiatáu trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 5 ac 8 o'r Atodlen honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

21.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 32(1) o dan Atodlen 5 i Ddeddf 2004 (apêl gan ddeiliad trwydded neu berson perthnasol yn erbyn penderfyniad gan ATLl ynglŷn ag amrywio neu ddirymu trwydded).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i amrywio trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 14 ac 16 o Atodlen 5 i Ddeddf 2004;

(b)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i amrywio trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 19 a 21 o'r Atodlen honno;

(c)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i ddirymu trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 22 a 24 o'r Atodlen honno;

(ch)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i ddirymu trwydded, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 26 a 28 o'r Atodlen honno; a

(d)ym mhob achos, copi o'r drwydded.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion rheoli interim a therfynol

22.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 102(4) o Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am awdurdod i wneud gorchymyn rheoli interim).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn drafft;

(b)datganiad o'r materion sy'n berthnasol i ystyriaeth y tribiwnlys o—

(i)pa un a yw'r amod iechyd a diogelwch yn adran 104 o Ddeddf 2004 wedi ei fodloni; a

(ii)i ba raddau y cydymffurfiwyd ag unrhyw god ymarfer cymwys a gymeradwywyd o dan adran 233 o Ddeddf 2004; a

(iii)pan fo'r ATLl yn gofyn am ymdrin â'r cais fel mater brys o dan reoliad 10, datganiad sy'n rhoi manylion digonol i alluogi'r tribiwnlys i ffurfio barn ynglŷn ag a yw'n ymddangos bod yr amgylchiadau eithriadol a grybwyllir ym mharagraff (3) o'r rheoliad hwnnw yn bodoli.

(3Yr ymatebydd penodedig yw person perthnasol yn ôl diffiniad “relevant person” ym mharagraffau 8(4) a 35 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004.

23.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 102(7) o Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am awdurdod i wneud gorchymyn rheoli interim mewn perthynas â thŷ y mae adran 103 o Ddeddf 2004 yn gymwys iddo).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn drafft;

(b)datganiad o'r materion sy'n berthnasol i ystyriaeth y tribiwnlys ynglŷn ag a yw'r amodau yn adran 103(3) a (4) o Ddeddf 2004 wedi eu bodloni; ac

(c)pan fo'r ATLl yn gofyn am ymdrin â'r cais fel mater brys o dan reoliad 10, datganiad sy'n rhoi manylion digonol i alluogi'r tribiwnlys i ffurfio barn ynglŷn ag a yw'n ymddangos bod yr amgylchiadau eithriadol a grybwyllir ym mharagraff (3) o'r rheoliad hwnnw yn bodoli.

(3Yr ymatebydd penodedig yw person perthnasol yn ôl diffiniad “relevant person” ym mharagraffau 8(4) a 35 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004.

24.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 105(10) o Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am orchymyn bod gorchymyn rheoli interim yn parhau mewn grym hyd nes byddir wedi penderfynu apêl).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn rheoli interim; a

(b)copi o'r hysbysiad o apêl o dan baragraff 24 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 yn erbyn gwneud gorchymyn rheoli terfynol.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ceisydd sydd wedi gwneud yr apêl berthnasol.

25.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 110(7) o Ddeddf 2004 (cais gan landlord perthnasol am orchymyn mewn perthynas â threfniadau ariannol tra bo gorchymyn rheoli interim mewn grym).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn rheoli interim; a

(b)copi o'r cyfrifon a gadwyd gan yr ATLl yn unol ag adran 110(6) o Ddeddf 2004.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

26.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 114(7) o Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am orchymyn bod gorchymyn rheoli terfynol sy'n bodoli eisoes i barhau mewn grym hyd nes penderfynir apêl yn erbyn gorchymyn rheoli terfynol newydd).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn rheoli terfynol sy'n bodoli eisoes;

(b)copi o'r gorchymyn rheoli terfynol newydd a wnaed i ddisodli'r gorchymyn sy'n bodoli eisoes; ac

(c)copi o'r hysbysiad o apêl o dan baragraff 24 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 yn erbyn gwneud y gorchymyn rheoli terfynol newydd.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ceisydd sydd wedi gwneud yr apêl berthnasol.

27.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 120(1) o Ddeddf 2004 (cais gan berson yr effeithir arno am orchymyn bod yr ATLl yn rheoli yn unol â'r cynllun rheoli yn y gorchymyn rheoli terfynol).

(2Y ddogfen benodedig yw copi o'r gorchymyn rheoli terfynol sy'n cynnwys y cynllun rheoli y cyfeirir ato yn y cais.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

28.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 126(4) o Ddeddf 2004 (cais am addasu hawliau a rhwymedigaethau mewn perthynas â dodrefn a freinir yn yr ATLl tra bo gorchymyn rheoli mewn grym).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn rheoli perthnasol; a

(b)datganiad sy'n rhoi manylion am briod hawliau a rhwymedigaethau (gan gynnwys perchnogaeth) pob un o'r personau sydd â buddiant yn y dodrefn.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r person arall sydd â buddiant yn y dodrefn.

29.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 130(9) o Ddeddf 2004 (cais i benderfynu pwy yw “y landlord perthnasol” (“the relevant landlord”) at ddibenion adran 130 pan ddaw'r gorchymyn rheoli i ben).

(2Y ddogfen benodedig yw copi o'r gorchymyn rheoli.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r landlord perthnasol arall(3).

30.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 24 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn gwneud gorchymyn rheoli, neu yn erbyn amodau'r gorchymyn neu'r cynllun rheoli cysylltiedig).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn rheoli (gan gynnwys y cynllun rheoli);

(b)copi o'r hysbysiad a gyflwynwyd gan yr ATLl o dan baragraff 7(2)(b) o Atodlen 6 i Ddeddf 2004;

(c)pan fo'r cais yn ymwneud â thelerau'r gorchymyn rheoli, datganiad sy'n pennu pob un o'r telerau a wrthwynebir, ynghyd â'r rhesymau dros y gwrthwynebiad; ac

(ch)pan wneir y cais ar y sail a bennir ym mharagraff 24(3) o Atodlen 6 i Ddeddf 2004, datganiad o'r materion yn adran 110(5) o Ddeddf 2004 (sy'n ymwneud â thalu rhenti dros ben, etc) sy'n berthnasol i'r sail honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

31.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 28 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i amrywio neu ddirymu gorchymyn rheoli, neu wrthod newid neu ddirymu gorchymyn rheoli).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i amrywio gorchymyn rheoli, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 9 ac 11 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004;

(b)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i amrywio gorchymyn rheoli, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 14 ac 16 o'r Atodlen honno;

(c)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i ddirymu gorchymyn rheoli, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 17 ac 19 o'r Atodlen honno;

(ch)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i ddirymu gorchymyn rheoli, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 20 a 22 o'r Atodlen honno; a

(d)ym mhob achos—

(i)copi o'r gorchymyn rheoli; a

(ii)copi o'r hysbysiad a gyflwynwyd gan yr ATLl o dan baragraff 7(2)(b) o'r Atodlen honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

32.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 32(2) o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 (apêl gan drydydd parti yn erbyn penderfyniad gan ATLl o dan adran 128 o Ddeddf 2004 ynglŷn â'r digollediad sy'n daladwy i drydydd partïon).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn rheoli (gan gynnwys y cynllun rheoli);

(b)copi o hysbysiad yr ATLl i'r trydydd parti, o benderfyniad yr ATLl yn unol ag adran 128(2) o Ddeddf 2004; ac

(c)datganiad sy'n rhoi manylion llawn o'r canlynol—

(i)yr hawliau yr honnir yr ymyrrwyd â hwy o ganlyniad i'r gorchymyn rheoli; a

(ii)swm y digollediad a hawlir oherwydd yr ymyrraeth honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion rheoli anheddau gwag

33.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 133(1) o Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am awdurdodiad i wneud GRhAG interim).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG interim drafft;

(b)datganiad o dystiolaeth—

(i)mewn perthynas â'r materion y mae'n rhaid bodloni'r tribiwnlys yn eu cylch o dan adran 134(2) o Ddeddf 2004;

(ii)ynglŷn ag ystyriaeth yr ATLl o'r hawliau a'r buddiannau a bennir yn adran 133(4) o Ddeddf 2004; ac

(c)pan fo'r ATLl, yn unol ag adran 133(3) o Ddeddf 2004, wedi hysbysu'r perchennog perthnasol ei fod yn ystyried gwneud GRhAG interim, copi o'r hysbysiad hwnnw.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r perchennog perthnasol(4).

34.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 138(1) o Ddeddf 2004 (cais, tra bo GRhAG interim mewn grym, am orchymyn bod yr ATLl i dalu digollediad i drydydd parti am ymyrryd â'i hawliau).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG interim;

(b)copi o hysbysiad yr ATLl i'r trydydd parti o benderfyniad yr ATLl, yn unol ag adran 138(4) o Ddeddf 2004; ac

(c)datganiad sy'n rhoi manylion llawn o'r canlynol—

(i)yr hawliau yr honnir yr ymyrrwyd â hwy o ganlyniad i'r GRhAG interim; a

(ii)swm y digollediad a hawlir mewn perthynas â'r ymyrraeth honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

35.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 1(7) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am orchymyn bod GRhAG interim i barhau mewn grym hyd nes penderfynir apêl o dan baragraff 26 o'r Atodlen honno).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG interim; a

(b)copi o'r hysbysiad o apêl o dan baragraff 26 o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 yn erbyn gwneud GRhAG interim.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ceisydd a wnaeth yr apêl berthnasol.

36.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 2(3)(d) neu baragraff 10(3)(d) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am orchymyn o dan baragraff 22 o'r Atodlen honno i derfynu les neu drwydded tra bo GRhAG interim neu derfynol mewn grym).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG interim neu derfynol (gan gynnwys unrhyw gynllun rheoli);

(b)copi o'r les neu'r drwydded berthnasol, neu os nad oes copi ohoni ar gael, tystiolaeth o fodolaeth y les neu'r drwydded; ac

(c)datganiad yn cynnwys y manylion canlynol—

(i)enw a chyfeiriad, os ydynt yn hysbys, unrhyw lesydd, lesddeiliad, is-lesydd, is-lesddeiliad, neu drwyddedai;

(ii)tystiolaeth o'r materion y mae'n rhaid bodloni'r tribiwnlys yn eu cylch o dan baragraff 22(1)(b) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004; a

(iii)swm y digollediad (os oes rhywfaint) y mae'r ATLl yn fodlon ei dalu mewn perthynas â therfynu'r les neu'r drwydded, gan gynnwys manylion o'r modd y cyfrifwyd swm y digollediad hwnnw.

(3Yr ymatebwyr penodedig yw'r partïon i'r les neu'r drwydded.

37.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 5(7) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (cais gan berchennog perthnasol am orchymyn mewn cysylltiad â threfniadau ariannol tra bo GRhAG interim mewn grym).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG interim; a

(b)copi o'r cyfrifon a gedwir gan yr ATLl yn unol â pharagraff 5(6) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

38.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 9(8) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (cais gan ATLl am orchymyn bod GRhAG terfynol i barhau mewn grym hyd nes penderfynir apêl o dan baragraff 26 o'r Atodlen honno).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG terfynol; a

(b)copi o'r hysbysiad o apêl o dan baragraff 26 o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 yn erbyn gwneud GRhAG terfynol.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ceisydd a wnaeth yr apêl berthnasol.

39.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 14(1) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (cais gan berson yr effeithir arno am orchymyn bod ATLl i reoli annedd yn unol â chynllun rheoli mewn GRhAG terfynol).

(2Y ddogfen benodedig yw copi o'r GRhAG terfynol (gan gynnwys y cynllun rheoli).

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

40.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 26(1) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i wneud GRhAG terfynol, neu yn erbyn telerau'r gorchymyn neu'r cynllun rheoli cysylltiedig).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG terfynol (gan gynnwys y cynllun rheoli);

(b)pan fo'r cais yn ymwneud â thelerau'r gorchymyn rheoli, datganiad yn pennu pob un o'r telerau a wrthwynebir, ynghyd â'r rhesymau dros y gwrthwynebiad; ac

(c)pan wneir y cais ar y sail a bennir ym mharagraff 26(1)(c) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004, datganiad o'r materion ym mharagraff 5(5)(a) a (b) o'r Atodlen honno (sy'n ymwneud â thalu rhenti dros ben etc) sy'n berthnasol i'r sail honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

41.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 30 o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl i amrywio neu ddirymu GRhAG interim neu derfynol, neu wrthod i amrywio neu ddirymu gorchymyn o'r fath).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i amrywio GRhAG interim neu derfynol, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 9 ac 11 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 (fel y'u cymhwysir gan baragraff 17 o Atodlen 7 i'r Ddeddf honno);

(b)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i amrywio GRhAG interim neu derfynol, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 14 ac 16 o'r Atodlen honno;

(c)pan fo'r cais yn ymwneud â phenderfyniad i ddirymu GRhAG interim neu derfynol, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 17 ac 19 o'r Atodlen honno; ac

(ch)pan fo'r cais yn ymwneud â gwrthodiad i ddirymu GRhAG interim neu derfynol, copi o hysbysiadau'r ATLl o dan baragraffau 20 a 22 o'r Atodlen honno; a

(d)ym mhob achos, copi o'r GRhAG interim neu derfynol (yn ôl fel y digwydd).

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

42.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 34(2) o Atodlen 7 i Ddeddf 2004 (apêl yn erbyn penderfyniad ATLl o dan adran 136(4) neu 138(3) o Ddeddf 2004 mewn perthynas â'r digollediad sy'n daladwy i drydydd partïon am ymyrraeth â'u hawliau o ganlyniad i GRhAG terfynol).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r GRhAG terfynol (gan gynnwys y cynllun rheoli);

(b)pan fo'r trydydd parti wedi gofyn am ei ddigolledu o dan adran 138 o Ddeddf 2004, copi o hysbysiad yr ATLl o'i benderfyniad i'r trydydd parti yn unol ag is-adran (4) o'r adran honno; ac

(c)datganiad sy'n rhoi manylion llawn o'r canlynol—

(i)yr hawliau yr honnir yr ymyrrwyd â hwy o ganlyniad i'r GRhAG terfynol; a

(ii)swm y digollediad a hawlir oherwydd yr ymyrraeth honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

Ceisiadau mewn perthynas â hysbysiadau gorlenwi

43.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 143(1) o Ddeddf 2004 (apêl gan berson a dramgwyddwyd gan hysbysiad gorlenwi).

(2Y ddogfen benodedig yw copi o'r hysbysiad gorlenwi, neu ddatganiad gan y ceisydd yn esbonio'r amgylchiadau sydd wedi peri na all y ceisydd ddarparu copi o'r hysbysiad hwnnw.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

44.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 144(2) o Ddeddf 2004 (apêl gan berson perthnasol yn erbyn gwrthodiad ATLl i ddirymu neu amrywio hysbysiad gorlenwi, neu yn erbyn methiant yr ATLl i ymateb mewn pryd i gais am ddirymu neu amrywio hysbysiad o'r fath).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r hysbysiad gorlenwi; a

(b)os gwrthododd yr ATLl amrywio hysbysiad gorlenwi, copi o benderfyniad yr ATLl.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

Ceisiadau a wneir o dan Ddeddf 1985

Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion dymchwel

45.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 269(1) o Ddeddf 1985(5) (apêl gan berson a dramgwyddwyd gan orchymyn dymchwel).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn dymchwel a wnaed o dan adran 265 o Ddeddf 1985 (gan gynnwys unrhyw atodlen i'r gorchymyn); a

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)os sail y cais, neu un o'i seiliau, yw mai un o'r ffyrdd o weithredu a grybwyllir yn adran 269A(2)(6) o Ddeddf 1985 yw'r ffordd orau o weithredu ynglŷn â'r perygl, datganiad yn nodi beth yw'r ffordd honno o weithredu, ynghyd â rhesymau'r ceisydd dros ystyried mai honno yw'r ffordd orau o weithredu.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r ATLl.

46.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 272(1) neu (2)(a) o Ddeddf 1985 (cais mewn cysylltiad ag adennill treuliau ATLl wrth gyflawni gorchymyn dymchwel o dan adran 271 o Ddeddf 1985 gan gynnwys penderfynu'r cyfraniadau gan gydberchnogion).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn dymchwel a wnaed o dan adran 265 o Ddeddf 1985 (gan gynnwys unrhyw atodlen i'r gorchymyn);

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)datganiad o'r canlynol—

(i)y treuliau a dynnwyd gan yr ATLl o dan adran 271 o Ddeddf 1985 (gweithredu gorchymyn dymchwel);

(ii)y swm (os oes un) a dderbyniwyd drwy werthu defnyddiau; a

(iii)y swm y mae'r ATLl yn ceisio'i adennill oddi wrth unrhyw berchennog y fangre.

(3Yr ymatebydd penodedig yw perchennog y fangre(7).

47.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 272(2)(b) o Ddeddf 1985 (cais gan un o berchnogion mangre am benderfynu'r cyfraniad i dreuliau ATLl, sydd i'w dalu gan berchennog arall).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn dymchwel a wnaed o dan adran 265 o Ddeddf 1985 (gan gynnwys unrhyw atodlen i'r gorchymyn);

(b)y datganiad o resymau; ac

(c)datganiad o'r canlynol—

(i)priod fuddiannau'r perchnogion yn y fangre; a

(ii)eu priod rhwymedigaethau ac atebolrwyddau o ran cynnal ac atgyweirio, o dan unrhyw gyfamod neu gytundeb, penodol neu oblygedig.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r perchennog y mae'r ceisydd yn ceisio cyfraniad ganddo tuag at dreuliau'r ATLl.

48.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 317(1) o Ddeddf 1985 (cais gan lesydd neu lesddeiliad mangre y daeth gorchymyn dymchwel yn weithredol mewn perthynas â hi, am orchymyn yn amrywio neu'n terfynu les).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r gorchymyn dymchwel a wnaed o dan adran 265 o Ddeddf 1985 (gan gynnwys unrhyw atodlen i'r gorchymyn);

(b)y datganiad o resymau;

(c)copi o'r les berthnasol; ac

(ch)datganiad o enw a chyfeiriad unrhyw barti arall i'r les, ac enw a chyfeiriad unrhyw barti i les isradd.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r parti arall i'r les.

Ceisiadau sy'n ymwneud â gwaith ar fangreoedd anaddas

49.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 318(1)(8) o Ddeddf 1985 (cais gan berson sydd â buddiant mewn mangre am awdurdodiad gan dribiwnlys i gyflawni gwaith ar fangre anaddas, neu waith ar gyfer gwella).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)manylion o'r gwaith y mae'r ceisydd yn bwriadu eu cyflawni, gan gynnwys—

(i)enwau a chyfeiriadau contractwyr arfaethedig pan fo'n berthnasol;

(ii)amcangyfrif o gostau'r gwaith; a

(iii)amserlen ar gyfer cychwyn a chwblhau'r gwaith;

(b)pan wneir y cais ar y sail a grybwyllir yn adran 318(1)(b) o Ddeddf 1985, manylion o'r canlynol—

(i)y cynllun gwella neu ailadeiladu y mae'r ceisydd yn dymuno'i gyflawni; a

(ii)y gymeradwyaeth o'r cynllun gan yr ATLl;

(c)datganiad o statws ariannol y ceisydd, gan gynnwys datgeliad o'r cyllid sydd ar gael i ddiwallu costau amcangyfrifedig y gwaith; ac

(ch)pan fo'r cais yn cynnwys cais am orchymyn yn terfynu les a ddelir oddi wrth y ceisydd neu les ddeilliannol, copi o'r les honno.

(3Yr ymatebwyr penodedig yw—

(a)y person sydd â hawl i feddiannu'r fangre;

(b)perchennog y fangre(9).

Ceisiadau a wneir o dan Ddeddf 1983

Ceisiadau sy'n ymwneud â methiant i roi datganiad ysgrifenedig

50.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 1(6) o Ddeddf 1983 (hawl i gael datganiad ysgrifenedig).

(2Y dogfennau penodedig yw unrhyw ddogfennau a roddir gan berchennog y safle i'r meddiannydd, y mae'n ofynnol o dan adran 1(2) o Ddeddf 1983 bod perchennog y safle yn eu rhoi.

(3Yr ymatebydd penodedig yw perchennog y safle.

Ceisiadau sy'n ymwneud â thelerau goblygedig ychwanegol neu amrywio neu ddileu telerau goblygedig

51.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 2(2) o Ddeddf 1983 (telerau a grybwyllir yn Rhan 2 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 yn oblygedig).

(2Y ddogfen benodedig yw datganiad sy'n pennu'r rhesymau pam y mae'r ceisydd yn gwneud cais am gael unrhyw rai o'r materion a grybwyllir yn Rhan 2 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 yn oblygedig yn y cytundeb rhwng perchennog y safle a'r meddiannydd.

(3Yr ymatebydd penodedig yw—

(a)os y ceisydd yw perchennog y safle, y meddiannydd; a

(b)os y ceisydd yw'r meddiannydd, perchennog y safle.

52.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 2(3)(a) o Ddeddf 1983 (amrywio neu ddileu unrhyw un o delerau datganedig y cytundeb)—

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r cytundeb; a

(b)datganiad yn pennu—

(i)pa un o delerau datganedig y cytundeb y mae'r ceisydd yn gofyn i'r tribiwnlys ei amrywio neu ei ddileu, neu, yn achos un o'r telerau datganedig y mae adran 1(6) o Ddeddf 1983 yn gymwys iddynt, pa un y mae'r ceisydd yn dymuno rhoi effaith lawn iddo; a

(ii)y rhesymau pam y mae'r ceisydd yn gwneud cais am amrywio neu ddileu unrhyw un o delerau datganedig y cytundeb, neu, yn achos un o'r telerau datganedig y mae adran 1(6) o Ddeddf 1983 yn gymwys iddynt, y rhesymau dros ddymuno rhoi effaith lawn iddo.

(3Yr ymatebydd penodedig yw—

(a)os y ceisydd yw perchennog y safle, y meddiannydd; a

(b)os y ceisydd yw'r meddiannydd, perchennog y safle.

Ceisiadau sy'n ymwneud ag unrhyw gwestiwn o dan Ddeddf 1983

53.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan adran 4 o Ddeddf 1983 (penderfynu unrhyw gwestiwn sy'n codi o dan Ddeddf 1983 neu o dan gytundeb y mae'r Ddeddf honno'n gymwys iddo).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r cytundeb; a

(b)unrhyw ohebiaeth berthnasol a roddodd neu a gafodd y ceisydd mewn cysylltiad â'r cwestiwn sydd i'w benderfynu.

(3Yr ymatebydd penodedig yw—

(a)os y ceisydd yw perchennog y safle, y meddiannydd; a

(b)os y ceisydd yw'r meddiannydd, perchennog y safle.

Ceisiadau sy'n ymwneud ag effaith niweidiol cartrefi symudol ar amwynder y safle

54.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 5A(2)(a) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (penderfyniad gan dribiwnlys ynghylch effaith niweidiol cartref symudol).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd i'r meddiannydd gan berchennog y safle, sy'n hysbysu'r meddiannydd o fwriad perchennog y safle i wneud cais o dan baragraff 5A(2) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno;

(b)unrhyw adroddiad sydd wedi ei baratoi, sy'n disgrifio cyflwr y cartref symudol; ac

(c)unrhyw ddogfennau perthnasol eraill sy'n cefnogi'r cais.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r meddiannydd.

Ceisiadau sy'n ymwneud â therfynu gan berchennog y safle

55.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 4, 5 neu 5A(2)(b) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (terfynu gan berchennog y safle).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o'r cytundeb;

(b)unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd i'r meddiannydd gan berchennog y safle, sy'n hysbysu'r meddiannydd o fwriad perchennog y safle i wneud cais o dan baragraff 4, 5 neu 5A(2) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno;

(c)yn achos cais o dan baragraff 4 o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno, os y toriad honedig yw methiant i dalu'r ffi am y llain, datganiad o'r ffioedd llain a oedd yn ddyledus ac o'r ffioedd a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod dan sylw;

(ch)unrhyw ddogfennau perthnasol eraill sy'n cefnogi'r cais; a

(d)yn achos cais o dan baragraff 5A(2) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno, copi o benderfyniad y tribiwnlys o dan y paragraff hwnnw.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r meddiannydd.

Ceisiadau sy'n ymwneud â chymeradwyo person wrth werthu neu roi cartrefi symudol

56.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 8(1E) (gwerthu cartref symudol) neu 9(2) (rhoi cartref symudol) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983.

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)copi o unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd i berchennog y safle gan y meddiannydd o dan baragraff 8(1A) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno;

(b)unrhyw ohebiaeth berthnasol a gafodd y meddiannydd gan berchennog y safle, i'r perwyl nad oedd perchennog y safle yn cymeradwyo'r gwerthiant neu'r rhodd; ac

(c)yn achos cais brys o dan baragraff 8 neu 9 o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno, unrhyw ddogfennau sy'n cynnwys y dystiolaeth a anfonwyd ynghyd â'r cais o dan baragraff (2) o reoliad 11 (ceisiadau brys o dan Ddeddf 1983 mewn perthynas â gwerthu neu roi cartref symudol).

(3Yr ymatebydd penodedig yw perchennog y safle.

Ceisiadau mewn perthynas ag adleoli cartrefi symudol

57.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 10(1) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (adleoli cartref symudol).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)unrhyw ddogfen sy'n nodi'r rheswm dros ei gwneud yn ofynnol bod hawl y meddiannydd i leoli'r cartref symudol yn arferadwy am unrhyw gyfnod mewn perthynas â llain arall, ac yn darparu disgrifiad, amwynder a maint y llain bresennol yn ogystal â'r llain amgen arfaethedig;

(b)copi o'r cytundeb mewn perthynas â'r llain bresennol a drafft o'r cytundeb arfaethedig mewn perthynas â'r llain amgen; ac

(c)yr hysbysiad (os oes un) a gyflwynwyd i'r meddiannydd gan berchennog y safle, ac sy'n nodi bwriad perchennog y safle i wneud cais i'r tribiwnlys o dan baragraff 10(1) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno, ynghyd ag unrhyw ddogfennau ategol nas cyflwynwyd eisoes i'r tribiwnlys ac sy'n berthnasol i'r cais.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r meddiannydd.

Ceisiadau sy'n ymwneud â dychwelyd cartrefi symudol a adleolwyd

58.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 10(2) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (adleoli cartref symudol).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)unrhyw gais gan y meddiannydd i berchennog y safle am ddychwelyd y cartref symudol i'r llain wreiddiol ac unrhyw ymateb a gafwyd i'r cais hwnnw;

(b)copi o'r cytundeb mewn perthynas â'r llain bresennol ac o'r cytundeb mewn perthynas â'r llain amgen; ac

(c)yr hysbysiad (os oes un) a gyflwynwyd gan y meddiannydd i berchennog y safle, ac sy'n nodi bwriad y meddiannydd i wneud cais i'r tribiwnlys o dan baragraff 10(2) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno.

(3Yr ymatebydd penodedig yw perchennog y safle.

Ceisiadau sy'n ymwneud â'r ffi llain

59.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraffau 16(b), 17(4) ac 17(8) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (y ffi llain).

(2Y ddogfen benodedig yw'r hysbysiad a gyflwynwyd i'r meddiannydd gan berchennog y safle o dan baragraff 17(2) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno (pa un a'i cyflwynwyd erbyn yr amser sy'n ofynnol o dan y paragraff hwnnw ai peidio).

(3Yr ymatebydd penodedig yw—

(a)os y ceisydd yw perchennog y safle, y meddiannydd; a

(b)os y ceisydd yw'r meddiannydd, perchennog y safle.

Ceisiadau sy'n ymwneud â gwelliannau sydd i'w cymryd i ystyriaeth yn y ffi llain

60.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 18(1)(a)(iii) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (y ffi llain).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)datganiad o'r gwaith gwella arfaethedig;

(b)amcangyfrif o'r costau;

(c)datganiad o ba bryd y bydd y gwaith yn cychwyn ac am ba hyd y bydd yn parhau; a

(ch)manylion yr ymgynghori a wnaed gyda'r meddianwyr o dan baragraff 22(e) ac (f) o Bennod 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno, a chopïau o'u hymatebion.

(3Yr ymatebydd penodedig yw'r meddiannydd.

Ceisiadau sy'n ymwneud â chymdeithasau preswylwyr cymwys

61.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan baragraff 28(1)(h) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (cymdeithas preswylwyr gymwys).

(2Y dogfennau penodedig yw—

(a)unrhyw gais a wnaed gan gadeirydd, ysgrifennydd neu drysorydd y gymdeithas preswylwyr i berchennog y safle am i'r perchennog safle gydnabod y gymdeithas fel cymdeithas preswylwyr gymwys;

(b)unrhyw ymateb gan berchennog y safle i'r cais am gydnabod y gymdeithas, y cyfeirir ato ym mharagraff (a);

(c)copi o gyfansoddiad y gymdeithas; ac

(ch)tystiolaeth o'r nifer o feddianwyr cartrefi symudol ar y safle sy'n berchnogion y cartrefi symudol a feddiennir ganddynt ac sy'n aelodau o'r gymdeithas preswylwyr.

(3Yr ymatebydd penodedig yw perchennog y safle.

(1)

Gweler adran 262 o Ddeddf 2004 am y diffiniad o “occupier”.

(2)

Gweler adran 73(1) o Ddeddf 2004 am y diffiniad o “the appropriate person”.

(3)

Gweler adran 130(11) o Ddeddf 2004 am y diffiniad o “relevant landlord”.

(4)

Gweler adran 132(4)(c) o Ddeddf 2004 am y diffiniad o “relevant proprietor”.

(5)

Diwygiwyd adrannau 269, 272 a 317 o Ddeddf 1985 gan adran 48 o Ddeddf 2004.

(6)

Mewnosodwyd adran 269A o Ddeddf 1985 gan baragraff 15 o Atodlen 15 i Ddeddf 2004.

(7)

Gweler adran 322 o Ddeddf 1985, sy'n diffinio “owner” mewn perthynas â mangre. Diwygiwyd adran 322 gan adran 65(1) o Ddeddf 2004 a pharagraff 26 o Atodlen 15 i'r Ddeddf honno.

(8)

Diwygiwyd adran 318 o Ddeddf 1985 gan adran 48 o Ddeddf 2004.

(9)

Gweler adran 322 o Ddeddf 1985, sy'n diffinio “owner” mewn perthynas â mangre.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill