xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2GWEITHDREFNAU TRIBIWNLYS EIDDO PRESWYL

Gofyn am estyn yr amser a ganiateir ar gyfer gwneud cais

4.—(1Mae'r rheoliad hwn yn gymwys pan fo person yn gofyn i dribiwnlys am ganiatâd i wneud cais ar ôl diwedd y cyfnod a bennir yn Neddf 2004 neu Ddeddf 1983 fel y cyfnod mae'n rhaid gwneud y cais oddi mewn iddo.

(2Yn achos cais am estyniad y mae'r rheoliad hwn yn gymwys iddo, rhaid—

(a)gwneud y cais am estyniad mewn ysgrifen;

(b)rhoi'r rhesymau pam na wnaed y cais cyn diwedd y cyfnod hwnnw ac esbonio unrhyw oedi pellach a ddigwyddodd ers hynny;

(c)cynnwys datganiad bod y person sy'n gwneud y cais am estyniad yn credu bod yr holl ffeithiau a fynegir yn y cais am estyniad yn wir; ac

(ch)dyddio a llofnodi'r cais am estyniad.

(3Pan wneir cais am estyniad fel y crybwyllir ym mharagraff (1), rhaid i'r ceisydd ar yr un pryd anfon at y tribiwnlys y cais cyflawn y gofynnir am yr estyniad mewn perthynas ag ef.

(4Caiff aelod cymwysedig unigol o'r panel(1) ganiatáu neu wrthod cais am estyniad a wneir o dan baragraff (1).

(1)

Ar gyfer ystyr “single qualified member of the panel” gweler paragraff 6(2) i (4) o Atodlen 13 i Ddeddf Tai 2004.