xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2GWEITHDREFNAU TRIBIWNLYS EIDDO PRESWYL

Y prif amcan a dyletswydd y partïon i gydweithredu â'r tribiwnlys

3.—(1Pan fo tribiwnlys—

(a)yn arfer unrhyw bŵer o dan y Rheoliadau hyn; neu

(b)yn dehongli unrhyw reoliad,

rhaid i'r tribiwnlys geisio rhoi effaith i'r prif amcan o ymdrin yn deg a chyfiawn â'r ceisiadau sydd i'w penderfynu ganddo.

(2Mae ymdrin yn deg a chyfiawn â chais yn cynnwys—

(a)ymdrin â'r cais mewn ffyrdd sy'n gymesur â chymhlethdod y materion sy'n codi ynddo ac ag adnoddau'r partïon;

(b)sicrhau, hyd y bo'n ymarferol, fod y partïon ar yr un gwastad â'i gilydd o safbwynt y weithdrefn ac y gallant gymryd rhan gyflawn yn yr achos;

(c)cynorthwyo unrhyw barti gyda chyflwyno achos y parti hwnnw heb argymell pa lwybr y dylai'r parti hwnnw ei ddilyn;

(ch)defnyddio arbenigedd neilltuol y tribiwnlys yn effeithiol; a

(d)osgoi oedi, i'r graddau y mae hynny'n gydnaws â rhoi ystyriaeth briodol i'r materion dan sylw.

(3Rhaid i'r partïon—

(a)cynorthwyo'r tribiwnlys i hyrwyddo'r prif amcan; a

(b)cydweithredu â'r tribiwnlys yn gyffredinol.