xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2007 Rhif 1030 (Cy.97) (C.43)

ANIFEILIAID, CYMRU

LLES ANIFEILIAID

Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007

Wedi'i wneud

27 Mawrth 2007

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwer a roddwyd gan adran 68(3)(b) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006(1), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:

Teitl a chymhwyso

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007.

(2Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Cychwyn darpariaethau

2.—(1Daw darpariaethau canlynol Deddf Lles Anifeiliaid 2006 i rym pan wneir y Gorchymyn hwn—

(a)Adrannau 1 i 7;

(b)Adran 8(1), (2), (7) ac (8);

(c)Adrannau 9 i 12;

(ch)Adran 13 ac Atodlen 1;

(d)Adrannau 17 i 45;

(dd)Adrannau 51 a 52;

(e)Adran 53 ac Atodlen 2;

(f)Adrannau 54 i 60;

(ff)Adrannau 62 a 63;

(g)Adran 64 i'r graddau y mae'n berthnasol i ddarpariaethau Atodlen 3 a bennir ym mharagraff (h);

(ng)Adran 65 i'r graddau y mae'n berthnasol i ddarpariaethau Atodlen 4 a bennir ym mharagraff (i);

(h)Atodlen 3 ac eithrio paragraff 3(1);

(i)Atodlen 4 ac eithrio—

(i)Adran 2 o Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951 (p.35);

(ii)Adrannau 2, 3, 6, 7 ac 8 o Ddeddf Amaethyddiaeth (Darpariaethau Amrywiol ) 1968 (p.34);

(iii)Adrannau 37 i 39 o Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (p.22) a pharagraff 8 o Atodlen 5 i'r Ddeddf honno.

(j)Adran 66.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(2)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

27 Mawrth 2007

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn i rym mewn perthynas â Chymru ddarpariaethau penodol yn Neddf Lles Anifeiliaid 2006. Pennir y darpariaethau yn erthygl 2(1) a deuant i rym ar adeg gwneud y Gorchymyn hwn ar 27 Mawrth 2007.