xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Dehongli

2.  Yn y Gorchymyn hwn—

(1)

O.S. 1976/246 fel y'i diwygiwyd gan Reoliadau Newidiadau Ardaloedd Llywodraeth Leol (Diwygio) 1978 O.S. 1978/247.