Chwilio Deddfwriaeth

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Newidiadau i ddeddfwriaeth:

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn gyfredol gyda’r holl newidiadau y gwyddys eu bod mewn grym ar neu cyn 12 Gorffennaf 2024. Mae newidiadau a all gael eu dwyn i rym yn y dyfodol. Help about Changes to Legislation

Close

Changes to Legislation

Efallai na fydd deddfwriaeth ddiwygiedig sydd ar y safle hwn yn gwbl gyfoes. Cofnodir newidiadau ac effeithiau gan ein tîm golygyddol mewn rhestrau sydd i'w gweld yn yr adran 'Newidiadau i Ddeddfwriaeth'. Os nad yw'r effeithiau hynny wedi'u gwneud eto i destun y ddeddfwriaeth gan y tîm golygyddol maent hefyd wedi'u rhestru ochr yn ochr â'r darpariaethau yr effeithir arnynt pan fyddwch yn agor y cynnwys gan ddefnyddio'r Rhestr Gynnwys isod.

View outstanding changes

Changes and effects yet to be applied to :

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 ATGYFNERTHU DEMOCRATIAETH LEOL

  1. PENNOD 1 HYBU A CHEFNOGI AELODAETH O AWDURDODAU LLEOL

   1. Arolwg o gynghorwyr ac ymgeiswyr na fu iddynt lwyddo i gael eu hethol yn gynghorwyr

    1. 1.Dyletswydd i gynnal arolwg

    2. 2.Cwblhau arolwg a chyhoeddi gwybodaeth

    3. 3.Canllawiau ynghylch arolygon

   2. Cefnogi aelodaeth

    1. 4.Mynychu cyfarfodydd o bell

    2. 5.Adroddiadau blynyddol gan aelodau o awdurdod lleol

    3. 6.Amseru cyfarfodydd cyngor

    4. 7.Hyfforddi a datblygu aelodau o awdurdod lleol

  2. PENNOD 2 GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD AWDURDOD LLEOL

   1. 8.Pennaeth gwasanaethau democrataidd

   2. 9.Swyddogaethau gwasanaethau democrataidd

   3. 10.Dyletswydd i fabwysiadu rheolau sefydlog ynghylch rheoli staff

   4. 11.Awdurdodau lleol i benodi pwyllgorau gwasanaethau democrataidd

   5. 11A.Adolygiadau ar gais awdurdod lleol

   6. 12.Aelodaeth

   7. 13.Is-bwyllgorau

   8. 14.Trafodion etc

   9. 15.Cynnal cyfarfodydd: pa mor aml

   10. 16.Cyflawni swyddogaethau

   11. 17.Terfynu aelodaeth pan fo person yn peidio â bod yn aelod o awdurdod

   12. 18.Adroddiadau ac argymhellion gan bennaeth y gwasanaethau democrataidd

   13. 19.Adroddiadau ac argymhellion gan bwyllgorau gwasanaethau democrataidd

   14. 20.Swyddogaethau awdurdod lleol nad ydynt i'w dirprwyo

   15. 21.Swydd pennaeth gwasanaethau democrataidd i fod yn swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol

  3. PENNOD 3 DEHONGLI

   1. 22.Ystyr “aelod”

 3. RHAN 2 ABSENOLDEB TEULUOL AR GYFER AELODAU AWDURDODAU LLEOL

  1. 23.Yr hawl i absenoldeb teuluol

  2. 24.Absenoldeb mamolaeth

  3. 25.Absenoldeb newydd-anedig

  4. 26.Absenoldeb mabwysiadydd

  5. 27.Absenoldeb mabwysiadu newydd

  6. 28.Absenoldeb rhiant

  7. 29.Rheoliadau: atodol

  8. 30.Canllawiau

  9. 31.Diwygio Deddf Llywodraeth Leol 1972

  10. 32.Diwygio Deddf Llywodraeth Leol 2000

  11. 33.Dehongli Rhan 2

 4. RHAN 3 TREFNIADAU LLYWODRAETHU SYDD AR GAEL

  1. Gweithrediaeth maer a rheolwr cyngor

   1. 34.Diddymu gweithrediaeth maer a rheolwr cyngor

  2. Trefniadau amgen

   1. 35.Awdurdodau i roi trefniadau gweithrediaeth yn lle trefniadau amgen

   2. 36.Darpariaeth ganlyniadol etc

 5. RHAN 4 NEWIDIADAU MEWN TREFNIADAU GWEITHREDIAETH

  1. PENNOD 1 MABWYSIADU FFURF WAHANOL AR WEITHREDIAETH

   1. Darpariaethau cyffredinol

    1. 37.Y pŵer i fabwysiadu ffurf wahanol ar weithrediaeth

    2. 38.Y cynigion ar gyfer mabwysiadu ffurf wahanol ar weithrediaeth

    3. 39.Cynnwys y cynigion

    4. 40.Refferenda

    5. 41.Yr amserlen ar gyfer rhoi'r cynigion ar waith: dim refferendwm

    6. 42.Yr amserlen ar gyfer rhoi'r cynigion ar waith: refferendwm

    7. 43.Cyhoeddusrwydd i'r cynigion

    8. 44.Rhoi'r cynigion ar waith

    9. 45.Camau gweithredu os yw'r newid yn cael ei wrthod mewn refferendwm

   2. Dehongli

    1. 46.Newid mewn trefniadau gweithrediaeth y mae'n ofynnol ei gymeradwyo mewn refferendwm.

    2. 47.Dehongli

  2. PENNOD 2 AMRYWIADAU ERAILL AR DREFNIADAU GWEITHREDIAETH PRESENNOL

   1. 48.Y pŵer i amrywio'r ffurf bresennol ar weithrediaeth

   2. 49.Y cynigion ar gyfer amrywio'r ffurf ar weithrediaeth

   3. 50.Cynnwys y cynigion

   4. 51.Rhoi'r cynigion ar waith

  3. PENNOD 3 ATODOL

   1. 52.Y pwerau sy'n caniatáu amrywio pwerau gweithrediaeth

   2. 53.Ffurfiau ar weithrediaeth

   3. 54.Darpariaeth ganlyniadol etc

 6. RHAN 5 SWYDDOGAETHAU AWDURDOD LLEOL: CYFLAWNI GAN BWYLLGORAU A CHYNGHORWYR

  1. Pwyllgorau ardal

   1. 55.Yr ardal a gwmpesir ac aelodaeth

  2. Arfer swyddogaethau gan gynghorwyr

   1. 56.Arfer swyddogaethau gan gynghorwyr

   2. 57.Darpariaeth ganlyniadol

 7. RHAN 6 TROSOLWG A CHRAFFU

  1. PENNOD 1 PWYLLGORAU TROSOLWG A CHRAFFU

   1. Y cyd-bwyllgorau trosolwg a chraffu

    1. 58.Y cyd-bwyllgorau trosolwg a chraffu

   2. Pwerau pwyllgorau

    1. 59.Craffu ar bersonau dynodedig

    2. 60.Hysbysu personau dynodedig am adroddiad neu argymhellion

    3. 61.Personau dynodedig

   3. Rhoi sylw i safbwyntiau'r cyhoedd

    1. 62.Rhoi sylw i safbwyntiau'r cyhoedd

   4. Pwerau cynghorwyr

    1. 63.Cyfeirio materion i bwyllgor trosolwg a chraffu etc

   5. Dyletswydd i ymateb i bwyllgor trosolwg a chraffu

    1. 64.Dyletswydd i ymateb i bwyllgor trosolwg a chraffu

   6. Darpariaeth ganlyniadol i adrannau 63 a 64

    1. 65.Darpariaeth ganlyniadol i adrannau 63 a 64

   7. Penodi personau i gadeirio pwyllgorau

    1. 66.Y ddarpariaeth mewn rheolau sefydlog ynghylch penodi personau i gadeirio pwyllgorau

    2. 67.Yr adegau pan fo penodiadau i'w gwneud gan bwyllgor

    3. 68.Yr adegau pan fo penodiadau i'w gwneud gan grŵp nad yw'n grŵp gweithrediaeth

    4. 69.Sut y mae penodiadau i'w gwneud mewn achosion eraill

    5. 70.Y penodiadau sydd i'w gwneud gan grwpiau gwleidyddol

    6. 71.Methu â gwneud penodiadau yn unol ag adran 70

    7. 72.Newidiadau yng nghyfansoddiad gweithrediaeth

    8. 73.Swyddi gwag achlysurol ymhlith cadeiryddion pwyllgor

    9. 74.Yr awdurdod yn penderfynu ar ddarpariaeth benodi

    10. 75.Darpariaeth atodol a dehongli

   8. Aelodau cyfetholedig pwyllgorau trosolwg a chraffu

    1. 76.Canllawiau a chyfarwyddiadau ynghylch cyfethol

   9. Darparu gwybodaeth

    1. 77.Blaen-gynlluniau a gwybodaeth arall

   10. Cyfyngu ar reoli pwyllgorau gan bleidiau

    1. 78.Gwahardd pleidleisio o dan gyfarwyddyd chwip plaid a datgan cyfarwyddyd chwip plaid

   11. Strwythur pwyllgor trosolwg a chraffu

    1. 79.Canllawiau a chyfarwyddiadau

   12. Dehongli

    1. 80.Dehongli'r Bennod hon

  2. PENNOD 2 PWYLLGORAU LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

   1. 81.Awdurdodau lleol i benodi pwyllgorau llywodraethu ac archwilio

   2. 82.Aelodaeth

   3. 83.Trafodion etc

   4. 84.Cynnal cyfarfodydd: pa mor aml

   5. 85.Canllawiau

   6. 86.Terfynu aelodaeth pan fo person yn peidio â bod yn aelod o awdurdod

   7. 87.Dehongli etc

 8. RHAN 7 CYMUNEDAU A CHYNGHORAU CYMUNED

  1. PENNOD 1 CYFARFODYDD CYMUNEDOL A PHLEIDLEISIO CYMUNEDOL

   1. 88.Cynnull cyfarfodydd cymunedol gan etholwyr llywodraeth leol

   2. 89.Hysbysiad am gyfarfod cymunedol a gafodd ei gynnull gan etholwyr llywodraeth leol

   3. 90.Y cyfleuster ar gyfer darparu hysbysiadau electronig am gynnull cyfarfodydd cymunedol

   4. 91.Camau gweithredu ar ôl cael hysbysiad am gynnull cyfarfod cymunedol

   5. 92.Hysbysiad cyhoeddus am gyfarfod cymunedol

   6. 93.Galw am bleidleisio cymunedol

   7. 94.Hysbysiad sydd i'w roi gan y swyddog canlyniadau ar ôl cymryd pleidlais o ganlyniad i gyfarfod cymunedol

   8. 95.Penderfyniad swyddog monitro o ran y cyngor y mae'r pleidleisio'n ymwneud â'i swyddogaethau

   9. 96.Ystyried canlyniad pleidleisio cymunedol gan gyngor cymuned

   10. 97.Y camau gweithredu sydd i'w cymryd yn dilyn ystyriaeth gan gyngor cymuned o ganlyniadau pleidleisio cymunedol penodol

   11. 98.Prif gyngor yn ystyried canlyniad pleidleisio cymunedol

   12. 99.Prif gyngor yn egluro'i ymateb i bleidleisio cymunedol

  2. PENNOD 2 TREFNIADAETH CYMUNEDAU A'U CYNGHORAU

   1. 100.Diddymu darpariaethau presennol ynghylch sefydlu a diddymu cynghorau cymuned etc

   2. 101.Pŵer cyfarfod cymunedol i wneud cais am orchymyn i sefydlu cyngor cymuned

   3. 102.Gorchmynion i sefydlu cynghorau cymuned ar wahân ar gyfer cymunedau

   4. 103.Pŵer cyfarfod cymunedol i wneud cais am orchymyn i ddiddymu ei gyngor cymuned ar wahân

   5. 104.Gorchmynion i ddiddymu cynghorau cymuned ar wahân ar gyfer cymunedau

   6. 105.Pŵer cyfarfod cymunedol i wneud cais am orchymyn yn grwpio ei gymuned ynghyd â chymunedau eraill o dan gyngor cymuned cyffredin

   7. 106.Gorchmynion yn grwpio cymuned ynghyd â chymunedau eraill o dan gyngor cymuned cyffredin

   8. 107.Pŵer cyfarfod cymunedol i wneud cais am orchymyn yn ychwanegu ei gymuned at grŵp o gymunedau a chanddynt gyngor cyffredin

   9. 108.Gorchmynion yn ychwanegu cymuned at grŵp o gymunedau a chanddynt gyngor cyffredin

   10. 109.Pŵer cyngor dros grŵp o gymunedau i wneud cais am orchymyn yn diddymu'r grŵp

   11. 110.Gorchmynion yn diddymu grŵp o gymunedau

   12. 111.Pŵer cyfarfod cymunedol i wneud cais am orchymyn yn gwahanu cymuned oddi wrth grŵp o gymunedau

   13. 112.Gorchmynion yn gwahanu cymuned oddi wrth grŵp o gymunedau

   14. 113.Pŵer Gweinidogion Cymru i newid trothwy pleidleisio mewn cysylltiad â threfniadaeth cynghorau cymuned

   15. 114.Trefniadaeth cymunedau a'u cynghorau: diwygiadau canlyniadol

   16. 115.Darpariaeth drosiannol

  3. PENNOD 3 CYFETHOL AELODAU O GYNGHORAU CYMUNED

   1. 116.Gofyniad am hysbysiad cyhoeddus pan fo seddau gwag aelodau cynghorau cymuned i'w llenwi drwy gyfethol

   2. 117.Canllawiau ynghylch rhoi hysbysiad cyhoeddus am gyfethol

  4. PENNOD 4 PENODI CYNRYCHIOLWYR IEUENCTID CYMUNEDOL

   1. 118.Penodi cynrychiolwyr ieuenctid cymunedol gan gynghorau cymuned

   2. 119.Gofynion hysbysu mewn cysylltiad â phenodi cynrychiolydd ieuenctid

   3. 120.Canllawiau ynghylch penodi cynrychiolwyr ieuenctid cymunedol

   4. 121.Effaith penodiad yn gynrychiolydd ieuenctid cymunedol

  5. PENNOD 5 CADW ARDALOEDD CYMUNEDOL A THREFNIADAU ETHOLIADOL O DAN ADOLYGIAD

   1. 122.Adroddiadau am gyflawni swyddogaeth prif gyngor o gadw ardaloedd cymunedol o dan adolygiad

   2. 123.Adroddiadau am gyflawni swyddogaeth prif gyngor o gadw trefniadau etholiadol ar gyfer cymunedau o dan adolygiad

   3. 124.Arfer swyddogaethau gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru ar ran prif gynghorau

   4. 125.Y symiau sy'n daladwy mewn cysylltiad ag arolygiadau a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru

  6. PENNOD 6 PWERAU CYNGHORAU CYMUNED I HYBU LLESIANT

   1. 126.Pwerau cynghorau cymuned i hybu llesiant

   2. 127.Addasiadau i ddeddfiadau sy'n atal neu'n rhwystro cyngor cymuned rhag arfer ei bwerau llesiant

   3. 128.Darpariaeth drosiannol

  7. PENNOD 7 GRANTIAU I GYNGHORAU CYMUNED

   1. 129.Pŵer Gweinidogion Cymru i dalu grantiau i gynghorau cymuned

  8. PENNOD 8 CYTUNDEBAU SIARTER ENGHREIFFTIOL RHWNG AWDURDODAU LLEOL A CHYNGHORAU CYMUNED

   1. 130.Y pŵer i osod cytundeb siarter enghreifftiol

   2. 131.Cyfarwyddiadau sy'n gwneud mabwysiadu cytundeb siarter enghreifftiol yn ofynnol

   3. 132.Canllawiau ynghylch cytundebau siarter enghreifftiol

   4. 133.Ymgynghori

  9. PENNOD 9 CYNLLUNIAU AR GYFER ACHREDU ANSAWDD MEWN LLYWODRAETH GYMUNEDOL

   1. 134.Cynlluniau ar gyfer achredu ansawdd mewn llywodraeth gymunedol

   2. 135.Achredu ansawdd mewn llywodraeth gymunedol: meini prawf

   3. 136.Achredu ansawdd mewn llywodraeth gymunedol: ceisiadau

   4. 137.Achredu ansawdd mewn llywodraeth gymunedol: ffioedd

   5. 138.Achredu ansawdd mewn llywodraeth gymunedol: tynnu achrediad yn ôl

   6. 139.Ceisiadau am achredu ansawdd mewn llywodraeth gymunedol: dirprwyo swyddogaethau

   7. 140.Achredu ansawdd mewn llywodraeth gymunedol: canlyniadau

 9. RHAN 8 ...TALIADAU A PHENSIYNAU

  1. Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

   1. 141.Y Panel

  2. Prif swyddogaethau'r Panel

   1. 142.Swyddogaethau sy'n ymwneud â thaliadau i aelodau

   2. 143.Swyddogaethau sy'n ymwneud â phensiynau aelodau

   3. 143A.Swyddogaethau sy’n ymwneud â chydnabyddiaeth ariannol prif weithredwyr

   4. 144.Awdurdodau perthnasol, aelodau etc.

  3. Adroddiadau gan y Panel

   1. 145.Adroddiadau blynyddol

   2. 146.Yr adroddiad blynyddol cyntaf

   3. 147.Adroddiadau blynyddol dilynol

   4. 148.Ymgynghori ar adroddiadau drafft

   5. 149.Cyfarwyddiadau i amrywio adroddiadau drafft

   6. 150.Gofynion gweinyddol mewn adroddiadau

   7. 151.Gofynion cyhoeddusrwydd mewn adroddiadau

   8. 152.Rhoi cyhoeddusrwydd i adroddiadau

  4. Taliadau gan awdurdodau perthnasol

   1. 153.Cydymffurfio â gofynion y Panel

   2. 154.Aelodau sy'n dymuno ymwrthod â'u hawl i gael taliadau

   3. 155.Peidio â gwneud taliadau

  5. Gorfodi

   1. 156.Cyfarwyddiadau i gydymffurfio â gofynion

  6. Atodol

   1. 157.Canllawiau

   2. 158.Y pŵer i wneud addasiadau i ddarpariaeth ynghylch y Panel

   3. 159.Dehongli Rhan 8

   4. 160.Diwygiadau canlyniadol

 10. RHAN 9 CYDLAFURIO A CHYFUNO

  1. PENNOD 1 CYDLAFURIO

   1. 161.Canllawiau ynghylch cydlafurio rhwng awdurdodau gwella Cymreig

  2. PENNOD 2 CYFUNO

   1. 162.Pŵer i wneud gorchymyn cyfuno

   2. 163.Materion etholiadol

   3. 164.Gofyniad i gynnal refferendwm sy'n cynnwys maer etholedig

   4. 165.Pŵer i gyfarwyddo refferendwm sy'n cynnwys maer etholedig

   5. 166.Darpariaeth atodol, gysylltiedig, ganlyniadol, drosiannol a darpariaeth arbed

   6. 167.Adolygu trefniadau etholiadol

   7. 168.Diwygiadau i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

   8. 169.Y weithdrefn sy'n gymwys i orchymyn cyfuno

   9. 170.Cywiro gorchmynion

   10. 171.Dehongli'r Bennod hon

 11. RHAN 10 CYFFREDINOL

  1. 172.Gorchmynion a rheoliadau

  2. 173.Y weithdrefn sy'n gymwys i orchmynion penodol o dan adran 127

  3. 174.Canllawiau a chyfarwyddiadau

  4. 175.Dehongli

  5. 176.Diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

  6. 177.Y pŵer i wneud darpariaeth atodol

  7. 178.Cychwyn

  8. 179.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   NEWID TREFNIADAU AMGEN YN DREFNIADAU GWEITHREDIAETH

   1. RHAN 1 DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

    1. 1.Rhagymadrodd

    2. Cynigion ar gyfer symud at weithredu trefniadau gweithrediaeth

     1. 2.(1) Rhaid i'r awdurdod lunio cynigion i newid trefniadau amgen...

     2. 3.Cynnwys cynigion

     3. 4.Refferenda

     4. 5.Yr amserlen ar gyfer rhoi ar waith newid i weithrediaeth arweinydd a chabinet (Cymru)

     5. 6.Yr amserlen ar gyfer rhoi ar waith newid i weithrediaeth maer a chabinet

     6. 7.Cyhoeddusrwydd i gynigion

     7. 8.Rhoi cynigion ar waith

   2. RHAN 2 DARPARIAETHAU ERAILL SY'N GYMWYS PAN FO REFFERENDWM YN OFYNNOL

    1. 9.Cynigion amlinellol wrth gefn rhag ofn y gwrthodir newid mewn refferendwm

    2. 10.Camau gweithredu os gwrthodir newid mewn refferendwm

    3. 11.Yr amserlen ar gyfer rhoi ar waith gynigion manwl wrth gefn

    4. 12.Rhoi ar waith gynigion manwl wrth gefn

   3. RHAN 3 AMRYWIOL

    1. 13.Methu â rhoi'r gorau i weithredu trefniadau amgen

    2. 14.Y trefniadau i'w trin fel pe baent yn cael eu gweithredu ar ôl pasio penderfyniad

    3. 15.Dehongli

  2. ATODLEN 2

   Y PANEL

   1. 1.Aelodaeth

   2. 2.Deiliadaeth

   3. 3.Cyfarfodydd

   4. 4.Gwybodaeth

   5. 5.Treuliau, cymorth gweinyddol etc.

  3. ATODLEN 3

   TALIADAU A PHENSIYNAU: MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol 1972

   2. 2.Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989

   3. 3.Deddf yr Amgylchedd 1995

   4. 4.Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998

   5. 5.Deddf Llywodraeth Leol 2000

   6. 6.Deddf Addysg 2002

   7. 7.Deddf Addysg a Sgiliau 2008

  4. ATODLEN 4

   DIDDYMIADAU A DIRYMIADAU

   1. RHAN A: ATGYFNERTHU DEMOCRATIAETH LEOL (RHAN 1 O'R MESUR)

   2. RHAN B: TREFNIADAU LLYWODRAETHU SYDD AR GAEL (RHAN 3 O'R MESUR)

   3. RHAN C: NEWIDIADAU I DREFNIADAU GWEITHREDIAETH (RHAN 4 O'R MESUR)

   4. RHAN D: TROSOLWG A CHRAFFU (RHAN 6 O'R MESUR)

   5. RHAN E: CYMUNEDAU A CHYNGHORAU CYMUNED (RHAN 7 O'R MESUR)

   6. RHAN F: AELODAU: TALIADAU A PHENSIYNAU (RHAN 8 O'R MESUR)

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Measure

The Whole Measure you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Measure as a PDF

The Whole Measure you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Mesur Cyfan

Y Mesur Cyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Mesur Cyfan heb Atodlenni

Y Mesur Cyfan heb Atodlenni you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Llinell Amser Newidiadau

This timeline shows the different points in time where a change occurred. The dates will coincide with the earliest date on which the change (e.g an insertion, a repeal or a substitution) that was applied came into force. The first date in the timeline will usually be the earliest date when the provision came into force. In some cases the first date is 01/02/1991 (or for Northern Ireland legislation 01/01/2006). This date is our basedate. No versions before this date are available. For further information see the Editorial Practice Guide and Glossary under Help.

Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill