Chwilio Deddfwriaeth

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TLODI PLANT, CYFLEOEDD CHWARAE A CHYMRYD RHAN

  1. PENNOD 1 DILEU TLODI PLANT

   1. Y nodau eang

    1. 1.Y nodau eang i gyfrannu at ddileu tlodi plant

   2. Strategaethau

    1. 2.Strategaethau i gyfrannu at ddileu tlodi plant

    2. 3.Strategaethau a lunnir gan Weinidogion Cymru

    3. 4.Strategaethau a lunnir gan awdurdodau lleol (awdurdodau gwasanaethau plant)

    4. 5.Strategaethau a lunnir gan awdurdodau Cymreig eraill

   3. Yr awdurdodau Cymreig

    1. 6.Yr awdurdodau Cymreig

   4. Gwasanaethau i fynd i'r afael â thlodi plant

    1. 7.Dyletswydd awdurdod lleol i sicrhau bod gofal plant ar gael yn ddi-dâl

    2. 8.Gwasanaethau cymorth i rieni: pwerau awdurdod lleol

    3. 9.Gwasanaethau cymorth iechyd: pwerau awdurdod lleol

    4. 10.Rheoliadau am wasanaethau i fynd i'r afael â thlodi plant

  2. PENNOD 2 CYFLEOEDD CHWARAE A CHYMRYD RHAN

   1. Cyfleoedd chwarae

    1. 11.Dyletswyddau awdurdod lleol ynghylch cyfleoedd chwarae i blant

   2. Cymryd rhan

    1. 12.Plant yn cymryd rhan ym mhenderfyniadau awdurdod lleol

  3. PENNOD 3 AROLYGU, CANLLAWIAU A CHYFARWYDDIADAU

   1. Arolygu

    1. 13.Arolygu

    2. 14.Pwerau mynediad

    3. 15.Pwerau arolygu

    4. 16.Pŵer i'w gwneud yn ofynnol bod gwybodaeth yn cael ei rhoi

   2. Canllawiau a chyfarwyddiadau

    1. 17.Canllawiau

    2. 18.Cyfarwyddiadau

 3. RHAN 2 GWARCHOD PLANT A GOFAL DYDD I BLANT

  1. Y prif dermau

   1. 19.Ystyr “gwarchod plant” a “gofal dydd i blant”

  2. Cofrestru gwarchod plant

   1. 20.Cofrestr o warchodwyr plant

   2. 21.Dyletswydd gwarchodwyr plant i gofrestru

  3. Cofrestru gofal dydd i blant

   1. 22.Cofrestr o ddarparwyr gofal dydd i blant

   2. 23.Dyletswydd darparwyr gofal dydd i gofrestru

  4. Y broses gofrestru a gofynion cofrestru

   1. 24.Ceisiadau i gofrestru: gwarchod plant

   2. 25.Gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru fel gwarchodwr plant

   3. 26.Ceisiadau i gofrestru: gofal dydd i blant

   4. 27.Gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru darparwyr gofal dydd i blant

   5. 28.Cofnodi ar y gofrestr a thystysgrifau

   6. 29.Amodau wrth gofrestru

   7. 30.Rheoliadau sy'n llywodraethu gweithgareddau

  5. Diddymu ac atal cofrestriad

   1. 31.Diddymu cofrestriad

   2. 32.Atal cofrestriad

   3. 33.Tynnu oddi ar y gofrestr yn wirfoddol

  6. Amddiffyn mewn argyfwng

   1. 34.Amddiffyn plant mewn argyfwng: diddymu cofrestriad

   2. 35.Amddiffyn plant mewn argyfwng: newidiadau i amodau

  7. Diogelwch gweithdrefnol

   1. 36.Gweithdrefnau ar gyfer cymryd camau penodol

   2. 37.Apelau

  8. Anghymwyso rhag cofrestru

   1. 38.Anghymwyso rhag cofrestru

   2. 39.Canlyniadau anghymwyso

  9. Arolygu

   1. 40.Arolygu

   2. 41.Pwerau mynediad

   3. 42.Pwerau arolygu

   4. 43.Pŵer cwnstabl i gynorthwyo wrth arfer pwerau mynediad

  10. Gwybodaeth

   1. 44.Cyflenwi gwybodaeth i Weinidogion Cymru

   2. 45.Cyflenwi gwybodaeth i awdurdodau lleol

  11. Tramgwyddau, achosion troseddol a chosbau penodedig

   1. 46.Y tramgwydd o wneud datganiad anwir neu gamarweiniol

   2. 47.Hysbysiadau o gosb

   3. 48.Hysbysiadau o gosb: darpariaethau atodol

   4. 49.Terfyn amser ar gyfer achosion

   5. 50.Tramgwyddau gan gyrff corfforaethol

   6. 51.Cymdeithasau anghorfforedig

  12. Amrywiol

   1. 52.Swyddogaethau awdurdodau lleol

   2. 53.Ffioedd

   3. 54.Cydweithredu rhwng awdurdodau

   4. 55.Hysbysiadau

   5. 56.Marwolaeth person cofrestredig

 4. RHAN 3 TIMAU INTEGREDIG CYMORTH I DEULUOEDD

  1. Timau

   1. 57.Sefydlu timau integredig cymorth i deuluoedd

   2. 58.Swyddogaethau timau integredig cymorth i deuluoedd

   3. 59.Adnoddau ar gyfer timau integredig cymorth i deuluoedd

   4. 60.Cyfansoddiad timau integredig cymorth i deuluoedd

  2. Byrddau

   1. 61.Sefydlu byrddau integredig cymorth i deuluoedd

   2. 62.Swyddogaethau byrddau integredig cymorth i deuluoedd

  3. Rheoliadau

   1. 63.Rheoliadau ynghylch timau a byrddau integredig cymorth i deuluoedd

  4. Adroddiadau

   1. 64.Adroddiadau blynyddol ar dimau integredig cymorth i deuluoedd

  5. Canllawiau

   1. 65.Canllawiau ynghylch timau integredig cymorth i deuluoedd

 5. RHAN 4 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. Swyddogion safonau gwaith cymdeithasol teuluol

   1. 66.Swyddogion safonau gwaith cymdeithasol teuluol

  2. Anghenion plant sy'n deillio o anghenion gofal cymunedol ac anghenion iechyd eu rhieni

   1. 67.Anghenion plant sy'n deillio o anghenion gofal cymunedol eu rhieni

   2. 68.Anghenion plant sy'n deillio o gyflyrau iechyd eu rhieni

  3. Swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol

   1. 69.Swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol

  4. Cyffredinol

   1. 70.Canllawiau

   2. 71.Dehongli'n Gyffredinol

   3. 72.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   4. 73.Diddymiadau

   5. 74.Gorchmynion a rheoliadau

   6. 75.Cychwyn

   7. 76.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Llysoedd Ynadon >1980 (p. 43)

   2. 2.Yn Adran 65 (ystyr achosion teulu), yn is-adran (1) ar...

   3. 3.Deddf Uwchlysoedd 1981 (p.54)

   4. 4.Yn Atodlen 1 (dosbarthiad busnes yn yr Uchel Lys) ar...

   5. 5.Deddf Plant 1989 (p. 41)

   6. 6.Yn adran 80 (arolygu cartrefi plant etc gan bersonau a...

   7. 7.Yn adran 105 (dehongli)— (a) yn is-adran (1)—

   8. 8.Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (p. 56)

   9. 9.Yn Atodlen 4A (mangreoedd na ddylid eu datgysylltu am beidio...

   10. 10.Deddf Amddiffyn Plant 1999 (p. 14)

   11. 11.Yn adran 2A (pŵer awdurdodau penodol i atgyfeirio unigolion i'w...

   12. 12.Yn adran 9 (y Tribiwnlys), yn is-adran (2)—

   13. 13.Deddf Safonau Gofal 2000 (p.14)

   14. 14.Yn adran 55(3)(e)— (a) yn lle “Assembly” yn y ddau...

   15. 15.Deddf Plant 2004 (p. 31)

   16. 16.Yn adran 29 (cronfeydd data gwybodaeth: Cymru) yn is-adran (8)(a)...

   17. 17.Deddf Addysg 2005 (p.18)

   18. 18.Yn adran 59 (adroddiadau cyfun), yn lle is-adran (1)(b) rhodder...

   19. 19.Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p.40)

   20. 20.Yn is-adran (5A)— (a) ar ôl paragraff (a) ychwanegwch—

   21. 21.Deddf Gofal Plant 2006 (p. 21)

   22. 22.Yn adran 30 (dehongli Rhan 2) yn y diffiniad o...

   23. 23.Yn adran 75 (anghymwyso rhag cofrestru), yn is-adran (3)(f) ar...

   24. 24.Yn adran 101 (darparu gwybodaeth am blant: Cymru)—

   25. 25.Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42)

   26. 26.Yn Atodlen 1, paragraff 7A (pwyso plant a'u mesur)—

   27. 27.Deddf Diogelu Grwpiau Hawdd eu Niweidio 2006 (p. 47)

   28. 28.Yn Atodlen 4— (a) ym mharagraff 1(6)(a) yn lle “section...

  2. ATODLEN 2

   DIDDYMIADAU

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill