xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Darpariaeth ar gyfer swyddogaethau i’w harfer gan awdurdodau lleol

7Pŵer i roi swyddogaethau i awdurdodau lleol

(1)Caiff y rheoliadau roi pwerau i awdurdod lleol neu osod rhwymedigaethau arno mewn cysylltiad â chyllido o dan adran 1.

(2)Caiff y rheoliadau ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol, wrth arfer pŵer neu wrth gydymffurfio â rhwymedigaeth, roi sylw i unrhyw ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion Cymru o dan y rheoliadau.