Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

Newidiadau i ddeddfwriaeth:

Mae newidiadau yn dal heb eu gwneud i Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016. Bydd y newidiadau hynny yn cael eu rhestru pan fyddwch yn agor y cynnwys gan ddefnyddio’r Tabl Cynnwys isod. Mae unrhyw newidiadau sydd wedi cael eu gwneud yn barod gan y tîm yn ymddangos yn y cynnwys a chyfeirir atynt gydag anodiadau. Help about Changes to Legislation

Close

Changes to Legislation

Efallai na fydd deddfwriaeth ddiwygiedig sydd ar y safle hwn yn gwbl gyfoes. Cofnodir newidiadau ac effeithiau gan ein tîm golygyddol mewn rhestrau sydd i'w gweld yn yr adran 'Newidiadau i Ddeddfwriaeth'. Os nad yw'r effeithiau hynny wedi'u gwneud eto i destun y ddeddfwriaeth gan y tîm golygyddol maent hefyd wedi'u rhestru ochr yn ochr â'r darpariaethau yr effeithir arnynt pan fyddwch yn agor y cynnwys gan ddefnyddio'r Rhestr Gynnwys isod.

View outstanding changes

Changes and effects yet to be applied to :

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TROSOLWG

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf

 3. RHAN 2 AWDURDOD CYLLID CYMRU

  1. Sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru, a’i statws

   1. 2.Awdurdod Cyllid Cymru

  2. Aelodaeth

   1. 3.Aelodaeth

   2. 4.Anghymhwyso rhag penodiad fel aelod anweithredol

   3. 5.Telerau aelodaeth anweithredol

   4. 6.Penodi aelod gweithredol etholedig

   5. 7.Diswyddo aelodau etc.

  3. Pwyllgorau a staff

   1. 8.Pwyllgorau ac is-bwyllgorau

   2. 9.Prif weithredwr ac aelodau staff eraill

  4. Gweithdrefn a dilysrwydd

   1. 10.Gweithdrefn

   2. 11.Dilysrwydd trafodion a gweithredoedd

  5. Swyddogaethau

   1. 12.Prif swyddogaethau

   2. 13.Awdurdodiad mewnol i gyflawni swyddogaethau

   3. 14.Dirprwyo swyddogaethau

   4. 15.Cyfarwyddydau cyffredinol

  6. Gwybodaeth

   1. 16.Defnydd ACC a’i ddirprwyon o wybodaeth

   2. 17.Cyfrinachedd gwybodaeth warchodedig am drethdalwr

   3. 18.Datgelu a ganiateir

   4. 19.Datganiad ynghylch cyfrinachedd

   5. 20.Y drosedd o ddatgelu gwybodaeth warchodedig am drethdalwr ar gam

  7. Achosion llys a thystiolaeth

   1. 21.Achosion llys

   2. 22.Tystiolaeth

  8. Arian

   1. 23.Cyllid

   2. 24.Gwobrau

   3. 25.Talu derbyniadau i Gronfa Gyfunol Cymru

  9. Siarter safonau a gwerthoedd

   1. 26.Siarter safonau a gwerthoedd

  10. Cynlluniau corfforaethol, adroddiadau blynyddol, cyfrifon etc.

   1. 27.Cynllun corfforaethol

   2. 28.Adroddiad blynyddol

   3. 29.Cyfrifon

   4. 30.Datganiad Treth

   5. 31.Archwilio

   6. 32.Archwilio’r defnydd o adnoddau

   7. 33.Swyddog cyfrifo

  11. Diwygiadau canlyniadol

   1. 34.Cofnodion cyhoeddus Cymru

   2. 35.Yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

   3. 36.Archwilydd Cyffredinol Cymru

 4. RHAN 3 FFURFLENNI TRETH, YMHOLIADAU AC ASESIADAU

  1. PENNOD 1 TROSOLWG

   1. 37.Trosolwg o’r Rhan

  2. PENNOD 2 DYLETSWYDDAU ... I GADW COFNODION A’U STORIO’N DDIOGEL

   1. 38.Dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel: achosion pan fo’n ofynnol dychwelyd ffurflen dreth

   2. 38A.Dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel: trafodiadau tir nad oes angen dychwelyd ffurflen dreth mewn cysylltiad â hwy

   3. 39.Storio gwybodaeth etc. yn ddiogel

   4. 39A.Pŵer i wneud rheoliadau ynghylch cofnodion

  3. PENNOD 3 FFURFLENNI TRETH

   1. Dyddiad ffeilio

    1. 40.Ystyr “dyddiad ffeilio”

   2. Diwygio a chywiro ffurflenni treth

    1. 41.Trethdalwr yn diwygio ffurflen dreth

    2. 42.ACC yn cywiro ffurflen dreth

  4. PENNOD 4 YMHOLIADAU ACC

   1. Hysbysiad a chwmpas ymholiad

    1. 43.Hysbysiad ymholiad

    2. 44.Cwmpas ymholiad

   2. Diwygio ffurflen dreth yn ystod ymholiad

    1. 45.Diwygio ffurflen dreth yn ystod ymholiad er mwyn osgoi colli treth

    2. 45A.Trethdalwr yn diwygio ffurflen dreth pan fydd ymholiad yn mynd rhagddo

   3. Atgyfeirio yn ystod ymholiad

    1. 46.Atgyfeirio cwestiynau at dribiwnlys yn ystod ymholiad

    2. 47.Tynnu atgyfeiriad yn ôl

    3. 48.Effaith atgyfeirio ar ymholiad

    4. 49.Effaith dyfarniad

   4. Cwblhau ymholiad

    1. 50.Cwblhau ymholiad

    2. 51.Cyfarwyddyd i gwblhau ymholiad

  5. PENNOD 5 DYFARNIADAU ACC

   1. 52.Dyfarniad o’r dreth sydd i’w chodi os na ddychwelir ffurflen dreth

   2. 53.Ffurflen dreth yn disodli dyfarniad

  6. PENNOD 6 ASESIADAU ACC

   1. Asesu treth a gollir neu ad-daliad gormodol

    1. 54.Asesu treth a gollir

    2. 55.Asesiad i adennill ad-daliad treth gormodol

    3. 55A.Asesiad mewn perthynas â chredyd treth

    4. 56.Cyfeiriadau at “asesiad ACC”

   2. Gwneud asesiadau ACC

    1. 57.Cyfeiriadau at y “trethdalwr”

    2. 58.Amodau ar gyfer gwneud asesiadau ACC

    3. 59.Terfynau amser ar gyfer asesiadau ACC

    4. 60.Sefyllfaoedd sydd wedi eu peri’n ddiofal neu’n fwriadol

    5. 61.Y weithdrefn asesu

  7. PENNOD 7 RHYDDHAD YN ACHOS ASESIAD GORMODOL NEU DRETH A ORDALWYD

   1. Asesiad dwbl

    1. 62.Hawlio ymwared yn achos asesiad dwbl

   2. Treth a ordalwyd etc.

    1. 63.Hawlio rhyddhad rhag treth a ordalwyd etc.

    2. 63A.Hawlio rhyddhad mewn cysylltiad â threth trafodiadau tir: rheoliadau yn peidio â chael effaith

   3. Cyfoethogi anghyfiawn

    1. 64.Gwrthod hawliadau am ryddhad oherwydd cyfoethogi anghyfiawn

    2. 65.Cyfoethogi anghyfiawn: darpariaeth bellach

    3. 66.Cyfoethogi anghyfiawn: trefniadau talu’n ôl

   4. Seiliau eraill dros wrthod hawliadau

    1. 67.Achosion pan na fo angen i ACC roi effaith i hawliad

  8. PENNOD 8 GWEITHDREFN AR GYFER GWNEUD HAWLIADAU ETC.

   1. 68.Gwneud hawliadau

   2. 69.Dyletswydd i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel

   3. 70.Storio gwybodaeth etc. yn ddiogel

   4. 71.Hawlydd yn diwygio hawliad

   5. 72.ACC yn cywiro hawliad

   6. 73.Rhoi effaith i hawliadau a diwygiadau

   7. 74.Hysbysiad ymholiad

   8. 75.Cwblhau ymholiad

   9. 76.Cyfarwyddyd i gwblhau ymholiad

   10. 77.Rhoi effaith i ddiwygiadau o dan adran 75

   11. 78.Terfyn amser ar gyfer gwneud hawliadau

   12. 79.Yr hawlydd: partneriaethau

   13. 80.Asesiad o hawlydd mewn cysylltiad â hawliad

   14. 81.Setliadau contract

 5. RHAN 3A Y RHEOL GYFFREDINOL YN ERBYN OSGOI TRETHI

  1. Trosolwg

   1. 81A.Ystyr “y rheol gyffredinol yn erbyn osgoi trethi” a throsolwg ohoni

  2. Trefniadau artiffisial i osgoi trethi

   1. 81B.Trefniadau osgoi trethi

   2. 81C.Trefniadau artiffisial i osgoi trethi

   3. 81D.Ystyr “treth” a “mantais drethiannol

  3. Gwrthweithio manteision treth

   1. 81E.Addasiadau i wrthweithio manteision treth

   2. 81F.Hysbysiad gwrthweithio arfaethedig

   3. 81G.Hysbysiad gwrthweithio terfynol

  4. Achos gerbron llys neu dribiwnlys

   1. 81H.Achos mewn cysylltiad â’r rheol gyffredinol yn erbyn osgoi trethi

  5. Cychwyn a darpariaeth drosiannol

   1. 81I.Y rheol gyffredinol yn erbyn osgoi trethi: cychwyn a darpariaeth drosiannol

 6. RHAN 4 PWERAU YMCHWILIO ACC

  1. PENNOD 1 RHAGARWEINIOL

   1. Trosolwg

    1. 82.Trosolwg o’r Rhan

   2. Dehongli

    1. 83.Hysbysiadau gwybodaeth

    2. 84.Ystyr “sefyllfa dreth”

    3. 84A.Ystyr “niweidio’r gwaith o asesu neu gasglu trethi datganoledig”

    4. 85.Ystyr “rhedeg busnes”

  2. PENNOD 2 PWERAU I WNEUD GWYBODAETH A DOGFENNAU YN OFYNNOL

   1. 86.Hysbysiadau trethdalwr

   2. 87.Hysbysiadau trydydd parti

   3. 88.Cymeradwyaeth y tribiwnlys i hysbysiadau trethdalwr a hysbysiadau trydydd parti

   4. 89.Pŵer i wneud gwybodaeth a dogfennau yn ofynnol am bersonau na wyddys pwy ydynt

   5. 90.Gwneud gwybodaeth a dogfennau yn ofynnol mewn perthynas â grŵp o ymgymeriadau

   6. 91.Gwneud gwybodaeth a dogfennau yn ymwneud â phartneriaeth yn ofynnol

   7. 92.Pŵer i gael gwybodaeth er mwyn gallu cadarnhau pwy yw person

   8. 93.Pŵer i gael manylion cyswllt dyledwyr

   9. 94.Terfyn amser ar gyfer dyroddi hysbysiad gwybodaeth a gymeradwywyd gan dribiwnlys

   10. 95.Cydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth

   11. 96.Cyflwyno copïau o ddogfennau

  3. PENNOD 3 CYFYNGIADAU AR BWERAU PENNOD 2

   1. 97.Hysbysiadau gwybodaeth: cyfyngiadau cyffredinol

   2. 98.Amddiffyniad ar gyfer deunydd newyddiadurol

   3. 99.Amddiffyniad ar gyfer cofnodion personol

   4. 100.Hysbysiadau trethdalwr ar ôl dychwelyd ffurflen dreth

   5. 101.Diogeliad ar gyfer gohebiaeth freintiedig rhwng cynghorwyr cyfreithiol a chleientiaid

   6. 102.Diogeliad ar gyfer cynghorwyr treth ac archwilwyr

  4. PENNOD 4 ARCHWILIO MANGREOEDD AC EIDDO ARALL

   1. 103.Pŵer i archwilio mangre busnes

   2. 103A.Pŵer pellach i archwilio mangre busnes: treth gwarediadau tirlenwi

   3. 103B.Pŵer pellach i archwilio mangre: gwarediadau trethadwy a wneir yn rhywle ac eithrio safleoedd tirlenwi awdurdodedig

   4. 104.Cynnal archwiliadau o dan adran 103 , 103A neu 103B : darpariaeth bellach

   5. 105.Cynnal archwiliadau o dan adran 103 , 103A neu 103B : defnyddio offer a deunyddiau

   6. 106.Pŵer i archwilio mangre neu eiddo er mwyn prisio etc.

   7. 107.Dangos awdurdodiad i gynnal archwiliadau

   8. 108.Cymeradwyaeth y tribiwnlys i archwilio mangre

   9. 109.Pŵer i farcio asedau a chofnodi gwybodaeth

   10. 110.Cyfyngiad ar archwilio dogfennau

   11. 111.Dehongli Pennod 4

  5. PENNOD 5 PWERAU YMCHWILIO PELLACH

   1. 112.Pŵer i gopïo dogfennau a mynd â dogfennau ymaith

   2. 113.Darpariaeth bellach ynghylch cofnodion

  6. PENNOD 6 TROSEDDAU YN YMWNEUD Â HYSBYSIADAU GWYBODAETH

   1. 114.Trosedd o gelu etc. ddogfennau yn dilyn hysbysiad gwybodaeth

   2. 115.Trosedd o gelu etc. ddogfennau yn dilyn hysbysiad

  7. PENNOD 7 CYMERADWYAETH Y TRIBIWNLYS

   1. 116.Dim adolygu nac apelio yn erbyn cymeradwyaeth y tribiwnlys

 7. RHAN 5 COSBAU

  1. PENNOD 1 TROSOLWG

   1. 117.Trosolwg o’r Rhan

  2. PENNOD 2 COSBAU AM FETHU Â DYCHWELYD FFURFLENNI NEU DALU TRETH NEU SYMIAU SY’N DALADWY MEWN CYSYLLTIAD Â CHREDYDAU TRETH

   1. Cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth

    1. 118.Cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth ar y dyddiad ffeilio neu cyn hynny

    2. 118A.Cosbau am fethiannau lluosog i ddychwelyd ffurflenni treth mewn cysylltiad â threth gwarediadau tirlenwi

    3. 119.Cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth o fewn 6 mis wedi’r dyddiad ffeilio

    4. 120.Cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth o fewn 12 mis wedi’r dyddiad ffeilio

    5. 121.Gostwng cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth: datgelu

   2. Cosb am fethu â thalu treth

    1. 122.Cosb am fethu â thalu treth mewn pryd

    2. 122ZA.Cosb am fethiannau lluosog i dalu treth gwarediadau tirlenwi mewn pryd

    3. 122A.Cosbau pellach am barhau i fethu â thalu treth ddatganoledig

    4. 123.Gohirio cosb am fethu â thalu treth pan fo cytundeb cyfredol i ohirio taliad

   3. Cosb am fethu â thalu swm sy’n daladwy mewn cysylltiad â chredyd treth

    1. 123A.Cosb am fethu â thalu swm sy’n daladwy mewn cysylltiad â chredyd treth mewn pryd

   4. Cosbau o dan Bennod 2: cyffredinol

    1. 124.Cydarwaith cosbau

    2. 125.Gostyngiad arbennig i’r gosb o dan Bennod 2

    3. 126.Esgus rhesymol dros fethu â dychwelyd ffurflen dreth neu dalu treth neu swm sy’n daladwy mewn cysylltiad â chredyd treth

    4. 127.Asesu cosbau o dan Bennod 2

    5. 128.Terfyn amser ar gyfer asesu cosbau o dan Bennod 2

  3. PENNOD 3 COSBAU AM ANGHYWIRDEBAU

   1. Cosbau am anghywirdebau mewn dogfennau

    1. 129.Cosb am anghywirdeb mewn dogfen a roddir i ACC

    2. 130.Swm y gosb am anghywirdeb mewn dogfen a roddir i ACC

    3. 131.Gohirio cosb am anghywirdeb diofal

    4. 132.Cosb am anghywirdeb bwriadol mewn dogfen a roddir i ACC gan berson arall

   2. Cosb am fethu â hysbysu ynghylch tanasesiad etc.

    1. 133.Cosb am fethu â hysbysu ynghylch tanasesiad neu danddyfarniad

   3. Refeniw posibl a gollir

    1. 134.Ystyr “refeniw posibl a gollir”

    2. 135.Refeniw posibl a gollir: y rheol arferol

    3. 136.Refeniw posibl a gollir: camgymeriadau lluosog

    4. 137.Refeniw posibl a gollir: colledion

    5. 138.Refeniw posibl a gollir: treth oediedig

   4. Cosbau o dan Bennod 3: cyffredinol

    1. 139.Gostwng cosb o dan Bennod 3 am ddatgelu

    2. 140.Gostyngiad arbennig i gosb o dan Bennod 3

    3. 141.Asesu cosbau o dan Bennod 3

   5. Dehongli

    1. 142.Dehongli Pennod 3

  4. PENNOD 4 COSBAU SY’N YMWNEUD Â CHADW COFNODION A THREFNIADAU TALU’N ÔL

   1. Cosb am fethu â chadw cofnodion mewn cysylltiad â ffurflenni neu hawliadau treth a’u storio’n ddiogel

    1. 143.Cosb am fethu â chadw cofnodion a’u storio’n ddiogel

    2. 144.Esgus rhesymol am fethu â chadw cofnodion a’u storio’n ddiogel

    3. 145.Asesu cosbau o dan adran 143

  5. PENNOD 5 COSBAU SY’N YMWNEUD AG YMCHWILIADAU

   1. Cosbau am fethu â chydymffurfio neu am rwystro

    1. 146.Cosb am fethu â chydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth neu am rwystro

    2. 147.Cosb ddiofyn ddyddiol am fethu â chydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth neu am rwystro

    3. 148.Effaith ymestyn y terfyn amser ar gyfer cydymffurfio

    4. 149.Esgus rhesymol am fethu â chydymffurfio neu am rwystro

   2. Cosbau pellach am barhau i fethu â chydymffurfio neu am barhau i rwystro

    1. 150.Cosb ddiofyn ddyddiol uwch am fethu â chydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth

    2. 151.Cosb gysylltiedig â threth am fethu â chydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth neu am rwystro

   3. Cosb am wybodaeth neu ddogfennau anghywir

    1. 152.Cosb am wybodaeth neu ddogfennau anghywir

   4. Cosbau o dan Bennod 5: cyffredinol

    1. 153.Asesu cosbau o dan Bennod 5

  6. PENNOD 6 TALU COSBAU

   1. 154.Talu cosbau

   2. 154A.Atebolrwydd cynrychiolwyr personol

  7. PENNOD 7 ATODOL

   1. 155.Gwahardd cosbi ddwywaith

   2. 156.Pŵer i wneud rheoliadau ynghylch cosbau

 8. RHAN 6 LLOG

  1. PENNOD 1 LLOG AR SYMIAU SY’N DALADWY I ACC

   1. ...

    1. 157.Llog taliadau hwyr ar drethi datganoledig

    2. 157A.Llog taliadau hwyr ar gosbau

    3. 157B.Llog taliadau hwyr ar symiau sy’n daladwy mewn cysylltiad â chredyd treth

    4. 158.Llog taliadau hwyr: atodol

   2. ...

    1. 159.Dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr: diwygiadau i asesiadau etc.

    2. 160.Dyddiad dechrau’r llog taliadau hwyr: marwolaeth trethdalwr

  2. PENNOD 2 LLOG AR SYMIAU SY’N DALADWY GAN ACC

   1. Llog ad-daliadau

    1. 161.Llog ad-daliadau ar symiau sy’n daladwy gan ACC

    2. 162.Llog ad-daliadau: atodol

  3. PENNOD 3 CYFRADDAU LLOG

   1. 163.Cyfraddau llog taliadau hwyr a llog ad-daliadau

 9. RHAN 7 TALU A GORFODI

  1. Talu

   1. 164.Ystyr “swm perthnasol”

   2. 165.Symiau perthnasol yn daladwy i ACC

   3. 166.Derbynebau am daliad

   4. 167.Ffioedd talu

  2. Ardystio dyled

   1. 168.Tystysgrifau dyled

  3. Adennill

   1. 169.Achos yn llys yr ynadon

   2. 170.Gorfodi drwy atafaelu nwyddau

 10. RHAN 8 ADOLYGIADAU AC APELAU

  1. PENNOD 1 RHAGARWEINIOL

   1. Trosolwg

    1. 171.Trosolwg o’r Rhan

   2. Penderfyniadau apeliadwy

    1. 172.Penderfyniadau apeliadwy

  2. PENNOD 2 ADOLYGIADAU

   1. 173.Gofyn am adolygiad

   2. 174.Terfyn amser ar gyfer gofyn am adolygiad

   3. 175.Cais hwyr am adolygiad

   4. 176.Cynnal adolygiad

   5. 177.Effaith casgliadau adolygiad

  3. PENNOD 3 APELAU

   1. 178.Gwneud apêl

   2. 179.Terfyn amser ar gyfer gwneud apêl

   3. 180.Gwneud apêl yn hwyr

   4. 181.Dyfarnu ar apêl

  4. PENNOD 3A TALU AC ADENNILL TRETH DDATGANOLEDIG ETC SY’N DESTUN ADOLYGIAD NEU APÊL

   1. 181A.Nid yw adolygiad neu apêl i effeithio ar y gofyniad i dalu

   2. 181B.Ceisiadau i ohirio

   3. 181C.Terfyn amser ar gyfer gwneud cais i ohirio

   4. 181D.Cais hwyr i ohirio

   5. 181E.Cais am adolygiad tribiwnlys o benderfyniad ar gais i ohirio

   6. 181F.Amrywio ar ôl caniatáu cais i ohirio

   7. 181G.Effaith gohirio

   8. 181H.Ceisiadau i ohirio sy’n ymwneud ag apelau pellach

   9. 181I.Dim apêl bellach nac adolygiad o benderfyniadau tribiwnlys sy’n ymwneud â cheisiadau i ohirio

   10. 181J.Cymhwyso’r Bennod hon i symiau sy’n daladwy mewn cysylltiad â chredyd treth

  5. PENNOD 4 AMRYWIOL AC ATODOL

   1. Canlyniadau adolygiadau ac apelau

    1. 182.Talu cosbau yn achos adolygiad neu apêl

    2. 183.Penderfynu ar adolygiadau ac apelau mewn cysylltiad â hysbysiadau gwybodaeth

    3. 183A.Atal ad-daliad pan fo apêl bellach yn yr arfaeth

   2. Cytundebau setlo

    1. 184.Setlo anghydfodau drwy gytundeb

 11. RHAN 9 YMCHWILIO I DROSEDDAU

  1. 185.Pwerau i ymchwilio i droseddau

  2. 186.Enillion troseddau

  3. 187.Rheoleiddio pwerau ymchwilio

 12. RHAN 10 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 187A.Cymhwyso i’r Goron at ddibenion Treth Trafodiadau Tir

  2. 188.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

  3. 189.Rheoliadau

  4. 190.Dyroddi hysbysiadau gan ACC

  5. 191.Rhoi hysbysiadau a dogfennau eraill i ACC

  6. 192.Dehongli

  7. 193.Mynegai o ymadroddion a ddiffinnir

  8. 194.Dod i rym

  9. 195.Enw byr

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Act

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Act as a PDF

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan

Y Ddeddf Gyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Llinell Amser Newidiadau

This timeline shows the different points in time where a change occurred. The dates will coincide with the earliest date on which the change (e.g an insertion, a repeal or a substitution) that was applied came into force. The first date in the timeline will usually be the earliest date when the provision came into force. In some cases the first date is 01/02/1991 (or for Northern Ireland legislation 01/01/2006). This date is our basedate. No versions before this date are available. For further information see the Editorial Practice Guide and Glossary under Help.

Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill