Chwilio Deddfwriaeth

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 RHEOLI CYNALIADWY AR ADNODDAU NATURIOL

  1. Rhagarweiniad

   1. 1.Diben y Rhan hon

   2. 2.Adnoddau naturiol

   3. 3.Rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

   4. 4.Egwyddorion rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol

  2. Dyletswyddau cyffredinol ar awdurdodau cyhoeddus

   1. 5.Diben cyffredinol Corff Adnoddau Naturiol Cymru

   2. 6.Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau

   3. 7.Rhestrau bioamrywiaeth a dyletswydd i gymryd camau i gynnal a gwella bioamrywiaeth

  3. Adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol

   1. 8.Dyletswydd i baratoi a chyhoeddi adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol

  4. Polisi adnoddau naturiol cenedlaethol

   1. 9.Dyletswydd i baratoi, cyhoeddi a gweithredu polisi adnoddau naturiol cenedlaethol

  5. Gweithredu’r polisi cenedlaethol ar sail ardaloedd

   1. 10.Ystyr corff cyhoeddus yn adrannau 11 i 15

   2. 11.Datganiadau ardal

   3. 12.Cyfarwyddydau Gweinidogion Cymru i weithredu datganiadau ardal

   4. 13.Canllawiau ynghylch gweithredu datganiadau ardal

   5. 14.Dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth neu gymorth arall i CNC

   6. 15.Dyletswydd ar CNC i ddarparu gwybodaeth neu gymorth arall i gyrff cyhoeddus

  6. Cytundebau rheoli tir

   1. 16.Pŵer i ymrwymo i gytundebau rheoli tir

   2. 17.Effaith cytundebau rheoli tir penodol ar olynwyr yn y teitl

   3. 18.Cymhwyso Atodlen 2 i Ddeddf Coedwigaeth 1967 i gytundebau rheoli tir

   4. 19.Effaith cytundebau ar gyflwyno priffordd a rhoi hawddfraint

   5. 20.Darpariaethau trosiannol

   6. 21.Tir y Goron

  7. Cynlluniau arbrofol

   1. 22.Pŵer i atal dros dro ofynion statudol ar gyfer cynlluniau arbrofol

   2. 23.Pŵer CNC i gynnal cynlluniau arbrofol etc.

  8. Cyffredinol

   1. 24.Pŵer i ddiwygio cyfnodau ar gyfer paratoi a chyhoeddi dogfennau

   2. 25.Rheoliadau o dan y Rhan hon

   3. 26.Dehongliad cyffredinol o’r Rhan hon

   4. 27.Mân ddarpariaethau a darpariaethau canlyniadol

 3. RHAN 2 NEWID YN YR HINSAWDD

  1. Rhagarweiniad

   1. 28.Diben y Rhan hon

  2. Targedau allyriadau a chyllidebau carbon: y prif ddyletswyddau ar Weinidogion Cymru

   1. 29.Targed allyriadau 2050

   2. 30.Targedau allyriadau interim

   3. 31.Cyllidebau carbon

   4. 32.Targedau allyriadau a chyllidebau carbon: egwyddorion

  3. Targedau a chyllidebau: cwmpas a phrif gysyniadau

   1. 33.Cyfrif allyriadau net Cymru

   2. 34.Allyriadau net Cymru

   3. 35.Allyriadau Cymru o hedfan a morgludiant rhyngwladol

   4. 36.Unedau carbon

   5. 37.Nwyon tŷ gwydr

   6. 38.Y waelodlin

  4. Cydymffurfio â chyllidebau carbon: adroddiadau a datganiadau gan Weinidogion Cymru

   1. 39.Cynigion a pholisïau ar gyfer cyrraedd cyllideb garbon

   2. 40.Cario symiau o un cyfnod cyllidebol i un arall

   3. 41.Datganiad terfynol ar gyfer cyfnod cyllidebol

   4. 42.Cynigion a pholisïau pan nad yw cyllideb garbon wedi ei chyrraedd

  5. Cydymffurfio â thargedau allyriadau: datganiadau gan Weinidogion Cymru

   1. 43.Datganiadau ar gyfer blynyddoedd targed interim a 2050

  6. Swyddogaethau corff cynghori: adroddiadau a chyngor

   1. 44.Corff cynghori

   2. 45.Adroddiadau cynnydd

   3. 46.Dyletswydd ar y corff cynghori i ddarparu cyngor a chymorth

   4. 47.Canllawiau i’r corff cynghori

  7. Rheoliadau: gweithdrefn a chyngor

   1. 48.Rheoliadau: gweithdrefn

   2. 49.Gofyniad i gael cyngor ynghylch cynigion i wneud rheoliadau

   3. 50.Cyngor ynghylch rheoliadau arfaethedig sy’n ymwneud â thargedau a chyllidebau

  8. Mesur a dehongli

   1. 51.Mesur allyriadau

   2. 52.Arferion rhyngwladol adrodd ar garbon

   3. 53.Dehongliad cyffredinol o’r Rhan hon

 4. RHAN 3 CODI TALIADAU AM FAGIAU SIOPA

  1. Rheoliadau ynghylch codi taliadau am fagiau siopa

   1. 54.Ystyr “bag siopa”

   2. 55.Gofyniad i godi tâl

   3. 56.Gwerthwyr nwyddau

   4. 57.Cymhwyso’r enillion

  2. Gweinyddu a gorfodi

   1. 58.Gweinyddu

   2. 59.Cadw a chyhoeddi cofnodion

   3. 60.Gorfodi

   4. 61.Sancsiynau sifil

  3. Cyffredinol

   1. 62.Rheoliadau o dan y Rhan hon

   2. 63.Dehongliad cyffredinol o’r Rhan hon

   3. 64.Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

 5. RHAN 4 CASGLU A GWAREDU GWASTRAFF

  1. Casglu ar wahân etc. wastraff

   1. 65.Gofynion sy’n ymwneud â chasglu ar wahân etc. wastraff

  2. Gwaredu gwastraff

   1. 66.Gwahardd gwaredu gwastraff bwyd i garthffos

   2. 67.Pŵer i wahardd neu reoleiddio gwaredu gwastraff drwy losgi

  3. Gorfodi

   1. 68.Sancsiynau sifil

  4. Cyffredinol

   1. 69.Rheoliadau

   2. 70.Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

 6. RHAN 5 PYSGODFEYDD AR GYFER PYSGOD CREGYN

  1. Ceisiadau am orchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

   1. 71.Ceisiadau am orchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

  2. Diogelu’r amgylchedd morol

   1. 72.Gofyniad i gynnwys darpariaethau amgylcheddol mewn gorchmynion sy’n ymwneud â physgodfeydd

   2. 73.Pŵer i gyflwyno hysbysiadau ar gyfer diogelu safleoedd morol Ewropeaidd

   3. 74.Pŵer i amrywio neu ddirymu gorchmynion i ddiogelu safleoedd morol Ewropeaidd

   4. 75.Darpariaeth atodol

 7. RHAN 6 TRWYDDEDU MOROL

  1. 76.Cyngor a chymorth mewn perthynas â thrwyddedu morol

  2. 77.Ffioedd am fonitro, amrywio etc. drwyddedau morol

  3. 78.Darpariaeth bellach ynghylch talu ffioedd

  4. 79.Apelio yn erbyn amrywio etc. drwydded forol am beidio â thalu ffi neu flaendal

  5. 80.Eithriadau rhag pŵer i ddirprwyo swyddogaethau awdurdod trwyddedu

 8. RHAN 7 AMRYWIOL

  1. Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

   1. 81.Sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

  2. Draenio tir

   1. 82.Diddymu gofynion i gyhoeddi mewn papurau newydd lleol etc.

   2. 83.Prisio tir anamaethyddol er mwyn dosrannu costau draenio

   3. 84.Pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer apelau yn erbyn ardollau arbennig

   4. 85.Pŵer mynediad: cydymffurfio â gorchymyn i lanhau ffosydd etc.

  3. Is-ddeddfau

   1. 86.Is-ddeddfau a wneir gan Gorff Adnoddau Naturiol Cymru

 9. RHAN 8 CYFFREDINOL

  1. 87.Dehongli

  2. 88.Dod i rym

  3. 89.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   CODI TALIADAU AM FAGIAU SIOPA: SANCSIYNAU SIFIL

   1. 1.Sancsiynau sifil

   2. 2.Cosbau ariannol penodedig

   3. 3.Cosbau ariannol penodedig: y weithdrefn

   4. 4.Gofynion yn ôl disgresiwn

   5. 5.Gofynion yn ôl disgresiwn: y weithdrefn

   6. 6.Gofynion yn ôl disgresiwn: gorfodi

   7. 7.Cyfuniad o sancsiynau

   8. 8.Cosbau ariannol

   9. 9.Adennill costau

   10. 10.Apelau

   11. 11.Cyhoeddusrwydd ar gyfer gosod sancsiynau sifil

   12. 12.Personau sy’n atebol i sancsiynau sifil

   13. 13.Canllawiau ynghylch defnyddio pwerau i osod sancsiynau sifil ac adennill costau

   14. 14.Cyhoeddi camau gorfodi

   15. 15.Cydymffurfio ag egwyddorion rheoleiddiol

   16. 16.Adolygu

   17. 17.Atal dros dro

   18. 18.Talu cosbau i Gronfa Gyfunol Cymru

   19. 19.Mynegai o dermau wedi eu diffinio

  2. ATODLEN 2

   MÂN DDIWYGIADAU, DIWYGIADAU CANLYNIADOL A DIDDYMIADAU

   1. RHAN 1 RHEOLI CYNALIADWY AR ADNODDAU NATURIOL

    1. 1.Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (p. 97)

    2. 2.Deddf Cefn Gwlad 1968 (p. 41)

    3. 3.Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (p. 69)

    4. 4.Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (p. 27)

    5. 5.Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (p. 56)

    6. 6.Deddf yr Amgylchedd 1995 (p. 25)

    7. 7.Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (p. 37)

    8. 8.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5)

    9. 9.Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (p. 16)

    10. 10.Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (dccc 2)

    11. 11.Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (dccc 4)

   2. RHAN 2 CODI TALIADAU AM FAGIAU SIOPA

    1. 12.Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 (p. 27)

    2. 13.Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (mccc 8)

   3. RHAN 3 CASGLU A GWAREDU GWASTRAFF

    1. 14.Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (p. 43)

    2. 15.Deddf Ailgylchu Gwastraff Cartrefi 2003 (p. 29)

    3. 16.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)

    4. 17.Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (mccc 8)

   4. RHAN 4 PWYLLGOR LLIFOGYDD AC ERYDU ARFORDIROL

    1. 18.Deddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960 (p. 67)

    2. 19.Deddf Llywodraeth Leol 1974 (p. 7)

    3. 20.Deddf Adnoddau Dŵr 1991 (p. 57)

    4. 21.Deddf Draenio Tir 1991 (p. 59)

    5. 22.Deddf yr Amgylchedd 1995 (p. 25)

    6. 23.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p. 36)

    7. 24.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p. 10)

    8. 25.Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (p. 29)

    9. 26.Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 (p. 24)

    10. 27.Deddf Dŵr 2014 (p. 21)

   5. RHAN 5 IS-DDEDDFAU

    1. 28.Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (p. 97)

    2. 29.Deddf Cefn Gwlad 1968 (p. 41)

    3. 30.Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (dccc 2)

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill