Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg

 3. RHAN 2 GWELLA LLESIANT

  1. Datblygu cynaliadwy a dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus

   1. 2.Datblygu cynaliadwy

   2. 3.Dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus

   3. 4.Y nodau llesiant

   4. 5.Yr egwyddor datblygu cynaliadwy

   5. 6.Ystyr “corff cyhoeddus”

  2. Amcanion llesiant

   1. 7.Datganiadau ynghylch amcanion llesiant

   2. 8.Amcanion llesiant Gweinidogion Cymru

   3. 9.Amcanion llesiant cyrff cyhoeddus eraill

  3. Mesur perfformiad tuag at gyrraedd y nodau

   1. 10.Dangosyddion cenedlaethol ac adroddiad llesiant blynyddol

   2. 11.Adroddiad tueddiadau tebygol y dyfodol

   3. 12.Adroddiadau blynyddol gan Weinidogion Cymru

   4. 13.Adroddiadau blynyddol gan gyrff cyhoeddus eraill

  4. Canllawiau

   1. 14.Canllawiau

  5. Swyddogaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru

   1. 15.Yr egwyddor datblygu cynaliadwy: ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol

  6. Hyrwyddo datblygu cynaliadwy

   1. 16.Hyrwyddo datblygu cynaliadwy

 4. RHAN 3 COMISIYNYDD CENEDLAETHAU’R DYFODOL CYMRU

  1. Y Comisiynydd

   1. 17.Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

   2. 18.Dyletswydd gyffredinol y Comisiynydd

  2. Swyddogaethau’r Comisiynydd

   1. 19.Swyddogaethau’r Comisiynydd

   2. 20.Adolygiadau gan y Comisiynydd

   3. 21.Argymhellion gan y Comisiynydd

   4. 22.Dyletswydd i ddilyn argymhellion

   5. 23.Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol

   6. 24.Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol: gweithgareddau yn ystod y cyfnod adrodd

  3. Cydweithio

   1. 25.Cydweithio

  4. Panel cynghori’r Comisiynydd

   1. 26.Panel cynghori

   2. 27.Aelodau penodedig

   3. 28.Talu treuliau aelodau’r panel

 5. RHAN 4 BYRDDAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS

  1. PENNOD 1 SEFYDLU, CYFRANOGIAD A CHRAFFU

   1. 29.Byrddau gwasanaethau cyhoeddus

   2. 30.Gwahoddiadau i gyfranogi

   3. 31.Gwahoddiadau i gyfranogi: dyroddi, ymateb a hyd y cyfranogiad

   4. 32.Partneriaid eraill

   5. 33.Newidiadau mewn cyfranogiad

   6. 34.Cyfarfodydd a chylch gorchwyl

   7. 35.Pwyllgor trosolwg a chraffu awdurdod lleol

  2. PENNOD 2 GWELLA LLESIANT LLEOL

   1. Dyletswydd llesiant ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus

    1. 36.Dyletswydd llesiant ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus

   2. Asesiadau llesiant lleol

    1. 37.Asesiadau llesiant lleol

    2. 38.Paratoi asesiadau

   3. Cynlluniau llesiant lleol

    1. 39.Cynlluniau llesiant lleol

    2. 40.Cynlluniau llesiant lleol: rôl cynghorau cymuned

    3. 41.Paratoi cynlluniau llesiant lleol: gwybodaeth am weithgarwch eraill

    4. 42.Paratoi cynlluniau llesiant lleol: cyngor y Comisiynydd

    5. 43.Paratoi cynlluniau llesiant lleol: ymgynghori pellach a chymeradwyaeth

    6. 44.Adolygu cynlluniau llesiant lleol

    7. 45.Adroddiadau cynnydd blynyddol

   4. Addasiadau canlyniadol

    1. 46.Addasiadau i ddeddfiadau

  3. PENNOD 3 AMRYWIOL

   1. 47.Uno byrddau gwasanaethau cyhoeddus

   2. 48.Cydlafurio rhwng byrddau gwasanaethau cyhoeddus

   3. 49.Cyfarwyddydau i uno neu i gydlafurio

   4. 50.Dangosyddion perfformiad a safonau

   5. 51.Canllawiau

 6. RHAN 5 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 52.Ystyr “corff cyhoeddus”: darpariaeth bellach

  2. 53.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

  3. 54.Rheoliadau

  4. 55.Dehongli

  5. 56.Cychwyn

  6. 57.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   ADRODDIADAU BLYNYDDOL GAN GYRFF CYHOEDDUS ERAILL

   1. 1.Cyrff cyhoeddus: cyffredinol

   2. 2.Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG

   3. 3.Corff Adnoddau Naturiol Cymru

  2. ATODLEN 2

   COMISIYNYDD CENEDLAETHAU’R DYFODOL CYMRU

   1. 1.Statws

   2. 2.Dilysrwydd gweithredoedd

   3. 3.Cyfnod y penodiad

   4. 4.Telerau penodi

   5. 5.Taliadau cydnabyddiaeth, lwfansau a phensiynau

   6. 6.Anghymwyso

   7. 7.Diwedd penodiad (ac eithrio drwy anghymwyso)

   8. 8.Pwerau

   9. 9.Staff

   10. 10.Dirprwyo

   11. 11.Dirprwy Gomisiynydd

   12. 12.Y weithdrefn gwynion

   13. 13.Cofrestr buddiannau

   14. 14.(1) Rhaid i’r Comisiynydd— (a) sicrhau bod copi o’r gofrestr...

   15. 15.Gwrthdrawiadau buddiannau

   16. 16.Taliadau gan Weinidogion Cymru

   17. 17.Adroddiadau blynyddol

   18. 18.Swyddog cyfrifyddu

   19. 19.Amcangyfrifon

   20. 20.Cyfrifon

   21. 21.Archwilio

   22. 22.Archwilio’r defnydd o adnoddau

   23. 23.Y sêl a dilysrwydd dogfennau

  3. ATODLEN 3

   BYRDDAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS: DARPARIAETH BELLACH

   1. 1.Cworwm

   2. 2.Cyfarfod cyntaf

   3. 3.Cyfarfodydd gorfodol

   4. 4.Cylch gorchwyl

   5. 5.Cymorth gweinyddol

   6. 6.Is-grwpiau a dirprwyo

   7. 7.Cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd

  4. ATODLEN 4

   BYRDDAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS: DIWYGIADAU CANLYNIADOL A DIDDYMU

   1. 1.Deddf Addysg 1997 (p.44)

   2. 2.Deddf Llywodraeth Leol 2000 (p.22)

   3. 3.Yn adran 2 (hyrwyddo lles), yn is-adran (3B), yn lle’r...

   4. 4.Yn lle is-adran (3C) o’r adran honno, rhodder—

   5. 5.Yn adran 21 (pwyllgorau trosolwg a chraffu), yn is-adran (4),...

   6. 6.Yn adran 21B o’r Ddeddf honno (dyletswydd awdurdod i ymateb...

   7. 7.Deddf Addysg 2002 (p.32)

   8. 8.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p.5)

   9. 9.Yn is-adran (5)(d), yn lle “community strategy” rhodder “local well-being...

   10. 10.Yn lle is-adran (7) rhodder— (7) A local well-being plan...

   11. 11.Deddf Plant 2004 (p.31)

   12. 12.Yn adran 25 (cydweithredu i wella lles: Cymru), ar ôl...

   13. 13.Mae adran 26 (cynlluniau plant a phobl ifanc: Cymru) wedi...

   14. 14.Yn adran 27— (a) yn is-adran (1)(a), yn lle’r geiriau...

   15. 15.Yn adran 30(2)(a) (archwilio swyddogaethau o dan Ran 3), mae’r...

   16. 16.Yn adran 50A(2)(c) (ymyriad - Cymru), mae’r geiriau “, 26”...

   17. 17.Mae adran 66(7) (y weithdrefn ar gyfer rheoliadau o dan...

   18. 18.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32)

   19. 19.Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p.42)

   20. 20.Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (mccc 2)

   21. 21.Mae Rhan 2 (Strategaethau cymunedol a chynllunio cymunedol) wedi ei...

   22. 22.Mae adrannau 48(2)(b), 50(5)(c) a 51(3) wedi eu diddymu.

   23. 23.Mae Atodlen 3 wedi ei diddymu.

   24. 24.Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (mccc 1)

   25. 25.Yn adran 2(8), mae’r geiriau “ac adran 26 o Ddeddf...

   26. 26.Yn adran 4 (strategaethau a lunnir gan awdurdodau lleol)—

   27. 27.Yn adran 5 (strategaethau a lunnir gan awdurdodau Cymreig eraill)—...

   28. 28.Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (mccc 7)

   29. 29.Yn adran 2 (Cynlluniau ar y cyd ar gyfer darparu...

   30. 30.Mae adran 11 (diwygio Deddf Plant 2004) wedi ei diddymu....

   31. 31.Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (mccc 4)

   32. 32.Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (dccc 3)

   33. 33.Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dccc 4)

   34. 34.Ar ôl yr adran honno mewnosoder— Cynlluniau yn dilyn asesiadau...

   35. 35.Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (dccc x)

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill