Nodyn Esboniadol

Deddf Addysg (Cymru) 2014

5

12 Mai 2014

Cefndir

2.Sefydlwyd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) o dan Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998. Mae wedi bod yn gyfrifol am gofrestru a rheoleiddio athrawon ers hynny.

3.Mae’r Ddeddf yn ailenwi CyngACC yn Gyngor y Gweithlu Addysg (y Cyngor) ac mae’n ehangu cylch gwaith y Cyngor er mwyn cynnwys cofrestru a rheoleiddio mwy o’r bobl sy’n ymwneud ag addysgu a dysgu yng Nghymru. O ganlyniad i’r newid hwn, mae’r Ddeddf yn diweddaru cyfansoddiad, trefniadau llywodraethu a swyddogaethau’r Cyngor. Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu mecanwaith ar gyfer ychwanegu categorïau newydd o berson at gylch gwaith rheoleiddiol y Cyngor.

4.Mae’r Ddeddf hefyd yn manteisio ar y cyfle i ailddatgan rhai o’r darpariaethau perthnasol sy’n ymwneud ag athrawon a gweithwyr cymorth dysgu sydd i’w gweld ar hyn o bryd yn Neddf Addysg 2002.

5.Mae Rhan 3 o’r Ddeddf yn ymwneud â thri phwnc amrywiol ym maes addysg. Mae adran 42 yn ymwneud â dyddiadau tymhorau a gwyliau ac amserau sesiynau ysgol, mae adran 43 yn ymwneud â’r trefniadau ar gyfer penodi Arolygwyr Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae adran 44 yn gwneud darpariaeth i egluro y gall swyddogaethau addysg awdurdodau lleol gael eu cyflawni gan bersonau a enwebir at bob diben pan fo cyfarwyddyd i’r perwyl hwnnw yn ei le.