Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. Trosolwg

   1. 1.Trosolwg ar y Ddeddf hon

  2. Termau allweddol

   1. 2.Ystyr “llesiant”

   2. 3.Ystyr “oedolyn”, “plentyn”, “gofalwr”ac “anabl”

   3. 4.Ystyr “gofal a chymorth”

 3. RHAN 2 SWYDDOGAETHAU CYFFREDINOL

  1. Dyletswyddau hollgyffredinol

   1. 5.Dyletswydd llesiant

   2. 6.Dyletswyddau hollgyffredinol eraill: cyffredinol

   3. 7.Dyletswyddau hollgyffredinol eraill: Egwyddorion a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig

  2. Canlyniadau llesiant

   1. 8.Dyletswydd i ddyroddi datganiad ynghylch y canlyniadau sydd i’w sicrhau

   2. 9.Pŵer i ddyroddi cod ar gyfer helpu i sicrhau’r canlyniadau

   3. 10.Awdurdodau lleol a’r cod

   4. 11.Dyroddi’r cod, ei gymeradwyo a’i ddirymu

   5. 12.Pŵer i helpu awdurdodau lleol i gydymffurfio â gofynion y cod

   6. 13.Cyhoeddi gwybodaeth ac adroddiadau

  3. Trefniadau lleol

   1. 14.Asesu anghenion am ofal a chymorth, cymorth i ofalwyr a gwasanaethau ataliol

   2. 15.Gwasanaethau ataliol

   3. 16.Hyrwyddo mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr a’r trydydd sector

   4. 17.Darparu gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy

   5. 18.Cofrestrau o bobl â nam ar eu golwg, pobl â nam ar eu clyw a phobl anabl eraill

 4. RHAN 3 ASESU ANGHENION UNIGOLION

  1. Asesu oedolion

   1. 19.Dyletswydd i asesu anghenion oedolyn am ofal a chymorth

   2. 20.Gwrthod asesiad o anghenion ar gyfer oedolyn

  2. Asesu plant

   1. 21.Dyletswydd i asesu anghenion plentyn am ofal a chymorth

   2. 22.Gwrthod asesiad o anghenion ar gyfer plentyn sy’n 16 neu’n 17 oed

   3. 23.Gwrthod asesiad o anghenion ar gyfer plentyn o dan 16 oed

  3. Asesu gofalwyr

   1. 24.Dyletswydd i asesu anghenion gofalwr am gymorth

   2. 25.Gwrthod asesiad o anghenion ar gyfer gofalwr sy’n oedolyn

   3. 26.Gwrthod asesiad o anghenion ar gyfer gofalwr sy’n 16 neu’n 17 oed

   4. 27.Gwrthod asesiad o anghenion ar gyfer gofalwr o dan 16 oed

  4. Materion atodol

   1. 28.Cyfuno asesiadau o anghenion ar gyfer gofalwr a pherson y gofelir amdano

   2. 29.Cyfuno asesiadau o anghenion ac asesiadau eraill

   3. 30.Rheoliadau ynghylch asesu

   4. 31.Rhan 3: dehongli

 5. RHAN 4 DIWALLU ANGHENION

  1. Penderfynu beth i’w wneud ar ôl asesiad o anghenion

   1. 32.Dyfarnu cymhwystra ac ystyried beth i’w wneud i ddiwallu anghenion

   2. 33.Y weithdrefn ar gyfer rheoliadau o dan adran 32

   3. 34.Sut i ddiwallu anghenion

  2. Diwallu anghenion gofal a chymorth oedolion

   1. 35.Dyletswydd i ddiwallu anghenion gofal a chymorth oedolyn

   2. 36.Pŵer i ddiwallu anghenion gofal a chymorth oedolyn

  3. Diwallu anghenion plant am ofal a chymorth

   1. 37.Dyletswydd i ddiwallu anghenion gofal a chymorth plentyn

   2. 38.Pŵer i ddiwallu anghenion gofal a chymorth plentyn

   3. 39.Dyletswydd i gadw cyswllt â’r teulu

  4. Diwallu anghenion gofalwr am gymorth

   1. 40.Dyletswydd i ddiwallu anghenion gofalwr sy’n oedolyn am gymorth

   2. 41.Dyletswydd i ddiwallu anghenion gofalwr sy’n oedolyn am gymorth: materion atodol

   3. 42.Dyletswydd i ddiwallu anghenion gofalwr sy’n blentyn am gymorth

   4. 43.Dyletswydd i ddiwallu anghenion gofalwr sy’n blentyn am gymorth: materion atodol

   5. 44.Darpariaeth atodol ynghylch y dyletswyddau i ddiwallu anghenion gofalwr

   6. 45.Pŵer i ddiwallu anghenion gofalwr am gymorth

  5. Diwallu anghenion: eithriadau a chyfyngiadau

   1. 46.Eithriad ar gyfer personau sy’n ddarostyngedig i reolaeth fewnfudo

   2. 47.Eithriad ar gyfer darparu gwasanaethau gofal iechyd

   3. 48.Eithriad ar gyfer darparu tai etc

   4. 49.Cyfyngiadau ar ddarparu taliadau

  6. Taliadau uniongyrchol

   1. 50.Taliadau uniongyrchol i ddiwallu anghenion oedolyn

   2. 51.Taliadau uniongyrchol i ddiwallu anghenion plentyn

   3. 52.Taliadau uniongyrchol i ddiwallu anghenion gofalwr

   4. 53.Taliadau uniongyrchol: darpariaeth bellach

  7. Cynlluniau

   1. 54.Cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth

   2. 55.Rheoliadau ynghylch cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth

  8. Materion atodol

   1. 56.Hygludedd gofal a chymorth

   2. 57.Achosion pan fo person yn mynegi ei fod yn ffafrio llety penodol

   3. 58.Gwarchod eiddo personau y gofelir amdanynt i ffwrdd o’u cartrefi

 6. RHAN 5 CODI FFIOEDD AC ASESIADAU ARIANNOL

  1. Codi ffioedd am ddiwallu anghenion

   1. 59.Pŵer i osod ffioedd

   2. 60.Personau y caniateir i ffioedd gael eu gosod arnynt

   3. 61.Rheoliadau ynghylch arfer pŵer i osod ffi

   4. 62.Rheoliadau yn datgymhwyso pŵer i osod ffi

   5. 63.Dyletswydd i gynnal asesiad ariannol

   6. 64.Rheoliadau am asesiadau ariannol

   7. 65.Rheoliadau’n datgymhwyso’r ddyletswydd i gynnal asesiad ariannol

   8. 66.Dyfarniad ynghylch gallu person i dalu ffi

   9. 67.Dyletswydd i roi effaith i ddyfarniad ynghylch gallu i dalu ffi

   10. 68.Cytundebau ar daliadau gohiriedig

  2. Codi ffi am wasanaethau ataliol a chynhorthwy

   1. 69.Codi ffi am wasanaethau ataliol a chynhorthwy

  3. Gorfodi dyledion

   1. 70.Adennill costau, llog etc

   2. 71.Creu arwystl dros fuddiant mewn tir

   3. 72.Trosglwyddo asedau i osgoi ffioedd

  4. Adolygiadau

   1. 73.Adolygiadau sy’n ymwneud â chodi ffioedd

 7. RHAN 6 PLANT SY’N DERBYN GOFAL A PHLANT SY’N CAEL EU LLETYA

  1. Dehongli

   1. 74.Plentyn neu berson ifanc sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol

  2. Dyletswyddau lletya

   1. 75.Dyletswydd gyffredinol awdurdod lleol i sicrhau digon o lety i blant sy’n derbyn gofal

   2. 76.Llety i blant sydd heb rieni, neu blant sydd ar goll neu sydd wedi eu gadael etc

   3. 77.Llety i blant sy’n cael eu hamddiffyn gan yr heddlu, neu sydd o dan gadwad neu ar remánd etc

  3. Dyletswyddau awdurdodau lleol mewn perthynas â’r plant sy’n derbyn gofal

   1. 78.Prif ddyletswydd awdurdod lleol mewn perthynas â phlentyn sy’n derbyn gofal

   2. 79.Darparu llety i blant mewn gofal

   3. 80.Cynnal plant sy’n derbyn gofal

   4. 81.Y ffyrdd y mae plant sy’n derbyn gofal i’w lletya a’u cynnal

   5. 82.Adolygu achos plentyn cyn gwneud trefniadau amgen o ran llety

   6. 83.Cynlluniau gofal a chymorth

   7. 84.Rheoliadau ynghylch cynlluniau gofal a chymorth

   8. 85.Cyfraniadau tuag at gynhaliaeth plant sy’n derbyn gofal

   9. 86.Cartrefi plant sy’n cael eu darparu, eu cyfarparu a’u cynnal gan Weinidogion Cymru

  4. Rheoliadau ynghylch plant sy’n derbyn gofal

   1. 87.Rheoliadau ynghylch plant sy’n derbyn gofal

   2. 88.Rheoliadau ynghylch amodau lle y caniateir i blentyn sydd mewn gofal fyw gyda rhiant etc

   3. 89.Rheoliadau ynghylch lleoliadau o’r math a grybwyllir yn adran 81(6)(d)

   4. 90.Rheoliadau ynghylch lleoliadau y tu allan i ardal

   5. 91.Rheoliadau ynghylch osgoi amharu ar addysg

   6. 92.Rheoliadau ynghylch lleoli plant gyda rhieni maeth awdurdod lleol a darpar fabwysiadwyr

   7. 93.Rheoliadau sy’n darparu ar gyfer cymeradwyo rhieni maeth awdurdod lleol

   8. 94.Rheoliadau ynghylch trefniadau asiantaeth

  5. Cyswllt ac ymweliadau

   1. 95.Hyrwyddo a chynnal cyswllt rhwng plentyn a theulu

   2. 96.Ymweliadau’r teulu â’r plant neu ymweliadau â’r teulu gan blant: treuliau

   3. 97.Dyletswydd awdurdod lleol i sicrhau ymweliadau a chyswllt â phlant sy’n derbyn gofal a phlant eraill

   4. 98.Ymwelwyr annibynnol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

  6. Adolygu achosion

   1. 99.Penodi swyddog adolygu annibynnol

   2. 100.Swyddogaethau’r swyddog adolygu annibynnol

   3. 101.Achosion a atgyfeirir

   4. 102.Adolygu achosion ac ymchwilio i sylwadau

  7. Gadael gofal, llety a maethu

   1. 103.Ymgyfeillio â phlant sy’n derbyn gofal, eu cynghori a’u cynorthwyo

   2. 104.Pobl ifanc sydd â’r hawlogaeth i gael cymorth o dan adrannau 105 i 115

   3. 105.Cadw mewn cysylltiad

   4. 106.Cynghorwyr personol

   5. 107.Asesiadau a chynlluniau llwybr: cyffredinol

   6. 108.Asesiadau a chynlluniau llwybr: trefniadau byw ôl-18

   7. 109.Cymorth ar gyfer pobl ifanc categori 2

   8. 110.Cymorth ar gyfer pobl ifanc categori 3

   9. 111.Dyletswyddau yn dod i ben mewn perthynas â phobl ifanc categori 3

   10. 112.Cymorth ar gyfer pobl ifanc categori 4

   11. 113.Dyletswyddau yn dod i ben mewn perthynas â phobl ifanc categori 4

   12. 114.Cymorth ar gyfer pobl ifanc categori 5 a phobl ifanc a fu gynt yn bobl ifanc categori 5

   13. 115.Cymorth ar gyfer pobl ifanc categori 6 a phobl ifanc a fu gynt yn bobl ifanc categori 6

   14. 116.Darpariaeth atodol ynghylch cymorth ar gyfer pobl ifanc mewn addysg bellach neu uwch

   15. 117.Codi ffi am ddarpariaeth o dan adrannau 109 i 115

   16. 118.Gwybodaeth

  8. Llety diogel

   1. 119.Defnyddio llety i gyfyngu ar ryddid

  9. Plant sy’n cael eu lletya mewn sefydliadau penodol

   1. 120.Asesu plant y mae llety’n cael ei ddarparu iddynt gan awdurdodau iechyd ac awdurdodau addysg

   2. 121.Asesu plant sy’n cael eu lletya mewn cartrefi gofal neu ysbytai annibynnol

   3. 122.Ymwelwyr â phlant yr hysbysir awdurdod lleol amdanynt o dan adran 120 neu 121

   4. 123.Gwasanaethau i blant yr hysbysir awdurdod lleol amdanynt o dan adran 120 neu 121

  10. Symud plant sy’n derbyn gofal i fyw y tu allan i’r awdurdodaeth

   1. 124.Trefniadau i helpu plant i fyw y tu allan i Loegr a Chymru

  11. Marwolaeth plentyn sy’n derbyn gofal

   1. 125.Marwolaeth plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol

 8. RHAN 7 DIOGELU

  1. Oedolion sy’n wynebu risg

   1. 126.Oedolion sy’n wynebu risg

   2. 127.Gorchmynion amddiffyn a chynorthwyo oedolion

   3. 128.Dyletswydd i hysbysu am oedolion sy’n wynebu risg

   4. 129.Diddymu pŵer awdurdod lleol i symud personau y mae arnynt angen gofal a sylw

  2. Plant sy’n wynebu risg

   1. 130.Dyletswydd i hysbysu am blant sy’n wynebu risg

  3. Canllawiau

   1. 131.Canllawiau ynghylch oedolion sy’n wynebu risg a phlant sy’n wynebu risg

  4. Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

   1. 132.Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

   2. 133.Rheoliadau am y Bwrdd Cenedlaethol

  5. Byrddau Diogelu Plant a Byrddau Diogelu Oedolion

   1. 134.Byrddau Diogelu Plant a Byrddau Diogelu Oedolion

   2. 135.Swyddogaethau a gweithdrefnau Byrddau Diogelu

   3. 136.Byrddau Diogelu: cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

   4. 137.Cyflenwi gwybodaeth ar gais Byrddau Diogelu

   5. 138.Cyllido Byrddau Diogelu

   6. 139.Byrddau Diogelu: materion atodol

   7. 140.Byrddau Diogelu Cyfun

   8. 141.Y weithdrefn ar gyfer gorchmynion o dan adran 140

   9. 142.Dehongli Rhan 7

 9. RHAN 8 SWYDDOGAETHAU GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

  1. Awdurdodau lleol

   1. 143.Swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

   2. 144.Cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol

  2. Codau

   1. 145.Y pŵer i ddyroddi codau

   2. 146.Dyroddi, cymeradwyo a dirymu codau

   3. 147.Gwyro oddi wrth ofynion mewn codau

   4. 148.Datganiadau polisi: gofynion a phwerau ategol

   5. 149.Cyfarwyddiadau i’w gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â chodau ymarfer

  3. Ymyriadau gan y llywodraeth ganolog

   1. 150.Y seiliau dros ymyrryd

   2. 151.Hysbysiad rhybuddio

   3. 152.Pŵer Gweinidogion Cymru i ymyrryd

   4. 153.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gael gwasanaethau cynghori

   5. 154.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i swyddogaethau gael eu cyflawni gan bersonau eraill ar ran yr awdurdod

   6. 155.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i swyddogaethau gael eu cyflawni gan Weinidogion Cymru neu enwebai

   7. 156.Pŵer i gyfarwyddo bod swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol eraill yn cael eu harfer

   8. 157.Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   9. 158.Ymyrryd: dyletswydd i adrodd

   10. 159.Cyfarwyddiadau

   11. 160.Dyletswydd i gydweithredu

   12. 161.Pwerau mynd i mewn ac arolygu

 10. RHAN 9 CYDWEITHREDIAD A PHARTNERIAETH

  1. Cydweithrediad

   1. 162.Trefniadau i hyrwyddo cydweithrediad: oedolion y mae arnynt anghenion am ofal a chymorth a gofalwyr

   2. 163.Trefniadau i hyrwyddo cydweithrediad: plant

   3. 164.Dyletswydd i gydweithredu a darparu gwybodaeth wrth arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol

   4. 165.Hyrwyddo integreiddio gofal a chymorth â gwasanaethau iechyd etc

  2. Trefniadau partneriaeth

   1. 166.Trefniadau partneriaeth

   2. 167.Adnoddau ar gyfer trefniadau partneriaeth

   3. 168.Byrddau partneriaeth

   4. 169.Canllawiau ynghylch trefniadau partneriaeth

  3. Mabwysiadu

   1. 170.Gwasanaeth mabwysiadu: trefniadau ar y cyd

 11. RHAN 10 CWYNION, SYLWADAU A GWASANAETHAU EIRIOLI

  1. PENNOD 1 CWYNION A SYLWADAU AM WASANAETHAU CYMDEITHASOL

   1. 171.Cwynion ynghylch gwasanaethau cymdeithasol

   2. 172.Cwynion ynghylch gwasanaethau cymdeithasol: materion atodol

   3. 173.Cynhorthwy i achwynwyr

   4. 174.Sylwadau sy’n ymwneud â phlant penodol etc

   5. 175.Sylwadau sy’n ymwneud â phlant penodol etc: darpariaeth bellach

   6. 176.Sylwadau sy’n ymwneud â phlant a fu gynt yn derbyn gofal etc

   7. 177.Rhoi ystyriaeth bellach i sylwadau

   8. 178.Cynhorthwy i bersonau sy’n cyflwyno sylwadau

  2. PENNOD 2 CWYNION AM OFAL CYMDEITHASOL A GOFAL LLINIAROL PREIFAT

   1. 179.Ymchwilio i gwynion am ofal cymdeithasol a gofal lliniarol a drefnir neu a ariennir yn breifat

   2. 180.Gwasanaethau eirioli annibynnol ar gyfer cwynion am ofal lliniarol a drefnir neu a ariennir yn breifat

  3. PENNOD 3 GWASANAETHAU EIRIOLI

   1. 181.Darparu gwasanaethau eirioli

   2. 182.Darparu gwasanaethau eirioli: cyfyngiadau

   3. 183.Rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau eirioli mewn cartrefi gofal

 12. RHAN 11 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. Amrywiol

   1. 184.Ymchwil a darparu gwybodaeth

   2. 185.Oedolion mewn carchar, llety cadw ieuenctid neu lety mechnïaeth etc

   3. 186.Plant mewn llety cadw ieuenctid, carchar neu lety mechnïaeth etc

   4. 187.Personau mewn carchar, llety cadw ieuenctid neu lety mechnïaeth etc

   5. 188.Dehongli adrannau 185 i 187

   6. 189.Methiant darparwr: dyletswydd dros dro ar awdurdod lleol

   7. 190.Methiant darparwr: eithriad i’r ddyletswydd dros dro

   8. 191.Methiant darparwr: materion atodol

   9. 192.Diwygio Deddf Cymorth Gwladol 1948

  2. Atodol

   1. 193.Adennill costau rhwng awdurdodau lleol

   2. 194.Preswylfa arferol

   3. 195.Anghydfodau ynghylch preswylfa arferol a hygludedd gofal a chymorth

  3. Cyffredinol

   1. 196.Gorchmynion a rheoliadau

   2. 197.Dehongli cyffredinol a mynegai o ymadroddion a ddiffiniwyd

   3. 198.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc

   4. 199.Cychwyn

   5. 200.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   CYFRANIADAU TUAG AT GYNHALIAETH PLANT SY’N DERBYN GOFAL

   1. 1.Atebolrwydd am gyfrannu

   2. 2.Cyfraniadau y cytunwyd arnynt

   3. 3.Gorchmynion cyfraniadau

   4. 4.Gorfodi gorchmynion cyfraniadau etc

   5. 5.Rheoliadau

   6. 6.Cyflwyno hysbysiad cyfrannu

  2. ATODLEN 2

   SWYDDOGAETHAU GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

  3. ATODLEN 3

   YMCHWILIO I GWYNION YNGHYLCH GOFAL CYMDEITHASOL A GOFAL LLINIAROL A DREFNIR NEU A ARIENNIR YN BREIFAT

   1. RHAN 1 RHANNAU NEWYDD 2A A 2B AR GYFER DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS (CYMRU) 2005

    1. 1.Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 wedi ei diwygio...

    2. 2.Ar ôl Rhan 2 (ymchwilio i gwynion) mewnosoder— PART 2A...

    3. 3.Hyd nes y daw Rhan 5 o Fesur y Gymraeg...

    4. 4.Ar ôl Atodlen 3 (awdurdodau rhestredig) mewnosoder— SCHEDULE 3A EXCLUDED...

   2. RHAN 2 MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL SY’N YMWNEUD Â’R OMBWDSMON

    1. 5.Deddf Llywodraeth Leol 1974

    2. 6.Yn adran 29 (ymchwiliadau: darpariaethau pellach), yn is-adran (5), yn...

    3. 7.Yn adran 33 (ymgynghori rhwng y Comisiynydd Lleol, y Comisiynydd...

    4. 8.Yn adran 34G (ymchwiliadau: darpariaethau pellach), yn is-adran (2), yn...

    5. 9.Yn adran 34M (ymgynghori â Chomisiynwyr eraill), yn is-adran (7),...

    6. 10.Deddf Llywodraeth Leol 2000

    7. 11.Mae adran 67 (ymgynghori ag ombwdsmyn) yn cael effaith, hyd...

    8. 12.Yn adran 70 (ymchwiliadau: darpariaethau pellach), yn is-adran (2), ym...

    9. 13.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

    10. 14.Ym mhennawd Rhan 2 (ymchwilio i gwynion), ar ôl “COMPLAINTS”...

    11. 15.Yn adran 2 (pŵer ymchwilio)— (a) yn is-adran (1), ar...

    12. 16.Yn adran 4 (pwy sy’n cael cwyno), yn is-adran (1)—...

    13. 17.Yn adran 7 (materion y caniateir ymchwilio iddynt), yn is-adran...

    14. 18.Yn adran 9 (eithrio: rhwymedïau eraill)— (a) yn is-adran (1),...

    15. 19.Yn adran 10 (materion eraill a eithrir), yn is-adran (1),...

    16. 20.Yn adran 14 (gwybodaeth, dogfennau, tystiolaeth a chyfleusterau), cyn is-adran...

    17. 21.Yn adran 23 (adroddiadau arbennig: materion atodol)—

    18. 22.Hepgorer y croesbennawd italig cyn adran 25 (ymgynghori a chydweithredu)....

    19. 23.Hepgorer adrannau 25 i 25B (ymgynghori a chydweithredu).

    20. 24.Hepgorer y croesbennawd italig cyn adran 26 (datgelu).

    21. 25.Hepgorer adrannau 26 a 27 (datgelu gwybodaeth).

    22. 26.Hepgorer adran 32 (amddiffyniad rhag honiadau o ddifenwi).

    23. 27.Yn adran 41 (dehongli), yn is-adran (1)—

    24. 28.Ym mhennawd adran 42 (cyn-ddarparwyr gofal iechyd a chyn-landlordiaid cymdeithasol:...

    25. 29.(1) Mae adran 42 (cyn-ddarparwyr gofal iechyd a chyn-landlordiaid cymdeithasol:...

    26. 30.(1) Mae Atodlen 1 (Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: penodiad etc)...

    27. 31.Yn yr enw i Atodlen 2, ar ôl “MATTERS” mewnosoder...

    28. 32.Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006

    29. 33.Yn adran 18 (pŵer i ddatgelu gwybodaeth), yn is-adran (1),...

    30. 34.Yn Atodlen 4 (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), ym mharagraff...

    31. 35.Deddf Llywodraeth Cymru 2006

    32. 36.Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Act

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Act as a PDF

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan

Y Ddeddf Gyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan heb Atodlenni

Y Ddeddf Gyfan heb Atodlenni you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill