xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013

2013 dccc 4

Deddf gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch cyfansoddiad a swyddogaethau Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru; i wneud darpariaethau amrywiol sy’n ymwneud â llywodraeth leol; ac at ddibenion cysylltiedig.

[30 Gorffennaf 2013]

Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a chael cydsyniad Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn:-