Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Newidiadau i ddeddfwriaeth:

Mae newidiadau yn dal heb eu gwneud i Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Bydd y newidiadau hynny yn cael eu rhestru pan fyddwch yn agor y cynnwys gan ddefnyddio’r Tabl Cynnwys isod. Mae unrhyw newidiadau sydd wedi cael eu gwneud yn barod gan y tîm yn ymddangos yn y cynnwys a chyfeirir atynt gydag anodiadau. Help about Changes to Legislation

Close

Changes to Legislation

Efallai na fydd deddfwriaeth ddiwygiedig sydd ar y safle hwn yn gwbl gyfoes. Cofnodir newidiadau ac effeithiau gan ein tîm golygyddol mewn rhestrau sydd i'w gweld yn yr adran 'Newidiadau i Ddeddfwriaeth'. Os nad yw'r effeithiau hynny wedi'u gwneud eto i destun y ddeddfwriaeth gan y tîm golygyddol maent hefyd wedi'u rhestru ochr yn ochr â'r darpariaethau yr effeithir arnynt pan fyddwch yn agor y cynnwys gan ddefnyddio'r Rhestr Gynnwys isod.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg ar y Ddeddf hon

 3. RHAN 2 SAFONAU

  1. PENNOD 1 YMYRRYD YM MATERION RHEDEG YSGOLION A GYNHELIR

   1. Y seiliau dros ymyrryd

    1. 2.Y seiliau dros ymyrryd

   2. Ymyrraeth gan awdurdod lleol

    1. 3.Hysbysiad rhybuddio

    2. 4.Pŵer i ymyrryd

    3. 5.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sicrhau cyngor neu gydlafurio

    4. 6.Pŵer i benodi llywodraethwyr ychwanegol

    5. 7.Pŵer awdurdod lleol i gyfansoddi corff llywodraethu o aelodau gweithrediaeth interim

    6. 8.Pŵer awdurdod lleol i atal dros dro yr hawl i gael cyllideb ddirprwyedig

    7. 9.Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   3. Ymyrraeth gan Weinidogion Cymru

    1. 10.Hysbysiad rhybuddio

    2. 11.Pŵer Gweinidogion Cymru i ymyrryd

    3. 12.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sicrhau cyngor neu gydlafurio

    4. 13.Pŵer Gweinidogion Cymru i benodi llywodraethwyr ychwanegol

    5. 14.Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfansoddi corff llywodraethu o aelodau gweithrediaeth interim

    6. 15.Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo bod ysgolion yn cael eu ffedereiddio

    7. 16.Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo bod ysgol yn cael ei chau

    8. 17.Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   4. Darpariaethau atodol

    1. 18.Cyrff llywodraethu sydd wedi eu ffurfio o aelodau gweithrediaeth interim

    2. 19.Cyfarwyddiadau

    3. 20.Canllawiau

  2. PENNOD 2 YMYRRYD MEWN AWDURDODAU LLEOL

   1. Y seiliau dros ymyrryd

    1. 21.Y seiliau dros ymyrryd

   2. Hysbysiad rhybuddio

    1. 22.Hysbysiad rhybuddio

   3. Pwerau ymyrryd

    1. 23.Pŵer Gweinidogion Cymru i ymyrryd

    2. 24.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gael gwasanaethau cynghori

    3. 25.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i swyddogaethau gael eu cyflawni gan bersonau eraill ar ran awdurdod

    4. 26.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i swyddogaethau gael eu cyflawni gan Weinidogion Cymru neu enwebai

    5. 27.Pŵer i gyfarwyddo’r modd y mae swyddogaethau addysg eraill yn cael eu harfer

    6. 28.Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   4. Darpariaethau atodol

    1. 29.Cyfarwyddiadau

    2. 30.Dyletswydd i gydweithredu

    3. 31.Pwerau mynd i mewn ac arolygu

  3. PENNOD 3 CANLLAWIAU GWELLA YSGOLION

   1. 32.Ystyr “awdurdod ysgol”

   2. 33.Pŵer i ddyroddi canllawiau gwella ysgolion

   3. 34.Ymgynghori a gweithdrefnau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

   4. 35.Dyletswydd i ddilyn canllawiau gwella ysgolion

   5. 36.Datganiadau polisi: gofynion a phwerau ategol

   6. 37.Cyfarwyddiadau

 4. RHAN 3 TREFNIADAETH YSGOLION

  1. PENNOD 1 COD TREFNIADAETH YSGOLION

   1. 38.Cod Trefniadaeth Ysgolion

   2. 39.Llunio a chymeradwyo Cod Trefniadaeth Ysgolion

  2. PENNOD 2 CYNIGION TREFNIADAETH YSGOLION

   1. Sefydlu, newid a therfynu ysgolion a gynhelir

    1. 40.Cyfyngu ar sefydlu, newid a therfynu ysgolion a gynhelir

    2. 41.Cynigion i sefydlu ysgolion prif ffrwd

    3. 42.Cynigion i newid ysgolion prif ffrwd

    4. 43.Cynigion i derfynu ysgolion prif ffrwd

    5. 44.Cynigion i sefydlu, newid neu derfynu ysgolion arbennig cymunedol

   2. Newidiadau categori

    1. 45.Cynigion i newid categori ysgol

    2. 46.Cyfyngiadau ar newid categori ysgol

    3. 47.Effaith newid categori

   3. Cyhoeddi, ymgynghori a gwrthwynebu

    1. 48.Cyhoeddi ac ymgynghori

    2. 49.Gwrthwynebu

   4. Cymeradwyo cynigion a phenderfynu arnynt

    1. 50.Eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru

    2. 51.Eu cymeradwyo gan awdurdod lleol

    3. 52.Cynigion cysylltiedig

    4. 53.Penderfynu

    5. 54.Eu hatgyfeirio i Weinidogion Cymru

    6. 55.Gweithredu

    7. 56.Dehongli Pennod 2

  3. PENNOD 3 RHESYMOLI LLEOEDD YSGOL

   1. Cyfarwyddiadau i wneud cynigion i resymoli lleoedd ysgol

    1. 57.Cyfarwyddiadau i wneud cynigion i gywiro darpariaeth ormodol neu annigonol

    2. 58.Darpariaeth bellach am gynigion a wneir ar ôl cyfarwyddyd o dan adran 57(2)

   2. Cynigion gan Weinidogion Cymru i resymoli lleoedd ysgol

    1. 59.Gwneud a chyhoeddi cynigion gan Weinidogion Cymru

   3. Y weithdrefn ar gyfer ymdrin â chynigion o dan adran 59

    1. 60.Gwrthwynebiadau

    2. 61.Ymchwiliad lleol i gynigion

    3. 62.Mabwysiadu cynigion

    4. 63.Gweithredu cynigion

  4. PENNOD 4 DARPARIAETH RANBARTHOL AR GYFER ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG

   1. 64.Ystyr “darpariaeth ranbarthol” a “swyddogaethau addysg arbennig”

   2. 65.Cyfarwyddyd i ystyried gwneud darpariaeth ranbarthol

   3. 66.Cyfarwyddiadau i wneud cynigion i sicrhau darpariaeth ranbarthol

   4. 67.Darpariaeth bellach am gynigion a wneir ar ôl cyfarwyddyd o dan adran 66

   5. 68.Cynigion gan Weinidogion Cymru

   6. 69.Gwrthwynebiadau

   7. 70.Mabwysiadu cynigion

  5. PENNOD 5 CYNIGION I AILSTRWYTHURO ADDYSG CHWECHED DOSBARTH

   1. Gwneud cynigion a’u penderfynu

    1. 71.Pwerau Gweinidogion Cymru i ailstrwythuro addysg chweched dosbarth

    2. 72.Ymgynghori, cyhoeddi a gwrthwynebiadau

    3. 73.Penderfyniad gan Weinidogion Cymru

   2. Gweithredu cynigion ar gyfer ailstrwythuro addysg chweched dosbarth

    1. 74.Y ffurf weithredu

    2. 75.Y cyfrifoldeb dros weithredu

    3. 76.Darpariaeth bellach o ran gweithredu

   3. Darpariaethau atodol

    1. 77.Diwygiadau canlyniadol i adroddiadau arolygu ar addysg chweched dosbarth

  6. PENNOD 6 DARPARIAETHAU AMRYWIOL AC ATODOL

   1. 78.Ysgolion ffederal

   2. 79.Gwaharddiad ar awdurdodau lleol rhag sefydlu ysgolion yn Lloegr

   3. 80.Hysbysiad gan gorff llywodraethu am derfynu ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol

   4. 81.Cyfarwyddyd sy’n ei gwneud yn ofynnol bod ysgol arbennig gymunedol yn cael ei therfynu

   5. 82.Gorchmynion esemptio trosiannol at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010

   6. 83.Dehongli Rhan 3

 5. RHAN 4 CYNLLUNIAU STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG

  1. 84.Llunio cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg

  2. 85.Cymeradwyo, cyhoeddi a gweithredu cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg

  3. 86.Asesu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg

  4. 87.Rheoliadau a chanllawiau

 6. RHAN 5 SWYDDOGAETHAU AMRYWIOL YSGOLION

  1. Brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd

   1. 88.Dyletswydd i ddarparu brecwast am ddim i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd

   2. 89.Darpariaeth drosiannol

   3. 90.Dehongli adrannau 88 a 89

  2. Pŵer i godi tâl am brydau bwyd

   1. 91.Diwygio’r pŵer i godi tâl am brydau bwyd ysgol etc

  3. Cwnsela mewn ysgolion

   1. 92.Gwasanaethau cwnsela annibynnol ar gyfer disgyblion ysgol a phlant eraill

   2. 93.Gwybodaeth am wasanaethau cwnsela annibynnol eraill

  4. Cyfarfodydd rhieni

   1. 94.Dyletswydd corff llywodraethu ysgol a gynhelir i gynnal cyfarfodydd yn dilyn deiseb gan rieni

   2. 95.Diddymu dyletswydd i gynnal cyfarfod blynyddol rhieni

  5. Cod ymarfer ar y berthynas rhwng awdurdodau lleol ac ysgolion

   1. 96.Diddymu’r ddarpariaeth am god ymarfer ar gyfer y berthynas rhwng awdurdodau lleol ac ysgolion

 7. RHAN 6 CYFFREDINOL

  1. 97.Gorchmynion a rheoliadau

  2. 98.Dehongli’n gyffredinol a mynegai o ymadroddion sydd wedi eu diffinio

  3. 99.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  4. 100.Cychwyn

  5. 101.Enw byr y Ddeddf hon a’i chynnwys yn un o’r Deddfau Addysg

  1. ATODLEN 1

   CYRFF LLYWODRAETHU SYDD WEDI EU FFURFIO O AELODAU GWEITHREDIAETH INTERIM

   1. 1.Dehongli’r Atodlen

   2. 2.Y corff llywodraethu i gael ei ffurfio o aelodau a benodir gan awdurdod priodol

   3. 3.Effaith hysbysiad o dan adran 7 neu 14

   4. 4.Nifer yr aelodau gweithrediaeth interim

   5. 5.Telerau penodi aelodau gweithrediaeth interim

   6. 6.Dyletswydd yr awdurdod priodol i hysbysu personau eraill

   7. 7.Pŵer i bennu hyd cyfnod interim

   8. 8.Cadeirydd

   9. 9.Cydnabyddiaeth a lwfansau

   10. 10.Dyletswydd y bwrdd gweithrediaeth interim

   11. 11.Trafodion y bwrdd gweithrediaeth interim

   12. 12.Effaith ar atal dros dro gyllideb ddirprwyedig

   13. 13.Eithrio darpariaethau statudol penodol

   14. 14.Cau’r ysgol

   15. 15.Hysbysu bod y corff llywodraethu a gyfansoddwyd yn normal wedi ailddechrau llywodraethu

   16. 16.Yr amser pan fydd aelodau gweithrediaeth interim yn peidio â dal eu swydd

   17. 17.Sefydlu corff llywodraethu a gyfansoddwyd yn normal

  2. ATODLEN 2

   NEWIDIADAU RHEOLEIDDIEDIG

   1. RHAN 1 POB YSGOL A GYNHELIR

    1. 1.Mae paragraffau 2 a 3 yn disgrifio newidiadau rheoleiddiedig mewn...

    2. 2.Trosglwyddo safle

    3. 3.Ysgolion rhyw gymysg ac ysgolion un rhyw

   2. RHAN 2 POB YSGOL A GYNHELIR AR WAHÂN I YSGOLION MEITHRIN A GYNHELIR

    1. 4.Mae paragraffau 5 i 8 yn disgrifio newidiadau rheoleiddiedig mewn...

    2. 5.Ystod oedran

    3. 6.Darpariaeth chweched dosbarth

    4. 7.Cyfrwng iaith – addysg gynradd

    5. 8.Cyfrwng iaith – addysg uwchradd

   3. RHAN 3 YSGOLION CYMUNEDOL, YSGOLION SEFYDLEDIG AC YSGOLION GWIRFODDOL

    1. 9.Mae paragraffau 10 i 17 yn disgrifio newidiadau rheoleiddiedig mewn...

    2. 10.Newidiadau i fangreoedd

    3. 11.(1) Ehangu mangre’r ysgol a fyddai’n cynyddu capasiti’r ysgol os...

    4. 12.Gwneud ehangu dros dro, a fyddai ar yr adeg y’i...

    5. 13.Newid a wneir i fangre’r ysgol a fyddai’n lleihau capasiti’r...

    6. 14.At ddibenion paragraffau 10 i 13— (a) mae cyfeiriadau at...

    7. 15.Anghenion addysgol arbennig

    8. 16.Trefniadau derbyn

    9. 17.Darpariaeth fyrddio

   4. RHAN 4 YSGOLION ARBENNIG

    1. 18.Mae paragraffau 19 i 21 yn disgrifio newidiadau rheoleiddiedig mewn...

    2. 19.Cynnydd yn nifer disgyblion

    3. 20.Darpariaeth fyrddio

    4. 21.Darpariaeth anghenion addysgol arbennig

   5. RHAN 5 YSGOLION MEITHRIN A GYNHELIR

    1. 22.Mae paragraffau 23 i 25 yn disgrifio newidiadau rheoleiddiedig mewn...

    2. 23.Y man addysgu

    3. 24.Anghenion addysgol arbennig

    4. 25.Cyfrwng iaith

   6. RHAN 6 ATODOL

    1. 26.Y pŵer i ddiwygio

  3. ATODLEN 3

   GWEITHREDU CYNIGION STATUDOL

   1. RHAN 1 CYFRIFOLDEB DROS WEITHREDU

    1. 1.Dehongli

    2. 2.Cynigion ynghylch ysgolion cymunedol neu ysgolion meithrin a gynhelir

    3. 3.Cynigion ynghylch ysgolion sefydledig neu ysgolion gwirfoddol a reolir

    4. 4.Cynigion ynghylch ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir

    5. 5.Cynigion ynghylch ysgolion arbennig cymunedol

    6. 6.Newid categori

   2. RHAN 2 DARPARU MANGREOEDD A CHYMORTH ARALL

    1. 7.Darparu safle ac adeiladau i ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol a reolir

    2. 8.Grantiau mewn cysylltiad â gwariant penodol ynghylch ysgol wirfoddol a gynorthwyir boed hi’n un bresennol neu’n un arfaethedig

    3. 9.Cymorth mewn cysylltiad â chynnal a chadw a rhwymedigaethau eraill mewn perthynas ag ysgol wirfoddol a gynorthwyir

    4. 10.Cymorth mewn cysylltiad ag ysgol newydd wirfoddol a gynorthwyir

    5. 11.Dyletswydd i drosglwyddo buddiant mewn mangre a ddarperir o dan baragraff 9 neu 10

   3. RHAN 3 GORCHMYNION ESEMPTIO TROSIANNOL AT DDIBENION DEDDF CYDRADDOLDEB 2010

    1. 12.Ysgolion un rhyw

  4. ATODLEN 4

   GWEITHREDU CYNIGION I NEWID CATEGORI YSGOL

   1. RHAN 1 CYFLWYNIAD

    1. 1.Dehongli

    2. 2.Gweithredu

   2. RHAN 2 TROSGLWYDDO STAFF

    1. 3.Newid i ysgol wirfoddol a gynorthwyir

    2. 4.Newid i ysgol gymunedol neu ysgol wirfoddol a reolir

    3. 5.Newid i ysgol wirfoddol a gynorthwyir sydd â chymeriad crefyddol

   3. RHAN 3 TROSGLWYDDO TIR

    1. 6.Effaith trosglwyddo

    2. 7.Mae unrhyw gyfeiriad yn y Rhan hon o’r Atodlen hon,...

    3. 8.Nid yw trosglwyddo tir o dan yr Atodlen hon yn...

    4. 9.Yn ei gymhwysiad at drosglwyddo o dan yr Atodlen hon,...

    5. 10.Newid o ysgol gymunedol i ysgol wirfoddol a gynorthwyir

    6. 11.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fo’n ofynnol...

    7. 12.Newid o ysgol gymunedol i ysgol wirfoddol a reolir

    8. 13.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fo’n ofynnol...

    9. 14.Newid o ysgol sefydledig i ysgol gymunedol

    10. 15.(1) Mae is-baragraffau (2) a (3) yn gymwys pan fo’n...

    11. 16.Newid o ysgol sefydledig i ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a reolir

    12. 17.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fo’n ofynnol...

    13. 18.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fo’n ofynnol...

    14. 19.Newid o ysgol wirfoddol a gynorthwyir i ysgol gymunedol

    15. 20.(1) Mae is-baragraffau (2) a (3) yn gymwys pan fo’n...

    16. 21.Newid o ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a reolir i ysgol wirfoddol a reolir neu ysgol wirfoddol a gynorthwyir

    17. 22.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fo’n ofynnol...

    18. 23.Newid o ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a reolir i ysgol wirfoddol a reolir neu ysgol wirfoddol a gynorthwyir

    19. 24.Newid o ysgol wirfoddol a reolir i ysgol gymunedol

    20. 25.(1) Mae is-baragraffau (2) a (3) yn gymwys pan fo’n...

    21. 26.Trosglwyddiadau heb eu cwblhau

    22. 27.Trosglwyddo hawl i ddefnyddio tir

    23. 28.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) os yw paragraff...

    24. 29.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) os yw paragraff...

    25. 30.Eithrio rhag trosglwyddo

    26. 31.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys os ceir y canlynol...

    27. 32.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys yn absenoldeb cytundeb o...

    28. 33.(1) Caiff cytundeb o dan baragraff 31 ddarparu bod y...

    29. 34.Ym mharagraffau 31 a 32— ystyr “y trosglwyddai arfaethedig” (“the...

    30. 35.Cyfyngiadau ar waredu neu ddefnyddio tir

    31. 36.(1) Tra bod y weithdrefn o ddod yn ysgol o...

    32. 37.(1) Tra bod y weithdrefn ar gyfer dod yn ysgol...

   4. RHAN 4 ATODOL

    1. 38.Llywodraethu ysgol

    2. 39.Darpariaethau trosiannol - derbyniadau

  5. ATODLEN 5

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. RHAN 1 DIWYGIADAU SY’N YMWNEUD Â RHAN 2 (SAFONAU)

    1. 1.Deddf Diwygio Addysg 1988

    2. 2.Deddf Addysg 1996

    3. 3.Deddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998

    4. 4.Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998

    5. 5.Deddf Llywodraeth Leol 2000

    6. 6.Deddf Addysg 2002

    7. 7.Deddf Plant 2004

    8. 8.Deddf Addysg 2005

    9. 9.Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006

    10. 10.Deddf Gofal Plant 2006

    11. 11.Deddf Cydraddoldeb 2010

    12. 12.Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009

    13. 13.Mesur Addysg (Cymru) 2011

   2. RHAN 2 DIWYGIADAU SY’N YMWNEUD Â RHAN 3 (TREFNIADAETH YSGOL)

    1. 14.Deddf Diwygio Addysg 1988

    2. 15.Mesur Byrddau Addysg Esgobaethol 1991

    3. 16.Deddf Addysg Bellach ac Addysg Uwch 1992

    4. 17.Deddf Addysg 1996

    5. 18.Deddf Addysg 1997

    6. 19.Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998

    7. 20.Deddf Dysgu a Sgiliau 2000

    8. 21.Deddf Addysg 2002

    9. 22.Deddf Addysg 2005

    10. 23.Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006

    11. 24.Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006

    12. 25.Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

    13. 26.Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

    14. 27.Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009

    15. 28.Deddf Cydraddoldeb 2010

    16. 29.Mesur Addysg (Cymru) 2011

    17. 30.Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

   3. RHAN 3 DIWYGIADAU SY’N YMWNEUD Â RHAN 5 (DYLETSWYDDAU AMRYWIOL YSGOLION)

    1. 31.Deddf Addysg 1996 a gorchmynion a wneir odani

    2. 32.Deddf Addysg 2002

    3. 33.Deddf Addysg 2005

    4. 34.Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006

    5. 35.Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009

    6. 36.Deddf Addysg 2011

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Act

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Act as a PDF

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan

Y Ddeddf Gyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Llinell Amser Newidiadau

This timeline shows the different points in time where a change occurred. The dates will coincide with the earliest date on which the change (e.g an insertion, a repeal or a substitution) that was applied came into force. The first date in the timeline will usually be the earliest date when the provision came into force. In some cases the first date is 01/02/1991 (or for Northern Ireland legislation 01/01/2006). This date is our basedate. No versions before this date are available. For further information see the Editorial Practice Guide and Glossary under Help.

Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill