xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

SCHEDULES

SCHEDULE 2 F1N.I.CONSTITUTION OF JUVENILE COURTS

N.I.Juvenile court panels

Para. 1 rep. by 2002 c. 26

Para. 2 rep. by 2002 c. 26

Para. 2A rep. by 2002 c. 26