Search Legislation

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019

Statws

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TROSOLWG

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf

 3. RHAN 2 GWAHARDD TALIADAU PENODOL ETC.

  1. 2.Gwaharddiadau sy’n gymwys i landlordiaid

  2. 3.Gwaharddiadau sy’n gymwys i asiantiaid gosod eiddo

  3. 4.Taliadau gwaharddedig a thaliadau a ganiateir

  4. 5.Telerau contract nad ydynt yn rhwymo

  5. 6.Cymhwyso adrannau 2 i 5 i ofynion a chontractau sydd eisoes yn bodoli

  6. 7.Pŵer i ddiwygio’r diffiniad o “taliad a ganiateir”

  7. 8.Ystyr “asiant gosod eiddo”, “gwaith gosod” a “gwaith rheoli eiddo”

 4. RHAN 3 TRIN BLAENDALIADAU CADW

  1. 9.Trin blaendaliadau cadw

 5. RHAN 4 GORFODAETH

  1. Pwerau awdurdod gorfodi i wneud gwybodaeth etc. yn ofynnol

   1. 10.Pŵer i wneud dogfennau neu wybodaeth yn ofynnol

   2. 11.Trosedd o fethu â chydymffurfio â hysbysiad o dan adran 10

   3. 12.Trosedd o ddarparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol mewn perthynas â hysbysiad o dan adran 10

  2. Hysbysiadau cosb benodedig

   1. 13.Hysbysiadau cosb benodedig

  3. Hysbysiad am euogfarn i awdurdod trwyddedu

   1. 14.Dyletswydd awdurdod tai lleol i hysbysu awdurdod trwyddedu am euogfarn

  4. Canllawiau

   1. 15.Dyletswydd i roi sylw i ganllawiau

  5. Ystyr “swyddog awdurdodedig” yn y Rhan hon

   1. 16.Ystyr “swyddog awdurdodedig”

  6. Yr awdurdod gorfodi at ddibenion y Rhan hon

   1. 17.Awdurdodau gorfodi

  7. Rhannu gwybodaeth a’r pŵer i ddwyn achos troseddol

   1. 18.Darparu a defnyddio gwybodaeth gan awdurdodau gorfodi

   2. 19.Pŵer awdurdod trwyddedu i ddwyn achos troseddol

  8. Cyfyngiadau ar derfynu gan landlord gontractau meddiannaeth safonol

   1. 20.Diwygio Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: cyfyngiadau ar derfynu contractau

  9. Canllawiau i awdurdod trwyddedu o dan Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014

   1. 21.Diwygio adran 41 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014

 6. RHAN 5 ADENNILL SWM GAN DDEILIAD Y CONTRACT

  1. 22.Adennill taliad gwaharddedig neu flaendal cadw

 7. RHAN 6 RHOI CYHOEDDUSRWYDD I FFIOEDD ASIANTIAID GOSOD EIDDO

  1. 23.Rhoi cyhoeddusrwydd i ffioedd asiantiaid gosod eiddo

 8. RHAN 7 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 24.Gofyniad i awdurdod tai lleol hyrwyddo ymwybyddiaeth o effaith y Ddeddf

  2. 25.Pŵer i wneud darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â thenantiaethau sicr

  3. 26.Troseddau gan gyrff corfforaethol

  4. 27.Rheoliadau

  5. 28.Dehongli

  6. 29.Cymhwyso i’r Goron

  7. 30.Dod i rym

  8. 31.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   Taliadau a Ganiateir

   1. 1.Rhent

   2. 2.Blaendal sicrwydd

   3. 3.Blaendal cadw

   4. 4.Blaendal cadw yw swm— (a) a delir i landlord, neu...

   5. 5.Pan fo swm sy’n ofynnol gan honni cydymffurfio â’r paragraff...

   6. 6.Taliad yn achos diffygdaliad

   7. 7.Taliad mewn cysylltiad â’r dreth gyngor

   8. 8.Taliad mewn cysylltiad â darparu cyfleustodau

   9. 9.Taliad mewn cysylltiad â thrwydded deledu

   10. 10.Taliad mewn cysylltiad â gwasanaeth cyfathrebu

   11. 11.Newid ystyr “amrywiad a ganiateir” ym mharagraff 1

  2. ATODLEN 2

   Ymdrin â Blaendal Cadw

   1. 1.Cymhwyso

   2. 2.Ystyr “terfyn amser ar gyfer cytundeb”

   3. 3.Gofyniad i ad-dalu blaendal cadw

   4. 4.Rhaid ad-dalu’r blaendal o fewn y cyfnod o 7 niwrnod...

   5. 5.Eithriadau

   6. 6.Os cymhwysir y blaendal cadw cyfan, neu ran ohono, yn...

   7. 7.Nid yw paragraff 3(b) yn gymwys os yw deiliad y...

   8. 8.Nid yw paragraff 3(b) yn gymwys os yw deiliad y...

   9. 9.Nid yw paragraff 3(b) yn gymwys mewn perthynas â blaendal...

   10. 10.Nid yw paragraff 3(b) yn gymwys mewn perthynas â blaendal...

   11. 11.Darpariaeth atodol ynghylch eithriadau ym mharagraffau 8 i 10

  3. ATODLEN 3

   Diwygiadau i ddeddf rhentu cartrefi (cymru) 2016

   1. 1.Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (dccc 1) wedi ei...

   2. 2.Cyfyngiad ar roi hysbysiad ar gyfer meddiant: contractau safonol cyfnodol

   3. 3.Yn adran 126 (y weithdrefn hysbysu ar gyfer amrywio, o...

   4. 4.Cyfyngiadau ar roi hysbysiad mewn cysylltiad â diwedd contractau safonol cyfnod penodol

   5. 5.Cyfyngiad ar ddefnyddio cymal terfynu’r landlord mewn contractau safonol cyfnod penodol

   6. 6.Cyfyngiadau ar lys yn gwrando hawliad meddiant gan landlord

   7. 7.Darpariaeth ganlyniadol amrywiol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources