Search Legislation

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynir gan adran 96)

ATODLEN 1MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL A DIDDYMIADAU

This schedule has no associated Explanatory Notes

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 (p. 42)

1Yn Atodlen 1 i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 (swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol), hepgorer y cofnod ar gyfer adran 322 o Ddeddf Addysg 1996.

Deddf Plant 1989 (p. 41)

2(1)Mae Deddf Plant 1989 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 23E(1A) (cynlluniau llwybr)—

(a)ym mharagraff (b), hepgorer “Part 4 of the Education Act 1996 or”;

(b)ar ôl paragraff (b), mewnosoder—

(ba)Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018;.

(3)Yn adran 36 (gorchmynion goruchwylio addysg), ar y diwedd, mewnosoder—

(11)Where, for the purposes of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018, a local authority in Wales is responsible for a child or a child is looked after by a local authority in Wales, the reference to special educational needs in subsection (4) is to be interpreted as a reference to additional learning needs (which has the same meaning as in that Act).

Deddf Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau 1992 (p. 53)

3Yn Atodlen 1 i Ddeddf Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau 1992 (tribiwnlysoedd y mae’r Ddeddf yn gymwys iddynt), yn Rhan 1, yn y tabl—

(a)yn y golofn gyntaf, yn lle “Special educational” rhodder “Additional learning”;

(b)yn yr ail golofn, yn lle paragraff 40B rhodder “40B The Education Tribunal for Wales”.

Deddf Addysg 1996 (p. 56)

4(1)Mae Deddf Addysg 1996 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 7 (dyletswydd rhieni i sicrhau addysg i blant o’r oedran ysgol gorfodol), ym mharagraff (b), ar ôl “special educational needs” mewnosoder “(in the case of a child who is in the area of a local authority in England) or additional learning needs (in the case of a child who is in the area of a local authority in Wales)”.

(3)Yn adran 14 (swyddogaethau mewn cysylltiad â darparu ysgolion cynradd ac uwchradd)⁠—

(a)yn is-adran (4B), yn lle “special educational needs” rhodder “additional learning needs”;

(b)yn is-adran (6)(b), ar ôl “needs” mewnosoder “(in the case of a local authority in England) or the need for securing that additional learning provision is made for pupils who have additional learning needs (in the case of a local authority in Wales)”.

(4)Yn adran 15A (pwerau mewn cysylltiad ag addysg a hyfforddiant), yn is-adran (3), ym mharagraff (b), yn lle “learning difficulties (within the meaning of section 41(5) and (6) of the Learning and Skills Act 2000)” rhodder “additional learning needs”.

(5)Yn adran 15B (swyddogaethau mewn cysylltiad ag addysg ar gyfer personau sy’n hŷn na 19 oed), yn is-adran (3), ym mharagraff (b), yn lle “learning difficulties (within the meaning of section 41(5) and (6) of the Learning and Skills Act 2000)” rhodder “additional learning needs”.

(6)Yn adran 18A (darparu addysg ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n gaeth mewn llety ieuenctid perthnasol), yn is-adran (2)—

(a)ym mharagraff (b), ar y dechrau, mewnosoder “in the case of a local authority in England,”;

(b)ym mharagraff (bb), yn lle “any learning difficulties (within the meaning of section 41(5) and (6) of the Learning and Skills Act 2000)” rhodder “any additional learning needs”.

(7)Yn adran 19 (darpariaeth eithriadol o addysg mewn unedau cyfeirio disgyblion neu mewn mannau eraill), yn is-adran (6), yn y diffiniad o “suitable education”—

(a)ar ôl “young person” mewnosoder “in the area of a local authority in England”;

(b)ar ôl “have” mewnosoder “and in relation to a child or young person in the area of a local authority in Wales, means efficient education suitable to the child’s or young person’s age, ability and aptitude and to any additional learning needs the child or young person may have”.

(8)Yn adran 29 (darparu gwybodaeth gan awdurdodau lleol), ar ôl is-adran (4) mewnosoder⁠—

(4A)In subsection (4) as it applies in relation to the Welsh Ministers, the reference to special educational needs is to be interpreted as a reference to additional learning needs.

(9)Mae Pennod 1 o Ran 4 (plant yng Nghymru ag anghenion addysgol arbennig) wedi ei diddymu.

(10)Yn adran 337 (ysgolion arbennig)—

(a)daw’r darpariaethau presennol yn is-adran (1);

(b)yn is-adran (1), ar ôl “A school” mewnosoder “in England”;

(c)ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

(2)A school in Wales is a special school if it is specially organised to make additional learning provision for pupils with additional learning needs and it is maintained by a local authority.

(11)Hepgorer adran 348 (darparu addysg arbennig mewn ysgolion nas cynhelir).

(12)Yn adran 349 (amrywio gweithredoedd ymddiried etc. drwy orchymyn)—

(a)yn is-adran (1)—

(i)yn lle “appropriate national authority” rhodder “Secretary of State”;

(ii)yn lle “it” rhodder “the Secretary of State”;

(b)hepgorer is-adran (1A).

(13)Yn adran 436A (dyletswydd i wneud trefniadau i nodi plant nad ydynt yn cael addysg), yn is-adran (3), ar ôl “any special educational needs he may have” mewnosoder “(in the case of a local authority in England) or suitable to the child’s age, ability and aptitude and to any additional learning needs the child may have (in the case of a local authority in Wales)”.

(14)Yn adran 438 (dewis ysgol: plentyn heb gynllun na datganiad)—

(a)yn is-adran (1), yn lle “a statement under section 324” rhodder “a child for whom an individual development plan is maintained in which a particular school is named”;

(b)yn is-adran (6), ym mharagraff (c), yn lle “to any special educational needs he may have” rhodder

(i)(in the case of a local authority in England) any special educational needs the child may have, or

(ii)(in the case of a local authority in Wales) any additional learning needs the child may have;

(c)yn y pennawd, yn lle “or statement of special educational needs” rhodder “, or an individual development plan which names a school”.

(15)Yn adran 440 (diwygio gorchymyn ar gais rhiant: plentyn heb gynllun na datganiad)⁠—

(a)yn is-adran (1), yn lle “a statement under section 324” rhodder “a child for whom an individual development plan is maintained in which a particular school is named”;

(b)yn is-adran (4), ym mharagraff (b), yn lle “to any special educational needs he may have” rhodder

(i)(in the case of a local authority in England) any special educational needs the child may have, or

(ii)(in the case of a local authority in Wales) any additional learning needs the child may have;

(c)yn y pennawd, yn lle “or statement of special educational needs” rhodder “, or an individual development plan which names a school”.

(16)Yn adran 441 (dewis ysgol: plentyn gyda chynllun neu ddatganiad)—

(a)yn is-adran (1)—

(i)ar ôl “where a local authority” mewnosoder “in England”;

(ii)hepgorer “(in the case of a local authority in England) or a statement under section 324 (in the case of a local authority in Wales)”;

(b)yn is-adran (2), hepgorer “or statement”;

(c)yn is-adran (3)—

(i)yn y geiriau agoriadol, hepgorer “or statement”;

(ii)ym mharagraff (a), hepgorer “or the statement”;

(d)hepgorer is-adran (3A);

(e)yn is-adran (4)—

(i)ym mharagraff (a), hepgorer “or a statement under section 324”;

(ii)ym mharagraff (b), hepgorer “or statement”;

(f)yn y pennawd, hepgorer “or statement of special educational needs”.

(17)Ar ôl adran 441 mewnosoder—

441AChoice of school: child with individual development plan which names a school

(1)Where a local authority in Wales are required by virtue of section 437(3) to serve a school attendance order in respect of a child for whom an individual development plan is maintained in which a particular school is named, that school must be named in the order.

(2)Where—

(a)a school attendance order is in force in respect of a child for whom an individual development plan is maintained in which a particular school is named, and

(b)the name of the school specified in the plan is changed,

the local authority must amend the order accordingly.

(3)Where—

(a)a school attendance order is in force in respect of a child for whom no individual development plan is maintained in which a particular school is named, and

(b)an individual development plan in which a particular school is named begins to be maintained for the child,

the local authority must amend the order accordingly.

(18)Yn adran 442 (dirymu gorchymyn ar gais rhiant)—

(a)yn is-adran (5)—

(i)yn y geiriau agoriadol, hepgorer “or a statement under section 324 (in the case of a local authority in Wales)”;

(ii)ym mharagraff (a), hepgorer “or the statement”;

(iii)ym mharagraff (b), hepgorer “or the statement”;

(b)ar ôl is-adran (5) mewnosoder—

(6)Where, in the case of a local authority in Wales, the child in question is one for whom an individual development plan is maintained by the authority or by another local authority—

(a)subsections (2) to (4) do not apply if a school or other institution is named in the individual development plan, and

(b)in any other case a direction under subsection (4) may require the authority maintaining the individual development plan to make such amendments to the plan as is considered necessary or expedient in consequence of the determination.

(19)Yn adran 458 (codi tâl am fwyd a llety mewn ysgolion byrddio)—

(a)yn is-adran (1), ar ôl “(5)” mewnosoder “and section 49 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018”;

(b)ar y diwedd, mewnosoder—

(6)In its application to a local authority in Wales, references in this section to special educational needs are to be interpreted as references to additional learning needs.

(20)Yn adran 463 (ystyr “ysgol annibynnol”), yn is-adran (1), ym mharagraff (b), yn lle “is maintained or for whom a statement is maintained under section 324” rhodder “or an individual development plan is maintained”.

(21)Yn adran 483A (colegau dinas ac academïau: anghenion addysgol arbennig)—

(a)yn is-adran (1), hepgorer “if the condition in subsection (3) is satisfied”;

(b)yn is-adran (2), ym mharagraff (a), yn lle “or a statement under section 324 is maintained” rhodder “is maintained by a local authority in England, or for whom an individual development plan is maintained by a local authority in Wales”;

(c)hepgorer is-adran (3);

(d)yn is-adran (4)—

(i)ym mharagraff (a), yn lle “the plan or the statement” rhodder “the EHC plan, or for making the additional learning provision specified in the individual development plan (as the case may be)”;

(ii)ym mharagraff (b), yn lle “the plan or the statement” rhodder “the EHC plan or the individual development plan”;

(e)yn y pennawd, ar ôl “needs” mewnosoder “and additional learning needs”.

(22)Yn adran 510 (darparu dillad), yn is-adran (2), ar ôl “special educational provision” mewnosoder “or additional learning provision (as the case may be)”.

(23)Yn adran 514 (darparu bwyd a llety ac eithrio mewn ysgol)—

(a)yn is-adran (2), ar ôl “local authority” mewnosoder “in England”;

(b)ar y diwedd, mewnosoder—

(8)In its application to a local authority in Wales, references in this section to special educational needs are to be interpreted as references to additional learning needs.

(24)Yn adran 517 (talu ffioedd mewn ysgolion nas cynhelir gan awdurdod lleol)—

(a)yn is-adran (1), hepgorer “, Part 4 (special educational needs)”;

(b)yn is-adran (6), hepgorer paragraff (e);

(c)ar y diwedd, mewnosoder—

(8)In this section as it applies where a local authority in Wales makes arrangements under section 18 for primary or secondary education to be provided for a pupil at a school not maintained by a local authority⁠—

(a)references to special educational needs are to be interpreted as references to additional learning needs, and

(b)references to special educational provision are to be interpreted as references to additional learning provision.

(9)Subsection (5) does not apply where board and lodging is secured for a pupil under Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018.

(25)Hepgorer adran 562C (person sy’n cael ei cadw’n gaeth ac sydd â datganiad anghenion addysgol arbennig).

(26)Hepgorer adran 562D (darpariaeth addysgol arbennig briodol: trefniadau rhwng awdurdodau lleol).

(27)Yn adran 562F (darparu gwybodaeth am bersonau sy’n cael eu cadw’n gaeth), hepgorer is-adrannau (5) a (6).

(28)Hepgorer adran 562G (gwybodaeth am berson sy’n cael ei gadw’n gaeth i gael ei darparu os oedd datganiad anghenion addysgol arbennig yn cael ei gynnal gynt).

(29)Hepgorer adran 562H (rhyddhau person sy’n cael ei gadw’n gaeth yr ymddengys i’r awdurdod lletyol ei bod yn ofynnol ei asesu).

(30)Yn adran 569 (rheoliadau)—

(a)yn is-adran (2B)—

(i)hepgorer “332ZC, 332AA, 332BA, 332BB, 336,”;

(ii)yn lle “or 444B” rhodder “, 444B or (unless subsection (2BA) applies) Chapter 5A”;

(b)ar ôl is-adran (2B), mewnosoder—

(2BA)A statutory instrument which contains (whether alone or with other provision) regulations made by the Welsh Ministers under both section 562J(4) and section 39(2) of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by resolution of, the National Assembly for Wales.

(2BB)A statutory instrument which contains (whether alone or with other provision) regulations under section 579(3C) may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by resolution of, the National Assembly for Wales.;

(c)hepgorer is-adrannau (5) a (6).

(31)Hepgorer adran 569A (rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Bennod 5A).

(32)Yn adran 579 (dehongli cyffredinol)—

(a)yn is-adran (1)—

(i)yn y diffiniad o “special educational needs”, hepgorer paragraff (b);

(ii)yn y diffiniad o “special educational provision”, hepgorer paragraff (b);

(iii)mewnosoder y diffiniadau a ganlyn yn y lleoedd priodol—

 • “additional learning needs” has the meaning given by section 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018;;

 • “additional learning provision” has the meaning given by section 3 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018;;

 • “individual development plan” means a plan within Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018;;

(b)hepgorer is-adran (1A).

(33)Yn adran 580 (mynegai)—

(a)mewnosoder y cofnodion a ganlyn yn y lleoedd priodol—

additional learning needssection 579(1);
additional learning provisionsection 579(1);
individual development plansection 579(1);

(b)hepgorer y cofnodion a ganlyn—

the appropriate national authority (in Chapter 2 of Part 4)section 337A;
the chairmen’s panel (in Part IV)section 333(2);
child for whom a local authority are responsible (in Part IV)section 321(3);
the lay panel (in Part IV)section 333(2);
learning difficulty (in relation to a child in the area of a local authority in Wales)section 312(2) and (3) (subject to subsection (3A));
the President (in Part IV)section 333(2);
responsible for a child (in Part IV in relation to a local authority)section 321(3);
subject to learning difficulty assessmentsection 579(1);
the Tribunal (in Part IV) (in Chapter 1 of Part 4)section 313(5);

(c)yn y cofnodion ar gyfer “Child”, hepgorer y cofnod ar gyfer “(in Part IV)”;

(d)yn y cofnod ar gyfer “grant maintained special school”, yn lle “sections 337(4) and” rhodder “section”;

(e)yn y cofnodion ar gyfer “incorporation date”, hepgorer y cofnod ar gyfer “(in Part IV)”;

(f)yn y cofnodion ar gyfer “maintained school”, hepgorer y cofnod ar gyfer “(in Part IV)”;

(g)yn y cofnod ar gyfer “maintained special school”, yn lle “, 33(1) and 337(3)” rhodder “and 33(1)”.

(34)Yn Atodlen 36A (swyddogaethau addysg), ym mharagraff 2, yn y cofnod ar gyfer Deddf Dysgu a Sgiliau 2000, hepgorer y cofnod ar gyfer adran 140(5).

5Yn adran 333(5) o Ddeddf Addysg 1996—

(a)o flaen y paragraffau, hepgorer “with the agreement of the Secretary of State”;

(b)ym mharagraff (b), hepgorer “, with the agreement of the Secretary of State,”.

6O ganlyniad i’r diwygiadau a wneir gan baragraffau 4 a 5—

(a)yn Atodlen 7 i Ddeddf Addysg 1997 (p. 44) (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraffau 23 a 24;

(b)yn Atodlen 30 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p. 31) (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraffau 71 i 79, 81, 84 a 186;

(c)yn Neddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 (p. 10)

(i)mae Rhan 1 (anghenion addysgol arbennig) wedi ei diddymu;

(ii)yn Rhan 1 o Atodlen 8 (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol: Deddf 1996), hepgorer paragraffau 3, 6 i 11, 13, 14 a 15(3);

(d)yn Neddf Addysg 2002 (p. 32)

(i)hepgorer adran 173 (hawl mynediad awdurdod lleol);

(ii)hepgorer adran 194(2) (pwerau awdurdodau lleol i wneud darpariaeth ranbarthol);

(iii)yn Rhan 2 o Atodlen 7 (Academïau: atodol), hepgorer paragraff 6(3);

(iv)yn Atodlen 18 (Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru) hepgorer paragraffau 1 i 3, 6, 15, 17 (a’r croesbennawd sy’n ei ragflaenu) a 18;

(v)yn Atodlen 18, ym mharagraff 13, yn lle “Special Educational Needs Tribunal for Wales under section 333(2) of the Education Act 1996 (c 56)” rhodder “Education Tribunal for Wales under section 91(5) of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018”;

(vi)yn Atodlen 21 (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol) hepgorer paragraffau 36 i 44 a 58;

(e)yn Atodlen 4 i Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (p. 43) (diwygiadau’n ymwneud ag ymddiriedolaethau sefydledig GIG), hepgorer paragraff 104 (a’r croesbennawd sy’n ei ragflaenu) a pharagraff 105;

(f)yn Rhan 1 o Atodlen 4 i Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 (p. 4), hepgorer paragraff 259;

(g)yn Rhan 1 o Atodlen 10 i Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 (p. 15) (diwygiadau’n ymwneud â phenodiadau barnwrol), hepgorer paragraff 28;

(h)yn Atodlen 18 i Ddeddf Addysg 2005 (p. 18) (diwygiadau amrywiol), hepgorer paragraff 2;

(i)yn Atodlen 2 i Ddeddf Gofal Plant 2006 (p. 21) (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraff 22;

(j)yn Neddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p. 40)

(i)hepgorer adran 173 (cydlynwyr anghenion addysgol arbennig);

(ii)hepgorer adran 174 (terfynau amser sy’n ymwneud â datganiadau anghenion addysgol arbennig);

(k)yn Atodlen 1 i Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Darpariaethau Canlyniadol) 2006 (p. 43) (diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraff 182;

(l)yn Neddf Addysg a Sgiliau 2008 (p. 25)

(i)yn adran 147 (cymeradwyo ysgolion annibynnol: diwygiadau canlyniadol), yn is-adran (2) hepgorer paragraffau (a) a (b), a hepgorer is-adran (3);

(ii)yn Atodlen 1 (diwygiadau), hepgorer paragraffau 7 a 10;

(iii)yn Atodlen 1 (diwygiadau), ym mharagraff 11, hepgorer y cofnod a ganlyn⁠—

the appropriate national authority (in Chapter 2 of Part 4)section 337A;

(m)ym Mesur Addysg (Cymru) 2009 (mccc 7)

(i)hepgorer adrannau 1 i 7 (apelau anghenion addysgol arbennig);

(ii)yn yr Atodlen (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol) hepgorer paragraff 1 (a’r pennawd sy’n ei ragflaenu), a pharagraffau 2 i 5.

(n)yn Neddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22)

(i)hepgorer adran 52 (rhyddhau plentyn neu berson ifanc ag anghenion addysgol arbennig oedd yn cael ei gadw’n gaeth);

(ii)yn Atodlen 2 (swyddogaethau awdurdodau lleol: mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraffau 6 ac 11;

(o)yn Atodlen 26 i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (p. 15) (diwygiadau), hepgorer paragraffau 36 a 37;

(p)yn Atodlen 13 i Ddeddf Addysg 2011 (diwygiadau canlyniadol), ym mharagraff 9, hepgorer is-baragraffau (4) a (5);

(q)yn Atodlen 5 i Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012 (p. 7) (diwygiadau), hepgorer paragraffau 78 a 79;

(r)yn Rhan 3 o Atodlen 9 i Ddeddf Troseddu a’r Llysoedd 2013 (p. 22) (un llys sirol: diwygiadau), ym mharagraff 52(2) hepgorer y cofnod ar gyfer Deddf Addysg 1996;

(s)yn Atodlen 3 i Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014 (p. 6) (diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraffau 9 i 35 a pharagraffau 38, 41(2)(b) (a’r “and” sy’n ei ragflaenu), 42(d) (ac, yn unol â hynny, rhodder yr “and” sy’n ei ragflaenu ar ôl is-baragraff (b)), 44(3) a (4), 55 i 58, 59(c) a 60(c) ac (g);

(t)hepgorer paragraff 5.

Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p. 31)

7(1)Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 96(7) (cyfarwyddyd i dderbyn plentyn i ysgol benodedig), yn lle “to any special educational needs” rhodder “(in the case of a local authority in England) to any special educational needs or (in the case of a local authority in Wales) to any additional learning needs”.

(3)Yn adran 98(7) (derbyn ar gyfer addysg feithrin neu i ysgol feithrin neu arbennig: plant â datganiadau anghenion addysgol arbennig neu gynlluniau AIG), yn lle “statements of special educational needs are maintained under section 324 of the Education Act 1996” rhodder “individual development plans are maintained under Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 in respect of which section 48 of that Act applies (duty to admit children to maintained schools)”.

(4)Yn adran 123 (addysg feithrin - plant ag anghenion addysgol arbennig)—

(a)yn is-adran (1)(a), ar ôl “authority” mewnosoder “in England”;

(b)yn y geiriau ar ôl is-adran (1)(b), hepgorer “or section 313(2) of the Education Act (in the case of education in Wales)”;

(c)yn is-adran (2), hepgorer “or (as the case may be) Part IV of the Education Act 1996”;

(d)yn is-adran (3)(a), hepgorer “or (as the case may be) Part IV of the Education Act”;

(e)yn is-adran (3A)(b), hepgorer “or statement under section 324 of the Education Act”;

(f)yn is-adran (4), hepgorer paragraff (b).

Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (p. 21)

8(1)Mae Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 33N (y cwricwlwm lleol: dehongli), yn y diffiniad o “institution”, yn lle “a learning difficulty” hyd at y diwedd, rhodder “additional learning needs (within the meaning given by the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018);”.

(3)Yn adran 33P (cymhwyso darpariaethau am y cwricwlwm lleol i fyfyrwyr sy’n ddisgyblion cofrestredig ysgolion arbennig neu sydd ag anawsterau dysgu)—

(a)yn y pennawd, yn lle “learning difficulties” rhodder “additional learning needs”;

(b)yn is-adran (3)(b)(ii), yn lle “a learning difficulty” rhodder “additional learning needs”.

Deddf Addysg 2002 (p. 32)

9(1)Mae Deddf Addysg 2002 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 153(2) (addysg feithrin a gyllidir), ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

(ab)must make provision in the arrangements requiring the provider of the nursery education to have regard to any relevant guidance included in the code on additional learning needs issued under section 4 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018, and.

(3)Hepgorer adran 174 (cydsyniad i leoliad).

Deddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 (p. 4)

10Ym mharagraff 4 o Atodlen 7 i Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 (swyddogaethau gwarchodedig yr Arglwydd Ganghellor)—

(a)hepgorer y cofnod ar gyfer adran 333(3) of Ddeddf Addysg 1996 (p. 56);

(b)mewnosoder y cofnod a ganlyn yn y lle priodol—

 • Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018

  Section 91(3) and (4).

Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006 (p. 41)

11Yn Atodlen 1 i Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006 (darpariaeth bellach ynghylch yr Ysgrifennydd Gwladol a gwasanaethau), ym mharagraff 2(1)(b)—

(a)hepgorer “or 319”;

(b)ar ôl “the Education Act 1996 (c. 56)” mewnosoder “or section 53 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018”.

Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42)

12Yn Atodlen 1 i Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (darpariaeth bellach ynghylch Gweinidogion Cymru a gwasanaethau), ym mharagraff 2(1)⁠(b)—

(a)hepgorer “or 319”;

(b)ar ôl “the Education Act 1996 (c 56)” mewnosoder “section 53 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 or section 61 of the Children and Families Act 2014 (c. 6)”.

Deddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 (p. 15)

13Yn Rhan 7 o Atodlen 6 i Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 (tribiwnlysoedd at ddibenion adran 32(3)), hepgorer y cofnod ar gyfer Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (mccc 2)

14(1)Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 1 (y prif dermau a ddefnyddir yn y Mesur), yn is-adran (4)—

(a)ym mharagraff (c), yn lle “datganiadau a gedwir o dan adran 324 o Ddeddf Addysg 1996 (p.56)” rhodder “cynlluniau datblygu unigol a gynhelir o dan adran 14 neu 19 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018”;

(b)yn lle paragraff (h) rhodder—

(h)sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol o fewn yr ystyr a roddir gan adran 56 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a enwir mewn cynlluniau datblygu unigol a gynhelir o dan adran 14 neu 19 o’r Ddeddf honno;.

(3)Yn adran 3 (dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau cludo), yn y tabl—

(a)yn y golofn gyntaf—

(i)yn lle “a enwir mewn datganiad a gedwir mewn cysylltiad â’r plentyn o dan adran 324 o Ddeddf Addysg 1996” y tro cyntaf a’r ail dro y mae’n ymddangos rhodder “neu sefydliad arall a enwir mewn cynllun datblygu unigol a gynhelir ar gyfer y plentyn o dan adran 14 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018”;

(ii)yn lle “a enwir mewn datganiad a gedwir mewn cysylltiad â’r plentyn o dan adran 324 o Ddeddf Addysg 1996” y trydydd tro a’r pedwerydd tro y mae’n ymddangos rhodder “neu sefydliad arall a enwir mewn cynllun datblygu unigol a gynhelir ar gyfer y plentyn o dan adran 19 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018”;

(b)yn yr ail golofn yn lle “a enwir mewn datganiad a gedwir mewn cysylltiad â’r plentyn o dan adran 324 o Ddeddf Addysg 1996” y tro cyntaf a’r ail dro y mae’n ymddangos rhodder “neu sefydliad arall a enwir mewn cynllun datblygu unigol a gynhelir ar gyfer y plentyn o dan adran 14 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018”.

(4)Yn adran 14 (gorfodi cod ymddygiad wrth deithio: tynnu’n ôl drefniadau teithio), yn is-adran (11), ym mharagraff (b)(ii) yn lle “anghenion addysgol arbennig” rhodder “anhawster dysgu”.

Deddf Addysg a Sgiliau 2008 (p. 25)

15(1)Mae Deddf Addysg a Sgiliau 2008 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer adran 143(3) (addysg grefyddol ac addoliad crefyddol mewn ysgolion arbennig nas cynhelir).

(3)Hepgorer adran 146 (diddymu’r gofyniad i gymeradwyo ysgolion annibynnol: Lloegr).

(4)Hepgorer adran 148 (cymeradwyo ysgolion annibynnol: darpariaeth drosiannol).

(5)Yn Atodlen 1 (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraffau 75 (a’r pennawd sy’n ei ragflaenu) a 77.

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (mccc 2)

16Yn yr Atodlen i Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraff 10.

Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22)

17Yn adran 129 o Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (dyletswyddau cyffredinol Ofqual), yn is-adran (2)—

(a)ym mharagraff (b), ar ôl “special educational needs” mewnosoder “or additional learning needs”;

(b)ym mharagraff (c), ar ôl “special educational needs” mewnosoder “or additional learning needs”.

Mesur Addysg (Cymru) 2009 (mccc 7)

18(1)Mae Mesur Addysg (Cymru) 2009 wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer adrannau 17 i 19 (treialu darpariaethau ynghylch apelau a hawliadau gan blentyn).

(3)Yn adran 24 (gorchmynion a rheoliadau)—

(a)hepgorer is-adran (3);

(b)yn is-adran (4) hepgorer “18 neu”.

(4)Hepgorer adran 25 (gorchmynion o dan adran 18: y weithdrefn).

Deddf Cydraddoldeb 2010 (p. 15)

19(1)Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 116(1)(b) (achosion addysg), yn lle “Special Educational Needs Tribunal for Wales” rhodder “Education Tribunal for Wales”.

(3)Yn adran 136(6)(e) (baich profi), yn lle “Special Educational Needs Tribunal for Wales” rhodder “Education Tribunal for Wales”.

(4)Yn adran 209(3) (gorchmynion a rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru), ar ôl paragraff (d) mewnosoder—

(e)regulations under paragraph 6, 6A or 6F of Schedule 17 (tribunal procedure, case friends and capacity of parents and persons over compulsory school age).

(5)Yn Atodlen 17 (disgyblion anabl: gorfodi)—

(a)ym mharagraff 1—

(i)ym mharagraff (b) o’r diffiniad o “Tribunal”, yn lle “Special Educational Needs Tribunal for Wales” rhodder “Education Tribunal for Wales”;

(ii)yn y diffiniad o “Welsh Tribunal”, yn lle “Special Educational Needs Tribunal for Wales” rhodder “Education Tribunal for Wales”;

(b)ym mhennawd paragraff 3, hepgorer “and Wales”;

(c)ym mharagraff 3—

(i)ar ôl “responsible body” mewnosoder “in England”;

(ii)hepgorer paragraff (b);

(d)ym mharagraff 3A—

(i)yn is-baragraff (1), yn lle “that person (“the relevant person”)” rhodder—

(a)the person (including a child not over compulsory school age), or

(b)if the person is a child not over compulsory school age, the person’s parent;

(ii)hepgorer is-baragraff (3);

(iii)yn is-baragraff (4), yn lle “6A” mewnosoder “6A(7)”;

(e)ym mharagraff 6—

(i)yn is-baragraff (2)(a), hepgorer “3 or”;

(ii)yn is-baragraff (7), yn lle “Part 4 of the Education Act 1996 (special educational needs)” rhodder “Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018”;

(f)ar ôl paragraff 6 mewnosoder—

Appeals from the Welsh Tribunal

6AA(1)A party to any proceedings on a claim under paragraph (3A) before the Welsh Tribunal may appeal to the Upper Tribunal on any point of law arising from a decision made by the Welsh Tribunal in those proceedings.

(2)An appeal may be brought under sub-paragraph (1) only if, on an application made by the party concerned, the Welsh Tribunal or the Upper Tribunal has given its permission.

(3)Section 12 of the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 (c. 15) (proceedings on appeal to the Upper Tribunal) applies in relation to appeals to the Upper Tribunal under this paragraph as it applies in relation to appeals to it under section 11 of that Act, but as if references to the First-tier Tribunal were references to the Welsh Tribunal.

(g)yn lle paragraff 6A rhodder—

6A(1)This paragraph applies to a child not over compulsory school age who⁠—

(a)has the right to make a claim under paragraph 3A, and

(b)lacks the capacity to understand what it means to exercise that right.

(2)The Education Tribunal for Wales may by order—

(a)appoint a person to be a case friend for a child to whom this section applies, or

(b)remove the person from being a case friend for the child,

on the application of any person or on its own initiative, subject to provision in regulations under sub-paragraph (7).

(3)A case friend appointed for a child under this paragraph may—

(a)represent and support the child, and

(b)take decisions and act on behalf of the child,

in respect of matters arising under or by virtue of this Schedule, subject to provision in regulations under sub-paragraph (7).

(4)Where a person is appointed to be a case friend by order of the Tribunal under this paragraph, the right of a child to make a claim under paragraph 3A is to be exercised by the case friend on behalf of the child.

(5)A case friend appointed under this paragraph must—

(a)act fairly and competently,

(b)not have any interest adverse to that of the child,

(c)ensure that all steps and decisions taken by the case friend are for the benefit of the child, and

(d)take account of the child’s views, so far as possible.

(6)In deciding whether to appoint a person to be a case friend, or to remove a person from being a case friend, the Tribunal must have regard, in particular, to whether the person is likely to comply (in the case of appointment) or has complied (in the case of removal) with the duty in sub-paragraph (5).

(7)The Welsh Ministers may by regulations make further provision about case friends, including (among other things) provision—

(a)conferring functions on the Education Tribunal for Wales;

(b)conferring functions on case friends;

(c)for procedures in relation to case friends;

(d)specifying the circumstances in which a person may or may not act as a case friend;

(e)specifying the circumstances in which a child must have a case friend;

(f)specifying requirements in respect of the conduct of case friends;

(g)applying any enactment with or without modifications for the purpose of enabling a case friend to make decisions or act on behalf of a child in respect of matters arising under or by virtue of this Schedule.;

(h)ar ôl paragraff 6E mewnosoder—

Capacity of parents and persons over compulsory school age - Wales

6F(1)The Welsh Ministers must make regulations for the purpose of a claim that a responsible body for a school in Wales has contravened Chapter 1 of Part 6 in relation to a person because of disability in a case to which sub-paragraph (2) or (3) applies.

(2)This sub-paragraph applies where the person is a child not over compulsory school age and the parent of the person lacks capacity at the relevant time.

(3)This sub-paragraph applies where the person is over compulsory school age and lacks capacity at the relevant time.

(4)Regulations under sub-paragraph (1) may include provision applying any enactment with modifications, including (for example) provision for modifications to have effect despite section 27(1)(g) of the Mental Capacity Act 2005 (c. 9) (which does not permit decisions on discharging parental responsibilities in matters not relating to a child’s property to be made on a person’s behalf).

(5)In this paragraph “the relevant time” means the time at which, under this Act, something is required or permitted to be done by or in relation to a parent or a person over compulsory school age.

(6)The reference in this paragraph to lacking capacity is to lacking capacity within the meaning of the Mental Capacity Act 2005.

(7)“Representative”, in relation to a parent or a person over compulsory school age, means—

(a)a deputy appointed by the Court of Protection under section 16(2)(b) of the Mental Capacity Act 2005 to make decisions on the parent’s or person’s behalf in relation to matters within this Schedule;

(b)the donee of a lasting power of attorney (within the meaning of section 9 of that Act) appointed by the parent or person to make decisions on his or her behalf in relation to matters within this Schedule;

(c)an attorney in whom an enduring power of attorney (within the meaning of Schedule 4 to that Act) created by the parent or person is vested, where the power of attorney is registered in accordance with paragraphs 4 and 13 of that Schedule or an application for registration of the power of attorney has been made.

(6)O ganlyniad i’r diwygiadau a wneir gan is-baragraff (5)(d), ym Mesur Addysg (Cymru) 2009 (mccc 7), hepgorer adran 12.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1)

20Yn Atodlen 6 i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (cyrff cyhoeddus etc.: safonau), yn y tabl, yng ngholofn 1, yn lle “Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (“The Special Educational Needs Tribunal for Wales”)” rhodder “Tribiwnlys Addysg Cymru (“The Education Tribunal for Wales”)”.

Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (p. 10)

21(1)Mae Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn Atodlen 1 (gwasanaethau cyfreithiol sifil)—

(a)yn Rhan 1, ym mharagraff 2—

(i)yn is-baragraff (1)(a), yn lle “Part 4 of the Education Act 1996” rhodder “Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018”;

(ii)hepgorer is-baragraff (1)(b);

(b)yn Rhan 3, ym mharagraff 17—

(i)yn lle “Special Educational Needs” rhodder “Education”;

(ii)yn lle is-baragraff (a) rhodder—

(a)Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018,.

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (dccc 1)

22(1)Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 1(10) (trosolwg) yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”.

(3)Yn Rhan 3, ym Mhennod 4 (darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig)—

(a)yn enw’r bennod, yn lle “ADDYSGOL ARBENNIG” rhodder “DYSGU YCHWANEGOL”;

(b)yn adran 64 (ystyr “darpariaeth ranbarthol” a “swyddogaethau addysg arbennig”)—

(i)ym mhennawd yr adran, yn lle “addysg arbennig” rhodder “anghenion dysgu ychwanegol”;

(ii)yn lle’r diffiniad o “swyddogaethau addysg arbennig” rhodder—

 • ystyr “swyddogaethau anghenion dysgu ychwanegol” (“additional learning needs functions”) yw swyddogaethau o dan Ran 2 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.;

(c)yn adran 65(1) (cyfarwyddyd i ystyried gwneud darpariaeth ranbarthol)—

(i)yn lle “swyddogaethau addysg arbennig” rhodder “swyddogaethau anghenion dysgu ychwanegol”;

(ii)yn lle “anghenion addysgol arbennig” rhodder “anghenion dysgu ychwanegol”.

(d)yn adran 66(1) (cyfarwyddiadau i wneud cynigion i sicrhau darpariaeth ranbarthol), yn lle “addysg arbennig” rhodder “anghenion dysgu ychwanegol”.

(4)Yn adran 74(5) (y ffurf weithredu), ym mharagraff (d) yn lle “datganiad o anghenion addysgol arbennig o dan Ran 4 o Ddeddf Addysg 1996” rhodder “cynllun datblygu unigol o dan Ran 2 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018”.

(5)Yn adran 98(3) (dehongli’n gyffredinol a mynegai o ymadroddion sydd wedi eu diffinio), yn lle ““swyddogaethau addysg arbennig” (“special education functions”)” rhodder ““swyddogaethau anghenion dysgu ychwanegol” (“additional learning needs functions”)”.

(6)Yn Atodlen 2 (newidiadau rheoleiddiedig)—

(a)ym mharagraff 15—

(i)yn y pennawd, yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”;

(ii)yn is-baragraff (1), yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”;

(iii)yn is-baragraff (2), yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”;

(b)ym mharagraff 21—

(i)yn y pennawd, yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”;

(ii)yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”;

(c)ym mharagraff 23(3), ym mharagraff (a), yn lle “hasesu o dan adran 323 o Ddeddf Addysg 1996 a disgyblion sydd â datganiadau anghenion addysgol arbennig a gedwir o dan adran 324 o’r Ddeddf honno” rhodder “penderfynu o dan Ran 2 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a disgyblion â chynlluniau datblygu unigol a gynhelir o dan y Ddeddf honno”;

(d)ym mharagraff 24—

(i)yn y pennawd, yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”;

(ii)yn is-baragraff (1), yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”;

(iii)yn is-baragraff (2), yn lle “addysgol arbennig” rhodder “dysgu ychwanegol”.

Deddf Plant a Theuluoedd 2014 (p. 6)

23(1)Mae Deddf Plant a Theuluoedd 2014 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 35(1) (plant ag AAA mewn meithrinfeydd a gynhelir ac ysgolion prif ffrwd), ar ôl “mainstream school” mewnosoder “in England”.

(3)Yn adran 43(1) (ysgolion a sefydliadau eraill a enwir mewn cynllun AIG: dyletswydd i dderbyn)—

(a)ym mharagraff (a), ar ôl “school” mewnosoder “in England”;

(b)ym mharagraff (b), ar ôl “school” mewnosoder “in England”;

(c)ym mharagraff (e), ar ôl “school” mewnosoder “in England”.

(4)Hepgorer adran 81 (datgymhwyso Pennod 1 o Ran 4 o Ddeddf Addysg 1996 mewn perthynas â phlant yn Lloegr).

(5)Yn adran 83(6) (dehongli Rhan 3), ar ôl “Wales” mewnosoder “or who would be wholly or mainly resident in the area of a local authority in Wales were it not for provision secured for the child or young person under Part 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018”.

(6)Yn Atodlen 3 (diwygiadau canlyniadol), hepgorer paragraff 73.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dccc 4)

24(1)Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 3 (ystyr “plentyn” etc.), yn is-adran (3), ar ôl ““plentyn”” mewnosoder “(ac eithrio yn adran 83(2C))”.

(3)Yn adran 182 (darparu gwasanaethau eirioli: cyfyngiadau), yn is-adran (1)(d), yn lle “332BB of Ddeddf Addysg 1996” rhodder “69 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018”.

(4)Yn adran 196 (gorchmynion a rheoliadau), yn is-adran (6), ar ôl paragraff (c) mewnosoder —

(ca)y rheoliadau cyntaf a wneir o dan adran 83(2B);.

(5)Yn adran 197 (dehongli cyffredinol a mynegai), yn y diffiniad o “plentyn”, ar ôl “(“child”)” mewnosoder “, ac eithrio yn adran 83(2C),”.

(6)Yn Atodlen 2 (swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol), yn nhabl 1—

(a)hepgorer y cofnod ar gyfer Deddf Addysg 1996 (adran 322 o’r Ddeddf honno);

(b)mewnosoder y cofnod a ganlyn yn y lle priodol—

Deddf Plant a Theuluoedd 2014
Y ddyletswydd i gydymffurfio â chais o dan adran 31, ond dim ond mewn cysylltiad â cheisiadau i arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.Dyletswydd i gydymffurfio â chais i gydweithredu gan awdurdod lleol yn Lloegr at ddiben arfer swyddogaethau o dan Ran 3 o Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014.

(c)mewnosoder y cofnod a ganlyn yn y lle priodol—

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018
Y ddyletswydd i gydymffurfio â chais o dan adran 65, ond dim ond mewn cysylltiad â cheisiadau i arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.Dyletswydd i arfer swyddogaethau i ddarparu gwybodaeth neu help arall ar gais gan awdurdod lleol at ddiben arfer swyddogaethau gan yr awdurdod lleol hwnnw o dan Ran 2 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources