Search Legislation

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Statws

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TROSOLWG

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf hon

 3. RHAN 2 ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

  1. PENNOD 1 TERMAU ALLWEDDOL, Y COD A CHYFRANOGIAD

   1. Termau allweddol

    1. 2.Anghenion dysgu ychwanegol

    2. 3.Darpariaeth ddysgu ychwanegol

   2. Cod ymarfer

    1. 4.Cod anghenion dysgu ychwanegol

    2. 5.Y weithdrefn ar gyfer gwneud y cod

   3. Cyfranogiad, confensiynau’r Cenhedloedd Unedig a mynediad at wybodaeth

    1. 6.Dyletswydd i gynnwys a chefnogi plant, eu rhieni a phobl ifanc

    2. 7.Dyletswydd i roi sylw i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

    3. 8.Dyletswydd i roi sylw i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau

    4. 9.Cyngor a gwybodaeth

  2. PENNOD 2 CYNLLUNIAU DATBLYGU UNIGOL

   1. Llunio a chynnal cynlluniau datblygu unigol

    1. 10.Cynlluniau datblygu unigol

    2. 11.Dyletswydd i benderfynu: ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach

    3. 12.Dyletswyddau i lunio a chynnal cynlluniau: ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach

    4. 13.Dyletswydd i benderfynu: awdurdodau lleol

    5. 14.Dyletswyddau i lunio a chynnal cynlluniau: awdurdodau lleol

   2. Darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

    1. 15.Termau allweddol

    2. 16.Diwygiadau i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

    3. 17.Dyletswydd i atgyfeirio mater i awdurdod lleol sy’n gofalu am blentyn

    4. 18.Dyletswydd i benderfynu a oes gan blentyn sy’n derbyn gofal anghenion dysgu ychwanegol

    5. 19.Dyletswyddau i lunio a chynnal cynlluniau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

   3. Darpariaeth ddysgu ychwanegol a chyrff y GIG

    1. 20.Darpariaeth ddysgu ychwanegol: Byrddau Iechyd Lleol ac ymddiriedolaethau’r GIG

    2. 21.Cynlluniau datblygu unigol: Byrddau Iechyd Lleol ac ymddiriedolaethau’r GIG

   4. Gwybodaeth am gynlluniau

    1. 22.Darparu gwybodaeth am gynlluniau datblygu unigol

   5. Adolygu cynlluniau

    1. 23.Adolygu a diwygio cynlluniau datblygu unigol

    2. 24.Adolygu a diwygio cynlluniau datblygu unigol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

    3. 25.Perthynas cynlluniau datblygu unigol â dogfennau tebyg eraill

   6. Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o benderfyniadau a chynlluniau cyrff llywodraethu

    1. 26.Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o benderfyniadau o dan adran 11(1)

    2. 27.Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o gynlluniau a gynhelir o dan adran 12

    3. 28.Dyletswydd awdurdodau lleol i benderfynu pa un ai i gymryd drosodd gynlluniau cyrff llywodraethu ai peidio

    4. 29.Amgylchiadau pan nad yw’r dyletswyddau yn adrannau 26(2), 27(2) a 28(3) yn gymwys

    5. 30.Cofrestru neu ymrestru mewn mwy nag un sefydliad

   7. Peidio â chynnal cynlluniau

    1. 31.Peidio â chynnal cynlluniau datblygu unigol

    2. 32.Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o benderfyniadau cyrff llywodraethu o dan adran 31

    3. 33.Cyfyngiad ar beidio â chynnal cynlluniau er mwyn caniatáu ailystyriaeth neu apêl

    4. 34.Cynllun datblygu unigol ar ôl pen-blwydd person ifanc yn 25 oed

   8. Trosglwyddo cynlluniau

    1. 35.Trosglwyddo dyletswyddau i gynnal cynlluniau

    2. 36.Cais i drosglwyddo cynllun i gorff llywodraethu sefydliad addysg bellach

    3. 37.Rheoliadau ynghylch trosglwyddo cynlluniau datblygu unigol

   9. Pwerau i gyfarwyddo cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

    1. 38.Pŵer awdurdod lleol i gyfarwyddo cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

   10. Darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n gaeth

    1. 39.Ystyr “person sy’n cael ei gadw’n gaeth” a thermau allweddol eraill

    2. 40.Dyletswydd i lunio cynlluniau datblygu unigol ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n gaeth

    3. 41.Amgylchiadau pan nad yw’r ddyletswydd yn adran 40(2) yn gymwys

    4. 42.Dyletswydd i gadw cynlluniau datblygu unigol ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n gaeth

    5. 43.Rhyddhau person sy’n cael ei gadw’n gaeth

    6. 44.Darpariaethau penodol Rhan 2 nad ydynt i fod yn gymwys i blant a phersonau ifanc sy’n cael eu cadw’n gaeth

    7. 45.Cadw’n gaeth o dan Ran 3 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983

   11. Yr angen am gynlluniau

    1. 46.Rheoliadau ynghylch penderfynu a oes angen cynllun datblygu unigol

  3. PENNOD 3 SWYDDOGAETHAU ATODOL

   1. Swyddogaethau sy’n ymwneud â sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol

    1. 47.Dyletswydd i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol

    2. 48.Dyletswydd i dderbyn plant i ysgolion a gynhelir a enwir

    3. 49.Dim pŵer i godi tâl am ddarpariaeth a sicrheir o dan y Rhan hon

    4. 50.Dyletswyddau Gweinidogion Cymru i sicrhau addysg a hyfforddiant ôl-16

   2. Darpariaeth ddysgu ychwanegol mewn mathau penodol o ysgol neu sefydliad arall

    1. 51.Dyletswydd i ffafrio addysg i blant mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir

    2. 52.Plant ag anghenion dysgu ychwanegol mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir

    3. 53.Darpariaeth ddysgu ychwanegol mewn mannau ac eithrio mewn ysgolion

    4. 54.Diwygiadau i ofynion cofrestru ar gyfer ysgolion annibynnol yng Nghymru

    5. 55.Amodau sy’n gymwys i sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol mewn ysgolion annibynnol

    6. 56.Rhestr o sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol

    7. 57.Diddymu cymeradwyo ysgolion arbennig nas cynhelir yng Nghymru

    8. 58.Diddymu cymeradwyo ysgolion annibynnol yng Nghymru

    9. 59.Darpariaeth ddysgu ychwanegol y tu allan i Gymru a Lloegr

   3. Swyddogion cydlynu anghenion dysgu ychwanegol

    1. 60.Cydlynydd anghenion dysgu ychwanegol

    2. 61.Swyddog arweiniol clinigol addysg dynodedig

    3. 62.Swyddog arweiniol anghenion dysgu ychwanegol blynyddoedd cynnar

   4. Swyddogaethau amrywiol

    1. 63.Dyletswydd i gadw darpariaeth ddysgu ychwanegol o dan adolygiad

    2. 64.Dyletswydd cyrff iechyd i hysbysu rhieni etc.

    3. 65.Dyletswyddau i ddarparu gwybodaeth a help arall

    4. 66.Hawl awdurdod lleol i gael mynediad i fangreoedd ysgolion a sefydliadau eraill

    5. 67.Darparu nwyddau neu wasanaethau mewn perthynas â darpariaeth ddysgu ychwanegol

  4. PENNOD 4 OSGOI A DATRYS ANGHYTUNDEBAU

   1. Trefniadau awdurdodau lleol

    1. 68.Trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau

    2. 69.Gwasanaethau eirioli annibynnol

   2. Apelau a cheisiadau i’r Tribiwnlys

    1. 70.Hawliau o ran apelau a cheisiadau

    2. 71.Penderfyniadau ar apelau a cheisiadau o dan adran 70

    3. 72.Hawliau o ran apelio: personau sy’n cael eu cadw’n gaeth

    4. 73.Penderfyniadau ar apelau o dan adran 72

    5. 74.Rheoliadau ynghylch apelau a cheisiadau

    6. 75.Rheoliadau ynghylch y weithdrefn

    7. 76.Cyrff GIG: tystiolaeth ac argymhellion y Tribiwnlys

    8. 77.Cydymffurfedd â gorchmynion

    9. 78.Pŵer i rannu dogfennau a gwybodaeth arall â Gweinidogion Cymru

    10. 79.Trosedd

    11. 80.Lwfansau am fod yn bresennol yn Nhribiwnlys Addysg Cymru

    12. 81.Apelau o Dribiwnlys Addysg Cymru i’r Uwch Dribiwnlys

  5. PENNOD 5 CYFFREDINOL

   1. Gwybodaeth

    1. 82.Rheoliadau ynghylch datgelu a defnyddio gwybodaeth

   2. Galluedd

    1. 83.Rhieni a phobl ifanc nad oes ganddynt alluedd

    2. 84.Galluedd plant

    3. 85.Cyfeillion achos ar gyfer plant nad oes ganddynt alluedd

   3. Cyrsiau addysg uwch a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach

    1. 86. Myfyrwyr mewn sefydliadau addysg bellach sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch

   4. Disgyblion a myfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru sy’n preswylio yn Lloegr

    1. 87.Cymhwyso darpariaethau ailystyried i ddisgyblion a myfyrwyr sy’n preswylio yn Lloegr

   5. Rhoi hysbysiad etc.

    1. 88.Rhoi hysbysiad etc. o dan y Rhan hon

   6. Adolygu darpariaeth ddysgu ychwanegol yn Gymraeg

    1. 89.Adolygu darpariaeth ddysgu ychwanegol yn Gymraeg

    2. 90.Pŵer i ddiwygio dyletswyddau i sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol yn Gymraeg

 4. RHAN 3 TRIBIWNLYS ADDYSG CYMRU

  1. 91.Cyfansoddiad Tribiwnlys Addysg Cymru

  2. 92.Y Llywydd ac aelodau’r paneli

  3. 93.Dirprwy Lywydd y Tribiwnlys

  4. 94.Tâl a threuliau

 5. RHAN 4 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. Amrywiol

   1. 95.Ystyr “yn ardal” awdurdod lleol

  2. Cyffredinol

   1. 96.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

   2. 97.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

   3. 98.Rheoliadau

   4. 99.Dehongli cyffredinol

   5. 100.Dod i rym

   6. 101.Enw byr a chynnwys y Ddeddf yn y rhestr o Ddeddfau Addysg

  1. ATODLEN 1

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL A DIDDYMIADAU

   1. 1.Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 (p. 42)

   2. 2.Deddf Plant 1989 (p. 41)

   3. 3.Deddf Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau 1992 (p. 53)

   4. 4.Deddf Addysg 1996 (p. 56)

   5. 5.Yn adran 333(5) o Ddeddf Addysg 1996—

   6. 6.O ganlyniad i’r diwygiadau a wneir gan baragraffau 4 a...

   7. 7.Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p. 31)

   8. 8.Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (p. 21)

   9. 9.Deddf Addysg 2002 (p. 32)

   10. 10.Deddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 (p. 4)

   11. 11.Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006 (p. 41)

   12. 12.Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42)

   13. 13.Deddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 (p. 15)

   14. 14.Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (mccc 2)

   15. 15.Deddf Addysg a Sgiliau 2008 (p. 25)

   16. 16.Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (mccc 2)

   17. 17.Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22)

   18. 18.Mesur Addysg (Cymru) 2009 (mccc 7)

   19. 19.Deddf Cydraddoldeb 2010 (p. 15)

   20. 20.Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1)

   21. 21.Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (p. 10)

   22. 22.Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (dccc 1)

   23. 23.Deddf Plant a Theuluoedd 2014 (p. 6)

   24. 24.Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dccc 4)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources