xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2Y DRETH A GWAREDIADAU TRETHADWY

PENNOD 3GWAREDIADAU ESEMPT

9Esemptiadau: cyffredinol

(1)Mae’r Bennod hon yn darparu esemptiad rhag treth ar gyfer gwarediadau deunydd penodol a fyddai fel arall i’w trin fel gwarediadau trethadwy.

(2)Nid yw gwarediad deunydd sy’n esempt rhag treth yn warediad trethadwy.

(3)Yn y Bennod hon, mae cyfeiriadau at warediad deunydd yn cynnwys cyflawni gweithgarwch safle tirlenwi penodedig mewn perthynas â deunydd.