Search Legislation

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynir gan adran 15)

ATODLEN 1DEUNYDD CYMWYS: DEUNYDDIAU PENODEDIG AC AMODAU

Cyffredinol

1Mae’r Tabl yn nodi—

(a)yn yr ail golofn, y deunyddiau sydd wedi eu pennu at ddibenion gofyniad 1 yn adran 15;

(b)yn y drydedd golofn, yr amodau (os oes rhai) sy’n gymwys mewn perthynas â’r deunyddiau at ddibenion gofyniad 2 yn yr adran honno.

TABL

GrŵpDeunyddiauAmodau
1Creigiau a phriddEu bod yn digwydd yn naturiol
2Deunydd cerameg neu goncrit
3MwynauEu bod wedi eu prosesu neu eu paratoi
4Slag ffwrnais
5Lludw
6Cyfansoddion anorganig actifedd isel
7Calsiwm sylffad
1.

Bod y drwydded amgylcheddol sy’n ymwneud â’r safle y gwaredir y deunydd ynddo yn awdurdodi gwarediadau tirlenwi o wastraff nad yw’n beryglus yn unig.

2.

Bod y deunydd yn cael ei waredu mewn cell nad yw’n cynnwys unrhyw wastraff bioddiraddadwy.

8Calsiwm hydrocsid a heliEi fod wedi ei waredu mewn ceudod heli

Dehongli

2Mae’r Tabl i’w ddehongli yn unol â’r paragraffau a ganlyn o’r Atodlen hon.

3Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 1—

(a)creigiau;

(b)clai;

(c)tywod;

(d)grafel;

(e)tywodfaen;

(f)calchfaen;

(g)malurion cerrig;

(h)caolin;

(i)cerrig adeiladu;

(j)cerrig o ddymchwel adeiladau neu strwythurau;

(k)llechi;

(l)isbridd;

(m)silt;

(n)sorod.

4Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 2—

(a)gwydr, gan gynnwys enamel wedi ei ffritio;

(b)cerameg, gan gynnwys brics, brics a morter, teils, nwyddau clai, crochenwaith, tseini a deunyddiau anhydrin;

(c)concrit, gan gynnwys blociau concrit cyfnerthedig, brisblociau a blociau aercrit.

5Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 2 yn cynnwys—

(a)ffeibr gwydr na phlastig a gyfnerthwyd â gwydr;

(b)golchion gweithfeydd concrit.

6Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 3—

(a)tywod mowldio, gan gynnwys tywod ffowndri defnyddiedig;

(b)clai, gan gynnwys clai mowldio ac amsugnyddion clai (gan gynnwys pridd pannwr a bentonit);

(c)amsugnyddion mwynol;

(d)ffeibrau mwynol o waith dyn, gan gynnwys ffeibrau gwydr;

(e)silica;

(f)mica;

(g)treulyddion mwynol.

7Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 3 yn cynnwys—

(a)tywod mowldio sy’n cynnwys glynwyr organig;

(b)ffeibrau mwynol o wneuthuriad dyn a wnaed o—

(i)plastig a gyfnerthwyd â gwydr, neu

(ii)asbestos.

8Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 4—

(a)gwastraff a gweddillion gwydredig o brosesu mwynau yn thermol pan fo’r gwastraff neu’r gweddillion yn ymdoddedig ac yn anhydawdd;

(b)slag o losgi gwastraff.

9Yr unig ddeunyddiau sydd yng Ngrŵp 5 yw lludw sy’n codi a lludw gwaelod—

(a)o hylosgi pren neu wastraff, neu

(b)o hylosgi glo neu olosg petrolewm (gan gynnwys lludw sy’n codi a lludw gwaelod a gynhyrchir pan gaiff glo neu olosg petrolewm ei hylosgi gyda biomas).

10Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 5 yn cynnwys lludw sy’n codi—

(a)o slwtsh carthion, neu

(b)o losgyddion gwastraff trefol, gwastraff clinigol neu wastraff peryglus.

11Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 6—

(a)gwastraff adwaith seiliedig ar galsiwm, a’r gwastraff hwnnw’n deillio o gynhyrchu titaniwm deuocsid;

(b)calsiwm carbonad;

(c)magnesiwm carbonad;

(d)magnesiwm ocsid;

(e)magnesiwm hydrocsid;

(f)haearn ocsid;

(g)fferrig hydrocsid;

(h)alwminiwm ocsid;

(i)alwminiwm hydrocsid;

(j)sirconiwm deuocsid.

12Mae Grŵp 7 yn cynnwys calsiwm sylffad, gypswm a phlastrau sy’n seiliedig ar galsiwm sylffad ond nid yw’n cynnwys bwrdd plastr.

13Yn nhrydedd golofn y Tabl, ystyr “gwastraff nad yw’n beryglus” yw gwastraff nad yw’n wastraff peryglus o fewn ystyr Cyfarwyddeb 2008/98/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar wastraff dyddiedig 18 Tachwedd 2008.

(a gyflwynir gan adran 34(3))

ATODLEN 2YR HYN SYDD I’W GYNNWYS YN Y GOFRESTR

Gwybodaeth gyffredinol

1Rhaid i gofnod person yn y gofrestr gynnwys yr wybodaeth a ganlyn—

(a)enw’r person;

(b)unrhyw enw masnachu a ddefnyddir gan y person;

(c)datganiad ynghylch pa un a yw’r person cofrestredig yn gorff corfforaethol, yn unigolyn, yn bartneriaeth neu’n gorff anghorfforedig;

(d)cyfeiriad busnes y person;

(e)cyfeiriad neu ddisgrifiad o bob safle tirlenwi awdurdodedig y mae’r person yn weithredwr arno;

(f)y rhif cofrestru a aseinir i’r person gan ACC.

Aelodau cynrychiadol grwpiau corfforaethol: gwybodaeth ychwanegol am grŵp

2Os yw’r person cofrestredig yn aelod cynrychiadol grŵp o gyrff corfforaethol a ddynodir o dan adran 77, rhaid i gofnod y person yn y gofrestr gynnwys—

(a)datganiad o’r ffaith honno;

(b)enw a chyfeiriad busnes pob corff corfforaethol arall sy’n aelod o’r grŵp;

(c)cyfeiriad neu ddisgrifiad o bob safle tirlenwi awdurdodedig y mae unrhyw aelod o’r grŵp yn weithredwr arno;

(d)enw a chyfeiriad busnes unrhyw gorff corfforaethol neu unigolyn nad yw’n aelod o’r grŵp ond sy’n rheoli (naill ai’n unigol neu mewn partneriaeth) ei holl aelodau (gweler adran 78).

Partneriaethau a chyrff anghorfforedig: gwybodaeth ychwanegol am aelodau

3Pan fo partneriaeth neu gorff anghorfforedig wedi ei chofrestru neu ei gofrestru yn enw’r bartneriaeth neu’r corff, rhaid i’r cofnod amdani neu amdano yn y gofrestr gynnwys enwau a chyfeiriadau pob un o’i aelodau.

Dehongli

4At ddibenion yr Atodlen hon, cyfeiriad busnes corff corfforaethol, partneriaeth neu gorff anghorfforedig yw cyfeiriad ei swyddfa gofrestredig, ei brif swyddfa neu ei phrif swyddfa.

(a gyflwynir gan adran 41(8))

ATODLEN 3YR HYN SYDD I’W GYNNWYS AR ANFONEB DIRLENWI

1Rhaid i anfoneb dirlenwi gynnwys yr wybodaeth a ganlyn—

(a)rhif adnabod;

(b)dyddiad dyroddi’r anfoneb;

(c)enw a chyfeiriad y person sy’n dyroddi’r anfoneb;

(d)y rhif cofrestru a aseinir i’r person hwnnw gan ACC;

(e)enw a chyfeiriad y person y dyroddir yr anfoneb iddo;

(f)dyddiad gwneud y gwarediad trethadwy;

(g)disgrifiad o’r deunydd yn y gwarediad trethadwy;

(h)cyfradd y dreth sydd i’w chodi ar y deunydd yn y gwarediad trethadwy;

(i)pwysau trethadwy’r deunydd yn y gwarediad trethadwy;

(j)unrhyw ddisgownt a gymhwysir o dan adran 19(3) mewn cysylltiad â dŵr sydd yn y deunydd;

(k)unrhyw ryddhad a hawlir mewn perthynas â’r gwarediad trethadwy;

(l)swm y dreth sydd i’w godi ar y gwarediad trethadwy;

(m)cyfanswm y gydnabyddiaeth sy’n daladwy mewn cysylltiad â’r anfoneb.

2Pan ddyroddir anfoneb dirlenwi mewn cysylltiad â mwy nag un gwarediad trethadwy, rhaid iddi ddangos, mewn cysylltiad â phob gwarediad trethadwy, yr wybodaeth a bennir ym mharagraffau 1(f) i (l).

(a gyflwynir gan adran 90)

ATODLEN 4MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL I DDEDDF CASGLU A RHEOLI TRETHI (CYMRU) 2016

1Mae DCRhT wedi ei diwygio fel a ganlyn.

2Yn adran 39 (storio gwybodaeth etc. yn ddiogel) (fel y’i diwygir gan baragraff 7 o Atodlen 23 i DTTT)—

(a)daw’r testun presennol yn is-adran (1);

(b)ar ôl yr is-adran honno mewnosoder—

(2)Ond mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw ofyniad a bennir o dan adran 21(7) (cofnod disgownt dŵr) neu 43(2) (crynodeb treth gwarediadau tirlenwi) o DTGT.

3Yn adran 40 (ystyr “dyddiad ffeilio”) (fel y’i diwygir gan baragraff 9 o Atodlen 23 i DTTT), yn lle’r geiriau o “y “dyddiad ffeilio”” i’r diwedd rhodder

(a)ystyr “dyddiad ffeilio”, mewn perthynas â ffurflen dreth ar gyfer treth trafodiadau tir, yw’r diwrnod erbyn pryd y mae’n ofynnol dychwelyd y ffurflen o dan DTTT;

(b)mae i “dyddiad ffeilio”, mewn perthynas â ffurflen dreth ar gyfer treth gwarediadau tirlenwi, yr ystyr a roddir gan adran 39(4) o DTGT.

4Yn adran 104 (cynnal archwiliadau o dan adran 103: darpariaeth bellach)—

(a)yn y pennawd, ar ôl “103” mewnosoder “, 103A neu 103B”;

(b)yn is-adran (1), ar ôl “103,” mewnosoder “103A neu 103B,”;

(c)yn is-adran (2), hepgorer “busnes”.

5Yn adran 105 (cynnal archwiliadau o dan adran 103: defnyddio offer a deunyddiau)—

(a)yn y pennawd, ar ôl “103” mewnosoder “, 103A neu 103B”;

(b)yn is-adran (1) yn lle “103 i’r fangre busnes” rhodder “103, 103A neu 103B i’r fangre”;

(c)ar ôl is-adran (6) mewnosoder—

(7)Mae cyfeiriadau yn yr adran hon at hysbysiad a ddyroddir o dan adran 103(3)(b)(i) yn cynnwys hysbysiad a ddyroddir o dan y ddarpariaeth honno fel y’i cymhwysir gan adrannau 103A(4) a 103B(5).

6Yn adran 107 (dangos awdurdodiad i gynnal archwiliadau), ar ôl “103” mewnosoder “, 103A, 103B”.

7Yn adran 108 (cymeradwyaeth y tribiwnlys i archwilio mangre)—

(a)yn is-adran (1)(a), ar ôl “103“ mewnosoder “, 103A, 103B”;

(b)yn is-adran (1)(b), ar ôl “103” mewnosoder “, 103A neu 103B”;

(c)yn is-adran (2), ar ôl “103” mewnosoder “, 103A neu 103B”;

(d)yn is-adran (4), yn lle’r geiriau o “103” i ddiwedd paragraff (a) (ond heb gynnwys y gair “a” ar ôl y paragraff hwnnw) rhodder 103, 103A neu 103B—

(a)onid yw’n fodlon bod y gofyniad cymwys wedi ei fodloni,;

(e)ar ôl is-adran (4) mewnosoder—

(4A)Y gofyniad cymwys yw—

(a)yn achos archwiliad o fangre busnes person o dan adran 103, bod gan ACC sail dros gredu ei bod yn ofynnol archwilio’r fangre at ddiben gwirio sefyllfa dreth y person;

(b)yn achos archwiliad o fangre busnes person o dan adran 103A, bod gan ACC sail dros gredu bod yr amodau a nodir yn is-adrannau (2) a (3) o’r adran honno wedi eu bodloni;

(c)yn achos archwiliad o fangre o dan adran 103B, bod gan ACC sail dros gredu’r materion a nodir yn is-adran (1) o’r adran honno.

8Yn adran 111 (dehongli Pennod 4)—

(a)daw’r testun presennol yn is-adran (1);

(b)ar ôl yr is-adran honno mewnosoder—

(2)At ddibenion y diffiniad o “mangre” yn is-adran (1) fel y mae’n gymwys mewn perthynas â threth gwarediadau tirlenwi, mae “tir” yn cynnwys deunydd (o fewn ystyr DTGT) y mae gan ACC sail dros gredu ei fod wedi ei ddodi ar wyneb y tir neu ar strwythur sydd wedi ei osod yn y tir, neu o dan wyneb y tir.

9Yn adran 118 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth ar y dyddiad ffeilio neu cyn hynny) (fel y’i diwygir gan baragraff 39 o Atodlen 23 i DTTT)—

(a)daw’r ddarpariaeth bresennol yn is-adran (1);

(b)ar ôl yr is-adran honno mewnosoder—

(2)Ond gweler adran 118A am eithriad i’r rheol uchod.

10Yn adran 121 (gostwng cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth: datgelu), yn is-adran (1), ar ôl “adran 118,” mewnosoder “118A,”.

11Yn adran 122 (cosb am fethu â thalu treth mewn pryd) (fel y’i hamnewidir gan baragraff 42 o Atodlen 23 i DTTT)—

(a)ar ôl is-adran (2) mewnosoder—

(2A)Ond gweler adran 122ZA am eithriad i’r rheol yn is-adran (1).;

(b)yn is-adran (3), yn lle “adran 122A” rhodder “adrannau 122ZA a 122A”.

12Yn adran 122A (cosbau pellach am barhau i fethu â thalu treth ddatganoledig) (a fewnosodir gan baragraff 42 o Atodlen 23 i DTTT), yn is-adran (1), ar ôl “adran 122” mewnosoder “neu 122ZA”.

13Yn adran 126 (esgus rhesymol dros fethu â dychwelyd ffurflen dreth neu dalu treth) (fel y’i diwygir gan baragraff 45 o Atodlen 23 i DTTT), yn is-adran (2), yn lle “adran 122 neu 122A” rhodder “adrannau 122 i 122A”.

14Yn adran 127 (asesu cosbau) (fel y’i diwygir gan baragraff 46 o Atodlen 23 i DTTT)—

(a)yn is-adran (5), ar ôl “adran 122” mewnosoder “, 122ZA”;

(b)yn is-adran (6), ar ôl “adran 122” mewnosoder “, 122ZA”.

15Yn adran 157A (llog taliadau hwyr ar gosbau) (a fewnosodir gan baragraff 58 o Atodlen 23 i DTTT), yn is-adran (1), yn lle “y mae’n ofynnol ei dalu o dan Ran 5 o’r Ddeddf hon” rhodder “sy’n ymwneud â threth ddatganoledig”.

16Yn adran 172 (penderfyniadau apeliadwy) (fel y’i diwygir gan baragraff 62 o Atodlen 23 i DTTT), ar ôl is-adran (2) mewnosoder—

(2A)Yn is-adran (2), mae i “gweithredwr”, “safle tirlenwi awdurdodedig”, “cofrestru” a “man nad yw at ddibenion gwaredu” yr un ystyr ag a roddir iddynt yn DTGT.

17Yn adran 182 (talu cosbau yn achos adolygiad neu apêl) (fel y’i diwygir gan baragraff 64 o Atodlen 23 i DTTT)—

(a)yn is-adran (2), yn lle “adran 154” rhodder “dyddiad talu arferol y gosb”;

(b)yn is-adran (4), ym mharagraff (a), yn lle “adran 154” rhodder “dyddiad talu arferol y gosb”;

(c)ar ôl is-adran (6) mewnosoder—

(7)Yn yr adran hon, ystyr “dyddiad talu arferol y gosb” yw’r dyddiad erbyn pryd y mae’n rhaid talu cosb o dan—

(a)adran 154, neu

(b)adran 70 o DTGT.

18Yn adran 190 (dyroddi hysbysiadau gan ACC) (fel y’i diwygir gan baragraff 68 o Atodlen 23 i DTTT), yn is-adran (9)(a), ar ôl “103(4) neu 105(3)” mewnosoder “(gan gynnwys unrhyw hysbysiad a roddir o dan adran 103(4) fel y’i cymhwysir gan adrannau 103A(4) a 103B(5))”.

19Yn adran 192 (dehongli) (fel y’i diwygir gan baragraff 70 o Atodlen 23 i DTTT)—

(a)yn is-adran (2), mewnosoder yn y lleoedd priodol—

 • “mae i “treth gwarediadau tirlenwi” (“landfill disposals tax”) yr un ystyr ag yn DTGT;;

(b)yn yr is-adran honno, yn y diffiniad o “Deddfau Trethi Cymru”—

(i)hepgorer yr “a” ar ôl paragraff (a);

(ii)ar ddiwedd paragraff (b) mewnosoder , ac

(c)DTGT.

20Yn adran 193 (mynegai o ymadroddion a ddiffinnir) (fel y’i diwygir gan baragraff 71 o Atodlen 23 i DTTT), yn Nhabl 1, mewnosoder yn y lleoedd priodol—

DTGT (“LDTA”)adran 192(2)
Treth gwarediadau tirlenwi (“landfill disposals tax”)adran 192(2)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources