xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

(a gyflwynwyd gan adran 58)

ATODLENDARPARIAETH GANLYNIADOL A THROSIANNOL ETC

RHAN 1MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992

1Mae Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

2(1)Mae adran 70 (asesu ansawdd yr addysg a ddarperir gan sefydliadau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), yn lle “Each council” rhodder “The Higher Education Funding Council for England”.

(3)Yn y teitl, yn lle “Assessment” rhodder “England: assessment”.

3Yn adran 83 (astudiaethau effeithlonrwydd), yn ail golofn y tabl yn is-adran (1B), ar ôl “An institution within the higher education sector” mewnosoder—

A regulated institution for the purposes of the Higher Education (Wales) Act 2015 (including a provider designated under section 3 of that Act which is treated as being a regulated institution for the purposes of that Act).

4(1)Mae adran 91 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (5), ar ôl paragraph (a) mewnosoder—

(aa)universities that are regulated institutions,.

(3)Ar ôl is-adran (5) mewnosoder—

(5A)For the purposes of subsection (5)(aa), a regulated institution is an institution to which an approved plan, within the meaning given in section 7 of the Higher Education (Wales) Act 2015, relates.

Deddf Addysg 1996

5Yn adran 4 o Ddeddf Addysg 1996 (ysgolion: cyffredinol), yn is-adran (4), ar ddiwedd paragraff (c) mewnosoder , or

(d)a university to which an approved plan, within the meaning given in section 7 of the Higher Education (Wales) Act 2015, relates.

Deddf Addysg 2002

6Yn adran 140 o Ddeddf Addysg 2002 (addysg bellach: cyffredinol), ar ôl is-adran (3) mewnosoder—

(4)For the purposes of section 138(3), a university to which an approved plan relates is to be treated (in any case where it would not be so treated but for this subsection) as being a higher education institution.

(5)“Approved plan”, in subsection (4), has the meaning given in section 7 of the Higher Education (Wales) Act 2015.

Deddf Addysg Uwch 2004

7Mae Deddf Addysg Uwch 2004 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

8Yn adran 22 (ystyr “cynllun” etc), ym mharagraff (b), yn lle’r geiriau o “or a” i’r diwedd rhodder “is a reference to a plan approved under section 34.”

9Hepgorer adrannau 27 ac 28.

10(1)Mae adran 29 (darpariaeth atodol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), hepgorer “or 28”.

(3)Yn is-adran (2), hepgorer “or 28(6)”.

(4)Yn is-adran (3)—

(a)yn y geiriau sy’n rhagflaenu paragraff (a)—

(i)yn lle “, the Education Act 2002 or the 2005 Act” rhodder “or the Education Act 2002”;

(ii)yn lle’r geiriau o “, the Assembly” i “for Wales” rhodder “or the Higher Education Funding Council for England”;

(b)hepgorer paragraff (b);

(c)ym mharagraff (c), yn lle’r geiriau o “or 28” i “Councils” rhodder “imposed by the Higher Education Funding Council for England”.

(5)Yn y teitl, yn lle “28” rhodder “26”.

11(1)Mae adran 30 (ystyr “yr awdurdod perthnasol”) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), hepgorer paragraff (b) (a’r “and” sy’n ei ragflaenu).

(3)Hepgorer is-adrannau (2) a (3).

12Yn adran 32 (dyletswyddau cyffredinol awdurdod perthnasol), hepgorer is-adran (4).

13(1)Mae adran 33 (cynnwys cynlluniau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), yn lle “In relation to England, a” rhodder “A”.

(3)Hepgorer is-adran (3).

(4)Yn is-adran (4), hepgorer “or (3)”.

(5)Yn is-adran (5)—

(a)yn y geiriau sy’n rhagflaenu paragraff (a), hepgorer “or (3)”;

(b)ym mharagraff (d), hepgorer y geiriau o “and” i ddiwedd y paragraff.

(6)Yn is-adran (6), hepgorer “or (3)”.

(7)Yn is-adran (7)—

(a)yn lle’r diffiniad o “the higher amount” rhodder—

(b)yn lle’r diffiniad o “qualifying course” a “qualifying person” rhodder—

(c)yn lle’r diffiniad o “regulations” rhodder—

14(1)Mae adran 34 (cymeradwyo cynlluniau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1)(a)—

(a)ar ôl “grants” mewnosoder “from the Higher Education Funding Council for England”;

(b)hepgorer “or section 86 of the 2005 Act”.

(3)Yn is-adran (7), yn lle’r geiriau o “made” i ddiwedd yr is-adran rhodder “made by the Secretary of State”.

15Yn adran 35 (cyfnod para cynlluniau), yn is-adran (2) hepgorer paragraff (b) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu).

16(1)Mae adran 36 (amrywio cynlluniau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), hepgorer “or a Welsh approved plan”.

(3)Yn is-adran (2), hepgorer paragraff (b) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu).

17Yn adran 37 (gorfodi cynlluniau), yn y teitl hepgorer “: England”.

18Hepgorer adran 38.

19Yn adran 39 (adolygu penderfyniadau)—

(a)yn y geiriau sy’n rhagflaenu paragraff (a), yn lle “, 37(3)(b) or 38(3)(b)” rhodder “or 37(3)(b)”;

(b)ym mharagraff (b), hepgorer is-baragraff (ii) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu);

(c)ym mharagraff (c), hepgorer “or the Assembly”.

20Hepgorer adran 40A (darparu adroddiadau etc gan awdurdod perthnasol o ran Cymru).

21Yn adran 41 (dehongli Rhan 3), yn is-adran (1)—

(a)yn y diffiniad o “fees”, ym mharagraff (e), hepgorer is-baragraff (ii) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu);

(b)hepgorer y diffiniad o “Welsh approved plan”.

Deddf Addysg 2005

22Yn Atodlen 14 i Ddeddf Addysg 2005 (diwygiadau yn ymwneud â hyfforddi gweithlu’r ysgol), hepgorer paragraffau 27 i 29.

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

23Yn Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (darpariaethau trosiannol), ym mharagraff 35—

(a)yn is-baragraff (3), yn Nhabl 1 hepgorer y cofnod yn ymwneud ag adran 33(3)(a)(ii) o Ddeddf Addysg Uwch 2004;

(b)yn is-baragraff (4), yn Nhabl 2 hepgorer y cofnodion yn ymwneud ag adrannau 30(1)(b) a 38(2) o’r Ddeddf honno.

Deddf Addysg 2011

24Mae Deddf Addysg 2011 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

25(1)Mae adran 77 (terfyn ar ffioedd myfyrwyr: cyrsiau rhan-amser) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), ar y diwedd mewnosoder “by regulations made by the Secretary of State”.

(3)Hepgorer is-adran (3).

26(1)Mae Atodlen 5 (diddymu’r Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu: diwygiadau canlyniadol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer paragraffau 21 a 22.

(3)Ym mharagraff 23, hepgorer paragraffau (a) a (b).

(4)Hepgorer paragraff 27.

RHAN 2DARPARIAETH DROSIANNOL

Cynlluniau a gymeradwywyd o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004

27Mae paragraff 28 yn gymwys i’r graddau y mae cynllun o dan Ddeddf 2004 yn pennu terfyn nad yw’r ffioedd sy’n daladwy gan berson sy’n berson cymhwysol i fynd uwch ei law, neu’n darparu ar gyfer penderfynu ar y terfyn hwnnw—

(a)mewn cysylltiad â’r person yn ymgymryd â chwrs sy’n gwrs cymhwysol, a

(b)mewn cysylltiad â blwyddyn academaidd sy’n gymwys i’r cwrs ac sy’n dechrau yn ystod y cyfnod trosiannol (“blwyddyn academaidd drosiannol”).

28Mae’r cynllun i’w drin yn ystod y cyfnod trosiannol fel pe bai’n gynllun ffioedd a mynediad sydd wedi ei gymeradwyo o dan adran 7, at ddibenion—

(a)adran 4(4)(b);

(b)adrannau 10 i 12, 14, 15(1)(a) ac 16;

(c)adrannau 17 i 23;

(d)adran 24(2)(a);

(e)adran 28(2);

(f)adrannau 51(1)(e), 52(3) a 54(1);

(g)unrhyw ddeddfiad arall, pryd bynnag y’i deddfir neu y’i gwneir, a bennir mewn rheoliadau (“deddfiad cymwysedig”).

Ond mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth a wneir o dan baragraff 30.

29(1)At y diben hwn—

(a)mae’r cynllun i’w drin fel pe bai wedi ei gymeradwyo o dan adran 7 ar y diwrnod y daw’r paragraff hwn i rym;

(b)mae’r cyfnod, sef y cyfnod trosiannol (gweler is-baragraff (2)), i’w drin fel y cyfnod a bennir yn y cynllun o dan adran 4;

(c)mae’r terfyn a ddarperir gan y cynllun ar gyfer cwrs a blwyddyn academaidd drosiannol i’w drin fel y terfyn ffioedd cymwys ar gyfer y cwrs a’r flwyddyn academaidd o dan sylw;

(d)mae’r sefydliad y mae’r cynllun yn ymwneud ag ef i’w drin fel pe bai’n sefydliad rheoleiddiedig.

(2)Y cyfnod trosiannol yw’r cyfnod sy’n dechrau ar y diwrnod y daw’r paragraff hwn i rym ac sy’n dod i ben ar 31 Awst 2017.

(3)Mae “cynllun o dan Ddeddf 2004” yn gynllun a gymeradwywyd o ran Cymru, o dan adran 34 o Ddeddf Addysg Uwch 2004, cyn i’r paragraff hwn ddod i rym.

30(1)Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch cymhwyso darpariaeth y cyfeirir ati ym mharagraff 28(a) i (f), neu ddeddfiad cymwysedig, i gynllun o dan Ddeddf 2004 yn ystod y cyfnod trosiannol.

(2)Caiff y rheoliadau (ymhlith pethau eraill) ddarparu’r canlynol o ran darpariaeth neu ddeddfiad cymwysedig—

(a)nid yw i fod yn gymwys i gynllun o dan Ddeddf 2004 yn ystod y cyfnod trosiannol, neu

(b)mae i fod yn gymwys gydag addasiadau.

Aelodau’r Pwyllgor Asesu Ansawdd

31(1)Mae’r paragraff hwn yn gymwys i berson sydd, yn union cyn i adran 25 ddod i rym, yn aelod o’r Pwyllgor Asesu Ansawdd a sefydlwyd gan CCAUC o dan adran 70(1)(b) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (“yr hen bwyllgor”).

(2)Pan ddaw adran 25 i rym, daw’r person yn aelod o’r pwyllgor a sefydlir gan CCAUC o dan yr adran honno (“y pwyllgor newydd”).

(3)Mae aelodaeth y person o’r pwyllgor newydd—

(a)ar yr un telerau â phenodiad y person i’r hen bwyllgor, a

(b)am gyfnod sy’n gyfatebol i gyfnod y penodiad hwnnw sy’n parhau i fod pan ddaw adran 25 i rym.