Search Legislation

Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynwyd gan adran 58)

ATODLENDARPARIAETH GANLYNIADOL A THROSIANNOL ETC

This schedule has no associated Explanatory Notes

RHAN 1MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992

1Mae Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

2(1)Mae adran 70 (asesu ansawdd yr addysg a ddarperir gan sefydliadau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), yn lle “Each council” rhodder “The Higher Education Funding Council for England”.

(3)Yn y teitl, yn lle “Assessment” rhodder “England: assessment”.

3Yn adran 83 (astudiaethau effeithlonrwydd), yn ail golofn y tabl yn is-adran (1B), ar ôl “An institution within the higher education sector” mewnosoder—

A regulated institution for the purposes of the Higher Education (Wales) Act 2015 (including a provider designated under section 3 of that Act which is treated as being a regulated institution for the purposes of that Act).

4(1)Mae adran 91 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (5), ar ôl paragraph (a) mewnosoder—

(aa)universities that are regulated institutions,.

(3)Ar ôl is-adran (5) mewnosoder—

(5A)For the purposes of subsection (5)(aa), a regulated institution is an institution to which an approved plan, within the meaning given in section 7 of the Higher Education (Wales) Act 2015, relates.

Deddf Addysg 1996

5Yn adran 4 o Ddeddf Addysg 1996 (ysgolion: cyffredinol), yn is-adran (4), ar ddiwedd paragraff (c) mewnosoder , or

(d)a university to which an approved plan, within the meaning given in section 7 of the Higher Education (Wales) Act 2015, relates.

Deddf Addysg 2002

6Yn adran 140 o Ddeddf Addysg 2002 (addysg bellach: cyffredinol), ar ôl is-adran (3) mewnosoder—

(4)For the purposes of section 138(3), a university to which an approved plan relates is to be treated (in any case where it would not be so treated but for this subsection) as being a higher education institution.

(5)“Approved plan”, in subsection (4), has the meaning given in section 7 of the Higher Education (Wales) Act 2015.

Deddf Addysg Uwch 2004

7Mae Deddf Addysg Uwch 2004 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

8Yn adran 22 (ystyr “cynllun” etc), ym mharagraff (b), yn lle’r geiriau o “or a” i’r diwedd rhodder “is a reference to a plan approved under section 34.”

9Hepgorer adrannau 27 ac 28.

10(1)Mae adran 29 (darpariaeth atodol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), hepgorer “or 28”.

(3)Yn is-adran (2), hepgorer “or 28(6)”.

(4)Yn is-adran (3)—

(a)yn y geiriau sy’n rhagflaenu paragraff (a)—

(i)yn lle “, the Education Act 2002 or the 2005 Act” rhodder “or the Education Act 2002”;

(ii)yn lle’r geiriau o “, the Assembly” i “for Wales” rhodder “or the Higher Education Funding Council for England”;

(b)hepgorer paragraff (b);

(c)ym mharagraff (c), yn lle’r geiriau o “or 28” i “Councils” rhodder “imposed by the Higher Education Funding Council for England”.

(5)Yn y teitl, yn lle “28” rhodder “26”.

11(1)Mae adran 30 (ystyr “yr awdurdod perthnasol”) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), hepgorer paragraff (b) (a’r “and” sy’n ei ragflaenu).

(3)Hepgorer is-adrannau (2) a (3).

12Yn adran 32 (dyletswyddau cyffredinol awdurdod perthnasol), hepgorer is-adran (4).

13(1)Mae adran 33 (cynnwys cynlluniau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), yn lle “In relation to England, a” rhodder “A”.

(3)Hepgorer is-adran (3).

(4)Yn is-adran (4), hepgorer “or (3)”.

(5)Yn is-adran (5)—

(a)yn y geiriau sy’n rhagflaenu paragraff (a), hepgorer “or (3)”;

(b)ym mharagraff (d), hepgorer y geiriau o “and” i ddiwedd y paragraff.

(6)Yn is-adran (6), hepgorer “or (3)”.

(7)Yn is-adran (7)—

(a)yn lle’r diffiniad o “the higher amount” rhodder—

 • “the higher amount” means the amount from time to time prescribed as the higher amount under section 24(6);;

(b)yn lle’r diffiniad o “qualifying course” a “qualifying person” rhodder—

 • “qualifying course” and “qualifying person” have the same meaning as in section 24;;

(c)yn lle’r diffiniad o “regulations” rhodder—

 • “regulations” means regulations made by the Secretary of State.

14(1)Mae adran 34 (cymeradwyo cynlluniau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1)(a)—

(a)ar ôl “grants” mewnosoder “from the Higher Education Funding Council for England”;

(b)hepgorer “or section 86 of the 2005 Act”.

(3)Yn is-adran (7), yn lle’r geiriau o “made” i ddiwedd yr is-adran rhodder “made by the Secretary of State”.

15Yn adran 35 (cyfnod para cynlluniau), yn is-adran (2) hepgorer paragraff (b) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu).

16(1)Mae adran 36 (amrywio cynlluniau) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1), hepgorer “or a Welsh approved plan”.

(3)Yn is-adran (2), hepgorer paragraff (b) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu).

17Yn adran 37 (gorfodi cynlluniau), yn y teitl hepgorer “: England”.

18Hepgorer adran 38.

19Yn adran 39 (adolygu penderfyniadau)—

(a)yn y geiriau sy’n rhagflaenu paragraff (a), yn lle “, 37(3)(b) or 38(3)(b)” rhodder “or 37(3)(b)”;

(b)ym mharagraff (b), hepgorer is-baragraff (ii) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu);

(c)ym mharagraff (c), hepgorer “or the Assembly”.

20Hepgorer adran 40A (darparu adroddiadau etc gan awdurdod perthnasol o ran Cymru).

21Yn adran 41 (dehongli Rhan 3), yn is-adran (1)—

(a)yn y diffiniad o “fees”, ym mharagraff (e), hepgorer is-baragraff (ii) (a’r “or” sy’n ei ragflaenu);

(b)hepgorer y diffiniad o “Welsh approved plan”.

Deddf Addysg 2005

22Yn Atodlen 14 i Ddeddf Addysg 2005 (diwygiadau yn ymwneud â hyfforddi gweithlu’r ysgol), hepgorer paragraffau 27 i 29.

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

23Yn Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (darpariaethau trosiannol), ym mharagraff 35—

(a)yn is-baragraff (3), yn Nhabl 1 hepgorer y cofnod yn ymwneud ag adran 33(3)(a)(ii) o Ddeddf Addysg Uwch 2004;

(b)yn is-baragraff (4), yn Nhabl 2 hepgorer y cofnodion yn ymwneud ag adrannau 30(1)(b) a 38(2) o’r Ddeddf honno.

Deddf Addysg 2011

24Mae Deddf Addysg 2011 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

25(1)Mae adran 77 (terfyn ar ffioedd myfyrwyr: cyrsiau rhan-amser) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2), ar y diwedd mewnosoder “by regulations made by the Secretary of State”.

(3)Hepgorer is-adran (3).

26(1)Mae Atodlen 5 (diddymu’r Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu: diwygiadau canlyniadol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Hepgorer paragraffau 21 a 22.

(3)Ym mharagraff 23, hepgorer paragraffau (a) a (b).

(4)Hepgorer paragraff 27.

RHAN 2DARPARIAETH DROSIANNOL

Cynlluniau a gymeradwywyd o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004

27Mae paragraff 28 yn gymwys i’r graddau y mae cynllun o dan Ddeddf 2004 yn pennu terfyn nad yw’r ffioedd sy’n daladwy gan berson sy’n berson cymhwysol i fynd uwch ei law, neu’n darparu ar gyfer penderfynu ar y terfyn hwnnw—

(a)mewn cysylltiad â’r person yn ymgymryd â chwrs sy’n gwrs cymhwysol, a

(b)mewn cysylltiad â blwyddyn academaidd sy’n gymwys i’r cwrs ac sy’n dechrau yn ystod y cyfnod trosiannol (“blwyddyn academaidd drosiannol”).

28Mae’r cynllun i’w drin yn ystod y cyfnod trosiannol fel pe bai’n gynllun ffioedd a mynediad sydd wedi ei gymeradwyo o dan adran 7, at ddibenion—

(a)adran 4(4)(b);

(b)adrannau 10 i 12, 14, 15(1)(a) ac 16;

(c)adrannau 17 i 23;

(d)adran 24(2)(a);

(e)adran 28(2);

(f)adrannau 51(1)(e), 52(3) a 54(1);

(g)unrhyw ddeddfiad arall, pryd bynnag y’i deddfir neu y’i gwneir, a bennir mewn rheoliadau (“deddfiad cymwysedig”).

Ond mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth a wneir o dan baragraff 30.

29(1)At y diben hwn—

(a)mae’r cynllun i’w drin fel pe bai wedi ei gymeradwyo o dan adran 7 ar y diwrnod y daw’r paragraff hwn i rym;

(b)mae’r cyfnod, sef y cyfnod trosiannol (gweler is-baragraff (2)), i’w drin fel y cyfnod a bennir yn y cynllun o dan adran 4;

(c)mae’r terfyn a ddarperir gan y cynllun ar gyfer cwrs a blwyddyn academaidd drosiannol i’w drin fel y terfyn ffioedd cymwys ar gyfer y cwrs a’r flwyddyn academaidd o dan sylw;

(d)mae’r sefydliad y mae’r cynllun yn ymwneud ag ef i’w drin fel pe bai’n sefydliad rheoleiddiedig.

(2)Y cyfnod trosiannol yw’r cyfnod sy’n dechrau ar y diwrnod y daw’r paragraff hwn i rym ac sy’n dod i ben ar 31 Awst 2017.

(3)Mae “cynllun o dan Ddeddf 2004” yn gynllun a gymeradwywyd o ran Cymru, o dan adran 34 o Ddeddf Addysg Uwch 2004, cyn i’r paragraff hwn ddod i rym.

30(1)Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch cymhwyso darpariaeth y cyfeirir ati ym mharagraff 28(a) i (f), neu ddeddfiad cymwysedig, i gynllun o dan Ddeddf 2004 yn ystod y cyfnod trosiannol.

(2)Caiff y rheoliadau (ymhlith pethau eraill) ddarparu’r canlynol o ran darpariaeth neu ddeddfiad cymwysedig—

(a)nid yw i fod yn gymwys i gynllun o dan Ddeddf 2004 yn ystod y cyfnod trosiannol, neu

(b)mae i fod yn gymwys gydag addasiadau.

Aelodau’r Pwyllgor Asesu Ansawdd

31(1)Mae’r paragraff hwn yn gymwys i berson sydd, yn union cyn i adran 25 ddod i rym, yn aelod o’r Pwyllgor Asesu Ansawdd a sefydlwyd gan CCAUC o dan adran 70(1)(b) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (“yr hen bwyllgor”).

(2)Pan ddaw adran 25 i rym, daw’r person yn aelod o’r pwyllgor a sefydlir gan CCAUC o dan yr adran honno (“y pwyllgor newydd”).

(3)Mae aelodaeth y person o’r pwyllgor newydd—

(a)ar yr un telerau â phenodiad y person i’r hen bwyllgor, a

(b)am gyfnod sy’n gyfatebol i gyfnod y penodiad hwnnw sy’n parhau i fod pan ddaw adran 25 i rym.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources