Search Legislation

Deddf Addysg (Cymru) 2014

Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

Adrannau 2 i 6 (ac Atodlen 1) – Cyngor y Gweithlu Addysg

7.Mae adran 2 yn newid enw CyngACC i Gyngor y Gweithlu Addysg ac yn cyflwyno Atodlen 1 sy’n nodi cyfansoddiad diweddaraf y corff hwnnw.

8.Mae is-adran (1)(a) yn cadarnhau mai’r un endid cyfreithiol yw CyngACC a Chyngor y Gweithlu Addysg. Golyga hyn, er enghraifft, nad yw’r newidiadau yn effeithio ar delerau ac amodau contractau ei gyflogeion.

9.Mae adran 3 yn nodi prif nodau’r Cyngor, sef:

  • cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd y dysgu yng Nghymru; a

  • cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon ac eraill yn y gweithlu addysg yng Nghymru.

10.Mae adran 4 yn pennu prif swyddogaethau’r Cyngor, sef:

a.

darparu cyngor ar faterion sy’n ymwneud â’r personau y mae’r Cyngor yn eu rheoleiddio, ac ar faterion addysgu a dysgu (gweler adran 7);

b.

hybu gyrfaoedd mewn proffesiynau cofrestradwy (gweler adran 8);

c.

sefydlu a chynnal cofrestr (gweler adran 9);

d.

sicrhau bod ganddo’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sefydlu’r gweithlu addysg a gwrando apelau mewn perthynas â phenderfyniadau sy’n ymwneud â sefydlu (gweler adrannau 17 a 19);

e.

adolygu a diwygio cod ymddygiad ac ymarfer (gweler adran 24);

f.

ymchwilio i ymddygiad proffesiynol annerbyniol ac anghymhwysedd proffesiynol a chymryd camau mewn perthynas ag ymddygiad o’r fath (gweler adran 26); ac

g.

cadw a darparu gwybodaeth (gweler adrannau 33 a 35).

11.Yn rhinwedd adran 5 caiff Gweinidogion Cymru roi neu osod swyddogaethau ychwanegol ar y Cyngor, drwy orchymyn. Cyn gwneud gorchymyn o’r fath, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â phersonau neu gyrff priodol (er enghraifft, y Cyngor).

12.Mae adran 6 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru i roi cyfarwyddiadau i’r Cyngor. Gellid defnyddio’r pwerau hyn o dan amgylchiadau pan oedd gan Weinidogion Cymru bryderon ynghylch llywodraethu’r Cyngor neu mewn perthynas â’r modd yr oedd yn arfer ei swyddogaethau. Rhaid i’r Cyngor gydymffurfio â chyfarwyddyd o’r fath.

13.Fodd bynnag, ni chaiff Gweinidogion Cymru roi cyfarwyddyd mewn perthynas â chais penodol i gofrestru, apêl sy’n ymwneud â chais o’r fath neu achos disgyblu penodol.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources