xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 3AMDDIFFYN RHAG TROI ALLAN

40Cymhwyso’r Rhan

Mae’r Rhan hon yn gymwys o ran unrhyw drwydded neu gontract (pryd bynnag y’u gwneir) y mae gan berson hawl odano—

(a)i osod cartref symudol ar safle gwarchodedig a’i feddiannu fel preswylfa’r person, neu

(b)os yw’r cartref symudol wedi ei osod ar y safle gwarchodedig gan rywun arall, i’w feddiannu fel preswylfa’r person.

41Parhad lleiaf hysbysiad

Mewn unrhyw achos pan fo contract preswyl yn gallu cael ei derfynu drwy hysbysiad a roddir gan y naill barti i’r llall, nid yw’r hysbysiad yn effeithiol oni bai ei fod yn cael ei roi nid llai na 4 wythnos cyn y dyddiad pryd y mae i ddod yn effeithiol.

42Amddiffyn meddianwyr yn erbyn eu troi allan ac aflonyddu arnynt, gwybodaeth anwir etc.

(1)Mae person y mae unrhyw un neu ragor o is-adrannau (2) i (6) yn gymwys iddo yn cyflawni trosedd.

(2)Mae’r is-adran hon yn gymwys i berson os yw’r person, yn ystod cyfnod contract preswyl, yn anghyfreithlon yn amddifadu meddiannydd y cartref symudol o feddiannaeth ar y safle gwarchodedig unrhyw gartref symudol y mae gan y meddiannydd hawl o dan y contract i’w osod a’i feddiannu, neu i’w feddiannu, fel preswylfa’r meddiannydd ar y safle gwarchodedig.

(3)Mae’r is-adran hon yn gymwys i berson os yw’r person, ar ôl i gontract preswyl ddod i ben neu gael ei derfynu, yn gorfodi unrhyw hawl i gau meddiannydd y cartref symudol allan o’r safle gwarchodedig neu o unrhyw gartref symudol o’r fath, neu i symud ymaith neu gadw unrhyw gartref symudol o’r fath allan o’r safle gwarchodedig heblaw drwy achos yn y llys.

(4)Mae’r is-adran hon yn gymwys i berson os yw’r person (boed yn ystod cyfnod contract preswyl ynteu ar ôl i gontract preswyl ddod i ben neu gael ei derfynu) yn cyflawni gweithredoedd sy’n debyg o ymyrryd â llonyddwch neu gysur y meddiannydd neu bersonau sy’n preswylio gyda’r meddiannydd, neu’n tynnu’n ôl neu’n cadw’n ôl wasanaethau neu gyfleusterau sy’n rhesymol angenrheidiol er mwyn meddiannu’r cartref symudol fel preswylfa ar y safle, gan fwriadu peri bod meddiannydd y cartref symudol—

(a)yn rhoi’r gorau i feddiannu’r cartref symudol neu ei symud ymaith o’r safle, neu

(b)yn ymatal rhag arfer unrhyw hawl neu rhag mynd ar drywydd unrhyw rwymedi mewn perthynas â hynny.

(5)Mae’r is-adran hon yn gymwys i berson os yw’r person yn berchennog y safle gwarchodedig, neu’n asiant iddo, a bod y person hwnnw (boed yn ystod cyfnod contract preswyl ynteu ar ôl i gontract preswyl ddod i ben neu gael ei derfynu)—

(a)yn cyflawni gweithredoedd sy’n debyg o ymyrryd â llonyddwch neu gysur meddiannydd y cartref symudol neu bersonau sy’n preswylio gyda’r meddiannydd, neu

(b)yn tynnu’n ôl neu’n cadw’n ôl wasanaethau neu gyfleusterau sy’n rhesymol angenrheidiol er mwyn meddiannu’r cartref symudol fel preswylfa ar y safle,

a bod y person (yn y naill achos neu’r llall) yn gwybod, neu fod ganddo achos rhesymol dros gredu, bod yr ymddygiad yn debyg o beri i’r meddiannydd wneud unrhyw un neu ragor o’r pethau a grybwyllir yn is-adran (4)(a) neu (b).

(6)Mae’r is-adran hon yn gymwys i berson os yw’r person yn berchennog y safle gwarchodedig, neu’n asiant iddo a bod y person hwnnw, yn ystod cyfnod contract preswyl—

(a)yn fwriadol neu’n ddi-hid yn rhoi gwybodaeth neu’n cyflwyno sylwadau sy’n anwir neu’n gamarweiniol mewn ystyr berthnasol i unrhyw berson, a

(b)yn gwybod, neu fod ganddo achos rhesymol dros gredu, bod gwneud hynny yn debyg o beri—

(i)i’r meddiannydd wneud unrhyw un neu ragor o’r pethau a grybwyllir yn is-adran (4)(a) neu (b), neu

(ii)i berson sy’n ystyried a ddylai brynu neu feddiannu’r cartref symudol y mae’r contract preswyl yn ymwneud ag ef benderfynu peidio â gwneud.

(7)Yn is-adrannau (5) a (6) mae cyfeiriadau at berchennog safle gwarchodedig yn cynnwys cyfeiriadau at berson sydd ag ystâd neu fuddiant yn y safle sy’n drech nag ystâd neu fuddiant y perchennog.

(8)Yn yr adran hon mae cyfeiriadau at feddiannydd y cartref symudol yn cynnwys cyfeiriadau at y person a oedd yn feddiannydd y cartref symudol o dan gontract preswyl sydd wedi dod i ben neu sydd wedi ei derfynu ac, yn achos marwolaeth y meddiannydd (boed yn ystod cyfnod contract preswyl ynteu ar ôl i gontract preswyl ddod i ben neu gael ei derfynu), at unrhyw berson a oedd y pryd hwnnw yn preswylio gyda’r meddiannydd.

(9)Nid oes dim yn adran hon yn gymwys i arfer hawl gan berchennog cartref symudol i gymryd meddiant ar y cartref symudol, heblaw hawl a roddir wrth i gontract preswyl ddod i ben neu gael ei derfynu neu yn sgil hynny, nac i ddim byd a wneir yn unol â gorchymyn gan unrhyw lys.

43Troseddau o dan adran 42: atodol

(1)Mewn achos ynglŷn â throsedd o dorri adran 42(2) neu (3) mae’n amddiffyniad profi bod y cyhuddedig yn credu, a bod ganddo achos rhesymol dros gredu, bod meddiannydd y cartref symudol wedi rhoi’r gorau i fyw ar y safle.

(2)Mewn achos ynglŷn â throsedd o dorri adran 42(5) mae’n amddiffyniad profi bod gan y cyhuddedig sail resymol dros wneud y gweithredoedd neu dynnu’n ôl neu gadw’n ôl y gwasanaethau neu’r cyfleusterau o dan sylw.

(3)Mae person sy’n euog o drosedd o dan adran 42 yn agored—

(a)o’i gollfarnu’n ddiannod, i ddirwy neu i garchar am gyfnod heb fod yn fwy na 12 mis, neu i’r ddau, neu

(b)o’i gollfarnu ar dditiad, i ddirwy neu i garchar am gyfnod heb fod yn fwy na 2 flynedd, neu i’r ddau.

44Darpariaeth ar gyfer atal gorchmynion troi allan dros dro

(1)Os bydd y llys mewn achos gan berchennog safle gwarchodedig yn gwneud gorchymyn i orfodi unrhyw hawl ynglŷn â’r safle a grybwyllir yn adran 42(3), caiff y llys (heb ragfarnu unrhyw bŵer heblaw’r adran hon i ohirio rhoi’r gorchymyn ar waith neu i’w atal dros dro rhag cael ei weithredu) atal gorfodi’r gorchymyn dros dro am unrhyw gyfnod heb fod yn fwy na 12 mis ar ôl dyddiad y gorchymyn sy’n rhesymol ym marn y llys.

(2)Os bydd y llys yn rhinwedd yr adran hon yn atal gorfodi gorchymyn dros dro, caiff osod unrhyw delerau ac amodau, gan gynnwys amodau ynghylch talu rhent neu unrhyw daliadau cyfnodol eraill neu ôl-ddyledion y rhent neu’r taliadau hynny, sy’n rhesymol ym marn y llys.

(3)Caiff y llys o dro i dro, ar gais y naill barti neu’r llall, estyn, lleihau neu derfynu’r cyfnod atal dros dro a orchmynnwyd, neu amrywio unrhyw delerau neu amodau a osodwyd, ond ni chaiff estyn y cyfnod dros dro am fwy na 12 mis ar y tro.

(4)Wrth ystyried a ddylai neu sut y dylai arfer ei bwerau o dan yr adran hon, rhaid i’r llys roi sylw i’r holl amgylchiadau sy’n cynnwys y cwestiynau (ond nad ydynt yn gyfyngedig i’r cwestiynau)—

(a)a yw meddiannydd y cartref symudol wedi methu, boed cyn neu ar ôl i’r contract preswyl perthnasol ddod i ben neu gael ei derfynu, â chadw unrhyw delerau neu amodau yn y contract hwnnw, unrhyw amodau yn y drwydded safle, neu unrhyw reolau rhesymol a wnaed gan berchennog y safle gwarchodedig ynghylch rheoli a chynnal y safle neu gynnal a chadw’r cartrefi symudol arno,

(b)a yw meddiannydd y cartref symudol wedi gwrthod mewn modd afresymol gynnig gan y perchennog i adnewyddu’r contract preswyl neu i wneud contract preswyl arall am gyfnod rhesymol ac ar delerau rhesymol, ac

(c)a yw meddiannydd y cartref symudol wedi methu gwneud ymdrech resymol i sicrhau lle addas arall mewn man arall i’r cartref symudol neu gartref symudol addas arall a lle iddo.

(5)Os bydd y llys yn gwneud gorchymyn fel y’i crybwyllir yn is-adran (1) ond ei fod yn atal gorfodi’r gorchymyn dros dro, ni chaiff y llys wneud unrhyw orchymyn ynghylch costau oni bai ei bod yn ymddangos i’r llys, o roi sylw i ymddygiad perchennog y safle gwarchodedig neu ymddygiad meddiannydd y cartref symudol, fod amgylchiadau’r achos yn eithriadol.

(6)Ni chaiff y llys atal gorfodi gorchymyn dros dro yn rhinwedd yr adran hon—

(a)os nad oes trwydded safle mewn grym ar gyfer y safle, a

(b)os nad yw awdurdod lleol yn berchen ar y safle;

ac os yw trwydded safle ar gyfer y safle yn mynegi ei fod yn dod i ben ar ddiwedd cyfnod penodedig, nid yw’r cyfnod pryd y caniateir atal y gorfodi dros dro yn rhinwedd yr adran hon yn ymestyn y tu hwnt i ddiwedd y drwydded safle.

45Atodol

(1)Mae pŵer y llys o dan adran 44 i atal gorfodi gorchymyn dros dro yn ymestyn i unrhyw orchymyn a wneir ond sydd heb ei weithredu cyn i’r Rhan hon gychwyn.

(2)Nid oes dim yn y Rhan hon yn effeithio ar sut y mae adran 13 o Ddeddf Prynu Gorfodol 1965 yn gweithredu.

(3)Nid yw Deddf Amddiffyn rhag Troi Allan 1977 yn gymwys i unrhyw fangre sy’n gartref symudol a osodwyd ar safle gwarchodedig.

46Troseddau

Caniateir i achos ynglŷn â throsedd o dan y Rhan hon gael ei ddwyn gan unrhyw awdurdod lleol.

47Dehongli

(1)Yn y Rhan hon—

(2)Yn y Rhan hon ystyr “y llys” (“the court”) yw’r llys sirol.