Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with C has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Constitutional Law

The Government of Wales Act 2006 (Commencement of Assembly Act Provisions, Transitional and Saving Provisions and Modifications) Order 20112011 No. 1011 (C. 42) (W. 150)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cychwyn Darpariaethau Deddfau'r Cynulliad, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed ac Addasiadau) 2011
The National Assembly for Wales (Date of First Meeting of the Assembly Constituted by the Government of Wales Act 2006) Order 20072007 No. 374 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Dyddiad Cyfarfod Cyntaf y Cynulliad sydd wedi ei Gyfansoddi yn ôl Deddf Llywodraeth Cymru 2006) 2007
The National Assembly for Wales (Remuneration) Measure 2010 (Disqualification from Remuneration Board) Order 20142014 No. 1004 (W. 93)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014
The Partnership Council for Wales (Local Health Boards and National Health Service Trusts) Order 20122012 No. 746 (W. 101)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Partneriaeth Cymru (Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol) 2012

Constitutional Law Devolution, Wales

The National Assembly for Wales (Elections: Nomination Papers) (Welsh Form) Order 20012001 No. 2914 (W. 244)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiadau: Papurau Enwebu) (Ffurflen Gymraeg) 2001

Constitutional Law, Wales

Welsh Administration Ombudsman (Jurisdiction) Order 20022002 No. 3146 (W. 292)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru (Awdurdodaeth) 2002

Construction, Wales

The Construction Contracts (Wales) Exclusion Order 20112011 No. 1713 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Hepgor Contractau Adeiladu (Cymru) 2011
The Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20112011 No. 1514 (C. 57) (W. 178)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2011
The Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1597 (C. 61) (W. 185)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
The Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulations 1998 (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 1715 (W. 194)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rheoliadau Cynllun Contractau Adeiladu (Cymru a Lloegr) 1998 (Diwygio) (Cymru) 2011

Contamination of Food

The Food Protection (Emergency Prohibitions) (Radioactivity in Sheep) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 2978 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diogelu Bwyd (Gwaharddiadau Brys) (Ymbelydredd mewn Defaid) (Cymru) (Dirymu) 2012

Council Tax, Wales

Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 581 (W. 53)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2007
Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20012001 No. 559 (W. 24)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2001
The Community Charges, Council Tax and Non-Domestic Rating (Enforcement) (Magistrates' Courts) (Wales) Regulations 20012001 No. 1076 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Cymunedol, Y Dreth Gyngor ac Ardrethu Annomestig (Gorfodi) (Llysoedd Ynadon) (Cymru) 2001
The Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20132013 No. 1049 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
The Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 639 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2013
The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20132013 No. 570 (W. 66)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment No.2) (Wales) Regulations 20032003 No. 1715 (W. 183)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2003
The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 785 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 582 (W. 54)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2007

Back to top