Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with C has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Commons, Wales

The Commons (Severance of Rights) (Wales) Order 20142014 No. 219 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tiroedd Comin (Hollti Hawliau) (Cymru) 2014
The Commons Act 2006 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20122012 No. 806 (C. 21) (W. 113)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2012
The Commons Act 2006 (Commencement No.1, Transitional Provisions and Savings) (Wales) Order 20072007 No. 2386 (W. 197) (C. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 1, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) (Cymru) 2007
The Commons Act 2006 (Commencement No.2, Transitional Provisions and Savings) (Wales) Order 20122012 No. 739 (C. 19) (W. 99)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) (Cymru) 2012
The Commons Registration (General) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 2597 (W. 220)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Tiroedd Comin (Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2007
The Deregistration and Exchange of Common Land and Greens (Procedure) (Wales) Regulations 20122012 No. 738 (W. 98)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dadgofrestru a Chyfnewid Tir Comin a Meysydd Tref neu Bentref (Gweithdrefn) (Cymru) 2012
The Works on Common Land, etc. (Procedure) (Wales) Regulations 20122012 No. 737 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith ar Diroedd Comin, etc. (Gweithdrefn) (Cymru) 2012

Community Charges, Wales

The Community Charges, Council Tax and Non-Domestic Rating (Enforcement) (Magistrates' Courts) (Wales) Regulations 20012001 No. 1076 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Cymunedol, Y Dreth Gyngor ac Ardrethu Annomestig (Gorfodi) (Llysoedd Ynadon) (Cymru) 2001

Companies

The Companies (Welsh Language Forms) (Amendment) Regulations 20002000 No. 2413Wales Statutory Instruments
Rheoliadau (Diwygio) (Ffurflenni Cymraeg) Cwmnïau 2000

Composition and Labelling

The Meat Products (Wales) Regulations 20042004 No. 1396 (W. 141)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Cig (Cymru) 2004

Conservation of Sea Fish

The Crab Claws (Prohibition of Landing) (Revocation) (Wales) Order 20012001 No. 2018 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crafangau Crancod (Gwahardd eu Glanio) (Diddymu) (Cymru) 2001
The Scallop Fishing (Wales) Order 20052005 No. 1717 (W. 132)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2005

Constitutional Law

The Government of Wales Act 2006 (Commencement of Assembly Act Provisions, Transitional and Saving Provisions and Modifications) Order 20112011 No. 1011 (C. 42) (W. 150)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cychwyn Darpariaethau Deddfau'r Cynulliad, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed ac Addasiadau) 2011
The National Assembly for Wales (Date of First Meeting of the Assembly Constituted by the Government of Wales Act 2006) Order 20072007 No. 374 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Dyddiad Cyfarfod Cyntaf y Cynulliad sydd wedi ei Gyfansoddi yn ôl Deddf Llywodraeth Cymru 2006) 2007
The National Assembly for Wales (Remuneration) Measure 2010 (Disqualification from Remuneration Board) Order 20142014 No. 1004 (W. 93)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014
The Partnership Council for Wales (Local Health Boards and National Health Service Trusts) Order 20122012 No. 746 (W. 101)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Partneriaeth Cymru (Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol) 2012
The Government of Wales Act 1998 (Commencement No.6)Order 20012001 No. 1756 (C. 64)Wales Statutory Instruments

Constitutional Law Devolution, Wales

The National Assembly for Wales (Elections: Nomination Papers) (Welsh Form) Order 20012001 No. 2914 (W. 244)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiadau: Papurau Enwebu) (Ffurflen Gymraeg) 2001

Constitutional Law, Wales

Welsh Administration Ombudsman (Jurisdiction) Order 20022002 No. 3146 (W. 292)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru (Awdurdodaeth) 2002

Construction, Wales

The Construction Contracts (Wales) Exclusion Order 20112011 No. 1713 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Hepgor Contractau Adeiladu (Cymru) 2011

Back to top