Search Legislation

Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016

What Version

 Help about what version

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016.

(2Mae’r rheoliad hwn a rheoliadau 2, 4, 5, 8, 10, 12(2), 14 ac 16 yn dod i rym ar 22 Chwefror 2016.

(3Mae pob rheoliad arall a’r Atodlen—

(a)yn dod i rym ar 22 Chwefror 2016; a

(b)yn gymwys i ddarparu cymorth i fyfyrwyr mewn perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 2016 pa un a gaiff unrhyw beth a wneir o dan y Rheoliadau hyn ei wneud cyn, ar neu ar ôl 1 Medi 2016.

(4Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2015

2.  Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2015(1) wedi eu diwygio yn unol â rheoliadau 3 i 18.

3.  Yn rheoliad 2 (dehongli), ym mharagraff (1)—

(1ar ôl y diffiniad o “cyfnod arferol” mewnosoder—

 • mae i “cyfnod hawlogaeth” (“entitlement period”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 28(3A);

(2ar ôl y diffiniad o “chwarter” mewnosoder—

 • mae i “datganiad cymhwystra dilys” (“valid declaration of eligibility”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 28(3A).

4.  Yn rheoliad 5 (cyrsiau dynodedig) ar ôl paragraff (8) mewnosoder—

(9) Caiff Gweinidogion Cymru ddirymu neu atal dros dro ddynodiad cwrs a ddynodir o dan baragraff (8).

5.  Yn rheoliad 10 (terfynau amser), ym mharagraff (2)(e) yn lle “22(4)” rhodder “22(7)”.

6.  Yn lle rheoliad 12 (gofyniad i ymrwymo i gontract ar gyfer benthyciad), rhodder—

Gofyniad i ymrwymo i gontract ar gyfer benthyciad

12.(1) Er mwyn cael benthyciad rhaid i fyfyriwr cymwys ymrwymo i gontract gyda Gweinidogion Cymru ar delerau sydd i’w penderfynu gan Weinidogion Cymru.

(2) Caiff Gweinidogion Cymru ei gwneud yn ofynnol i fyfyriwr cymwys lofnodi contract drwy ddefnyddio llofnod electronig ar unrhyw ffurf a bennir gan Weinidogion Cymru.

7.  Yn rheoliad 28 (grantiau ar gyfer dibynyddion – grant gofal plant)—

(1Ym mharagraff (2), ar ôl “baragraffau (3)” mewnosoder “, (3B)”.

(2Ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Yn y Rheoliadau hyn, mae i “cyfnod hawlogaeth” a “datganiad cymhwystra dilys” yr un ystyr ag a roddir i “entitlement period” a “valid declaration of eligibility” at ddibenion Deddf Taliadau Gofal Plant 2014(2) a rheoliadau a wneir o dan y Ddeddf honno.

(3B) Nid oes gan fyfyriwr cymwys hawl i gael grant o dan y rheoliad hwn yn ystod unrhyw gyfnod hawlogaeth pan fo myfyriwr cymwys neu bartner myfyriwr cymwys wedi gwneud datganiad cymhwystra dilys o dan Ddeddf Taliadau Gofal Plant 2014 mewn perthynas ag unrhyw blentyn.

8.  Yn y testun Saesneg yn rheoliad 37 (grant cynhaliaeth – myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd nad ydynt yn fyfyrwyr carfan newydd), ym mharagraff (3)(a) ar ôl “£3,000” hepgorer y coma.

9.  Yn rheoliad 67 (gordaliadau), ar ôl paragraff (13) mewnosoder—

(14) At ddiben y rheoliad hwn mae cyfeiriad at fyfyriwr cymwys yn cynnwys person sydd wedi cael cymorth o dan Ran 5 neu 6 ond nad yw’n bodloni gofynion rheoliad 4 (myfyrwyr cymwys).

10.  Yn rheoliad 71 (cyrsiau dysgu o bell dynodedig), ar ôl paragraff (5) mewnosoder—

(6) Caiff Gweinidogion Cymru ddirymu neu atal dros dro ddynodiad cwrs a ddynodir o dan y rheoliad hwn.

11.  Yn rheoliad 85 (gordaliadau), ar ôl paragraff (10) mewnosoder—

(11) At ddiben y rheoliad hwn mae cyfeiriad at fyfyriwr dysgu o bell cymwys yn cynnwys person sydd wedi cael cymorth o dan y Rhan hon ond nad yw’n bodloni gofynion rheoliad 69 (myfyrwyr dysgu o bell cymwys).

12.  Yn rheoliad 88 (cyrsiau rhan-amser dynodedig)—

(1ar ôl paragraff (1)(d) mewnosoder—

(dd)ar gyfer cwrs sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 2016 ac sy’n dod o fewn paragraff 1, 2, 4, 6, 7 neu 8 o Atodlen 2, os yw’n gwrs sy’n arwain at ddyfarniad sydd wedi ei roi neu sydd i’w roi gan gorff sy’n dod o fewn adran 214(2)(a) neu (b) o Ddeddf Diwygio Addysg 1988(3).

(2ar ôl paragraff (7) mewnosoder—

(8) Caiff Gweinidogion Cymru ddirymu neu atal dros dro ddynodiad cwrs a ddynodir o dan baragraff (6).

13.  Yn rheoliad 97 (grant rhan-amser ar gyfer gofal plant)—

(1Ym mharagraff (2), ar ôl “baragraffau (3)” mewnosoder “, (3A)”.

(2Ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Nid oes gan fyfyriwr cymwys hawl i gael grant o dan y rheoliad hwn yn ystod unrhyw gyfnod hawlogaeth pan fo myfyriwr cymwys neu bartner myfyriwr cymwys wedi gwneud datganiad cymhwystra dilys o dan Ddeddf Taliadau Gofal Plant 2014 mewn perthynas ag unrhyw blentyn.

14.  Yn rheoliad 100 (grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion – dehongli)—

(1ym mharagraff (1)(j) yn lle “(i), (j), (k)” rhodder “(p), (q), (r)”;

(2ym mharagraff (1)(j) yn lle “(2) a (3)” rhodder “(3) a (4)”;

(3ym mharagraff (1)(q) yn lle “(h)” rhodder “(j)”;

(4ym mharagraff (1)(r) yn lle “(h)” rhodder “(j)”;

(5ym mharagraff (5) yn lle “(5)” rhodder “(6)”;

(6ym mharagraff (6) yn lle “(4)” rhodder “(5)”.

15.  Yn rheoliad 114 (gordaliadau), ar ôl paragraff (10) mewnosoder—

(11) At ddiben y rheoliad hwn mae cyfeiriad at fyfyriwr rhan-amser cymwys yn cynnwys person sydd wedi cael cymorth o dan y Rhan hon ond nad yw’n bodloni gofynion rheoliad 86 (myfyrwyr rhan-amser cymwys).

16.  Yn rheoliad 117 (cyrsiau ôl-radd dynodedig)—

(1yn y testun Saesneg ym mharagraff (1)(c) ar ôl “institution” yn yr ail le y mae’n digwydd, mewnosoder “in”;

(2ar ôl paragraff (4) mewnosoder—

(5) Caiff Gweinidogion Cymru ddirymu neu atal dros dro ddynodiad cwrs a ddynodir o dan baragraff (4).

17.  Yn rheoliad 124 (gordaliadau), ar ôl paragraff (9) mewnosoder—

(10) At ddiben y rheoliad hwn mae cyfeiriad at fyfyriwr ôl-raddedig cymwys yn cynnwys person sydd wedi cael cymorth o dan y Rhan hon ond nad yw’n bodloni gofynion rheoliad 115 (myfyrwyr ôl-raddedig cymwys).

18.  Mae’r Atodlen i’r Rheoliadau hyn yn cael effaith i roi’r ffigur yn nhrydedd golofn y tabl yn lle’r ffigur yn yr ail golofn lle y mae’n ymddangos yn y rheoliad yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2015 a nodir yn y golofn gyntaf.

Huw Lewis

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, un o Weinidogion Cymru

26 Ionawr 2016

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources