Search Legislation

The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Amendment of Schedule 6) Order 2016

What Version

 Help about what version

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Article 2

SCHEDULEAMENDMENTS TO SCHEDULE 6

1.  In the Welsh text of the table in Schedule 6 (cyrff cyhoeddus etc: safonau) to the Measure, in the appropriate places insert—

Yr Awdurdod Ffrwythloni ac Embryoleg Dynol (“TheHuman Fertilisation and Embryology Authority”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Awdurdod Heddlu Niwclear Sifil (“Civil Nuclear Police Authority”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydain (“British Transport Police Authority”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Yr Awdurdod Meinweoedd Dynol (“TheHuman Tissue Authority”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru (“TheBoard of Community Health Councils in Wales”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Y Bwrdd Ystadegau (“The Statistics Board”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Career Choices Dewis Gyrfa Cyfyngedig (“Career Choices Dewis Gyrfa Limited”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Coleg Ceredigion

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Coleg Sir Gâr

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (“Police and Crime Commissioners”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (“TheGeneral Pharmaceutical Council”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Cymdeithas Genedlaethol Cyngor ar Bopeth (“TheNational Association of Citizens Advice Bureaux”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Cymwysterau Cymru (“Qualifications Wales”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Glandŵr Cymru (“TheCanal & River Trust”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Gofal Cymru

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Hafal

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Leonard Cheshire Disability

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (“Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Royal Voluntary Service

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Y Sefydliad Ffilm Prydeinig (The British Film Institute”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Swyddfa Archwilio Cymru (“TheWales Audit Office”)

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

Wallich-Clifford Community

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

WEA YMCA CC Cymru

Safonau cyflenwi gwasanaethau

Safonau llunio polisi

Safonau gweithredu

Safonau cadw cofnodion

2.  In the English text of the table in Schedule 6 (public bodies etc: standards) to the Measure, in the appropriate places insert—

The Board of Community Health Councils in Wales (“Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The British Film Institute (“Y Sefydliad Ffilm Prydeinig”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

British Transport Police Authority (“Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydain”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The Canal & River Trust (“Glandŵr Cymru”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Career Choices Dewis Gyrfa Limited (“Career Choices Dewis Gyrfa Cyfyngedig”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Civil Nuclear Police Authority (“Awdurdod Heddlu Niwclear Sifil”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Coleg Ceredigion

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Coleg Sir Gâr

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The General Pharmaceutical Council (“Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Gofal Cymru

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Hafal

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales (“Prif Arolygydd ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The Human Fertilisation and Embryology Authority (“YrAwdurdod Ffrwythloni ac Embryoleg Dynol”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The Human Tissue Authority (“Yr Awdurdod Meinweoedd Dynol”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Leonard Cheshire Disability

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The National Association of Citizens Advice Bureaux (“Cymdeithas Genedlaethol Cyngor ar Bopeth”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Police and Crime Commissioners (“Comisiynwyr Heddlu a Throseddu”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Qualifications Wales (“Cymwysterau Cymru”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

Royal Voluntary Service

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The Statistics Board (“Y Bwrdd Ystadegau”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards

The Wales Audit Office (“Swyddfa Archwilio Cymru”)

Service delivery standards

Policy making standards

Operational standards

Record keeping standards”

3.  In the Welsh text of the table in Schedule 6 to the Measure, omit the following entries—

(a)“Awdurdodau’r Heddlu (“Police Authorities”)”;

(b)“Ymddiriedolaethau Prawf (“Probation Trusts”)”;

(c)“Yr Asiantaeth Genedlaethol er Gwella Plismona (“The National Policing Improvement Agency”)”;

(d)“Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (“The University of Wales Institute, Cardiff”)”;

(e)“Yr Awdurdod Asesu Clinigol Cenedlaethol (“National Clinical Assessment Service”)”;

(f)“Awdurdod Gweithredu’r Gemau Olympaidd (“The Olympic Delivery Authority”)”;

(g)“Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (“The British Waterways Board”)”;

(h)“Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (“The Sustainable Development Commission”)”;

(i)“Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (“The Legal Services Commission”)”;

(j)“Comisiwn y Loteri Genedlaethol (“TheNational Lottery Commission”)”;

(k)“Comisiynydd y Gronfa Gymdeithasol (“The Social Fund Commissioner”);

(l)“Y Cronfeydd Byw’n Annibynnol (“TheIndependent Living Funds”)”;

(m)“Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Prydain Fawr (“The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain”)”;

(n)“Cyngor Ffilm y DU (UK Film Council”)”;

(o)“Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (“Universities and Colleges Admission Service”)”;

(p)“Llais Defnyddwyr (“Consumer Focus”)”;

(q)“Prifysgol Cymru, Casnewydd (“The University of Wales, Newport”)”;

(r)“Prifysgol Glyndŵr (“Glyndŵr University”); and

(s)“Prifysgol Morgannwg (“University of Glamorgan”)”.

4.  In the English text of the table in Schedule 6 to the Measure, omit the following entries—

(a)“Police Authorities (“Awdurdodau’r Heddlu”)”;

(b)“Probation Trusts (“Ymddiriedolaethau Prawf”)”;

(c)“The British Waterways Board (“Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain”)”;

(d)“Consumer Focus (“Llais Defnyddwyr”)”;

(e)“Glyndŵr University (“Prifysgol Glyndŵr”);

(f)“The Independent Living Funds (“Y Cronfeydd Byw’n Annibynol”)”;

(g)“The Legal Services Commission (“Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol”)”;

(h)“National Clinical Assessment Service (“Yr Awdurdod Asesu Clinigol Cenedlaethol”)”;

(i)“The National Lottery Commission (“Comisiwn y Loteri Genedlaethol”)”;

(j)“The National Policing Improvement Agency (“Yr Asiantaeth Genedlaethol er Gwella Plismona”)”;

(k)“The Olympic Delivery Authority (“Awdurdod Gweithredu’r Gemau Olympaidd”)”;

(l)“The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (“Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Prydain Fawr”)”;

(m)“The Social Fund Commissioner (“Comisiynydd y Gronfa Gymdeithasol”)”;

(n)“The Sustainable Development Commission (“Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy”)”;

(o)“UK Film Council (“Cyngor Ffilm y DU”)”;

(p)“Universities and Colleges Admission Service (“Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau”)”;

(q)“University of Glamorgan (“Prifysgol Morgannwg”)”

(r)The University of Wales Institute, Cardiff (“Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd”)”; and

(s)“The University of Wales, Newport (“Prifysgol Cymru, Casnewydd”)”.

5.  In the Welsh text of the table in Schedule 6 to the Measure—

(a)for “Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (“The General Teaching Council for Wales”)” substitute “Cyngor y Gweithlu Addysg (“Education Workforce Council”)”;

(b)for “Y Cyngor Proffesiynau Iechyd (“The Health Professions Council”)” substitute “Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (“The Health and Care Professions Council”)”;

(c)for “Cyngor Rhagoriaeth Rheoleiddio Gofal Iechyd (“The Council for Healthcare Regulatory Excellence”)” substitute “Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (“The Professional Standards Authority for Health and Social Care”)”;

(d)for “Ffocws ar Deithwyr (“Passenger Focus”)” substitute “Transport Focus”; and

(e)for “Panel Asesu Rhenti i Gymru (“The Rent Assessment Panel for Wales”)” substitute “Y pwyllgorau asesu rhenti i Gymru (“The rent assessment committees for Wales”)”.

6.  In the English text of the table in Schedule 6 to the Measure—

(a)for “The Council for Healthcare Regulatory Excellence (“Cyngor Rhagoriaeth Rheoleiddio Gofal Iechyd”)” substitute “The Professional Standards Authority for Health and Social Care (“Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol”)”;

(b)for “The General Teaching Council for Wales (“Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru”)” substitute “Education Workforce Council (“Cyngor y Gweithlu Addysg”)”;

(c)for “The Health Professions Council (“Y Cyngor Proffesiynau Iechyd”)” substitute “The Health and Care Professions Council (“Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal”)”;

(d)for “Passenger Focus (“Ffocws ar Deithwyr”)” substitute Transport Focus”; and

(e)for “The Rent Assessment Panel for Wales (“Panel Asesu Rhenti i Gymru”)” substitute “The rent assessment committees for Wales (“Y Pwyllgorau asesu rhenti i Gymru”)”.

7.  In the Welsh text of paragraph 2 of Schedule 6 to the Measure omit the definition of “Ffocws ar Deithwyr” (“Passenger Focus”) and insert in the appropriate place “ystyr “Transport Focusyw’r Cyngor Teithwyr a sefydlwyd o dan Ddeddf Rheilffyrdd 2005;”.

8.  In the English text of paragraph 2 of Schedule 6 to the Measure omit the definition of “Passenger Focus” (“Ffocws ar Deithwyr”) and insert in the appropriate place ““Transport Focus” means the Passengers’ Council established under the Railways Act 2005;”.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources