Search Legislation

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN >1 Cyffredinol

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN >2 Asesu adnoddau ariannol

  1. 3.Gwybodaeth sydd i’w darparu gan awdurdod lleol

  2. 4.Terfynau amser

  3. 5.Fformat

  4. 6.Dyletswydd i gynnal asesiad ariannol

  5. 7.Amgylchiadau pan nad oes dyletswydd i gynnal asesiad ariannol

  6. 8.Pŵer i gynnal asesiad ariannol

  7. 9.Proses asesiad ariannol

  8. 10.Dyletswydd awdurdod lleol i gynnal asesiad ariannol o breswyliwr byrdymor fel pe bai’r preswyliwr yn cael gofal a chymorth rywfodd ac eithrio fel darpariaeth o lety mewn cartref gofal

  9. 11.Arbediad

  10. 12.Talgrynnu ffracsiynau

 4. RHAN 3 Trin a chyfrifo incwm

  1. 13.Cyfrifo incwm

  2. 14.Enillion sydd i’w diystyru

  3. 15.Symiau eraill sydd i’w diystyru

  4. 16.Cyfalaf a drinnir fel incwm

  5. 17.Incwm tybiannol

 5. RHAN 4 Trin a chyfrifo cyfalaf

  1. 18.Cyfrifo cyfalaf

  2. 19.Incwm a drinnir fel cyfalaf

  3. 20.Cyfrifo cyfalaf yn y Deyrnas Unedig

  4. 21.Cyfrifo cyfalaf y tu allan i’r Deyrnas Unedig

  5. 22.Cyfalaf tybiannol

  6. 23.Y rheol cyfalaf tybiannol lleihaol

  7. 24.Cyfalaf a ddelir ar y cyd

 6. Llofnod

  1. ATODLEN >1

   Symiau sydd i’w diystyru wrth gyfrifo incwm

   1. RHAN >1 Symiau sydd i’w diystyru

    1. 1.Unrhyw swm a delir fel treth ar incwm a gymerir...

    2. 2.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), pan fo gan A...

    3. 3.(1) Unrhyw daliad y byddid yn ei ddiystyru o dan...

    4. 4.Unrhyw daliadau uniongyrchol a geir gan A neu ar ran...

    5. 5.Unrhyw daliad mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gan...

    6. 6.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 3 neu 4A...

    7. 7.Yr elfen symudedd mewn unrhyw lwfans byw i’r anabl neu’r...

    8. 8.Unrhyw daliad annibyniaeth y lluoedd arfog.

    9. 9.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 8 o Atodlen...

    10. 10.Os yw A yn breswylydd dros dro—

    11. 11.Unrhyw daliad consesiynol a wnaed i ddigolledu am fethiant i...

    12. 12.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 10 neu 11...

    13. 13.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 13 o Atodlen...

    14. 14.(1) Ac eithrio pan fo is-baragraff (2) yn gymwys, ac...

    15. 15.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3)—

    16. 16.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 16 o Atodlen...

    17. 17.Unrhyw daliad incwm gwarantedig y cyfeirir ato yn erthygl 15(1)(c)...

    18. 18.Yn ddarostyngedig i baragraff 46, £10 o unrhyw daliad incwm...

    19. 19.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraffau 17 i 20...

    20. 20.Unrhyw incwm mewn nwyddau neu wasanaethau.

    21. 21.(1) Unrhyw incwm sy’n deillio o gyfalaf y mae gan...

    22. 22.Unrhyw incwm a ddiystyrid o dan baragraff 23 o Atodlen...

    23. 23.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 24 o Atodlen...

    24. 24.(1) Unrhyw daliad a wneir i A mewn cysylltiad â...

    25. 25.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 26 neu 28...

    26. 26.Unrhyw daliad a gafwyd o dan bolisi yswiriant a godwyd...

    27. 27.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 31 neu 31A...

    28. 28.Rhaid trin fel cyfalaf unrhyw daliad o incwm o dan...

    29. 29.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 33 o Atodlen...

    30. 30.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 39 o Atodlen...

    31. 31.Unrhyw daliad a wneir o dan neu gan Gynllun Byw’n...

    32. 32.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraffau 40, 43 a...

    33. 33.(1) Unrhyw fudd-dal plant, ac eithrio mewn amgylchiadau pan fo’r...

    34. 34.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 53 o Atodlen...

    35. 35.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraffau 54 i 56...

    36. 36.Unrhyw daliad a wnaed gan awdurdod lleol i A, neu...

    37. 37.Unrhyw lwfans gwarcheidwad.

    38. 38.Unrhyw gredyd treth plant.

    39. 39.Unrhyw gredyd treth gwaith.

    40. 40.(1) Pan fo A yn cael credyd cynilion fel person...

    41. 41.Unrhyw daliad i breswylydd dros dro a wneir yn lle...

    42. 42.Unrhyw daliad a wneir i A o dan adran 63(6)(b)...

    43. 43.Unrhyw daliad a wneir i A yn unol â rheoliadau...

    44. 44.(1) Pan fo A yn fyfyriwr, unrhyw grant neu ddyfarniad...

   2. RHAN >2 Darpariaethau arbennig sy’n ymwneud â thaliadau elusennol neu wirfoddol a phensiynau penodol

    1. 45.Nid yw paragraff 14 yn gymwys i unrhyw daliad a...

    2. 46.Ni chaiff cyfanswm yr incwm a ddiystyrir yn unol â...

  2. ATODLEN >2

   Cyfalaf sydd i’w ddiystyru

   1. 1.(1) Pan fo A yn breswylydd dros dro ond nid...

   2. 2.(1) Pan fo A yn breswylydd parhaol, gwerth prif neu...

   3. 3.Pan fo A yn breswylydd parhaol, a newid annisgwyl yn...

   4. 4.(1) Gwerth unrhyw fangre— (a) a ddiystyrid o dan baragraff...

   5. 5.Pan fo A yn breswylydd sydd wedi peidio â meddiannu’r...

   6. 6.Gwerth derbyniadau gwerthiant unrhyw fangre a ddiystyrid o dan baragraff...

   7. 7.Unrhyw fuddiant yn y dyfodol mewn eiddo a ddiystyrid o...

   8. 8.Unrhyw asedau a ddiystyrid o dan baragraff 6 o Atodlen...

   9. 9.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 7(1) o Atodlen...

   10. 10.Unrhyw ôl-daliad, neu unrhyw daliad consesiynol a wnaed i ddigolledu...

   11. 11.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 8 neu 9...

   12. 12.Unrhyw eitemau o eiddo personol ac eithrio rhai sydd, neu...

   13. 13.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 11 o Atodlen...

   14. 14.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 12 o Atodlen...

   15. 15.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 12A o Atodlen...

   16. 16.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 13 o Atodlen...

   17. 17.Gwerth yr hawl i gael unrhyw incwm a ddiystyrir o...

   18. 18.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 15, 16, 18,...

   19. 19.Unrhyw gyfalaf sydd, o dan reoliad 16 (cyfalaf a drinnir...

   20. 20.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraffau 21 i 24...

   21. 21.Unrhyw swm a delir o dan neu gan Gynllun Byw’n...

   22. 22.Gwerth unrhyw fangre a ddiystyrid o dan baragraff 27 neu...

   23. 23.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraffau 29 i 31,...

   24. 24.Gwerth unrhyw fangre a feddiennir yn gyfan gwbl neu’n rhannol...

   25. 25.Unrhyw swm— (a) sy’n dod o fewn paragraff 44(2)(a) (iawndal...

   26. 26.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 61 o Atodlen...

   27. 27.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 64 o Atodlen...

   28. 28.Unrhyw daliad a wneir gan awdurdod lleol i A, neu...

   29. 29.Unrhyw daliad a wneir i A yn unol â rheoliadau...

   30. 30.Unrhyw daliad a wneir i A o dan adran 2...

   31. 31.Unrhyw daliad a wneir i A o dan Ran 2...

   32. 32.Unrhyw daliad a wneir i A o dan adran 63(6)(b)...

   33. 33.Unrhyw daliad a wneir i A yn unol â rheoliadau...

   34. 34.Unrhyw daliad a wneir i A o dan reoliadau a...

 7. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources