Search Legislation

Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

RHAN 1CYFLWYNIAD

Enwi, cymhwyso a chychwyn

1.—(1Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014.

(2Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

(3Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Ionawr 2015.

Dehongli

2.—(1Yn y Rheoliadau hyn—

ystyr “Rheoliad 1698/2005” (“Regulation 1698/2005”) yw Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1698/2005 ar gefnogaeth i ddatblygu gwledig gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) etc(1);

ystyr “y Rheoliad Datblygu Gwledig” (“the Rural Development Regulation”) yw Rheoliad (EU) Rhif 1305/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gefnogi datblygu gwledig gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig(2);

ystyr “y Rheoliad Dirprwyedig Datblygu Gwledig” (“the Rural Development Delegated Regulation”) yw Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 807/2014 sy’n ychwanegu at y Rheoliad Datblygu Gwledig(3);

ystyr “y Rheoliad Dirprwyedig Llorweddol” (“the Horizontal Delegated Regulation”) yw Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 640/2014 sy’n ychwanegu at Reoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor o ran y system weinyddu a rheoli integredig a’r amodau ar gyfer gwrthod taliadau neu eu tynnu yn ôl a chosbau gweinyddol sy’n gymwys i daliadau uniongyrchol, cymorth ar gyfer datblygu gwledig a thrawsgydymffurfio(4);

ystyr “y Rheoliad Dirprwyedig Taliadau Uniongyrchol” (“the Direct Payments Delegated Regulation”) yw Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 639/2014 sy’n ychwanegu at y Rheoliad Taliadau Uniongyrchol(5);

ystyr “y Rheoliad Gweithredu Cyllid Llorweddol” (“the Horizontal Finance Implementing Regulation”) yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 908/2014 sy’n gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gyllido, rheoli a monitro’r polisi amaethyddol cyffredin(6);

ystyr “y Rheoliad Gweithredu Datblygu Gwledig” (“the Rural Development Implementing Regulation”) yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 808/2014 sy’n gosod rheolau ar gyfer cymhwyso’r Rheoliad Datblygu Gwledig(7);

ystyr “y Rheoliad Gweithredu Llorweddol” (“the Horizontal Implementing Regulation”) yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 809/2014 sy’n gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor o ran y system weinyddu a rheoli integredig, mesurau datblygu gwledig a thrawsgydymffurfio(8);

ystyr “y Rheoliad Gweithredu Taliadau Uniongyrchol” (“the Direct Payments Implementing Regulation”) yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 641/2014 sy’n gosod rheolau ar gyfer cymhwyso’r Rheoliad Taliadau Uniongyrchol(9);

ystyr “y Rheoliad Llorweddol” (“the Horizontal Regulation”) yw Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gyllido, rheoli a monitro’r polisi amaethyddol cyffredin(10);

ystyr “y Rheoliad Taliadau Uniongyrchol” (“the Direct Payments Regulation”) yw Rheoliad (EU) Rhif 1307/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n gosod rheolau ar gyfer taliadau uniongyrchol i ffermwyr o dan gynlluniau cymorth o fewn fframwaith y polisi amaethyddol cyffredin(11);

ystyr “y Rheoliadau Ewropeaidd” (“the European Regulations”) yw—

(a)

y Rheoliad Taliadau Uniongyrchol;

(b)

y Rheoliad Dirprwyedig Taliadau Uniongyrchol;

(c)

y Rheoliad Gweithredu Taliadau Uniongyrchol;

(d)

y Rheoliad Llorweddol;

(e)

y Rheoliad Dirprwyedig Llorweddol;

(f)

y Rheoliad Gweithredu Cyllid Llorweddol;

(g)

y Rheoliad Gweithredu Llorweddol;

(h)

y Rheoliad Datblygu Gwledig;

(i)

y Rheoliad Dirprwyedig Datblygu Gwledig; a

(j)

y Rheoliad Gweithredu Datblygu Gwledig.;

ystyr “cais sengl” (“single application”) yw cais am daliadau uniongyrchol mewn perthynas â chynlluniau cymorth ar sail arwynebedd;

mae i “cynlluniau cymorth ar sail arwynebedd” yr ystyr a roddir i “area-related aid schemes” gan bwynt (20) o’r ail is-baragraff o Erthygl 2(1) o’r Rheoliad Dirprwyedig Llorweddol;

mae i “buddiolwr”, onid yw’r cyd-destun yn mynnu’n wahanol, yr ystyr a roddir i “beneficiary” gan is-baragraff (2) o Erthygl 2(1) o’r Rheoliad Dirprwyedig Llorweddol, ac eithrio mai’r ystyr yn Rhan 3 ac Atodlen 1 yw buddiolwr y mae Erthygl 91 o’r Rheoliad Llorweddol yn gymwys iddo;

mae i “ffermwr” yr ystyr a roddir i “farmer” gan Erthygl 4(1)(a) o’r Rheoliad Taliadau Uniongyrchol;

mae i “methiant i gydymffurfio” yr ystyr a roddir i “non-compliance” gan bwynt (2)(b) o’r ail is-baragraff o Erthygl 2(1) o’r Rheoliad Dirprwyedig Llorweddol;

ystyr “person awdurdodedig” (“authorised person”) yw unrhyw berson a awdurdodir gan Weinidogion Cymru, naill ai’n gyffredinol neu’n benodol, i weithredu mewn materion sy’n codi o dan y Rheoliadau hyn;

mae i “taliadau uniongyrchol” yr ystyr a roddir i “direct payments” gan Erthygl 2(1)(e) o’r Rheoliad Llorweddol;

(2Mae i dermau eraill, a ddefnyddir yn y Rheoliadau hyn ac y defnyddir eu cyfystyron Saesneg hefyd mewn unrhyw un o’r Rheoliadau Ewropeaidd, yr ystyron sydd i’w cyfystyron yn y Rheoliadau Ewropeaidd.

(3Mae unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at unrhyw un o’r Rheoliadau Ewropeaidd yn gyfeiriad at yr offerynnau hynny fel y’u diwygir o bryd i’w gilydd.

RHAN 2SYSTEM INTEGREDIG GWEINYDDU A RHEOLI A GORFODI

Ceisiadau

3.—(1At ddibenion Erthygl 13(1) o’r Rheoliad Gweithredu Llorweddol ac Erthygl 12 o’r Rheoliad Dirprwyedig Llorweddol, y dyddiad olaf pan geir cyflwyno cais sengl, cais am gymorth neu hawliad am daliad i Weinidogion Cymru yw 15 Mai neu, os yw 15 Mai yn ddydd Sadwrn, dydd Sul, Gŵyl Banc neu ŵyl gyhoeddus arall, y diwrnod gwaith nesaf.

(2Ym mharagraff (1)—

(a)ystyr “Gŵyl Banc” (“Bank Holiday”) yw diwrnod a bennir ym mharagraff 1 o Atodlen 1 i Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971 (12);

(b)ystyr “hawliad am daliad” (“payment claim”) yw hawliad am gymorth o dan y system integredig fel y darperir gan Erthygl 67(2) o’r Rheoliad Llorweddol; ac

(c)ystyr “diwrnod gwaith” (“working day”) yw diwrnod nad yw’n ddydd Sadwrn, dydd Sul, Gŵyl Banc nac yn ŵyl gyhoeddus arall.

Maint lleiaf o arwynebedd amaethyddol

4.  At ddibenion Erthygl 72(1) o’r Rheoliad Llorweddol, y maint lleiaf o barsel amaethyddol y ceir gwneud cais sengl mewn perthynas ag ef yw 0.1 hectar.

Adennill taliadau annyladwy

5.—(1Pan fo buddiolwr yn atebol i ad-dalu’r cyfan neu ran o daliad uniongyrchol yn unol ag Erthygl 7(1) o’r Rheoliad Gweithredu Llorweddol, mae swm yr ad-daliad, ynghyd â llog ar y swm hwnnw a gyfrifir yn unol â rheoliad 6, yn adenilladwy fel dyled.

(2Mewn unrhyw achos cyfreithiol a ddygir yn unol â pharagraff (1), mae tystysgrif gan Weinidogion Cymru sydd—

(a)yn pennu’r gyfradd llog a gynigir rhwng banciau Llundain (LIBOR) sy’n gymwys yn ystod cyfnod penodedig; a

(b)yn cynnwys datganiad i’r perwyl bod Banc Lloegr neu’r corff cydgysylltu wedi hysbysu Gweinidogion Cymru o’r gyfradd honno am y cyfnod hwnnw,

(c)yn dystiolaeth o’r gyfradd sy’n gymwys yn ystod y cyfnod hwnnw.

(3Yn y rheoliad hwn, mae i “corff cydgysylltu” yr ystyr a roddir i “coordinating body” gan Erthygl 7(4) o’r Rheoliad Llorweddol.

Llog

6.—(1Ceir codi llog mewn perthynas â phob diwrnod o’r cyfnod y cyfeirir ato yn Erthygl 7(2) o’r Rheoliad Gweithredu Llorweddol, ac at y diben hwn y gyfradd llog sy’n gymwys ar unrhyw ddiwrnod yw un pwynt canran uwchlaw cyfradd sterling dri-misol Llundain a gynigir rhwng banciau (LIBOR) ar y diwrnod hwnnw.

Pwerau mynediad

7.—(1Caiff person awdurdodedig arfer unrhyw rai o’r pwerau a bennir yn y rheoliad hwn ac yn rheoliadau 8 a 9 at y diben o—

(a)gorfodi—

(i)y Rheoliadau Ewropeaidd ac eithrio Penodau III a IV o Deitl V o’r Rheoliad Llorweddol; neu

(ii)y Rheoliadau hyn;

(b)darparu adroddiad rheoli, yn yr ystyr a roddir i “control report” yn Erthygl 54(1) o’r Rheoliad Llorweddol;

(c)penderfynu a ddigwyddodd unrhyw fethiant i gydymffurfio.

(2Caiff person awdurdodedig, ar bob adeg resymol, ac ar ôl dangos ei awdurdod os gofynnir iddo, fynd i mewn i unrhyw fangre, ac eithrio mangre a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf fel annedd breifat.

(3Nid yw paragraff (2) yn effeithio ar unrhyw hawl mynediad a roddir gan warant a ddyroddir yn unol â pharagraff (4).

(4Caiff ynad heddwch, drwy warant lofnodedig, roi caniatâd i berson awdurdodedig fynd i mewn ar unrhyw dir neu i unrhyw fangre, a hynny, pan fo angen, gan ddefnyddio grym rhesymol, os bodlonir yr ynad, ar sail tystiolaeth ysgrifenedig a roddwyd ar lw—

(a)bod sail resymol i berson awdurdodedig fynd i mewn i’r fangre at unrhyw ddiben a grybwyllir ym mharagraff (1); a

(b)y bodlonir un o’r amodau ym mharagraff (5).

(5Yr amodau yw —

(a)bod mynediad i’r fangre wedi ei wrthod, neu’n debygol o gael ei wrthod, ac—

(i)hysbysiad o’r bwriad i wneud cais am warant wedi ei gyflwyno i’r meddiannydd, neu

(ii)na chyflwynwyd hysbysiad o’r fath i’r meddiannydd oherwydd byddai cyflwyno hysbysiad o’r fath yn tanseilio diben neu effeithiolrwydd y mynediad;

(b)bod gofyn mynd i mewn ar frys; neu

(c)bod y fangre’n wag, neu’r meddiannydd yn absennol dros dro.

(6Mae gwarant yn ddilys am dri mis.

(7Caiff person awdurdodedig sy’n mynd i mewn i unrhyw fangre yn rhinwedd y rheoliad hwn fynd â phersonau fel a ganlyn gydag ef—

(a)unrhyw gynrychiolydd y Comisiwn Ewropeaidd; a

(b)pha bynnag bersonau eraill a ystyrir gan y person awdurdodedig yn angenrheidiol at unrhyw ddiben a grybwyllir ym mharagraff (1).

(8Rhaid i berson awdurdodedig sy’n mynd i mewn i unrhyw fangre wag adael y fangre honno wedi ei diogelu mor effeithiol ag yr oedd cyn iddo fynd i mewn iddi.

Pwerau archwilio etc

8.—(1Caiff person awdurdodedig sydd wedi mynd i mewn i unrhyw fangre i arfer pŵer a roddir gan reoliad 7—

(a)cynnal unrhyw ymchwiliadau, gwiriadau, archwiliadau, mesuriadau a phrofion;

(b)cymryd samplau;

(c)archwilio’r cyfan neu unrhyw ran o’r tir, boed yn cael ei ffermio neu wedi ei dynnu’n ôl o ddefnydd amaethyddol, neu’r fangre;

(d)archwilio unrhyw dda byw, cnydau, peiriannau neu gyfarpar;

(e)marcio unrhyw anifail neu wrthrych arall at y diben o’i adnabod;

(f)mynnu cael mynediad at unrhyw ddogfennau neu gofnodion, eu harchwilio, eu copïo a’u hargraffu (ym mha bynnag ffurf y’u cedwir) neu symud ymaith y cyfryw ddogfennau er mwyn eu copïo neu’u cadw fel tystiolaeth;

(g)mynnu cael mynediad i unrhyw gyfrifiadur ac unrhyw ddeunyddiau neu gyfarpar cysylltiedig a ddefnyddir, neu a ddefnyddiwyd, mewn cysylltiad â’r dogfennau neu’r cofnodion, eu harchwilio a gwirio’r modd y’u gweithredir;

(h)tynnu ffotograff o unrhyw beth sydd ar y tir, neu ei gofnodi mewn ffurf ddigidol;

(i)cludo ymaith unrhyw beth y tybir yn rhesymol ei fod yn dystiolaeth o unrhyw fethiant i gydymffurfio;

(j)symud carcas oddi ar y tir neu o’r fangre at y diben o gynnal archwiliad post mortem arno.

(2Caiff person awdurdodedig sy’n mynd i mewn ar unrhyw dir neu i unrhyw fangre, o dan pŵer a roddir o dan ddeddfwriaeth arall, arfer unrhyw rai o’r pwerau a bennir yn y rheoliad hwn at y dibenion o orfodi’r Rheoliadau hyn.

(3Mae paragraff (1) yn gymwys mewn perthynas â pherson y cyfeirir ato yn rheoliad 7(7)(b) pan fo’r person hwnnw’n gweithredu o dan gyfarwyddyd person awdurdodedig, fel pe bai’r person hwnnw yn berson awdurdodedig.

Cymorth i bersonau awdurdodedig

9.  Rhaid i’r buddiolwr mewn perthynas ag unrhyw dir neu fangre yr eir i mewn iddo neu iddi gan berson awdurdodedig wrth arfer pŵer a roddir gan reoliad 7, ac unrhyw gyflogai, gwas neu asiant y buddiolwr hwnnw, roi i berson awdurdodedig (“PA”) pa bynnag gymorth y gofynnir amdano yn rhesymol gan PA, i alluogi PA i arfer unrhyw bŵer a roddir iddo gan reoliad 7 neu 8.

Troseddau a chosbau

10.—(1Cyflawnir trosedd gan unrhyw berson sydd—

(a)yn fwriadol yn rhwystro unrhyw berson rhag gweithredu i gyflawni’r Rheoliadau hyn;

(b)heb achos rhesymol, y byddai’n ofynnol i’r person ei hunan ei brofi, yn methu â rhoi i unrhyw berson sy’n gweithredu i gyflawni’r Rheoliadau hyn unrhyw gymorth neu wybodaeth y gofynnir yn rhesymol amdano neu amdani gan y person hwnnw o dan y Rheoliadau hyn; neu

(c)gan wybod hynny neu’n ddi-hid, yn rhoi i unrhyw berson sy’n gweithredu i gyflawni’r Rheoliadau hyn unrhyw wybodaeth sy’n anwir neu’n gamarweiniol mewn unrhyw fanylyn perthnasol.

(2Mae person sy’n euog o drosedd o dan baragraff (1)(a) neu (b) yn agored, o’i gollfarnu’n ddiannod, i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.

(3Mae person sy’n euog o drosedd o dan baragraff (1)(c) yn agored—

(a)o’i gollfarnu’n ddiannod, i ddirwy nad yw’n fwy na’r uchafswm statudol, neu i’w garcharu am gyfnod na fydd yn hwy na thri mis, neu’r ddau; neu

(b)o’i gollfarnu ar dditiad, i ddirwy, neu i’w garcharu am gyfnod na fydd yn hwy na dwy flynedd, neu’r ddau.

(4Yn ddarostyngedig i baragraff (5), am drosedd o dan baragraff (1) rhaid dwyn unrhyw achos cyfreithiol o fewn chwe mis o’r dyddiad y bydd tystiolaeth, sy’n ddigonol ym marn yr erlynydd i gyfiawnhau’r achos cyfreithiol, yn dod yn hysbys i’r erlynydd.

(5Ni chaniateir cychwyn unrhyw achos cyfreithiol am drosedd o dan baragraff (1) fwy na dwy flynedd ar ôl dyddiad cyflawni’r drosedd.

(6At ddibenion y rheoliad hwn, bydd tystysgrif a lofnodwyd gan neu ar ran yr erlynydd ac yn datgan ar ba ddyddiad y daeth tystiolaeth a oedd yn ddigonol ym marn yr erlynydd i gyfiawnhau dwyn yr achos cyfreithiol, yn hysbys i’r erlynydd, yn dystiolaeth ddigamsyniol o’r ffaith honno.

Atebolrwydd cyfarwyddwyr etc

11.—(1Yn achos trosedd o dan reoliad 10 a gyflawnwyd gan gorff corfforaethol, os profir ei bod—

(a)wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu ymoddefiad swyddog, neu

(b)yn briodoladwy i unrhyw esgeulustod ar ran swyddog,

mae’r swyddog hwnnw, yn ogystal â’r corff corfforaethol, yn euog o’r drosedd ac yn agored i’w erlyn a’i gosbi yn unol â hynny.

(2Ym mharagraff (1), ystyr “swyddog” (“officer”) yw—

(a)cyfarwyddwr, rheolwr, ysgrifennydd neu swyddog cyffelyb arall y corff corfforaethol, neu

(b)person sy’n honni gweithredu yn rhinwedd unrhyw swydd o’r fath.

(3Os rheolir busnes corff corfforaethol gan ei aelodau, mae paragraff (1) yn gymwys mewn perthynas â gweithredoedd ac anweithiau aelod mewn cysylltiad â swyddogaethau’r aelod o reoli, fel y mae’n gymwys i swyddog corff corfforaethol.

Troseddau gan gyrff corfforaethol, partneriaethau a chymdeithasau anghorfforedig

12.—(1Ceir dwyn achos cyfreithiol am drosedd dan reoliad 10, yr honnir iddi gael ei chyflawni gan bartneriaeth neu gymdeithas anghorfforedig, yn erbyn y bartneriaeth neu’r gymdeithas yn enw’r bartneriaeth neu’r gymdeithas.

(2At ddibenion achos cyfreithiol o’r fath, mae—

(a)rheolau llys sy’n ymwneud â chyflwyno dogfennau, ac

(b)adran 33 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1925(13) (gweithdrefn ar gyhuddiad o drosedd yn erbyn corfforaeth) ac Atodlen 3 i Ddeddf Llysoedd Ynadon 1980 (14) (corfforaethau),

yn cael effaith mewn perthynas â’r bartneriaeth neu’r gymdeithas anghorfforedig fel y maent yn gymwys mewn perthynas â chorff corfforaethol.

(3Mae dirwy a osodir ar bartneriaeth neu gymdeithas anghorfforedig yn dilyn collfarn am drosedd o dan y Rheoliadau hyn i’w thalu allan o gronfeydd y bartneriaeth neu’r gymdeithas anghorfforedig.

(4Yn achos trosedd o dan reoliad 10 a gyflawnwyd gan bartneriaeth, os profir ei bod —

(a)y drosedd wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu ymoddefiad partner, neu

(b)yn briodoladwy i unrhyw esgeulustod ar ran partner,

mae’r partner hwnnw, yn ogystal â’r bartneriaeth, yn euog o’r drosedd ac yn agored i’w erlyn a’i gosbi yn unol â hynny.

(5Yn achos trosedd o dan reoliad 10 a gyflawnwyd gan gorff corfforaethol, os profir ei bod—

(a)wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu ymoddefiad swyddog, neu

(b)yn briodoladwy i unrhyw esgeulustod ar ran swyddog,

mae’r swyddog hwnnw, yn ogystal â’r corff corfforaethol, yn euog o’r drosedd ac yn agored i’w erlyn a’i gosbi yn unol â hynny.

(6Yn achos trosedd o dan reoliad 10 a gyflawnwyd gan gymdeithas anghorfforedig (ac eithrio partneriaeth), os profir ei bod —

(a)wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu ymoddefiad swyddog y gymdeithas neu aelod o’r chorff lywodraethu, neu

(b)yn briodoladwy i esgeulustod y swyddog neu’r aelod hwnnw,

mae’r swyddog neu’r aelod hwnnw, yn ogystal â’r gymdeithas, yn euog o’r drosedd ac yn agored i’w erlyn a’i gosbi yn unol â hynny.

(7Ym mharagraffau (4), (5) a (6), mae unrhyw gyfeiriad at swyddog, partner neu aelod, yn ôl fel y digwydd, yn cynnwys person sy’n honni gweithredu yn rhinwedd swydd o’r fath.

(8Yn y rheoliad hwn—

(a)nid yw “partneriaeth” (“partnership”) yn cynnwys partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig;

(b)nid yw “cymdeithas anghorfforedig” (“unincorporated association”) yn cynnwys partneriaeth.

RHAN 3TRAWSGYDYMFFURFIO

Safonau ar gyfer cyflwr amaethyddol ac amgylcheddol da

13.—(1Mae’r safonau ar gyfer cyflwr amaethyddol ac amgylcheddol da a bennir yn Atodlen 1 yn gymwys fel y gofynion lleiafswm at ddibenion Erthygl 94 o’r Rheoliad Llorweddol ac Atodiad II i’r Rheoliad hwnnw.

(2Ond mae darpariaethau Atodlen 2 yn pennu’r amgylchiadau pan nad yw torri darpariaeth o Atodlen 1 yn gyfystyr â methiant i gydymffurfio.

Awdurdodau rheoli cymwys

14.—(1Gweinidogion Cymru yw’r awdurdod rheoli cymwys yn yr ystyr a roddir i “competent control authority” at ddibenion Erthygl 67 o’r Rheoliad Gweithredu Llorweddol ac eithrio pan bennir yn wahanol yn y rheoliad hwn.

(2At ddibenion Erthygl 67(1)(a) o’r Rheoliad Gweithredu Llorweddol, yr Ysgrifennydd Gwladol yw’r “corff rheoli arbenigol” yn yr ystyr a roddir i “specialised control body”, sy’n ymgymryd â’r cyfrifoldeb am gyflawni’r rheolaethau mewn perthynas â’r gofynion rheoli statudol o dan rifau 5 ac 11 i 13 o Atodiad II i’r Rheoliad Llorweddol.

(3Caiff Gweinidogion Cymru a’r Ysgrifennydd Gwladol, mewn perthynas â’r safonau y maent yn gyfrifol amdanynt, wneud yn ofynnol bod awdurdod perthnasol yn cyflawni rheolaethau neu wiriadau at ddibenion Erthygl 65, Pennod I o Deitl III a Phennod II o Deitl IV o’r Rheoliad Gweithredu Llorweddol.

(4Rhaid i awdurdod perthnasol, pan ofynnir iddo gan Weinidogion Cymru neu’r Ysgrifennydd Gwladol, weithredu’r rheolaethau y cyfeirir atynt ym mharagraff (3)—

(a)anfon adroddiad rheoli dros dro, ynglŷn â’r rheolaethau a weithredwyd, ar Weinidogion Cymru neu’r Ysgrifennydd Gwladol (yn ôl fel y digwydd);

(b)os tybia, wrth ymgymryd â’i weithgareddau eraill, fod methiant i gydymffurfio wedi digwydd, hysbysu’r person neu’r corff sy’n gyfrifol, o dan baragraff (1) neu (2) o’r rheoliad hwn, am weithredu’r rheolaethau mewn perthynas â’r methiant hwnnw i gydymffurfio.

(5Yn y rheoliad hwn, ystyr “awdurdod perthnasol” (“a relevant authority”) yw—

(a)Cyfoeth Naturiol Cymru;

(b)Awdurdod Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion; neu

(c)Y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol.

(6Gweinidogion Cymru sy’n gorfodi’r Rhan hon o’r Rheoliadau, a chaiff Gweinidogion Cymru, mewn ysgrifen, awdurdodi personau i orfodi’r Rhan hon o’r Rheoliadau hyn.

RHAN 4DARPARIAETHAU TERFYNOL

Dirymiadau ac arbedion

15.—(1Mae’r offerynnau a restrir yn Atodlen 3 wedi eu dirymu yn ddarostyngedig i’r arbedion a ganlyn.

(2Mae’r Rheoliadau Taliadau Sengl yn parhau’n gymwys mewn perthynas â chais sengl fel y’i diffinnir yn rheoliad 2(1) o’r Rheoliadau IACS.

(3Mae rheoliadau 1 i 13 o’r Rheoliadau Datblygu Gwledig yn parhau’n gymwys mewn perthynas ag unrhyw gymorth ariannol fel y cyfeirir ato yn rheoliad 2(1) o’r Rheoliadau hynny

(4Bydd unrhyw benodiad person awdurdodedig at ddibenion y Rheoliadau Datblygu Gwledig, y Rheoliadau IACS, neu’r Rheoliadau Trawsgydymffurfio, a oedd yn cael effaith yn union cyn 1 Ionawr 2015 yn parhau i gael effaith fel pe bai’n benodiad o’r person hwnnw gan Weinidogion Cymru neu’r Ysgrifennydd Gwladol (yn ôl fel y digwydd) at ddibenion y Rheoliadau hyn.

(5Yn y rheoliad hwn—

ystyr “y Rheoliadau Datblygu Gwledig” (“the Rural Development Regulations”) yw Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2006(15);

ystyr “y Rheoliadau IACS” (“the IACS Regulations”) yw Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli) 2009(16);

ystyr “y Rheoliadau Taliadau Sengl” (“the Single Payment Regulations”) yw Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010(17);

ystyr “y Rheoliadau Trawsgydymffurfio” (“the Cross Compliance Regulations”) yw Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) 2004(18).

Rebecca Evans

Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, o dan awdurdod y Gweinidog Adnoddau Naturiol, un o Weinidogion Cymru

8 Rhagfyr 2014

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources