xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN 2 GWEITHDREFNAU TRIBIWNLYS EIDDO PRESWYL

  1. 3.Y prif amcan a dyletswydd y partïon i gydweithredu â'r tribiwnlys

  2. 4.Gofyn am estyn yr amser a ganiateir ar gyfer gwneud cais

  3. 5.Terfyn ar nifer y lleiniau, cartrefi symudol neu gyfeiriadau mewn cais unigol o dan Ddeddf 1983

  4. 6.Manylion cais

  5. 7.Ceisiadau yn dilyn trosglwyddo cais a wnaed o dan Ddeddf 1983 o'r llys i dribiwnlys

  6. 8.Cydnabod derbyn cais a hysbysu ynghylch cais gan dribiwnlys

  7. 9.Ateb gan yr ymatebydd

  8. 10.Ceisiadau brys am awdurdodiad GRhI

  9. 11.Ceisiadau brys o dan Ddeddf 1983 mewn perthynas â gwerthu neu roi cartref symudol

  10. 12.Ceisiadau o dan Ddeddf 1983 mewn perthynas ag effaith niweidiol cartrefi symudol ar amwynder y safle

  11. 13.Cais gan berson am gael ei drin fel ceisydd neu ymatebydd

  12. 14.Penderfynu ceisiadau ar y cyd

  13. 15.Talu ffioedd

  14. 16.Cynrychiolwyr

  15. 17.Cyflenwi gwybodaeth a dogfennau i bersonau â buddiant.

  16. 18.Cyflenwi dogfennau gan dribiwnlys

  17. 19.Cyflenwi gwybodaeth a dogfennau gan bartïon

  18. 20.Methiant i gydymffurfio â gorchymyn i gyflenwi gwybodaeth a dogfennau

  19. 21.Penderfynu heb wrandawiad

  20. 22.Gorchmynion interim

  21. 23.Cyfarwyddiadau

  22. 24.Archwilio mangreoedd a'u cyffiniau

  23. 25.Tystiolaeth arbenigol

  24. 26.Cynhadledd rheoli achos

  25. 27.Pwerau rheoli achos eraill

  26. 28.Hysbysu ynghylch gwrandawiad

  27. 29.Gohirio gwrandawiad

  28. 30.Y gwrandawiad

  29. 31.Gwrandawiad cyhoeddus neu breifat

  30. 32.Personau sydd â hawl i fod yn bresennol mewn gwrandawiad a gynhelir yn breifat

  31. 33.Methiant parti i ymddangos mewn gwrandawiad

  32. 34.Penderfyniadau tribiwnlys wrth ddyfarnu ynghylch ceisiadau

  33. 35.Penderfynu ynghylch costau

  34. 36.Tynnu cais yn ôl

  35. 37.Gorfodi

  36. 38.Caniatâd i apelio

  37. 39.Cymorth i gyfranogwyr

  38. 40.Gofynion ynghylch darparu hysbysiadau a dogfennau

  39. 41.Amser

  40. 42.Ceisiadau gwacsaw a blinderus etc.

  41. 43.Afreoleidd-dra

  42. 44.Llofnodi dogfennau

 4. RHAN 3 FFIOEDD TRIBIWNLYSOEDD EIDDO PRESWYL

  1. 45.Ffioedd am geisiadau a wneir o dan Ddeddf 2004

  2. 46.Ffioedd am geisiadau a wneir o dan Ddeddf 1985

  3. 47.Ffioedd am geisiadau a wneir o dan Ddeddf 1983

  4. 48.Talu ffioedd

  5. 49.Atebolrwydd i dalu ffi a hepgor ffioedd

  6. 50.Ad-dalu ffioedd

  7. 51.Dirymu

 5. Llofnod

  1. YR ATODLEN

   Manylion ychwanegol ynglŷn â rhai ceisiadau

   1. Ceisiadau a wneir o dan Ddeddf 2004

    1. Ceisiadau sy'n ymwneud â hysbysiadau gwella

     1. 1.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 2.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 3.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     4. 4.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan—...

    2. Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion gwahardd

     1. 5.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 6.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 7.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     4. 8.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    3. Ceisiadau sy'n ymwneud â gweithredu adferol brys

     1. 9.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 10.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 11.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan—...

    4. Ceisiadau sy'n ymwneud â thrwyddedu tai amlfeddiannaeth

     1. 12.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 13.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 14.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     4. 15.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     5. 16.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     6. 17.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    5. Ceisiadau sy'n ymwneud â thrwyddedu llety preswyl arall yn ddetholus

     1. 18.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 19.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 20.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     4. 21.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    6. Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion rheoli interim a therfynol

     1. 22.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 23.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 24.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     4. 25.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     5. 26.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     6. 27.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     7. 28.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     8. 29.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     9. 30.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     10. 31.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     11. 32.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    7. Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion rheoli anheddau gwag

     1. 33.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 34.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 35.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     4. 36.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     5. 37.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     6. 38.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     7. 39.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     8. 40.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     9. 41.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     10. 42.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    8. Ceisiadau mewn perthynas â hysbysiadau gorlenwi

     1. 43.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 44.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

   2. Ceisiadau a wneir o dan Ddeddf 1985

    1. Ceisiadau sy'n ymwneud â gorchmynion dymchwel

     1. 45.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 46.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     3. 47.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     4. 48.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    2. Ceisiadau sy'n ymwneud â gwaith ar fangreoedd anaddas

     1. 49.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

   3. Ceisiadau a wneir o dan Ddeddf 1983

    1. Ceisiadau sy'n ymwneud â methiant i roi datganiad ysgrifenedig

     1. 50.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    2. Ceisiadau sy'n ymwneud â thelerau goblygedig ychwanegol neu amrywio neu ddileu telerau goblygedig

     1. 51.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

     2. 52.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    3. Ceisiadau sy'n ymwneud ag unrhyw gwestiwn o dan Ddeddf 1983

     1. 53.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    4. Ceisiadau sy'n ymwneud ag effaith niweidiol cartrefi symudol ar amwynder y safle

     1. 54.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    5. Ceisiadau sy'n ymwneud â therfynu gan berchennog y safle

     1. 55.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    6. Ceisiadau sy'n ymwneud â chymeradwyo person wrth werthu neu roi cartrefi symudol

     1. 56.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    7. Ceisiadau mewn perthynas ag adleoli cartrefi symudol

     1. 57.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    8. Ceisiadau sy'n ymwneud â dychwelyd cartrefi symudol a adleolwyd

     1. 58.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    9. Ceisiadau sy'n ymwneud â'r ffi llain

     1. 59.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    10. Ceisiadau sy'n ymwneud â gwelliannau sydd i'w cymryd i ystyriaeth yn y ffi llain

     1. 60.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

    11. Ceisiadau sy'n ymwneud â chymdeithasau preswylwyr cymwys

     1. 61.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys i gais o dan...

 6. Nodyn Esboniadol