Search Legislation

Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2012

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Dirymu, arbedion a darpariaethau trosiannol

 3. RHAN 2 CYMHWYSTRA

  1. 4.Myfyrwyr cymwys

  2. 5.Cyrsiau dynodedig

  3. 6.Cyfnod cymhwystra

  4. 7.Astudio blaenorol

  5. 8.Trosglwyddo statws

 4. RHAN 3 GWNEUD CAIS AM GYMORTH A RHOI GWYBODAETH

  1. 9.Ceisiadau am gymorth

  2. 10.Terfynau amser

  3. 11.Gwybodaeth

  4. 12.Gofyniad i ymrwymo i gontract ar gyfer benthyciad

 5. RHAN 4 GRANTIAU A BENTHYCIADAU AR GYFER FFIOEDD

  1. PENNOD 1 DARPARIAETH GYFFREDINOL

   1. 13.Cymorth at ffioedd yn gyffredinol

   2. 14.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod blwyddyn academaidd

   3. 15.Digwyddiadau

  2. PENNOD 2 GRANTIAU AR GYFER FFIOEDD

   1. 16.Grantiau ar gyfer ffioedd: amodau'r hawl i'w cael ar gyfer myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   2. 17.Swm y grantiau ar gyfer ffioedd mewn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus ac mewn sefydliad preifat ar ran sefydliad a ariennir yn gyhoeddus: myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   3. 18.Swm y grant ar gyfer ffioedd mewn sefydliad preifat (nid ar ran sefydliad a ariennir yn gyhoeddus): myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   4. 19.Grant at ffioedd

   5. 20.Grant newydd at ffioedd

  3. PENNOD 3 BENTHYCIADAU CYFRANNU AT FFIOEDD A BENTHYCIADAU AT FFIOEDD

   1. 21.Amodau cyffredinol yr hawl i gael benthyciadau cyfrannu at ffioedd a benthyciadau at ffioedd

   2. 22.Benthyciadau cyfrannu at ffioedd (i fyfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn)

   3. 23.Benthyciadau at ffioedd mewn perthynas â chyrsiau sy'n dechrau cyn 1 Medi 2012: myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd nad oes ganddynt hawl i gael grant at ffioedd

   4. 24.Benthyciadau at ffioedd mewn perthynas â chyrsiau sy'n dechrau cyn 1 Medi 2012: myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sydd â hawl i gael grant at ffioedd

   5. 25.Benthyciad newydd at ffioedd mewn perthynas â chyrsiau sy'n dechrau ar 1 Medi 2012 neu wedi hynny

   6. 26.Benthyciad newydd at ffioedd sefydliad preifat

   7. 27.Benthyciad at ffioedd mynediad graddedig carlam

 6. RHAN 5 GRANTIAU AT GOSTAU BYW

  1. 28.Amodau cyffredinol yr hawl i gael grantiau at gostau byw

  2. 29.Grantiau at gostau byw myfyrwyr anabl

  3. 30.Grantiau ar gyfer dibynyddion — cyffredinol

  4. 31.Grantiau ar gyfer dibynyddion — grant ar gyfer dibynyddion mewn oed

  5. 32.Grantiau ar gyfer dibynyddion — grant gofal plant

  6. 33.Grantiau ar gyfer dibynyddion — lwfans dysgu ar gyfer rhieni

  7. 34.Grantiau ar gyfer dibynyddion — eu cyfrifo

  8. 35.Grantiau ar gyfer dibynyddion — dehongli

  9. 36.Dehongli rheoliadau 37 i 39

  10. 37.Amodau'r hawl i gael y grant at deithio

  11. 38.Swm y grant at deithio

  12. 39.Didyniadau o'r grant at deithio

  13. 40.Grantiau addysg uwch

  14. 41.Grant cynhaliaeth

  15. 42.Grant cynhaliaeth — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd nad ydynt yn fyfyrwyr carfan newydd

  16. 43.Grant cynhaliaeth — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sy'n fyfyrwyr carfan 2010 neu'n fyfyrwyr carfan 2012

  17. 44.Grant cynhaliaeth — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sy'n fyfyrwyr carfan 2011

  18. 45.Grant cymorth arbennig

  19. 46.Grant cymorth arbennig — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd nad ydynt yn fyfyrwyr carfan newydd

  20. 47.Grant cymorth arbennig — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sy'n fyfyrwyr carfan 2010 neu'n fyfyrwyr carfan 2012

  21. 48.Grant cymorth arbennig — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sy'n fyfyrwyr carfan 2011

 7. RHAN 6 BENTHYCIADAU AT GOSTAU BYW

  1. 49.Amodau'r hawl i gael benthyciadau at gostau byw

  2. 50.Cyffredinol

  3. 51.Uchafswm benthyciadau i fyfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn sydd â hawlogaeth lawn

  4. 52.Uchafswm benthyciadau i fyfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sydd â hawlogaeth lawn ac nad ydynt yn fyfyrwyr carfan newydd

  5. 53.(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys i fyfyriwr math 1...

  6. 54.Uchafswm benthyciadau i fyfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sydd â hawlogaeth lawn ac yn fyfyrwyr carfan 2010, yn fyfyrwyr carfan 2012 neu'n fyfyrwyr mynediad graddedig carlam 2012 sy'n ymgymryd â'u blwyddyn gyntaf o astudio

  7. 55.Uchafswm benthyciadau i fyfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sydd â hawlogaeth lawn ac yn fyfyrwyr carfan 2011

  8. 56.Myfyrwyr sydd â hawlogaeth ostyngol

  9. 57.Myfyrwyr sy'n preswylio gyda'u rhieni

  10. 58.Benthyciadau at gostau byw sy'n daladwy ar gyfer tri chwarter o'r flwyddyn academaidd

  11. 59.Myfyrwyr sy'n dod o fewn mwy nag un categori

  12. 60.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod blwyddyn academaidd

  13. 61.Codiadau yn yr uchafswm

  14. 62.Didynnu o fenthyciadau at gostau byw

  15. 63.Dehongli Rhan 6

 8. RHAN 7 DARPARIAETHAU CYFFREDINOL YNGLŶN Å BENTHYCIADAU

  1. 64.Symiau ychwanegol o fenthyciadau

 9. RHAN 8 BENTHYCIADAU AT FFIOEDD COLEG

  1. 65.Benthyciadau at ffioedd coleg

 10. RHAN 9 ASESIAD ARIANNOL

  1. 66.Cyfrifo'r cyfraniad

  2. 67.Cymhwyso'r cyfraniad

 11. RHAN 10 TALIADAU

  1. 68.Talu grantiau neu fenthyciadau ar gyfer ffioedd i fyfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

  2. 69.Talu grantiau neu fenthyciadau ar gyfer ffioedd i fyfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd

  3. 70.Talu grantiau at gostau byw

  4. 71.Darparu rhif yswiriant gwladol y Deyrnas Unedig

  5. 72.Gofynion o ran gwybodaeth

  6. 73.Talu benthyciadau at gostau byw

  7. 74.Gordaliadau

  8. 75.Taliadau — dehongli

 12. RHAN 11 CYMORTH AT GYRSIAU DYSGU O BELL LLAWNAMSER

  1. 76.Myfyrwyr dysgu o bell cymwys

  2. 77.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod y flwyddyn academaidd

  3. 78.Cyrsiau dysgu o bell dynodedig

  4. 79.Cyfnod cymhwystra

  5. 80.Cymorth at gyrsiau dysgu o bell

  6. 81.Swm y cymorth

  7. 82.Dehongli rheoliad 81

  8. 83.Grant at gostau byw myfyrwyr dysgu o bell anabl

  9. 84.Ceisiadau am gymorth

  10. 85.Datganiadau a ddarperir gan awdurdodau academaidd

  11. 86.Gwybodaeth

  12. 87.Trosglwyddo statws

  13. 88.Trosi statws — myfyrwyr cymwys yn trosglwyddo i gyrsiau dysgu o bell dynodedig

  14. 89.Trosi statws — myfyrwyr dysgu o bell cymwys yn trosglwyddo i gyrsiau dynodedig

  15. 90.Talu grantiau ar gyfer ffioedd

  16. 91.Talu grantiau at lyfrau, teithio a gwariant arall a grantiau at gostau byw myfyrwyr dysgu o bell anabl

  17. 92.Gordaliadau

 13. RHAN 12 CYMORTH AT GYRSIAU RHAN-AMSER

  1. 93.Myfyrwyr rhan-amser cymwys

  2. 94.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod y flwyddyn academaidd

  3. 95.Cyrsiau rhan-amser dynodedig

  4. 96.Cyfnod cymhwystra

  5. 97.Cymorth at gyrsiau rhan-amser (grant at ffioedd, a grant at lyfrau, teithio a gwariant arall)

  6. 98.Grantiau at gostau byw myfyrwyr rhan-amser anabl

  7. 99.Grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion — cyffredinol

  8. 100.(1) Mae'r grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion wedi eu ffurfio...

  9. 101.Grant rhan-amser ar gyfer dibynyddion mewn oed

  10. 102.Grant rhan-amser ar gyfer gofal plant

  11. 103.Lwfans dysgu rhan-amser ar gyfer rhieni

  12. 104.Grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion — y cyfrifiadau cychwynnol

  13. 105.Grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion — dehongli

  14. 106.Grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion — cyfrifo'r cyfraniad

  15. 107.Grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion —cymhwyso'r cyfraniad

  16. 108.Grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion — y cyfrifiad terfynol

  17. 109.Ceisiadau am gymorth

  18. 110.Cymorth at ffioedd o ran presenoldeb ar gwrs yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban

  19. 111.Gwybodaeth a materion eraill

  20. 112.Trosglwyddo statws

  21. 113.Trosi statws

  22. 114.Talu cymorth i fyfyrwyr rhan-amser cymwys

  23. 115.(1) Yn ddarostyngedig i'r paragraffau canlynol, caiff Gweinidogion Cymru dalu...

  24. 116.Dehongli rheoliad 115

  25. 117.Talu grantiau ar gyfer ffioedd

  26. 118.Gordaliadau

 14. RHAN 13 CYMORTH I FYFYRWYR ÔL-RADDEDIG SYDD AG ANABLEDDAU

  1. 119.Myfyrwyr ôl-raddedig cymwys

  2. 120.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod y flwyddyn academaidd

  3. 121.Cyrsiau ôl-radd dynodedig

  4. 122.Cyfnod cymhwystra

  5. 123.Trosglwyddo statws

  6. 124.Ceisiadau am gymorth

  7. 125.Gwybodaeth

  8. 126.Swm y grant

  9. 127.Talu'r grant

  10. 128.Gordaliadau

 15. RHAN 14 DIWYGIO RHEOLIADAU (Rhif 2) 2011

  1. 129.Diwygio Rheoliadau (Rhif 2) 2011

 16. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Myfyrwyr Cymwys

   1. RHAN 1

    1. 1.Dehongli

   2. RHAN 2 Categorïau

    1. 2.Personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig

    2. 3.Person— (a) sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig yn...

    3. 4.Ffoaduriaid ac aelodau o'u teuluoedd

    4. 5.Personau sydd â chaniatâd i ddod i mewn neu i aros ac aelodau o'u teuluoedd

    5. 6.Gweithwyr, personau cyflogedig, personau hunangyflogedig ac aelodau o'u teuluoedd

    6. 7.Person sydd— (a) yn preswylio fel arfer yng Nghymru ar...

    7. 8.Personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig ac sydd wedi arfer hawl i breswylio yn rhywle arall

    8. 9.Gwladolion o'r UE

    9. 10.(1) Person— (a) sy'n wladolyn o'r UE ac eithrio gwladolyn...

    10. 11.Plant gwladolion Swisaidd

    11. 12.Person— (a) sydd yn blentyn i weithiwr Twrcaidd;

  2. ATODLEN 2

   CYRSIAU DYNODEDIG

   1. 1.Cwrs gradd gyntaf.

   2. 2.Cwrs ar gyfer y Ddiploma Addysg Uwch.

   3. 3.Cwrs ar gyfer Diploma Genedlaethol Uwch neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch...

   4. 4.Cwrs ar gyfer tystysgrif Addysg Uwch.

   5. 5.Cwrs ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon.

   6. 6.Cwrs o hyfforddiant pellach i weithwyr ieuenctid a chymuned.

   7. 7.Cwrs i baratoi at arholiad proffesiynol o safon sy'n uwch...

   8. 8.Cwrs— (a) sy'n darparu addysg (boed i baratoi at arholiad...

  3. ATODLEN 3

   GWYBODAETH

   1. 1.Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl cael...

   2. 2.Rhaid i bob ceisydd, pob myfyriwr cymwys, pob myfyriwr dysgu...

   3. 3.Rhaid i'r wybodaeth a roddir i Weinidogion Cymru o dan...

  4. ATODLEN 4

   BENTHYCIADAU AT FFIOEDD COLEG

   1. 1.Y benthyciadau at ffioedd coleg sydd ar gael

   2. 2.Mae gan berson hawl i gael benthyciad at ffioedd coleg...

   3. 3.Nid oes gan fyfyriwr cymwys sy'n dod o fewn paragraff...

   4. 4.Myfyrwyr anabl

   5. 5.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod blwyddyn academaidd

   6. 6.Y digwyddiadau yw— (a) bod y myfyriwr, neu briod, partner...

   7. 7.Mae benthyciad at ffioedd coleg ar gael mewn perthynas â...

   8. 8.Os caniateir i fyfyriwr cymhwysol astudio cynnwys un flwyddyn academaidd...

   9. 9.Yn yr Atodlen hon ystyr “blwyddyn academaidd safonol” (“standard academic...

   10. 10.Swm y benthyciad at ffioedd coleg

   11. 11.Trosglwyddo

   12. 12.Talu

   13. 13.Amodau hawlogaeth i gael taliad o fenthyciad at ffioedd coleg

   14. 14.Gofynion gwybodaeth

   15. 15.Gordaliadau

  5. ATODLEN 5

   ASESIAD ARIANNOL

   1. 1.Diffiniadau

   2. 2.Myfyriwr cymwys annibynnol

   3. 3.Incwm yr aelwyd

   4. 4.Cyfrifo incwm gweddilliol y myfyriwr cymwys

   5. 5.Cyfrifo incwm gweddilliol y rhiant

   6. 6.Cyfrifo incwm gweddilliol partner y myfyriwr cymwys

   7. 7.Cyfrifo incwm gweddilliol partner rhiant

   8. 8.Cyfrifo cyfraniad — myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   9. 9.Cyfrifo cyfraniad — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd

   10. 10.Cyfraniadau hollt

  6. ATODLEN 6

   ASESIAD ARIANNOL — GRANTIAU RHAN-AMSER AR GYFER DIBYNYDDION

   1. 1.Diffiniadau

   2. 2.Incwm yr aelwyd

   3. 3.Cyfrifo incwm gweddilliol y myfyriwr rhan-amser cymwys

   4. 4.Cyfrifo incwm gweddilliol partner myfyriwr rhan-amser cymwys

   5. 5.Cyfrifo'r cyfraniad

   6. 6.Cyfraniadau hollt

 17. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources