xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2012 Rhif 3093 (Cy.311)

AMAETHYDDIAETH, CYMRU

Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012

Gwnaed

13 Rhagfyr 2012

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

13 Rhagfyr 2012

Yn dod i rym

3 Ionawr 2013

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi(1) at ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972(2) mewn perthynas â pholisi amaethyddol cyffredin yr Undeb Ewropeaidd, ac yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan yr adran honno.

Enwi, cymhwyso a chychwyn

1.—(1Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012.

(2Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru, ac yn dod i rym ar 3 Ionawr 2013.

Diwygio Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010

2.—(1Mae Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010(3) wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2Yn lle rheoliad 7 rhodder—

Modiwleiddio gwirfoddol

7.  Y cyfraddau yn nhrydedd golofn yr Atodlen yw'r modiwleiddio gwirfoddol y cyfeirir ato yn Erthygl 1 o Reoliad y Cyngor (EC) Rhif 378/2007 sy'n pennu rheolau ar gyfer modiwleiddio yn wirfoddol y taliadau uniongyrchol y darperir ar eu cyfer yn Rheoliad (EC) Rhif 1782/2003(4) am y cyfnod 2009 i 2012 a'r addasiad gwirfoddol y cyfeirir ato yn Erthygl 10b o Reoliad y Cyngor (EC) Rhif 73/2009(5) ar gyfer 2013(6).

(3Yn yr Atodlen—

(a)yn y tabl â'r pennawd “Ar gyfer symiau hyd at a chan gynnwys £5,000” ar ôl y rhes sy'n ymwneud â 2012, mewnosoder—

20130%6.5%6.5%;

(b)yn y tabl â'r pennawd “Ar gyfer symiau dros £5,000 a hyd at a chan gynnwys £300,000”, ar ôl y rhes sy'n ymwneud â 2012, mewnosoder—

201310%1.5%11.5% ; ac

(c)yn y tabl â'r pennawd “Ar gyfer symiau dros £300,000”, ar ôl y rhes sy'n ymwneud â 2012, mewnosoder—

201314%0%14%.

Alun Davies

Y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, o dan awdurdod y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, un o Weinidogion Cymru

13 Rhagfyr 2012

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010 (O.S. 2010/1892) (Cy.185) (“y prif Reoliadau”) sy'n gwneud darpariaeth yng Nghymru ar gyfer gweinyddu Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 73/2009 (OJ Rhif L 30, 31.1.2009, t 16), ac offerynnau cysylltiedig eraill yr UE, mewn perthynas â chynlluniau cymorth uniongyrchol o dan y polisi amaethyddol cyffredin.

Mae rheoliad 2 yn diwygio'r prif Reoliadau i ddarparu ar gyfer didyniadau modiwleiddio ychwanegol a gaiff eu gwneud o'r taliadau uniongyrchol i ffermwyr ar gyfer 2013.

Ni pharatowyd asesiad effaith rheoleiddiol ar gyfer yr offeryn hwn gan na ragwelir y bydd unrhyw effaith, nac unrhyw effaith sylweddol, ar y sectorau preifat, gwirfoddol na chyhoeddus.

(1)

Yn rhinwedd erthygl 3 o Orchymyn y Cymunedau Ewropeaidd (Dynodi) (Rhif 5) 2010, O.S. 2010/2690.

(2)

1972 p.68. Cafodd adran 2(2) ei diwygio gan Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p.51) 27(1)(a) a Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p.7), Rhan 1 o'r Atodlen.

(4)

OJ Rhif L 95, 5.4.2007, t 1, fel y'i diwygiwyd ddiwethaf gan Reoliad (EU) Rhif 1231/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor (OJ Rhif L 326, 8.12.2011, t 24).

(5)

OJ Rhif L 30, 31.1.2009, t 16, fel y'i diwygiwyd ddiwethaf gan Reoliad (EU) Rhif 671/2012 Senedd Ewrop a'r Cyngor (OJ Rhif L 204, 31.7.2012, t 11).

(6)

Y cyfraddau yn yr ail golofn, a ddarperir er mwyn bod yn gyflawn, yw'r cyfraddau gorfodol modiwleiddio y darperir ar eu cyfer yn Erthygl 7 o Reoliad y Cyngor 73/2009 am y cyfnod 2009 i 2012 a'r addasiadau y darperir ar eu cyfer yn Erthygl 10a o Reoliad y Cyngor 73/2009 ar gyfer 2013.