xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 — RHAGARWEINIOL

  1. 1.Enwi a chychwyn

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN 2 — SEFYDLU A SWYDDOGAETHAU CYFFREDINOL

  1. 3.Y Corff

  2. 4.Diben y Corff

  3. 5.Canllawiau o ran diben y Corff

  4. 6.Swyddogaeth gychwynnol y Corff

  5. 7.(1) Rhaid i'r Corff gyflawni ei swyddogaethau o dan erthygl...

  6. 8.Dyletswydd gyffredinol y Corff i roi sylw i gostau a buddiannau wrth arfer pwerau

  7. 9.Swyddogaeth gysylltiedig gyffredinol y Corff

  8. 10.Cyngor a chymorth i Weinidogion Cymru

  9. 11.Cyfarwyddiadau

 4. RHAN 3 — MATERION ARIANNOL

  1. 12.Grantiau

  2. 13.Dyletswyddau ariannol cyffredinol

  3. 14.Pwerau benthyca

  4. 15.Gwarantau Gweinidogion Cymru o ran benthyca gan y Corff

 5. Llofnod

  1. YR ATODLEN

   Darpariaethau pellach am y Corff

   1. 1.Statws

   2. 2.Aelodaeth

   3. 3.Darpariaethau pellach yn ymwneud ag aelodaeth gychwynnol

   4. 4.(1) Caiff Gweinidogion Cymru enwebu un aelod o staff Llywodraeth...

   5. 5.Deiliadaeth swydd

   6. 6.(1) Caiff person ymddiswyddo o'i swydd fel aelod anweithredol, neu...

   7. 7.(1) Caiff Gweinidogion Cymru ddiswyddo person o'i swydd fel aelod...

   8. 8.(1) Bydd person yn peidio â bod yn ddirprwy gadeirydd...

   9. 9.(1) Caniateir i berson sy'n peidio â bod yn aelod,...

   10. 10.Cydnabyddiaeth ariannol a phensiynau etc aelodau

   11. 11.Rhaid i'r Corff— (a) talu'r fath bensiynau neu arian rhodd...

   12. 12.(1) Bydd yr erthygl hon yn gymwys—

   13. 13.Staff

   14. 14.(1) Caiff y Corff dalu i'w gyflogeion y fath gydnabyddiaeth...

   15. 15.(1) Caiff y Corff— (a) talu'r fath bensiynau neu arian...

   16. 16.Gweithdrefn

   17. 17.Ni chaiff unrhyw drafodyn gan y Corff neu unrhyw bwyllgor...

   18. 18.Dirprwyo swyddogaethau

   19. 19.Aelodaeth o bwyllgorau ac is-bwyllgorau

   20. 20.Gosod y sêl a phrofi dogfennau

   21. 21.Cynllun Corfforaethol

   22. 22.Adroddiad blynyddol

   23. 23.Cyfrifon

   24. 24.Gwybodaeth

 6. Nodyn Esboniadol